Telkens als de nieuwe schepen van Financiën iets zegt…

…houden wij allen op de redactie van kortrijkwatcher de adem in.
Wat zegt kersvers schepen Catherine Waelkens (N-VA) in “Het Nieuwsblad” van 30 maart?
Dit.
“Het geld dat niet opbrengt voor de stad, geven we niet meer uit.”

Hier op KW ligt iedereen nu in coma.

Overigens is de info in dat artikel in de krant geheel misleidend. De kop is: “Stad bespaart ook op toelagen.”
1. Het totale bedrag is ongeveer hetzelfde als vorig jaar begroot.
2. Een aantal toelagen zijn doorgeschoven naar ander instanties.

Embedded press…

Politiezone VLAS nog altijd zonder begroting…

De politiezone VLAS moet het nog altijds stellen zonder begroting. En dat zal ook nog zo zijn gedurende geheel de maand april!
Ongezien is dat. Alweer zo een feit waarbij de VLD en zeker de SP.A moord en brand zouden schreeuwen indien die partijen in de oppositie zaten. Maar zoals hier al een keer is uiteengezet lijden de raadsleden van de nieuwe tripatite aan een collectieve dissociatieve amnesie. (En onze embedded press weet weer nergens van.)

Onze politie moet het dus nog minstens een maand redden met voorlopige twaalfden. Dat betekent dat men elke maand maximaal één twaalfde van de uitgaven die in de begroting van vorig jaar stonden mag aanwenden. Met andere woorden: onze politie kan niet op volle kracht werken. Er mogen geen nieuwsoortige uitgaven worden gedaan. Geen investeringen. Uitgaven die wel zonder bovengrens kunnen gebeuren: bezoldigingen, verzekeringen, belastingen, aflossingen en intresten.

Maar waarom is er nog altijd geen begroting 2013?
“Omwille van het nemen van een groot aantal besparingsmaatregelen is het aangewezen om nog een maand te wachten met de definitieve opmaak van de begroting.”
(Er was nochtans al een ontwerp van begroting op 22 februari.)

P.S.
De voorzitter van het politiecollege heeft als koosnaam ASAP. Andere leden zijn: de burgemeester van Kuurne (Francis Benoit) en van Lendelede (Carine Dewaele).
Sinds begin dit jaar is het College zes keer bijeen geweest.

Maar Q wou als senator Pinkstermaandag ooit schrappen als wettelijke feestdag…

Dat is toch raar, dat de gazetten dat niet weten of willen weten. De embedded press, op lokaal vlak.

Toen Vincent Van Quickenborne (nu VLD) nog senator was (voor SPIRIT dan) en géén Kortrijks raadslid of burgemeester, wou hij per se het aantal wettelijke feestdagen beperken, met name tot: nieuwjaar (1 januari), Pasen, Feest van de Arbeid (1 mei), Nationale Feestdag (21 juli), Kerstmis (25 december). Anderzijds zou de Vlaamse (11 juli), de Franse (27 september) en de Duitse Gemeenschap (15 november) wel hun feestdag krijgen.
Zouden dus geschrapt worden: Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Maria-Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand.

Dat wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de wettelijke feestdagen (stuk 2-208/1) is door de toenmalige senator ingediend op 29 november 1999, in overweging genomen op 21 januari 2000 en ingeschreven op de agenda op 18 oktober 2000. Het is (zoals intussen nog andere in dat genre) een stille dood gestorven door ontbinding van de Kamers in april 2003.

De TIJDELOZE motivering van de afschaffing van net die feestdagen was kort en krachtig: we behouden enkel die feestdagen “waarvan een grote meerderheid van de publieke opinie nog de exacte betekenis weet te appreciëren en in te schatten”.

Het huidige voorstel om Pinkstermaandag te schrappen als wettelijke feestdag zou heden ten dage op de tafel van het (federale) begrotingsconclaaf liggen en zou gesteund worden door de CD&V-voorzitter Wouter Beke en de nieuwe minister Van Financiën Koen Geens.
Prompt liet Van Quickenborne aan de pers (dus aan zijn VLD-minister Alexander De Croo?) weten dat hij niet opgezet was met dat voorstel.
Hij is nu Kortrijks burgemeester en vreest voor een terugval van het aantal deelnemers aan de Kortrijkse Sinksenfeesten die volgens hem alhier 100.000 mensen op de been brengen. 100.000 mensen alhier dus die de exacte betekenis van de Sinksenfeesten weten te appreciëren en in te schatten.

Maar wat met Paasmaandag? In het wetsvoorstel van de senator was letterlijk sprake van “Pasen”.

