KVK heeft geld nodig (2)

Onze Koninklijke Voetbalclub ter stede krijgt dit jaar van Stad (dat is van ons) als bijdrage in de werkingskosten 215.197 euro. En nu ook de onmiddellijke uitbetaling van zes maal 150.000 euro voor de investeringen. Plus de beschikking over de niet-gebruikte investeringsgelden (172.000 euro). Plus dan nog de jaarlijkse zgn. “sponsoring” van 35.000 euro. Afgerond totaal: 1.322.000 euro. Voor onze Kerels !
Maar KVK is van plan om nog voor de aanvang van het volgende seizoen heelwat werken te laten uitvoeren.

Kortrijkwatcher kreeg daarvan een overzicht in handen.
– Voor de werken aan tribune 2 (dak en gradins): 510.068 euro.
– Voor de werken aan tribune 4 (betonrot): 9.000 euro.
– Extra verlichting: 144.302 euro.
– Ledboarding: 500.000 euro.
– Aanpassing elektriciteitsnet: 87.000 euro.
– VIP-ruimte onder tribune 1, uitbreiding seats, TV-platform, extra kantines: 607.650 euro.
Geraamd totaal van al deze investeringen: 1.858.020 euro. Exclusief BTW.

Bepaalde investeringen moeten geld opbrengen.
Het aantal seats bijv. gaat van 462 naar circa 800. Men fluistert dat een jaarabonnement voor die seats 1.300 euro zal kosten. Voor de gewone supporter zullen de vakken C, D, F te duur uitvallen. Opschuiven dan maar naar de slecht gelegen vakken A, B, C en H ??
In het totaal hoopt de cvba “Kortrijk Voetbalt” volgend seizoen op 250.000 euro nieuwe inkomsten en vanaf het jaar nadien op minstens 500.000 euro.
Het aan Stad voorgelegde businessplan (dat gold tot 2017) is aan een hernieuwde versie toe.

P.S.
De pers (die van de dode bomen én ook die van de elektromagnetische stralingen) vertelt weer niks over de financiële toestand van de club.
Die stand van zaken is nochtans ter sprake gekomen op de persconferentie van vorige vrijdag. Geen vuiltje aan de lucht. Men deed zelfs smalend over de balanscijfers die kortrijkwatcher publiceerde. Die schulden ten belope van 3,6 miljoen euro bijvoorbeeld.
“Wie het heeft over de schulden moet ook melding maken van de winsten,” aldus de grote baas Luc Demeyere.
Welnu, KW is bereid om dat nog een keer doen. De bedrijfswinst (verlies dus) bedraagt volgens de laatste jaarrekening -62.734 euro. Het over te dragen verlies -480.616 euro. Zie de website van de Nationale Bank.
Die winsten waarover de grote baas het heeft slaan waarschijnlijk op enkele recente “gelukkige toevalligheden”: twee keer PO 1 spelen, bekerfinale, inkomsten uit transfers.

KVK heeft geld nodig (1)

UPDATE (4)
Nieuwe Schepen van Sport zat er voor spek en bonen bij. Niemand weet of zij (nog) iets mag zeggen, of ze wel iets weet te zeggen.

UPDATE (3)
Persjongens hebben geen enkele vraag gesteld. En schepen van Sport heeft niets gezegd. En persverslagen zijn onvolledig.

UPDATE (2)
Burgemeester kreeg – op eigen verzoek dus – ietwat te eten wat anderen niet was gegund: biefstuk met frieten. Staat ook niet in de krant.

UPDATE (1)
Het KVK-bestuur – geflankeerd door de burgemeester en schepen van Sport – gaf op vrijdag 26 april over de middag een persconferentie over de hier behandelde zaak. Hadden de persjongens al voorafgaand dit stuk op KW gelezen? Dan hebben ze de juiste vragen kunnen stellen!! De beslissingen die men op de persconferentie heeft weergegeven (we zeggen met opzet niet: “toegelicht”) moeten overigens nog bekrachtigd in het schepencollege van volgende maandag 29 april
.
————————————————————————————————————–

Blijkt dat er investeringen en aanpassingswerken nodig zijn in ons aller Guldensporenstadion.
Absoluut noodzakelijk en dringend zijn werken aan de onderste gradins en het dak van tribune 2 (de statribune).
Daarnaast zijn er nog een aantal andere “aanpassingen” nodig zoals het verhogen van de lichtsterkte, extra vakken ‘outside seats’, platformen voor de pers en een nieuwe VIP-ruimte onder tribune 1.

