Een ASAP-gemeenteraad

Maandag 10 juni alweer gemeenteraadsdag, met een heel drukke agenda.
Jaarverslagen van zeven gemeentelijke VZW’s, twee Autonome Gemeentebedrijven, drie intercommumales.
Normaliter komen die jaarverslagen al aan bod in de gemeenteraad van mei, maar de nieuwe tripartite (met een burgemeester wiens koosnaam Asap is) heeft komaf gemaakt met die aloude en goede traditie.
In de vorige bestuursperiode kwam ook altijd in de maand mei de begrotingsrekening en jaarrekening van Stad (van het vorige jaar) ter sprake. Welnu, dat punt is zelfs nog niet geagendeerd in de zitting van deze maand juni !

Opmerkelijk nog is dat er nog steeds geen eerste budgetwijziging 2013 is neergelegd. Nochtans nodig om bepaalde beleidsdaden uit te voeren.
En waar blijft het nieuwe belastingsreglement op geldautomaten? In stilte afgevoerd? (“Asap” betekende voor dit punt: goedkeuring ten laatste in mei.)

P.S.
– Een drukke agenda wil nog niet zeggen dat deze zitting dan lang zal duren. Die jaarverslagen worden door de raadsleden nauwelijks ingekeken, of zelfs niet verstaan (die van FIGGA bijvoorbeeld).
– Men kan wel wat tumult verwachten rondom het punt over de verkaveling Langwater.
Misschien ook over het plaatsen van camera’s in publiek domein. (Kostprijzen en budget voor het gehele plan: niet vermeld.)
– Men zal weer wat gemeenteraadsleden afgevaardigen naar Algemene Vergaderingen van intercommunales. Gaan die daar wel naartoe? (Niemand vraagt zich dat af.) Waarom brengen ze nooit enig verslag uit van hun werkzaamheden (tussenkomsten, stemgedrag)?

Quote van de dag: “ik garandeer u”

Patrick Decuyper, de CEO van de West-Vlaamse fusieclub Zulte-Waregem in “De Tijd” van 25 mei (T-Weekend pag.47):
“Maar, ik garandeer u: zonder fusie speelt of KV Kortrijk of Zulte-Waregem binnen vijf jaar in tweede klasse.”
Verder nog:
“Zuiver rationeel kan niemand tegen een fusie met Kortrijk zijn. Die fusie is zelfs broodnodig voor ons om op termijn te kunnen overleven. Als we binnen een paar jaar na een fusie met Kortrijk in een fantastisch stadion voor de titel spelen, zal Patrick Decuyper opnieuw de held zijn. Dan zul je diezelfde supporters niet meer horen morren.”

Korpschef politiezone VLAS in het verweer

In eerste instantie krijgt de “korpsleiding” in zijn geheel (de term ‘korpsleiding’ wordt niet gedefinieerd) in de doorlichting van de politiezone van de auditoren enige lovende bewoordingen toebedeeld. In de reguliere pers besteedt men daar geen aandacht aan. (NUL)

Citaat:
“Uit de personeelsbevraging blijkt dat de personeelsleden het in hoge tot zeer hoge mate eens zijn met onderstaande stellingen, namelijk dat:
° de rechtstreekse overste luisterbereid is
° orders worden nageleefd
° de korpsleiding onmiddellijk optreedt bij noodsituaties.
De korpsleiding, de korpschef in het bijzonder, hanteert een open-deur-politiek en wil zich zo aanspreekbaar mogelijk opstellen voor de medewerkers. Deze houding wordt vrij algemeen geapprecieerd.”

Maar er zijn dus “aangrijpingspunten voor verbetering“.
– De korpsleiding hecht onvoldoende belang aan de inbreng van personeelsleden.
– De korpsleiding werkt met twee maten en twee gewichten.
– Er is een quasi permanente afwezigheid van de korpschef op het terrein en op de diverse politielocaties. (Noot van de KW-redactie: er zijn vijf politiegebouwen in de zone.)
– De korpschef stelt zich vrijwel uitsluitend op als verzoener. Zijn optreden is onvoldoende drastisch.

Korpschef Stefaan Eeckhout kreeg de gelegenheid om in het verweer te gaan tegen deze aantijgingen. Zijn commentaar is te vinden in het auditverslag zelf, als bijlage 3 (pag.94-pag.104). De reguliere pers maakt daar andermaal geen gewag van. (Onze Persjongens lezen dat gewoon niet. Onze voorlichters!)