P.S.
Wie houdt de jeugdzonden bij van Asap?

Korpschef politie schrijft brief aan schepencollege

De nieuwe tripartite gaat de toepassing van de retributie op valse alarmmeldingen versoepelen. De “boete” van 125 euro per interventie van de politie blijft onveranderd, maar die zal pas toegepast worden vanaf de derde onterechte interventie.
Dit nieuwe reglement is bijna unaniem (twee onthoudingen) goedgekeurd in de gemeenteraad van vorige maandag 25 maart. Eigenaardig is wel dat het vorige schepencollege (CD&V-VLD) eind vorig jaar die retibutie voor 2013 al had geschrapt! Men vond het reglement niet meer in overeenstemming te brengen met de huidige maatschappelijke context. In een klimaat van een steeds maar toenemend aantal inbraken en pogingen daartoe promoot de overheid zelf het aanbrengen van alarminstallaties.

Werkelijke opbrengst in 2011: 12.650 euro.
Begroot in 2012: 14.000 euro.
Begroot in 2013: 4.000 euro

Raadslid Maarten Seynaeve (VB) behoort tot de zeer zeldzame raadsleden die in het stadhuis de stukken gaat raadplegen.
In het dossier over de retributie op valse alarmmeldingen stak een e-mail van de korpschef Stefaan Eeckhout. Dat gebeurt niet zo vaak en kan wijzen op een zeker tekort aan (mondeling, informeel) overleg met de burgemeester.
Wat nu voorligt – aldus de korpschef – is een verwaterde versie van wat de vorige coalitie al had voorgesteld, en die is toen al door de politie negatief geadviseerd, omdat het “een vreselijk tijdrovende administratieve procedure inhoudt die tot eindeloze betwistingen aanleiding zal geven. Alvast onze preventiedienst, die al gehalveerd is, kan deze bijkomende administratie niet aan. Als het college vindt dat er te weinig draagvlak is voor dergelijke retributie, wordt ze best afgeschaft, in plaats van deze verwaterde versie te lanceren”.

Het botert niet tussen de korpschef en het nieuwe College.
Zo bijvoorbeeld liet Stefaan Eeckhout al meerdere keren via de pers weten dat hij een verhoogde controle op de snelheidsovertredingen in de zone 30 niet echt ziet zitten. Het korps heeft daar te weinig apparatuur voor, te weinig mankracht. En vooral: de meting is in veel gevallen technisch onmogelijk, wegens te veel obstakels.
En in het “Plan voor een Nieuw Kortrijk” kan de nieuwe tripartite nauwelijks verbergen hoe men verlangt naar de dag dat de korpschef met pensioen gaat.

De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW stijgt jaarlijks met drie procent…

In de vorige bestuursperiode genoot het OCMW jaarlijks van een vaste dotatie ten bedrage van 9.183.673 euro. In 2010 is die evenwel verhoogd met een zgn. crisisbijdrage van 400.000 euro, in 2011 met 600.000 euro en in 2012 weer met 400.000 euro. Onze gemeenteraadwatcher heeft het bestaan van die vaste bijdrage nooit begrepen want de hoogte van een gemeentelijke OCMW-toelage is het gevolg van een verplicht berekeningssysteem. De uitslag daarvan – gebaseerd op het kasstromentekort – fluctueert dan natuurlijk als gevolg van gewijzigd beleid en de noden van het ogenblik.

Vorig jaar kreeg het OCMW dus 10.783.673 euro. Voor dit jaar wordt dat – onder impuls van de nieuwe voorzitter Philippe De Coene (SP.a) – verhoogd tot 11.107.183 euro. Niet echt om te juichen hoor, want het vorige bestuur voorzag in het meerjarenplan voor dit jaar al een ietwat hoger bedrag! 11.283.673 euro.
Maar hoe komt men nu juist aan dat bedrag? Heel eenvoudig: door op het cijfer van vorig jaar een stijgingspercentage van 3 procent toe te passen. Reken maar uit: dat wordt 11.107.183,19 euro. En wat wordt het volgend jaar? 11.440.398,69 euro. En in 2015? 11.783.610, 65 euro. Ziet u een verband tussen die getallen? Ja! Neem de calculator voor het berekenen van de samengestelde intrest. (De formule FV = PV(1+i)t.) Op het bedrag van het jaar 2012 drie procent stijging aanrekenen. We krijgen dus een rente-op-rente effect. Als men dat stijgingspercentage voor de komende zes jaar zal volhouden krijgen we een exponentiële groei van de toelage. In 2019 zou de dotatie dan oplopen tot 13.262.557 euro.