Er is hierover al uitgebreid gepalaverd tussen delegaties van Stad (vier ambtenaren plus de stadsontvanger plus de schepen van sport én de burgemeester) en anderzijds de traditionelen van KVK (Luc Demeyere, Mathias Leterme – zoon van – en Patrick Turcq). De vertegenwoordigers van de cvba “Kortrijk Voetbal” stellen immers een aantal financiële eisen die niet conform zijn met de zgn. gebruikovereenkomst zoals die in juli 2011 door de gemeenteraad is goedgekeurd.
Toen is o.a. afgesproken
– dat KVK voor het onderhoud van de terreinen en voor de kosten van energie en water jaarlijks een forfaitaire werkingstoelage krijgt van 212.500 euro (geïndexeerd is dat nu 215.197 euro);
– dat KVK ieder jaar (op 1 september) een vaste investeringssubsidie krijgt van 150.000 euro.

Die investeringssubsidie is cumuleerbaar, evenwel tot het maximumbedrag van 450.000 euro is bereikt.
Momenteel bedraagt het beschikbaar bedrag 322.000 euro, d.w.z. de restanten van vorige jaren inclusief de 150.000 euro van dit jaar (die nog moet uitbetaald in september).
Dat bedrag van 322.000 euro is ruim voldoende voor de twee hierboven genoemde noodzakelijke werken aan de statribune.

Maar wat wil de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk nu?
1. De onmiddellijke uitbetaling van de investeringsubsidie van dit jaar én de restanten (dus de 322.000 euro).
2. De onmiddellijke uitbetaling van de investeringssubsidie voor de komende jaren (dus vijfmaal 150.000 euro!).
Totaal: 1.072.000 euro.

Dit is in meerdere opzichten in strijd met de overeenkomst van midden 2011.
Zo is toen bepaald dat Stad de investeringssubsidie pas uitkeert na voorlegging van de nodige overtuigingstukken en het voorafgaand bekomen van een visum van Stad én voorlegging van de facturen met de berekening van de netto-kost van de gedane investeringen (aftrek van sponsoring en BTW).

Benieuwd wat het Schepencollege hieromtrent zal agenderen in de gemeenteraad van mei. Er is trouwens een budgetwijziging nodig indien men ingaat op de vraag van KVK.

P.S. (1)
In de gebruiksovereenkomst van 2011 staan nog een aantal niet-materiële voorwaarden waaraan de club nog altijd niet heeft voldaan. Geen raadslid dat daar zal op wijzen. Politiekers zijn uiterst bang van voetbalsupporters.
P.S. (2)
In 2010 is nog beslist dat KVK van Stad (dat is van ons) “bij wijze van sponsoring” 350.000 euro krijgt, gespreid over tien jaar.
P.S. (3)
Zoals hier vroeger al gemeld worstelt de club volgens de laatste balans met een schuldenlast van 3,6 miljoen.
P.S. (4)
Als het ooit maar enigszins te pas komt, brengt kortrijkwater – te pas en te onpas – het onvergetelijke adagium van de nieuwe N-VA-schepen van Financiën ter sprake: “Het geld dat niet opbrengt voor de stad, geven we niet uit.”
P.S. (5)
De gebruiksovereenkomst KVK-Stad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juli 2011 kreeg toen 22 ja-stemmen van CD&V-VLD en 14 onthoudingen van SP.A-Groen-VB en onafhankelijk raadslid Eric Flo.

Breaking news: CD&V vraagt dringende bijeenroeping van de gemeenteraad

De CD&V-fractie telt 15 leden en dat is voldoende om de voorzitter van de Raad te verplichten tot het bijeenroepen van een speciale gemeenteraad. Datum: donderdag 2 mei om 20 uur.
De aanleiding van het CD&V-verzoek is het recente voornemen van de politiekorpschef Stefaan Eeckhout om vroegtijdig met pensioen te vertrekken. Een an ander heeft namelijk betrekking op het stedelijk budget, de kantoorpolitiek, of is het gevolg van het optreden van de burgemeester.
De CD&V wenst tevens dat de korpschef ter zitting wordt gehoord.