De chef steekt van wal met enkele algemene bemerkingen die we hier bijna onverkort weergeven.

1. Het is te betreuren dat de audit niet of nauwelijks ingaat op de grote structurele problemen waarmee het korps geconfronteerd wordt:
– het personeelstekort
– de gebouwenproblematiek (de slechte staat, afstanden,…)
– de structurele onderfinanciering.
Veel van de gemaakte opmerkingen resulteren precies uit deze problematiek.
De korpsleiding is hier volledig afhankelijk van de bestuurlijke overheid. Het lijkt er op dat deze bestuurlijke overheid (de opdrachtgever van de audit) koste wat kost uit de wind moest gezet worden.
(De repliek van de auditoren hierop was van het gemakkelijke soort: we bemoeien ons niet met politiek.)

2. Er wordt veel te veel belang gehecht aan de personeelsbevraging, althans aan bepaalde aspecten ervan.
Het gevolg is dat men vervalt in efemere anekdotiek. (Zie wat de pers zoal vertelt. Noot van KW.)
Voorts worden de gemaakte opmerkingen ook niet uitgesplitst naar Directie/Dienst. Een goed voorbeeld daarvan is de opmerking dat de toewijzing van personeel of middelen niet “eerlijk” gebeurt, m.a.w. dat “de anderen” beter bediend zijn. Als iedereen dit vindt, dan lijkt het mij het beste bewijs dat dit niet zo is.
Erger is dat de audit de meeste opmerkingen zomaar kritiekloos slikt, zonder te checken of ze wel kloppen. (De auditoren loochenen dit laatste. Noot van KW.)

3. Er blijkt een fundamenteel verschil in visie te bestaan tussen de korpsleiding en de auditoren m.b.t. de managementstijl.
De auditoren opteren duidelijk voor een sterk centraal aangestuurd gezag en hebben moeite met de grote operationele autonomie van de directies en Рa fortiori Рvan de mensen op de werkvloer. Het rijkswachtverleden van ̩̩n van de auditoren zal daar niet vreemd aan zijn. Dit verklaart voor een stuk de kritiek dat er voor bepaalde processen geen exhaustieve draaiboeken of regels uitgeschreven zijn. Dit is geen vergetelheid of nalatigheid, maar een zeer bewuste keuze: wij werken met volwassen mensen die genoeg ruimte en verantwoordelijkheid moeten krijgen om zelf hun nkeuzes te maken, uiteraard binnen de opgelegde grenzen.

P.S.
Na deze wel zéér fundamentele bemerkingen gaat de korpschef in op een hele serie concrete auditbevindingen en “verbeterpunten”.
In de mate dat die commentaren niet al te technisch van aard zijn en de gemiddelde Kortrijkzaan kunnen interesseren, komen we daar bij gelegenheid nog op terug.
In de volgende politieraad van juni presenteert de korpschef trouwens zijn verbeterplan.

Korpschef politiezone VLAS wordt nu al kaltgestellt

Naar aanleiding van de doorlichting van de politiezone VLAS is de korpschef Stefaan Eeckhout bezig met het opstellen van een “verbeterplan“. Hij hoopt dit plan te kunnen voorleggen in volgende politieraad van de maand juni (in principe op 24 juni). Brave jongen.

De politieraad van woensdag 22 mei heeft die audit van de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie besproken. Van 19 uur tot 1u30 ‘s nachts!

(Een oeverloos debat. Over de redenen daaromtrent zal KW het nog een keer vruchteloos hebben.)

Ietwat na middernacht heeft de Kortrijkse burgemeester – op eigen houtje – een soort besloten zitting georganiseerd met zijn collega-burgemeesters van Kuurne en Lendelede (die niets te vertellen- hebben, en het ook niet kunnen) plus de fractieleiders in de politieraad.
De gewichtigdoeners.

Doel was: enige conclusies trekken uit de bespreking van de audit.
De voornaamste conclusie die grote baas Vincent Van Quickenborne (ook voorzitter van het politiecollege) al op voorhand wou trekken is er dan ook gekomen.

Een Werkgroep

Men gaat dus nu (en voor de toekomst?) een werkgroep oprichten die zich op korte termijn zal uitspreken over de vraag door WIE en HOE men de “reorganisatie” van het korps zal bewerkstelligen.

