Burgemeester heeft zijn ogen opengetrokken…

Toen hij hier aankwam heeft hij zijn ogen opengetrokken, zo zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne dat in “De Tijd” (29 juni, pag. 9 van het katern “Politiek&Economie”).
Hij heeft het dan over het feit dat Stad in de vorige bestuursperiode boven zijn stand heeft geleefd, megalomane projecten in de steigers heeft gezet en personeel heeft aangeworven alsof het een lieve lust was.
Voor de zoveelste keer doet Vincent dus alsof zijn VLD-fractie in de vorige legislatuur geen deel uitmaakte van de coalitie. Alsof zijn schepen Wout Maddens (en een tijdlang Marie-Claire Vandenbulcke) al die tijd niet collegiaal mee de stad hebben bestuurd. (De argeloze lezer loopt daarin…)

Natuurlijk: als raadslid was Quickie recordhouder (nu ASAP genoemd) inzake afwezigheden in de gemeenteraad. In de periode januari 2007 tot december 2012 was hij op 63 zittingen 25 maal te laat, 17 maal verontschuldigd en 1 keer “gewoon” afwezig. (Zie de weblog http://kortrijkpolitiek.wordpress.com.)
Maar de beslissingen worden niet in de Raad genomen. Wel in het Schepencollege of bij allerhande informele gesprekken.
We zijn er zeker van dat raadslid Van Quickenborne over alle mogelijke materies steeds pertinent op de hoogte was. Of gewoon zelf de hand had in het beleid. Enkel schepen Wout Maddens kan ons vertellen hoeveel maal per dag hij gemiddeld al die jaren zijn echte baas aan de lijn kreeg.

P.S.
Nog in “De Tijd” van 29 juni vertelt burgemeester twee – laat ons zeggen – onwaarheden. En een tweetal aantal zaken die enige nuancering vergen.
We komen daar nog een keer op terug.

IMOG houdt zijn woord niet !

De intercommunale IMOG staat in voor de verwerking van het afval van elf gemeenten uit onze regio. (Eigenaardig: ook Kruishoutem).
Volgens “Het Laatste Nieuws” van vandaag zou het bestuur (het directiecomité?) beslist hebben om de prijs van de huisvuilzakken te verhogen: van 1,30 euro naar 1,60 euro.
Onze ervaring is dat dit soort zaken een meer dan gewone opschudding veroorzaken bij de burger en niet in het minst bij vele gemeenteraadsleden. Zo laat onze schepen van Milieu Bert Herrewyn (lid van het directoiecomité van IMOG) al vandaag in voormelde gazet weten dat hij die prijsverhoging niet zal toepassen in onze geliefde stede. Hij wil ten hoogste een indexaanpassing tolereren van 20 cent. 1,50 euro dus in plaats van 1,60.

Kortrijkwatcher wil de gemoederen bij de bevolking en onze bestuurders nog meer opzwepen door een citaat weer te geven uit het “Strategie- en Actieplan 2013” van IMOG.
Op pag. 14 staat dit te lezen: “Er werd het engagement gesteld om de kostprijs van de restafvalzak VOOR DE REST VAN DE LEGISLATUUR op 1,30 euro te houden.”
En nu we toch bezig zijn, nog enkele wetenswaardigheden.

IMOG zelf raamt voor Kortrijk de IMOG-uitgaven voor dit jaar op 4,6 miljoen euro. Een stijging van 5,99 procent. De netto-uitgaven zouden 2,77 miljoen euro bedragen.

Uit het Kortrijkse budget 2013 leren we dat Stad bij IMOG huisvuilzakken zal kopen ter waarde van 205.885 euro. En verkopen voor 1.482.24 euro. Winst: 1,27 miljoen.

Maar wat betalen we aan IMOG volgens ons eigenste stadsbegrotingsdocument 2013?
– Milieuheffing: 142.932 euro.
– Deelname in de exploitatiekosten: 911.724 euro.
– Deelname in de beheerskosten: 70.536 euro.
– Bijdrage (schulduitgave): 3.291.661 euro.
Totaal: 4,41 miljoen.

De “exploitatie/ophaling afval” kost ons bruto in het totaal: 6,1 miljoen (werkingskosten en personeel inbegrepen, maar zonder de investeringen).
Vanwege de opbrengst van de huisvuilzakken en de retributie op de ophaling van bedrijfsafval (654.560 euro) bedraagt de netto-afvalkost 3,98 miljoen euro.

Zo.
Dat weten we dan alweer.

P.S.
Kortrijkse raadsleden die lid zijn van Raad van Bestuur van IMOG: Bert Herrewyn (SP.A), Eline Brugman (VLD), Kelly Detavernier (N-VA), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieven Lybeer (CD&V).
De 21 leden van de Raad van Bestuur worden maandelijks bijeengeroepen. Voor een etentje.