De fractie vraagt dat de gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen volgende opdrachten zou geven:
1. Herschikking van het budget 2013 opdat minstens de indexering van de lonen bij de politie kan worden verzekerd.
2. Verder zetten van het sinds lang voorbereide nieuwbouwproject voor de lokale en federale politie op Kortrijk-Weide.
3. Het op korte termijn voorleggen van een plan tot hervorming van de lokale politie vanuit een streekvisie op integrale veiligheid.

P.S.
– De politiezone VLAS heeft nog altijd geen begroting 2013. Dat wil zeggen dat men al vier maanden “werkt” met “voorlopige twaalfden”. Ongezien is dit.
– Er was een politieraad voorzien op 6 mei?

623 GAS-dossiers waarvan één over “bevroren water”

Vorig jaar hebben de bevoegde verbalisanten 623 PV’s overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar terzake Gemeentelijke Administratieve Sancties.
De top 5:
– winkeldiefstallen (216)
– sluikstorten (71)
– wildplassen (49)
– nachtlawaai (45)
– treintjerijden bij het verlaten van een betalende parking (32).

Andere opvallende inbreuken: beledigingen (27), zoeken naar illegale drugs (24), hond zonder leiband (18), inname openbaar domein (14), geluidsoverlast (3), drankvergunning (2).
Intrigerende inbreuken zijn: taxi (6), boomcars (1), dierenhinder (2), inzameling textiel (1), localisatieverbod (1), reclamevoering (3), te koop borden (15), verhuurprijs (6), boerkaverbod (1) en “bevroren water” (1).

78 procent van de dossiers worden vervolgd door een geldboete of door bemiddeling.
8 procent worden geseponeerd omwille van onvoldoende bewijzen en 12 procent krijgen een technisch sepot omdat de PV te laat binnenkwam of omdat de dader onbekend is gebleven.

– Bij de winkeldiefstallen is 69 procent opgevolgd door het parket. Bij de overige 31 procent: 1 procent geseponeerd, 18 procent geldboete, 12 procent PV te laat of dader onbekend.
– Voor sluikstorten gaf men bij 61 procent van de dossiers een geldboete. Bij 4 procent was er een geslaagde bemiddeling. 44 procent geseponeerd.
– Wildplassen: 90 procent geldboete, 4 procent bemiddeling, 6 procent geseponeerd.
– Nachtlawaai: 40 procent geldboete, 9 procent bemmiddeling, 27 procent geseponeerd.
– Treintjerijden: 66 procent geldboete, de rest geseponeerd.

Stemgedrag over kandidaten: enkele vaststellingen

Vanwege de hernieuwing van de gemeenteraad moest er tijdens de laatste zitting (15 april) gestemd over de voordrachten van kandidaten voor niet minder dan 15 organisaties of instellingen. Bij 11 daarvan daagden er meerdere kandidaten op.
Zeker bij die stemmingen met meerdere kandidaten zijn een paar opvallende vaststellingen te maken.

De nieuwe tripatite stemt zeer gedisciplineerd.
De coalitie VLD, N-VA, SP.A beschikt samen over 22 zetels. Welnu, de kandidaten van deze partijen kregen allemaal netjes die 22 stemmen. Niemand verstrooid! Niemand op de verkeerde knop geduwd.

– El Azzouzi Jamal (SP.A): Ondernemerscentrum Kortrijk NV
– Scherpereel Rudolphe (N-VA-schepen): Ondernemerscentrum Kortrijk NV
– Roosen Phyllis (SP.A): Sinergiek
– Roosen Phyllis (SP.A): plaatsvervangend vertegenwoordiger AV van het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen
– Herrewyn Bert (SP.A-schepen): afgevaardigde voor de beleidsgroep van het Welzijnsconsortium
– Billiet Frank: (N-VA, geen raadslid): XPO
– Maddens Wout (VLD-schepen): Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
– Van Quickenborne Vincent (VLD-burgemeester): Designregio Kortrijk (Merkwaardig: de term design en designstad is bewust geschrapt in het bestuursakkoord…)

De nieuwe tripartite krijgt zo nu en dan zelfs stemmen vanuit de oppositie !
De oppositie beschikt over 19 zetels: CD&V (15), Groen (2), VB (2).
De tripartite over 22 zetels: VLD (9), N-VA (7), SP.A (6).
Ter zitting telkens 40 stemmen uitgebracht. Eén kandidaat van de meerderheid kreeg zelfs twaalf stemmen van de minderheidspartijen…