Dat is waarschijnlijk een blaam voor de korpschef.
Men (men?) wil Stefaan gewoon helemaal aan de kant zetten, in afwachting van zijn pensionering. Nieuw Kortrijks burgemeester wil een nieuwe chef die (ook op operationeel gebied) naar zijn pijpen danst.
De werkgroep zal bestaan uit de drie burgemeesters en de fractieleiders van de politieraad. Twee burgemeesters die van toeten noch blazen weten. Drie van de vier fractieleiders staan tevens bijzonder vijandig tegenover de korpschef: Axel Weydts (SP.A), Steve Vanneste (N-VA) en Arne Vandendriessche (VLD). Och, weten ze veel.

P.S.
Het spreekt vanzelf dat Kortrijkwatcher enige aandacht zal besteden aan de bevindingen van de audit.
En zoals steeds in het bijzonder aan de zaken die de reguliere papieren pers vergeet te vertellen. Hier is dat bijvoorbeeld de fameuze bijlage 3 met commentaren van de korpschef op de ontwerptekst van het auditverslag.

“Uitstekend nieuws voor de omwonenden van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem”

De lokale afdeling van “Groen” heeft de eerste kwartaalcijfers 2013 van de luchthaven EBKT kunnen inkijken en concludeert daaruit triomfantelijk-ironisch, middels een persbericht van vandaag (zie de titel hier boven dit stuk) dat het slecht is gesteld met onze regionale luchthaven.
Het aantal vliegtuigbewegingen (van alle soorten vluchten) daalt, en de verkoop van brandstof is ook niet om over naar huis te schrijven.
Kortom: daarmee komt de rendabiliteit andermaal onder druk te staan en die economische rendabiliteit weegt niet op tegen de ecologische impact.

Wat een demagogisch stuk van “Groen”!
Men baseert zich dus op kwartaalcijfers van de eerste drie maanden van dit jaar (met dat barslecht weer zeg, met de economische crisis, met het gebrek aan internationale beurzen, enz.)
Eerlijker ware geweest als de Groenen even de documenten “Evaluatierapport 2007-2013” en het “Ondernemersplan 2013-2019” hadden ter hand genomen om daaruit wat meer relevante cijfers te bekommentarieren.

Het jaaraantal vliegtuigbewegingen

РVoor het buitenlands professioneel verkeer waren de topjaren 2007 (3.652 bewegingen, inclusief vracht) en 2008 (3.522 bewegingen). Na de recessiejaren zijn er nu toch indicaties van herstel. We gaan van 2.233 bewegingen (in 2009) naar 2.475 (2012). En gemiddeld genomen is er sinds 2002 een positief parcours afgelegd met in 2012 per saldo 18,6 procent m̩̩r buitenlands professioneel verkeer dan tien jaar eerder.
– Het overige vliegverkeer (recreatie, scholing en training) ging er in de beschouwde bestuursperiode 2007-2012 op vooruit. Van 25.473 bewegingen naar 29.828 (2012).

De ecologische impact

Als “Groen” het daarover heeft, bedoelt de partij vooral het aantal (potentieel) gehinderden. Meer speciaal de geluidsoverlast. Door allerhande passende milieumaatregelen kon men dat getal sinds jaren steevast laag gehouden: 20 à 40, één enkele keer 52 (in 2008). Het aantal klachten per jaar – zo’n 15-tal – is al een hele tijd stabiel maar zou de laatste tijd kunnen gestegen zijn vanwege het helikopterverkeer. (Klachten komen ook steeds van dezelfde personen, van ene Rudy Dewilde uit Bissegem op kop.)
En wat Groen wellicht niet weet is dat onze luchthaven sinds september 2010 deelneemt aan het Europees procect “Green sustainable airports”.

De financies

– Het netto-resultaat van de opbrengsten min de kosten is enkel en alleen negatief geweest in 2010: -54.104 euro. Dat netto-resultaat daalt weliswaar sterk: van 42.373 euro (2011) naar 3.246 euro (2012).
– Momenteel (resultaatverwerking 2012) bedraagt het over te dragen verlies -342.626 euro. Het gecumuleerd verlies was ooit hoger: -665.567 euro in 2006.