We hebben niets tegen het verhogen van de OCMW-bijdrage (zelfs niet bij ongewijzigd beleid) maar de zin van de toepassing van een vast percentage ontgaat ons. We begrijpen zelfs niet hoe men rekenkundig net tot dat bedrag kan komen. De hoogte van de toelage is immers het gevolg van een berekening gebaseerd op het kasstromentekort en het werkkapitaal van het OCMW. We krijgen de indruk dat men in het meerjarenplan eerst het toegekende bedrag heeft berekend en daarna de onderdelen van de som daaraan heeft doen gehoorzamen.

Vanaf volgend jaar is de nieuwe beleids- en beheerscyclus van toepassing en kan men de ingewikkelde berekening achterwege laten. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage kan dan bepaald op basis van een consensus, met dien verstande dat een aantal parameters in het oog worden gehouden. Zo ondermeer de autofinancieringsmarges. De bijdrage moet namelijk voldoende hoog zijn om te beletten dat het OCMW activa moet verkopen om zijn werking te bekostigen.

Bij het aanschouwen van de verhoogde bijdrage moet men wel weten dat Stad een serie toelagen inzake armoedebestrijding heeft geschrapt en het OCMW heeft gevraagd om die voortaan uit te betalen. (De nieuwe coalitie noemt dat dan besparingen.) Het gaat dit jaar om een bedrag van 112.627 euro.

Quote van de dag: “5 jaar bezig”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag: “Als er aan elk idee een overleg vooraf moet gaan, zijn we 5 jaar bezig met overleggen en wordt er niets gerealiseerd.”
(Handelaars hekelen het gebrek aan overleg bij de invoering van koopzondagen.)

Met deze uitlating ondermijnt de burgemeester geheel en al de actie burgerparticipatie “Kortrijk Spreekt”.

P.S.
De quote is gerangschikt onder een nieuwe rubriek van kortrijkwatcher: “ASAP”.
Asap is binnen de stadsadministratie namelijk de nieuwe nickname van Quickie.

“Kortrijk spreekt” niet over belastingen en retributies

ER IS EEN UPDATE ONDERAAN

De participatie-actie “Kortrijk spreekt” is onder meer hierom populistisch&vals: de burger is over bepaalde belangrijke beleidsdomeinen helemaal niet geraadpleegd. En het zal in de toekomst ook nooit gebeuren. (Directe democratie is het beste middel om de groei en bloei van een stad te kelderen. Het nieuwe bestuur zal dat nog wel leren.)

Neem nu de beslissingen van de nieuwe coalitie tot het invoeren van twee totaal nieuwe belastingen, de wijziging van een aantal tarieven en het verlenen van een vrijstelling. Terecht wordt hierbij door bepaalde betrokkenen geklaagd over een afwezigheid van voorafgaand overleg.

Mogen we de burgemeester en de schepenen van de nieuwe tripartite in dit verband even verwijzen naar een gecoördineerde ministeriële omzendbrief BA-2004/03 van 14 juli 2004? Die uitgebreide circulaire omvat een nog altijd heel lezenswaardige coördinatie van onderrichtingen betreffende gemeentefiscaliteit.
De minister (toen Paul Van Grembergen) betreurt dat bij allerhande beraadslagingen van de gemeenteraad het houden van een onderzoek van “baat en kommer” (“de commodo et incommodo”) in onbruik is geraakt.
We citeren nu.
“Bij het invoeren van nieuwe belastingen of bij doorvoeren van belangrijke wijzigingen van bestaande belastingen, bijvoorbeeld van tarieven of vrijstellingen, blijft het voor de gemeenteoverheid nochtans nuttig om op voorhand kennis te nemen van eventuele opmerkingen van belastingplichtigen. Het is immers zeer goed denkbaar dat de betrokkenen toch bezwaren of andere interessante informatie hebben die bij de besluitvorming over het hoofd is gezien. Eventuele opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het voorafgaand onderzoek kunnen bovendien relevant zijn bij de uitoefening van het administratief toezicht.”

P.S.
Onze twee nieuwe belastingen zijn gemakshalve gecamoufleerd als “heffingen”. De ministeriële circulaire van 2004 kent dit begrip niet.

UPDATE
Burgemeester Van Quickenborne vandaag 23 maart in “Het Laatste Nieuws”: “Als er aan elk idee een overleg vooraf moet gaan, zijn we 5 jaar bezig met overleggen en wordt niets gerealiseerd.”
Hiermee ondermijnt hij geheel en al de actie “Kortrijk Spreekt”. Een actie waarvan hij zegt dat die zal continueren.

Over de nieuwe belastingen en andere verhoogde ontvangsten

UPDATE
Zie onderaan.

