Korpschef politiezone VLAS wordt nu al kaltgestellt

Naar aanleiding van de doorlichting van de politiezone VLAS is de korpschef Stefaan Eeckhout bezig met het opstellen van een “verbeterplan“. Hij hoopt dit plan te kunnen voorleggen in volgende politieraad van de maand juni (in principe op 24 juni). Brave jongen.

De politieraad van woensdag 22 mei heeft die audit van de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie besproken. Van 19 uur tot 1u30 ‘s nachts!

(Een oeverloos debat. Over de redenen daaromtrent zal KW het nog een keer vruchteloos hebben.)

Ietwat na middernacht heeft de Kortrijkse burgemeester – op eigen houtje – een soort besloten zitting georganiseerd met zijn collega-burgemeesters van Kuurne en Lendelede (die niets te vertellen- hebben, en het ook niet kunnen) plus de fractieleiders in de politieraad.
De gewichtigdoeners.

Doel was: enige conclusies trekken uit de bespreking van de audit.
De voornaamste conclusie die grote baas Vincent Van Quickenborne (ook voorzitter van het politiecollege) al op voorhand wou trekken is er dan ook gekomen.

Een Werkgroep

Men gaat dus nu (en voor de toekomst?) een werkgroep oprichten die zich op korte termijn zal uitspreken over de vraag door WIE en HOE men de “reorganisatie” van het korps zal bewerkstelligen.

Dat is waarschijnlijk een blaam voor de korpschef.
Men (men?) wil Stefaan gewoon helemaal aan de kant zetten, in afwachting van zijn pensionering. Nieuw Kortrijks burgemeester wil een nieuwe chef die (ook op operationeel gebied) naar zijn pijpen danst.
De werkgroep zal bestaan uit de drie burgemeesters en de fractieleiders van de politieraad. Twee burgemeesters die van toeten noch blazen weten. Drie van de vier fractieleiders staan tevens bijzonder vijandig tegenover de korpschef: Axel Weydts (SP.A), Steve Vanneste (N-VA) en Arne Vandendriessche (VLD). Och, weten ze veel.

P.S.
Het spreekt vanzelf dat Kortrijkwatcher enige aandacht zal besteden aan de bevindingen van de audit.
En zoals steeds in het bijzonder aan de zaken die de reguliere papieren pers vergeet te vertellen. Hier is dat bijvoorbeeld de fameuze bijlage 3 met commentaren van de korpschef op de ontwerptekst van het auditverslag.