Een vraag die “Groen” zich nooit is stelt deze: waarom moet een vliegveld per se winst maken en de spoorwegen, autoroutes en waterlopen dan weer niet?

P.S.
Gisteren was er een Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Publiek mag zo’n vergadering van een intercommunale bijwonen. Geen groene jongen te bespeuren. Maar ‘s anderendaags wel persberichten verspreiden….

Geen haan die daar naar kraait…

Hier is al eens gewag gemaakt van het feit dat zowel de ontvanger als de stadssecretaris een keer geweigerd hebben om een betaalbaarstelling uit te voeren. Het schepencollege heeft dan maar op eigen verantwoordelijkheid de overrulingsprocedure toegepast en bijv. receptiekosten ten bedrage van ca. 24.000 euro toch uitbetaald. Tot op heden nog geen reactie gezien van de onze Kortrijkse provinciegouverneur. Intussen heeft het College in de periode VOOR de goedkeuring van de begroting 2013 nog onwettige uitgaven gedaan: de uitbetaling van een overbruggingskrediet (1,2 miljoen euro) aan het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK), bijvoorbeeld.

De goedkeuring van het budget 2013 liet drie maanden op zich wachten. Zogezegd omdat men de uitslag van de actie “Kortrijk Spreekt” wou afwachten. Tot zolang kon het schepencollege enkel verplichte uitgaven in gewone dienst verrichten. Lonen uitbetalen bijvoorbeeld. Maar zeker geen buitengewone uitgaven (investeringen) doen.
Het schepencollege heeft op 4 februari een laatste betaalbaarstelling gedaan voor bestelbons (1,4 miljoen) en aanrekeningen (115.000 euro) die sloegen op transacties van vorig jaar. Van het vorige bestuur dus.

Nochtans zijn er later toch nog nog betaalbaarstellingen uitgevoerd die sloegen op buitengewone uitgaven, van dit jaar dus – naar men mag aannemen.
Zelfs nog letterlijk op de dag (namiddag) van de (avondlijke) gemeenteraad die de begroting moest goedkeuren: op 25 maart voor 181.428 euro.
Verder nog op 25 februari (597.786 euro), 4 maart (413.281 euro), 11 maart (228.708 euro), 18 maart (403.986 euro).
Waarop sloegen die investeringsuitgaven??
Heeft de ontvanger (financieel beheerder) daar een visum aan verleend?
En heeft de secretaris die betalingsopdrachten ondertekend?

Komt er nog wat van, van dat lichtplan?

Het nieuwe stadsbestuur ziet zich om budgettaire redenen genoodzaakt om de verlichting van een serie monumenten (gebouwen, parken) bij nachte te doven. Beetje triest nieuws toch, niet? ( Van Kortrijk opnieuw dorp maken?)

Dit alles doet er kortrijkwatcher aan denken dat het vorige bestuur een ongetwijfeld prachtig lichtplan heeft laten opstellen, voor straten en gebouwen (zelfs winkeluitstalramen) van de centrumstad én de deelgemeenten. Enige ambitie kon toen.
De vrees bestaat dat de nieuwe coalitie om redenen van bezuinigingen niets meer zal aanvangen met die lichtstudie. Bijvoorbeeld met de plannen voor de verlichting van de O.L.Vrouwkerk.
Voor de openbare verlichting voorziet het stadsbudget 2013 nu 300.000 euro tegenover 358.000 euro vorig jaar.

De studie heeft nochtans veel geld gekost.
Nog onlangs (eind april) is er een eindafrekening gebeurd. Er is een totale meerkost van 8.627 euro (zonder BTW) of 10.438 euro (met BTW). Ten opzichte van de oorspronkelijke inschrijvingsprijs van 95.000 euro (en dat was toen al de duurste offerte) is dit een prijsstijging van net geen 10 procent zodat de zaak niet meer voor de gemeenteraad moet passeren.
In feite is er nog maar één iets uit dat lichtplan verwezenlijkt: het ‘uitlichten’ van het stadhuis en het belfort sinds september 2012. Bijkomende vergaderingen en werkzaamheden (een proefopstelling) brachten een meerkost mee van 4.958 euro. De lightdesigner (Susanne Antico uit Milaan) bracht 32 uren (vier dagen) in rekening aan 88 euro per uur. De ontwerper (NV Technum uit Gent) deed er 4,5 dag over, dat is 36 uren maal 52 euro. Er was ook een secretariaatsmedewerker nodig: 2 uren maal 47 euro.

