“Kortrijk spreekt” niet over belastingen en retributies

ER IS EEN UPDATE ONDERAAN

De participatie-actie “Kortrijk spreekt” is onder meer hierom populistisch&vals: de burger is over bepaalde belangrijke beleidsdomeinen helemaal niet geraadpleegd. En het zal in de toekomst ook nooit gebeuren. (Directe democratie is het beste middel om de groei en bloei van een stad te kelderen. Het nieuwe bestuur zal dat nog wel leren.)

Neem nu de beslissingen van de nieuwe coalitie tot het invoeren van twee totaal nieuwe belastingen, de wijziging van een aantal tarieven en het verlenen van een vrijstelling. Terecht wordt hierbij door bepaalde betrokkenen geklaagd over een afwezigheid van voorafgaand overleg.

Mogen we de burgemeester en de schepenen van de nieuwe tripartite in dit verband even verwijzen naar een gecoördineerde ministeriële omzendbrief BA-2004/03 van 14 juli 2004? Die uitgebreide circulaire omvat een nog altijd heel lezenswaardige coördinatie van onderrichtingen betreffende gemeentefiscaliteit.
De minister (toen Paul Van Grembergen) betreurt dat bij allerhande beraadslagingen van de gemeenteraad het houden van een onderzoek van “baat en kommer” (“de commodo et incommodo”) in onbruik is geraakt.
We citeren nu.
“Bij het invoeren van nieuwe belastingen of bij doorvoeren van belangrijke wijzigingen van bestaande belastingen, bijvoorbeeld van tarieven of vrijstellingen, blijft het voor de gemeenteoverheid nochtans nuttig om op voorhand kennis te nemen van eventuele opmerkingen van belastingplichtigen. Het is immers zeer goed denkbaar dat de betrokkenen toch bezwaren of andere interessante informatie hebben die bij de besluitvorming over het hoofd is gezien. Eventuele opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het voorafgaand onderzoek kunnen bovendien relevant zijn bij de uitoefening van het administratief toezicht.”

P.S.
Onze twee nieuwe belastingen zijn gemakshalve gecamoufleerd als “heffingen”. De ministeriële circulaire van 2004 kent dit begrip niet.

UPDATE
Burgemeester Van Quickenborne vandaag 23 maart in “Het Laatste Nieuws”: “Als er aan elk idee een overleg vooraf moet gaan, zijn we 5 jaar bezig met overleggen en wordt niets gerealiseerd.”
Hiermee ondermijnt hij geheel en al de actie “Kortrijk Spreekt”. Een actie waarvan hij zegt dat die zal continueren.