– Allijns Wouter (VLD): 27 stemmen (Ondernemerscentrum Kortrijk NV)
– De Coene Philippe (SP.A-schepen) 24 stemmen (Synergiek)
– De Coene Philippe (SP.A-schepen): 24 stemmen (Welzijnsconsortium)
– Scherpereel Rudolphe (N-VA-schepen): 26 stemmen (XPO)
– Maes Frederik (NV-A, geen raadslid): 27 stemmen (Handelsdisrict)
– Coopman Dirk (NV-A, geen raadslid): 34 stemmen op 40 (Handelsdistrict, plaatsvervangend lid)
– You-Ala Sliman (SP.A): 23 stemmen (Centrum voor Basiseducatie)
– Bulcaen Tomas (kabinetslid SP.A-schepen De Coene): 23 stemmen (LOGO, plaatsvervangend lid)
– Lecluyse Steven (N-VA, geen raadslid): 30 stemmen (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen, plaaatsvervangend lid)
– Mayeur Ruben (kabinetslid SP.A-schepen De Coene): 32 stemmen (De LIJN, plaatsvervangend lid)

De meerderheid gunt de oppositie evenwel geen mandaten !
(Toen de VLD en/of de SP.A vroeger in de oppositie zaten schreeuwden die fracties daarover moord en brand…)

– In de meeste gevallen kregen kandidaten van de oppositie (zoals Franceska Verhenne, Lieven Lybeer, Francis Rodenbach van de CD&V) af te rekenen met 20 of 21 nee-stemmen en 4 of 5 onthoudingen. Franceska Verhenne (voormalig OCMW-voorzitter) een keer 24 nee-stemmen.
РZelfs een keer 30 nee-stemmen! Voor Bart Caron (Groen) als kandidaat-vertegenwoordiger in de AV van XPO. Thomas Holvoet (Groen-OCMW-raadslid): 25 nee-stemmen. En andere kandidaten van Groen (Bart Rog̩ en Matti Vandemaele, geen raadleden) kregen 26 nee-stemmen te verduren. (Navrant, als men bedenkt dat SP.A en Groen in de vorige bestuursperiode met de SP.A de zgn. Progressieve Fractie vormden.)
– Raadslid Maarten Seynaeve van Het Vlaams Belang blijft in het verdomhoekje zitten: 29 nee-stemmen tegen zijn kandidatuur voor het Handelsdistrict. Alhoewel toch nog drie ja-stemmen, terwijl de fractie slechts twee leden kent.

Bij welke kandidaten vielen het hoogste aantal onthoudingen te noteren?
– Tien onthoudingen bij een kandidatuur van Franceska Verhenne.
– Negen onthoudingen voor Rudolphe Scherpereel, Wouter Allijns, Matti Vandemaele.

De verkiezing van de vertegenwoordigers bij de AV van het PWA
Speciaal geval. Er waren dan ook zes vertegenwoordigers mogelijk. Zeven kandidaten. Die van het VB heeft het niet gehaald.
Hier kregen Philippe Avijn (38 stemmen), Lieven Lybeer (37 stemmen) als vroegere bestuursleden wel steun vanuit de nieuwe meerderheid. (Maar is dat PWA niet ten dode opgeschreven?)

De steunverlening van het OCMW in cijfers (2)

Misschien nog wat mogelijke misvattingen uit de wereld helpen?…

Aantal ingeschreven allochtonen
2010: 4.310 (5,76 procent van de bevolking)
2011: 4.591 (6,10 procent)
2012: 4.547 (6,05 procent)
De “kaap” van de 5% is overschreden in 2008 met 3.793 personen (5,1 procent)
In 2012: 1.792 personen uit EU en 1.065 uit Afrikaans land.

Aantal asielzoekers met tussen haakjes het aantal dat een vorm van OCMW-steun krijgt
2010: 374 (80)
2011: 479 (80)
2012: 574 (75)
Een topjaar was 2005 met 1034 personen. Daarna telkenjare gestage daling. In 2009 nog 451 asielzoekers.