De nieuwe tripartite (VLD, N-VA, SP.A) is er handig in geslaagd om de locale pers als volkomen “embedded” te behandelen. Het nieuwe buzzwoord dat middels de persbabbels in de kranten (en dus bij de lezer) blijft hangen is: “besparingen“. Ja. Kijk eens. Aan de uitgavenzijde is er ten opzichte van de begroting van vorig jaar ca. 791.000 euro “bespaard”. Aan de zijde van de ontvangsten zien we evenwel het totale bedrag stijgen met niet minder dan 4,2 miljoen euro. Lees je niet in de gazetten…

Er zijn dus twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd, een verwezenlijking die men allerminst verwacht van een liberale burgemeester. Om de zaak te verbloemen spreekt men van “heffingen”.
* In het budget 2013 staat nu een “verblijfsheffing” ingeschreven voor een bedrag van 170.000 euro. Hotels zullen voortaan 2 euro per overnachting doorstorten aan Stad.
* Daarnaast is er nog een “heffing op bank- en financieringsinstellingen”. Verwachte opbrengst: 25.000 euro. Het gaat hier om een taks op geldautomaten! Het desbetreffende reglement is evenwel nog niet gekend. (Het motief voor deze heffing is potsierlijk: in de buurt van deze cash-automaten moet er wat meer gekuist worden en is er politietoezicht nodig.)

Onder deze nieuwe coalitie – nogmaals: geleid door een liberale burgemeester – zijn opbrengsten uit “de belastingen op ondernemingen” opvallend gestegen. Afgerond: van 1 miljoen naar 1,7 miljoen euro. Merkwaardige stijgers zijn hier “de belasting op taxi-bedrijven” (van 5.000 naar 22.000 euro) en “de belasting op gebruik van openbare weg voor publiciteit” (van 800.000 naar 1,1 miljoen). Onder die laatst vermelde belasting steken de ontvangsten van de belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk die naar verluidt dit jaar 500.000 euro zou opbrengen.

De ontvangsten uit “belastingen of retributies voor het gebruik van openbaar domein” zijn ook opgelopen: van 3,3 miljoen naar 4,2 miljoen. Volgende maandag kan de gemeenteraad eindelijk het budget 2013 bespreken. Misschien krijgen we dan wat uitleg over het feit dat de belastingontvangsten op het plaatsen van terrassen van 24.000 stijgen naar 52.000 euro. En de “naheffingen op parkeren” gaan van 2,3 miljoen naar 3,3 miljoen.
Wist u dat vanwege allerhande tariefwijzigingen de meerinkomsten voor het gemeentebedrijf Parko voor dit jaar geraamd worden op niet minder dan 675.000 euro?

De belastingtarieven inzake onroerende voorheffing (1750 opcentiemen) en personenbelasting (7,9 procent) bleven ongewijzigd hoewel de SP.A in het verleden (als oppositiepartij dan) pleitte voor een daling ervan. Niettemin is de opbrengst ervan ‘spontaan’ gestegen met 3 miljoen.
Het totaal van de ontvangsten inzake belastingen en retributies loopt op van 57,9 miljoen naar 62 miljoen euro.

UPDATE
Het “Plan Nieuw Kortrijk” is zopas voorgesteld aan de pers en staat nu ook op de website van Stad.
Daarin staat te lezen dat men een sober stadsbestuur wil zonder één euro belastingverhoging voor mensen en bedrijven.
Moet kunnen…

Bouwt ook het Kortrijkse OCMW zijn patrimonium af?

Maar neen !
Dat is nochtans wat de lezers van “Het Nieuwsblad” van vorige zaterdag te horen kregen. Titel van het stuk: “Ook het OCMW van Kortrijk bouwt zijn groot patrimonium af“. Dit zou dan volgens de scribent (Bert De Vriese) van de regionale editie van de krant gebeuren in navolging van wat de OCMW’s van Gent en Antwerpen van plan zijn.

Deze vaststelling steunt waarlijk nergens op.
Niet op wat de kersverse OCMW-voorzitter zelf in het stuk laat uitschijnen en nog minder op wat te lezen valt in het OCMW-meerjarenplan 2013-2015.
Voorzitter Philippe De Coene (SP.A) benadrukt dat het OCMW van Kortrijk “niet zo drastisch” te werk zal gaan als dat van Antwerpen: dit jaar verkopen we gronden aan de Havenkaai en twee woningen. “We willen verstandig omspringen met ons patrimonium. Niet onlogisch want de eigendommen leveren het OCMW jaar na jaar heel wat geld op.” Hoeveel? 650.000 euro, en dat is volgens de OCMW-voorzitter goed voor 1,5 procent van de jaarlijkse werkingsmiddelen.