Voor de opmaak van de globale lichtstudie bleken ook bijkomende werkzaamheden geboden: voor 3.669 euro.
Het aantal vergaderingen heeft men jammer genoeg te laag ingeschat. Het werden er zeven in plaats van vier. De drie bijkomende vergaderingen duurden wel erg lang. Lightdesigner Susanna Antico rekende daarvoor 30 uren aan. Een ruimtelijke planner 12 uren (aan 74 euro per uur), en de secretaris 3 uren.

Pro memorie. De opmaak van de lichtstudie heeft jaren aangesleept.
De gunning van de opdracht gebeurde in februari 2008. Susanna van Milaan kwam met een eerste globale versie van haar lichtplan op de proppen in november 2011. Dat is bijna vier jaar later. En toen moest er nog iets concreet uitgewerkt voor het “aanstralen” van het stadhuis, het belfort en de O.L.Vrouwkerk.

Over de ware kostprijs van het cameraplan

We gaan dat nooit helemaal te weten komen wat het cameratoezicht op publiek domein in het centrum (en nog veel later in de deelgemeenten?) zal kosten.
Gemeentebesturen die cameratoezicht installeren doen daar altijd en overal heel geheimzinnig over. Dat komt omdat bestuurders in gemoede wel beseffen dat het met de proportionele verhouding tussen het middel (o.a. de gigantische kosten) en het resultaat (het doel) beneden alle peil blijft. Plus vervolgens het absurde, het onhoudbare van het camerabeleid beginnen in te zien: na één (1) steeds meer camera’s nodig, overal en altijd…
(Gaan we naar 40?)

Wat zegt onze burgemeester dus in “Het Laatste Nieuws” van vandaag nu weer eens over kostprijs van zijn cameraplan?
Althans over de eerste fase daarvan, waarbij men 20 camera’s (6 vervangingen) gaat installeren in de binnenstad? Dat dit alles een investering vergt van 200.000 euro. Dat is dus een geraamd bedrag, gewoon een volstrekt arbitraire post in de begroting 2013.
Onze ’embedded press’ noteert dat dan. Zomaar. En wij Kortrijkzanen slikken die info.
Het is wel afwachten geblazen tot we de werkelijke prijs voor de plaatsing en levering van die camera’s kennen. En later nog de prijs bij de oplevering, met de meerwerken.
De zaak moet nog voorkomen in de gemeenteraad van juni. Er is nu sprake van een gunning aan de firma RTS van Ieper voor een bedrag van 111.242 euro, maar we weten helaas niet waar die factuur op slaat.

Vincent Van Quickenborne (van de VLD) verzwijgt iets voor zijn onderdanen. Geeft onvolledige informatie. Houdt informatie achter. En dat is niet schoon. Het is niet wijs. Dat is bijna leugenachtig. Een burgervader zou dat niet mogen doen. En onze Papieren Perse moet dat nu ook niet in de hand werken.

Om de WERKING van die nieuwe camera’s mogelijk te maken moet de bestaande glasvezelring “verzwaard” worden, is er bijkomende glasvezel nodig en moeten er nieuwe aansluitingen komen naar de dispatching van de politie. De geraamde kostprijs hiervoor bedraagt ca. 150.000 euro (incl. BTW). De ICT-administratie stelt nu al voor om de begrotingspost van 200.000 euro bij een aanstaande budgetwijziging te verhogen met 100.000 euro.
Waarom zegt burgervader dat niet? Vriendelijk en gemoedelijk – zoals hij is – aan ons, wij allen?
(En waarom laat onze Plaatselijke Perse zich bij dit soort uitlatingen van de nieuwe tripartite steeds onbetuigd?)

Altijd opnieuw verzwijgen voorstanders van cameratoezicht op niet-besloten plaatsen de “nevenkosten”. Hier nu die voor de datatransmissie.
Er zijn nog andere. Die nieuwe dispatchingruimte in het politiecommissariaat! Hoeveel heeft die gekost? Volgens onze – moeizaam bij elkaar gezochte – gegevens: 204.000 euro. Men heeft dat nu vergeten. En met de nieuwe camera’s zal die ruimte wellicht nog moeten geoptimaliseerd? (Is het aantal tv-schermen van de LED-wall wel voldoende?)