Aantal dossiers leefloon
2010: 1.141
2011: 1.105
2012: 1.102

Aantal dossiers equivalent leefloon
Personen die niet voldoen aan leeftijds- en nationaliteitsvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen toch beroep doen op equivalent leefloon.
2010: 569
2011: 609
2012: 537

Nationaliteit rechthebbenden leefloon
Belg: 72,60 procent
Omringende landen (NL, D, F, GB): 3,07 procent
EU: 1,88 procent
Niet-Belg/niet EU: 1,88 procent

Steun medische kosten
2010: 732
2011: 742
2012: 717

Steun huur en huurwaarborg
2010: 304
2011: 289
2012: 180

Bron
Jaarverslag OCMW 2012

De steunverlening van het OCMW in cijfers (1)

Daar wordt veel over gezaagd, zonder kennis van zaken…
Vandaar wat reële cijfers voor het voorbije jaar. Want de steunverlening is – uitgedrukt in geld – in tegenstelling van wat men zou kunnen vermoeden GEDAALD.
Onder de algemene “steunverlening” verstaan we de toekenning van leefloon, “pure” steun, verblijfskosten bejaarden, bejaardenhulp, verblijfkosten onthaalhuizen en plaatsing kinderen.

Evolutie van de bruto-uitkering leefloon (zonder art.60 want die bedragen worden volledig terubgbetaald)
2010: 4,26 mio
2011: 4,03 mio
2012: 4,11 mio (+1,92 procent)

Evolutie van de netto-uitkering leefloon
2010: 1,20 mio
2011: 1,15 mio
2012: 1;05 mio (-8,53 procent)

Evolutie van het totaal de bruto-steunverlening
2010: 12,08 miljoen euro.
2011: 12,23 mio
2012: 11,95 mio (-2,38 procent)
Het OCMW kan evenwel allerlei vormen van steun recupereren, vooral door de terugbetaling van het leefloon door de hogere overheid.

Evolutie van het totaal van de netto-steunverlening
2010: 2,20 mio
2011: 1,89 mio
2012: 1,48 mio (-21,55 procent)

De “pure” bruto-steunverlening
2010: 5,83 mio
2011: 6,22 mio
2012: 5,85 mio (-5,8 procent)

De “pure” netto-steunverlening is merkwaardig veel kleiner
2010: 921.664 euro
2011: 748.563 euro
2011: 642.459 euro (-14,18 procent)

Bron:
de pas goedgekeurde OCMW-rekening 2012
.

Een trieste burenruzie

De VZW Woon en Zorg H.Hart (Budastraat) dagvaardt Stad om te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg!
Een gebouw van de zorgresidentie paalt aan de achterzijde van de Budafabriek waar Stad in het voorjaar 2012 vele (en dure) renovatiewerken heeft laten uitvoeren. Doorheen de dakbedekking zou water ingesijpeld zijn in een drietal kamers van het Zorgcentrum. De gemene muur en de buitenmuren van beide panden raakten verzadigd met regenwater. De geleden (water)schade raamt de brandverzekeraar van het H.Hart op minstens 25.000 euro. En van die kant legt men de verantwoordelijkheid voor de insijpeling bij Stad (die erfpachter is, geen eigenaar van het fabriekspand). Met name vanwege een gebrek aan onderhoud en een gebrekkige organisatie van de renovatiewerken aan de voormalige fabriek Desmet-Dejaegher
Wat indien het H.HART gelijk krijgt van de rechter? Zal Stad dan de aannemer van de renovatiewerken verantwoordelijk stellen?
Maar!
Als ik me goed herinner was overeengekomen dat het H.Hart een deel van de werken zou helpen bekostigen, meer speciaal ook de dakwerken!

P.S.
Kwam de zaak voor op 8 april?
Is er al een uitspraak?

Politiechef wil vroeger met pensioen

Dit bericht staat vandaag te lezen in “Het Laatste Nieuws”.
Als commentaar op dit gebeuren zegt onze ex-burgemeester Stefaan De Clerck dat dit zeker ook te wijten is aan gebrek aan respect vanwege onze nieuwe burgemeester voor de korpschef van de politiezone VLAS, Stefaan Eeckhout.
En de chef zelf verklaart in de gazet dat “het niet klikt tussen hem en de burgemeester”. “Onze manieren van werken komen niet overeen. Er is een generatieconflict.”