Meer en minder investeringen

De nieuwe tripartite is niet van plan om dit jaar veel te investeren. (Dat komt ook omdat men absoluut geen nieuwe leningen wil aangaan, niettegenstaande de lage intrestvoeten. In vroeger tijden zou de SP.A – die nu deel uitmaakt van de coalitie – daartegen heftig hebben gefulmineerd…)
De initiële begroting voorzag een krediet van 20,6 miljoen euro. Met de eerste budgetwijziging (gemeenteraad van maandag 1 juli) wordt dit – alreeds historisch gezien uitermate laag bedrag – nog met bijna één miljoen teruggeschroefd tot 19,6 miljoen.
We kunnen daarbij alreeds nu voorspellen dat daar uiteindelijk aan het eind van het lopende jaar weinig van zal gerealiseerd worden (vastgelegd) en nog veel minder zal worden aangerekend (gefactureerd). Gewoon omwille van het laattijdig opmaken van de begroting en van begrotingswijziging 2013. Deze ploeg heeft inzake buitengewone uitgaven nog praktisch niets kunnen realiseren. Dat staat allemaal niet in de gazetten, – de wakkere Kortrijkzaan weet nergens van. Er is een half jaar verloren gegaan. Minstens.

Opvallende verlagingen
– Het budget voor de heraanleg van de wijk Walle en omgeving wordt verschoven naar volgend jaar aangezien de werken pas in dat jaar zullen starten. Het gaat om niet minder dan 920.000 euro.
РHet krediet voor de veiligheidsco̦rdinator wordt volledig geschrapt: 50.000 euro.
– Voetpaden (kleine oppervlakten en herstellingen): 250.000 min 75.000 euro.
– Aanpassingswerken waterlopen: 140.000 min 80.000 euro.
– Straatmeubilair: 100.000 min 30.000 euro.
– Erelonen wegen: 40.000 euro geschrapt.
– Diverse rioleringswerken (ook huisaansluitingen): 215.000 min 95.000 euro.

Opvallende verhogingen (of nieuwigheden)
– KVK krijgt bovenop de investeringstoelage van 150.000 euro nog 750.000 euro meer.
– Cameratoezicht op openbaar domein: 200.000 plus 51.000 (glasvezel) plus 9.000 euro (borden).
– Meubilair Broeltorens: 45.000 euro.
– Kosten studies kerkfabrieken: 25.000 euro.
– Zonnewering koepels academie: 40.000 euro (hard nodig!)
– Woonhuis Pontforthoeve: 30.000 euro.
– Omgevingswerken Warande: 92.000 euro.
РAfbraak caf̩ De Kreun (Bissegem): 75.000 euro.
– Schoolomgevingen: 100.000 plus 35.000 euro.

Over de budgettaire soberheid van de nieuwe coalitie (2)

In een vorig artikel zagen we dat de nieuwe coalitie hoopt het begrotingstekort in gewone dienst dit jaar terug te brengen tot 6,7 miljoen (in plaats van 9 miljoen). Men wil dit doel voornamelijk bereiken door een stijging van de ontvangsten: in vergelijking met de begroting van vorig jaar verwacht men voor 4 miljoen méérontvangsten. Of zelfs 6 miljoen als we vergelijken met de vorig jaar erkende vorderingen.

Vandaag gaan we even na of de nieuwe tripatite (VLD, N-VA, SP.A) dit jaar van plan is om meer of minder te investeren dan de vorige coalitie (CD&V, VLD) in het jaar 2012.
Buitengewone uitgaven bestaan vooral uit uitgaven voor investeringswerken en schulduitgaven (leningen en deelnemingen).
Het huidige bestuur voorzag in de oorspronkelijke begroting 2013 voor 20,6 miljoen aan investeringen. Met de maandag a.s. (1 juli) nog goed te keuren budgetwijziging is dit krediet nog met bijna één miljoen verminderd tot 19,6 miljoen.
Dat is dus bitter weinig als we dat bedrag vergelijken met wat de ambities van de vorige ploeg nog waren in de begroting 2012. Men raamde het uit te geven bedrag toen op niet minder dan 36,3 miljoen !!
Maar…
Kortrijkwatcher heeft nooit geloofd dat de vorige ploeg dit gigantische bedrag zou kunnen realiseren. En zie. Wat blijkt uit de jaarrekening van 2012? Er is vorig jaar voor slechts 19,1 miljoen euro vastgelegd…
We stellen dus vast dat de raming van de investeringsuitgaven voor dit lopende jaar ongeveer even hoog ligt als het bedrag waartoe de vorige bestuursploeg zich heeft verbonden: 19 miljoen euro.
Dit getuigt dus zeker wel van budgettaire soberheid inzake investeringen. (Iets waar de SP.A-fractie vroeger altijd faliekant tegen was.)