In tegenstelling tot journalisten van de papieren perse raadpleegt onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) altijd de officiële bronnen vooraleer iets te gaan beweren. In dit geval dus de meerjarenplannen van het OCMW.

*
Over de huur- en pachtopbrengsten van het OCMW-patrimonium is in die documenten niets te vinden. Vroeger wel: op de lijsten van woningen, gronden en hoeven in OCMW-bezit stond telkens de jaarlijkse opbrengst vermeld. Nu niet meer, en de reden daarvan ontgaat ons. (We vonden overigens die huur- en pachtprijzen toen altijd veel te laag.) Zijn die jaarlijkse ontvangsten goed voor 1,5 procent van de jaarlijkse werkingsmiddelen? Misschien hanteert de OCMW-voorzitter graag wat ronde getallen, maar volgens het OCMW-budget 2013 bedragen de geraamde werkingsopbrengsten 46,6 miljoen euro.

*
En wat vertelt het meerjarenplan 2013-2015 ons over de “desinvesteringen” (verkopen van onroerend goed)?
De financiële planning is wel enigzins anders dan wat de OCMW-voorzitter zegt in de krant.
– Voor dit jaar verwacht men 479.500 euro aan inkomsten. Van de verkoop van twee woningen (259.500 euro), van grond in Rollegem (75.000 euro) en van industriegebied in Deerlijk (145.00O euro).
– De prijs van de gronden aan de Havenkaai (14a46ca) zijn pas gebudgetteerd voor volgend jaar. Verwachte opbrengst: 4 miljoen. En dat heeft niets te maken met een strategie tot stelselmatige afbouw van het OCMW-patrimonium. De verkoop van die gronden kadert gewoon in een al jaren aanslepend stadsproject op Kortrijk-Weide.
– In 2015 hoopt het OCMW niet minder dan 9.825.000 euro te ontvangen van de verkoop van de hoeve Blauwpoort (meer dan 30ha) in Waregem. Ook dat heeft eigenlijk niets te maken met een nieuw beleid inzake verhoogde of versnelde desinvesteringen. Die verkoop is al jaren geleden gepland, maar ging nog altijd niet door. Men wil van die site (kruispunt N382 en E17) een industrieterrein maken en dat stuit op verzet.

P.S.
Nog zo’n loze bewering in de hier geciteerde krant.
Het Kortrijkse OCMW-patrimonium zou “indrukwekkender” zijn dan dat van andere provinciesteden? Nou, de boekhoudkundige waarde van het privé-patrimonium OCMW-Kortrijk bedraagt 43,5 miljoen euro, dat van Gent bijvoorbeeld 70 miljoen.
Die persjongens,- ze schrijven maar wat…

Gegevens over stadsfinanciën vindt nieuwe bestuur vertrouwelijk !

Niet te geloven ! Nooit gezien !
Gegevens uit de voorbije (!) begrotingen en rekeningen vindt de nieuwe tripartite vertrouwelijk en worden dientengevolge niet gepubliceerd op de site van Stad.

U gelooft dat niet?
Op 4 februari heeft raadslid Alain Cnudde (CD&V) acht schriftelijke vragen gesteld aangaande onze gemeentefinanciën, te beantwoorden in het zgn. Bulletin van Vragen en Antwoorden.
Dat Bulletin is pas nu verschenen, met de vragen, ja – maar voor de antwoorden verwijst men naar zeven bijlagen die “omwille van het vertrouwelijk karakter van de gegevens niet kunnen gepubliceerd worden”.

U leest het goed.
Kortrijkzanen mogen niet weten wat de belastingtarieven waren in het verleden, hoeveel de energiekosten bedroegen, de opbrengsten uit dividenden, de dotaties aan OCMW en politiezone, hoeveel geld er stak in de reservefondsen.
Onvoorstelbaar.

Maar waarom vroeg Alain Cnudde daar om? Hij was toch al die jaren schepen van Financiën??
Wel, hij is het – juist als voormalig schepen – een beetje beu dat de huidige nieuwe meerderheid (VLD, N-VA, SP.a) geregeld uitspraken doet over stadsfinanciën zonder enige context. Cnudde wil zeggen: gekleurde cijfers (leugens) verspreidt.

P.S. (1)
Wat is er nu zo dom aan heel deze zaak?
Bij toekomstige inspraakvergaderingen met bewoners kan geen deelnemer-politieker met PP verwijzen naar officiële lichtbeelden van Stad.
Is dat niet heel dom?