In verband met dat gebrek aan respect (en de manieren van werken) willen we nu toch even een heel onthullend zinnetje aanhalen uit het bestuursakkoord van de tripartite, het zgn. Plan Nieuw Kortrijk. (Openbaar gemaakt op 21 maart.)
Lees mee, pag. 26. Savoureer…

“Onze huidige politiechef gaat tijdens deze bestuursperiode met pensioen. Voor de keuze van zijn opvolg(st)er wordt een profiel op maat uitgeschreven. Vast staat dat we iemand zoeken met uitgesproken competenties in het aansturen van mensen en in het aanscherpen van de operationele werking.”

Lezer.
– Welke competenties heeft de huidige korpschef dus niet?? Zeg maar.
– En is dat programmapunt geen regelrechte manier om aan de chef kond te doen: hoepel nu maar vlug op!

N.B.
Normaal zou de korpschef in functie blijven tot in 2016.
Nu hoopt hij te kunnen vertrekken tegen midden 2014. (Dat is niet tot zo lang uit houden! De werksfeer is totaal verpest.)

De nieuwe jeugdherberg zal wat meer kosten dan gedacht

De ontwerpopdracht voor de bouw van een nieuw jeugdhostel Groeningeheem aan de Passionistenlaan en de opmaak van een masterplan voor de gehele site werd gegund aan de bvba URA uit Brussel.
Het ontwerpteam raamde in april 2012 haar voorstel op 3.944.410 euro (incl. BTW). Maar het aanbestedingsdossier van september 2012 schatte de kostprijs voor de zes loten al wat hoger in: 4.285.293 euro.

Bij de aanbesteding in november 2012 bleek tot overmaat van ramp dat het bedrag van de biedingen voor de loten 1, 2 en 3 ruimschoots het ramingsbedrag overschreden. Voor lot 1 (de ruwbouw) waren er zelfs te weinig inschrijvers. Paniek!
Om de uitgaven te drukken heeft een stuurgroep dan maar beslist om de loten 1, 2 en 3 niet te gunnen, maar te herwerken en opnieuw aan te besteden. Aan alle partners is de vraag gesteld om om een extra inspanning van 10 procent te leveren.

De herwerkte dossiers omvatten nu volgende ramingen (incl. BTW):
Lot 1: ruwbouw, wind en waterdicht maken: 3.206.873 euro.
Lot 2: vaste inrichting: 333.129 euro.
Lot 3: sanitair en HVAC (verwarming, ventilatie en airco): 767.144 euro.

Voor de volgende loten houdt men zich aan de prijsbieding, maar ze worden voorlopig nog niet gegund aangezien die werken niet dringend zijn en kunnen uitgesteld tot men zicht krijgt op de werkelijke uitgaven en inkomsten.
Lot 4: elektrische installatie: 260.794 euro.
Lot 5: keukeninstallatie: 131.599 euro.
Lot 6: liftinstallatie: 41.829 euro.

Totaal van de bouwkost nu geschat op 4.741.335 euro (incl. BTW, maar zonder erelonen en zonder de kosten van het masterplan.)

Hoe zit het nu met de financiering?
Vanuit Toerisme Vlaanderen verwacht men nog altijd 4 miljoen euro. Van de provincie 500.000 euro. Van de hogescholen Howest en Katho elk 150.000 euro, maar men hoopt op meer.

Een meevaller voor de nieuwe tripartite (bezuinigingspolitiek!) is dat het grootste deel van de uitgaven pas zal gebeuren in 2014.
De timing is immers overhoop gehaald.
De drie nieuwe aanbestedingen zullen pas in juni worden gegund. (In de vroegere planning zou dit in december 2012 zijn gebeurd en zouden de werken nu al volop aan de gang zijn.) Het einde van de werken is nu voorzien voor eind 2014 en de ingebruikname van het jeugdhostel pas begin 2015.

Intussen moeten later nog andere dingen gebeuren, voor zover de budgetten het toelaten (besparingspolitiek!).
In 2015: afbraak van de huidige jeugdherberg en bouw van een nieuwe polyvalente zaal.
In 2016: opfrissingswerken van de te behouden gebouwen, plus de heraanleg van de buitenzone.
(Is er nog sprake van een kampeerterrein voor caravans? Met de aanvraag tot subsidiëring daarvan zijn we intussen te laat.)