Vergeten agendapunten ?

De agenda van de gemeenteraad van volgende maandag staat nog altijd niet op de website van Stad, maar onze onvermoeibare stagiair-beroepsjournalist (SBJ) is die even gaan bekijken in het stadhuis. In die koude, tochtige gang van het historisch stadhuis.

Opvallend is agendapunt 27. Dat punt moest eigenlijk al aan bod zijn gekomen in de zitting van de maand februari. Men vraagt aan de gemeenteraadsleden namelijk om wat werken te gunnen aan de Aardweg in Marke. Die werken zijn evenwel al aan de gang en zullen tegen 11 maart (dag van de gemeenteraad) ongetwijfeld voltooid zijn.

Maar er zijn verleden jaar door het vorige schepencollege (CD&V en VLD) een aantal belangrijke zaken beslist waar tot onze verbazing nu nog altijd in geen enkele gemeenteraad enige goedkeuring is aan gegeven.

Neem nu de vraag van Alain Vandesande, zaakvoerder van het restaurant Dell’Anno in de zgn. oude dekenij aan Sint-Maartenskerk. Zowat een jaar geleden vroeg hij aan het College van Burgemeester en Schepenen om een aantal financiële en andere tegemoetkomingen. In mei 2012 besliste het CBS om de exploitant (BVBA Beau M) te informeren dat men akkoord ging met een spreiding van de betaling van de jaarlijkse erfpacht (30.000 euro) en een vermindering van de bankwaarborg (van 100.000 naar 15.000 euro). Die “versoepelingen” vergen wel degelijk een wijziging van de erfpachtovereenkomst en dus een goedkeuring van de gemeenteraad. Het punt is nog altijd niet geagendeerd. Hoe komt dat? (Kortrijkwatcher vond dit altijd een rare zaak, zonder te weten waarom.)

Dit is minder lang geleden.
Het huidige schepencollege (VLD, N-VA, Sp.a) heeft op 11 februari een wijziging aangebracht aan het reglement inzake “verhaalbelasting op het leggen van trottoirs“. Voortaan zijn ook scholen van het vrij onderwijs hiervan vrijgesteld. Welnu, het bepalen van belastingsreglementen (en wijzigingen daarvan) is een absoluut voorrecht van de gemeenteraad. Die vrijstelling staat niet op de agenda van 11 maart.

Nog zoiets.
Het vorige schepencollege heeft op 19 december 2012 een “actualisatie en aanpassing” goedgekeurd van een overeenkomst (charter) uit 2007 tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en de NV Sint-Janspoort. Die NV Sint-Janspoort (nu de NV ‘K in Kortrijk’) heeft zich bij de bouw van het winkelcentrum K verbonden tot heelwat financiële en andere engagementen. Een aantal daarvan zijn nog altijd niet nagekomen. Zo bijvoorbeeld zou de NV Sint-Janspoort instaan voor een bedrag van 1,45 miljoen euro en daarnaast het kapitaal van het Pandenfonds volstorten voor een bedrag van 2 miljoen. Daarvan is op vandaag slechts 640.000 euro betaald, en wat het Pandenfonds betreft wacht men nog op 1,5 miljoen. Het vorige bestuur heeft een “escalatieprocedure” opgestart en het CBS kwam dus op 11 december van vorig jaar tot een nieuwe overeenkomst. Daar staat onder meer in dat die 1,5 miljoen voor het Pandenfonds niet moet worden volgestort. De (nieuwe) gemeenteraad kreeg het nieuwe charter nog altijd niet te zien.

Nog een beslissing van het vorige bestuur waar de raadsleden nog geen fiat konden aan geven.
In 1994 is het café “De Komedie” op het Schouwburgplein in concessie gegeven aan de BVBA Soval. Wegens een serie contractuele tekortkomingen vanwege de concessiehouder (dat is NIET de huidige exploitant) startte Stad in april 2011 eindelijk een rechtsprocedure die kon leiden tot een schadevergoeding van niet minder dan 34.000 euro. Maar het schepencollege van 19 december 2012 stemde in met een voorstel tot dading. De lopende rechtsprocedure werd stopgezet en het College ging akkoord met een schadevergoeding van 7.000 euro. Een dading moet voor de gemeenteraad komen.

En het terrasreglement is ook gewijzigd, zelfs zonder Collegebeslissing…

Naschrift
Zou het kunnen dat bepaalde punten nog niet kunnen geagendeerd in de (nieuwe) Raad, omdat zij een weerslag hebben op de begroting? Een begroting (2013) die officieel nog niet bestaat…Of gaan bepaalde schepenen van de nieuwe tripartite met sommige zaken niet akkoord? Dan moet het nieuwe CBS ook nieuwe beslissingen nemen en die voorleggen aan de gemeenteraad…