Nog vergeten indirecte kosten? Ja.
De studiekosten voor het cameraplan gemaakt door het bureau Optimit uit Mechelen. Kortrijkwatcher kent die niet.

O ja…
De (vernieuwde) serverruimte in het stadhuis vergt ook wat aanpassingen vanwege de uitbreiding van het camera-netwerk. Voor 30.769 euro (incl. BTW) vanwege noodzakelijke aansluitpunten, schijvenkabinetten, enz.

Zeg.
Burgervader Asap vergat nog iets te vertellen aan ons allemaal, via “Het Laatste Nieuws”.
De politie gaat een nieuwe anonieme interventie-wagen kopen met een ANPR-camera die nummerplaten zal kunnen detecteren. Type van de wagen: Skoda Superb Ambiente.
De firma Lamaire Motors uit Heule (die zowat het monopolie bezit voor het leveren van wagens aan de politie) vraagt 39.503 euro (BTW inclusief). De geraamde prijs was 50.000 euro. Mogen we veronderstellen dat het verschil slaat op de kostprijs voor de verborgen camera aan boord?

P.S.
De door de burgemeester in HLN voorgestelde plannen verschillen danig van de nota van de korpschef uit 2011 en het cameraplan van Optimit, voorgesteld begin 2012. Ook dat schept verwarring.
Er is een zogenaamd ICT-raamcontract 2013-2017 met een lot 11 waarbij men de totaalprijs voor het leveren en plaatsen van cameratoezicht in de politiezone VLAS (twee camera’s in Kuurne, niet 1 voor Lendelede!) schat op 847.943 euro. Stad zou de kosten spreiden over zes boekjaren.
In het budget 2013 dient men de uitgaven voor cameratoezicht te zoeken op de post 104/742-53 (investeringen) maar ook op art. 104/123-13 (gewone uitgaven). Niet gemakkelijk om bij te houden.

Een agenda met hiaten

Morgen, maandag 13 mei alweer de traditionele maandelijkse zittinge van de gemeenteraad.
De agenda vertoont wat gaten.

Het is in Kortrijk (en in andere gemeenten) een aloude traditie dat het bestuur zijn begrotingsrekening en jaarrekening van het vorige jaar in mei (en ten laatste in mei) voorlegt aan de gemeenteraadsleden.
Dit jaar – en voor het eerst sinds vele jaren! – kan dat blijkbaar niet. Nochtans is ons wel eens gezegd dat de begroting 2013 (die ook al te laat was ingediend) gebaseerd is op cijfergegevens uit de rekening 2012. Vanwaar deze vertraging?

Politieke fracties krijgen van Stad (dat is van ons) jaarlijks een toelage voor hun werking. In ruil daarvoor moeten die fracties hun uitgaven verantwoorden mits een verslag van de gedane activiteiten en voorlegging van de facturen. Die documenten moeten aan het eind van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De stukken voor het jaar 2012 zijn nog altijd niet geagendeerd.

De nieuwe tripartite heeft in zitting van 25 maart twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd. Die op het logies in hotels (“verblijfsheffing”) en nog een andere op het plaatsen van geldautomaten bij of van banken (“heffing op bank- en financieringsinstellingen” genaamd). Dit laatste belastingsreglement is nog altijd niet geagendeerd.

In de eerstkomende zitting van 13 mei is er al wel sprake van de jaarverslagen 2012 van de intercommunales Leiedal, IMOG (de verbrandingsoven) en de WIV (vliegveld). Maar waar blijven de jaarverslagen van andere intercommunales zoals Psilon (crematorium), Gaselwest, Figga (een financieringsmaatschappij). En waar blijven de resultatenrekeningen en jaarverslagen van onze gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven?

In het verleden was het hier ter stede vaak zo dat het schepencollege al in mei uitpakte met een eerste begrotingswijziging. Dit is nu niet het geval terwijl het wel nodig is.
De jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro voor KVK (Guldensporenstadion) zal nu immers in één keer uitgekeerd voor de gehele bestuursperiode van zes jaar. De begrotingspost 76410/512-51 moet dus gewijzigd van 150.000 euro naar 900.000 euro. Hierdoor stijgt het totaal van de buitengewone uitgaven van 21,90 miljoen naar 22,75 miljoen euro.

P.S.
Bij de stadsadministratie is de koosnaam voor onze nieuwe burgemeester Vincent Van Quickenborne nu: Asap. Verdient hij nog wel deze geuzennaam?

Quote van de dag: “Men knaagt aan mijn capaciteit..”

Stefaan Eeckhout, korpschef van de politiezone VLAS is aan het woord op WTV, 7 mei laatstleden.
(Pro memorie: de korpschef wil vervroegd vertrekken onder meer omdat het niet klikt met Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne
die verregaande besparingen wil doorvoeren in het budget van de politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.)

Korpschef doet dus zijn beklag: “Men knaagt aan mijn capaciteit en mijn budgetten.”
Goed luisteren: “capaciteit” staat in het enkelvoud. Gaat dus niet om de hoedanigheden, de kwaliteiten die de korpschef al of niet zou bezitten.
De term “capaciteit” slaat wel degelijk op de personeelsbezetting en het aantal manuren dat men dan met dat personeel kan presteren. Voor 2011 (laatste bekende jaarverslag van de zone) bedroeg de totale capaciteit van de operationele (CorOPS) plus de administratieve en logistieke medewerkers (CALog) 455.443 manuren, dat is gemiddeld 1520 uren per 299,6 voltijdse equivalenten. Zien wat het wordt voor dit of volgend jaar, daar kunnen we nog lang op wachten.

Kortrijks burgemeester wil de personeelskosten drukken, en waarschijnlijk ook nog de werkingskosten en misschien zelfs de investeringen. In elk geval moet er Рalthans volgens ̩̩n van de drie burgemeesters van de zone Рgesnoeid worden in de uitgaven.
De mantra van de nieuwe tripartite – in Kortrijk dan – is nu eenmaal: “meer doen met minder“, en dit op alle terreinen. Vandaar ook dat de gemeentelijke dotatie van Kortrijk voor de werkingskosten van de zone VLAS dit jaar onveranderd blijft: 13.394.382 EUR. (In het verleden waren Kuurne en Lendelede bereid om de dotatie te verhogen met 2 procent.)

– En waarlijk: in de begroting 2013 van de zone raamt men de werkingskosten op 3,25 miljoen tegenover 3,32 miljoen euro vorig jaar. Een besparing van 73.636 euro.
– Inzake personeelskosten is er voor 651.996 euro bezuinigd.
– De geraamde buitengewone uitgaven (investeringen) dalen van 706.000 euro naar 520.000 euro.
Vandaar ook dat dat de begroting voor dit jaar min of meer sluitend is: uitgaven voor 23,63 miljoen tegenover ontvangsten ten bedrage van 23,32 miljoen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met die personeelsbezetting?
– Volgens de laatste gegevens telt men bij het operationele korps nu 255 ingeschreven personeelsleden, wat overeenkomt met 248,4 voltijdse equivalenten. Vergelijk. Volgens de regelgeving (KB van 5 september 2001) is het opgelegde minimum 261 leden, terwijl de personeelsformatie van september 2003 voorzag in 271 operationele medewerkers.
РBij het administratieve en logistieke kader telt men 57 leden, wat overeenkomt met 52,57 voltijdse equivalenten. Dat is 16 medewerkers m̩̩r dan de personeelsformatie oorspronkelijk voorzag, maar velen beschouwen dat als een goede zaak aangezien het hier om burgerpersoneel gaat.

Maar waar zitten die besparingen nu eigenlijk???
De rekening 2012 van de zone is nu gekend. De “ware” werkelijk geconstateerde bedragen.
De vastgelegde uitgaven bedroegen 24,09 miljoen euro. Tegenover de nu geraamde uitgaven (23,63 miljoen) bedraagt het verschil 460.000 euro! Besparingen!
MAAR! De vastgestelde rechten (terminologie voor de werkelijke ontvangsten) bedroegen 25,57 miljoen euro. Tegenover de geraamde ontvangsten voor dit jaar (23,32 miljoen) een verschil van méér dan 2 miljoen. Minder ontvangsten!

Uitleg?? Graag.

P.S.
Hoe zou het er daar aan toe gaan, in de zittingen van het politiecollege van de zone?
Twee CD&V-burgemeesters met een VLD-voorzitter die het helemaal niet – en minder dan ooit – is gewend om ook maar enigszins te worden gecounterd? En dan die arme korpschef daarbij…