Buitengewone uitgaven omvatten ook schulduitgaven: leningen.
Dit jaar is tot op heden eigenlijk nog geen althans nieuwe lening toegestaan
. Ter financiering van de investeringen is men nu wel bezig met het volkomen droogleggen van het buitengewoon reservefonds, dat vorig jaar nog bestond uit 13,9 miljoen euro.
Met de komende eerste budgetwijziging stijgen de schulduitgaven met niet minder dan 5,57 miljoen euro !
Dit is evenwel te beschouwen als een vorm van bezuiniging, aldus het nieuwe schepencollege.
Bepaalde leningen voor uitgaven van het jaar 2003 met een vrij hoge intrestvoet komen in de loop van dit jaar op herzieningsdatum. Als we die tegen die datum vervroegd aflossen, dan kan Stad dat doen zonder wederbeleggingsvergoeding en besparen we jaarlijks ongeveer 300.000 euro kapitaalaflossing en vervalt een intrest van 1,3 miljoen. ‘t Is te hopen !!

P.S.
In een volgend stuk wat concrete gegevens over de voorziene investeringen.

Over de budgettaire soberheid van de nieuwe coalitie (1)

Er zijn nu wat meer recente gegevens beschikbaar.
* De begrotingsrekening 2012 is nu (eindelijk) opgemaakt.
* En daar is nu ook de (eerste) budgetwijziging 2013 in zicht.
We kunnen dus voor het eerst ene keer cijfermatig nagaan hoe het staat met de voorgenomen bezuinigingspolitiek van de nieuwe bestuursploeg (de tripartite), ten overstaan van wat de oude coalitie (CD&V plus VLD) nog vorig jaar uitspookte.

ONTVANGSTEN
– Vorig jaar raamde de oude ploeg de totale ontvangsten op 118,0 miljoen euro.
– Wat is daarvan verwezenlijkt? De erkende vorderingen (“vastgestelde rechten”) bedroegen minder: 115,8 miljoen.
РEn wat begroot de nieuwe tripartite nu aan ontvangsten voor dit jaar? V̩̩l meer: 122,1 miljoen.

Zodus.
Als we de begroting 2012 met die van 2013 vergelijken verwacht men 4,1 miljoen euro meer aan ontvangsten. En als we de geraamde ontvangsten 2013 afwegen tegenover de werkelijke ontvangsten 2012 (de vastgestelde rechten) zien we een mogelijke meerontvangst van niet minder dan 6,2 miljoen !

De stijging van de ontvangsten is voornamelijk te wijten aan de fel toegenomen “overdrachten”. Dat wil zeggen: de inkomsten uit gemeentebelastingen, opcentiemen en de fondsen. Details ontbreken nog op de redactie van kortrijkwatcher. We kennen wel de totalen. In 2012 bedroegen de vastgelegde rechten inzake overdrachten 100,2 miljoen. Nu raamt men die inkomsten op 106,7 miljoen. Goed geboerd, zouden we zo zeggen.

UITGAVEN
– Vorig jaar (met de vroegere coalitie CD&V en VLD) was er aan uitgaven voor 129,2 miljoen euro begroot.
– In werkelijkheid bedroegen de “vastleggingen” (daadwerkelijk aangegane verbintenissen) in 2012 minder: 125,2 miljoen.

En hoeveel wil de nieuwe coalitie dit jaar uitgeven? 128,9 miljoen euro.
Begroting tegenover begroting vergeleken dalen de voorgenomen uitgaven niet noemenswaardig veel. Maar als we de geraamde uitgaven van nu vergelijken met de vastleggingen van vorig jaar is het huidige bestuur van plan om 3,6 miljoen euro méér uit te geven.

SAMENGEVAT
In vergelijking met vorig jaar zouden de ontvangsten kunnen stijgen met 6,2 miljoen.
En kunnen de uitgaven stijgen met 3,6 miljoen.
Saldo?
Tot zover iets over het voorgenomen zuinig beleid, in cijfers uitgedrukt.
Vast staat dat het tekort in dit eigen dienstjaar 2013 wel zal verminderen, Рja! Рmaar dan in de eerste plaats door de grote m̩̩rontvangsten. Niet door bezuinigingen aan de uitgavenzijde. (Ideologisch verwacht men dit soort beleid niet van een liberale burgemeester.)

Zeg?
Hoe zou het eigenlijk zitten met de voorgenomen investeringen voor 2013? Leiden de hogere ontvangsten tot meer investeringen?
En wat ervan te denken?

Het schepencollege heeft bestuurders gekozen voor de gemeentelijke vzw’s. Bent u erbij?

Bij de start van een nieuwe legislatuur dienen de bestuursorganen van gemeentelijke vzw’s opnieuw samengesteld. Voor de Algemene Vergadering van die vzw’s kan het schepencollege op eigen houtje zes leden aanwijzen. Daarnaast kiest de betrokken sector nog elf leden. En de gemeenteraad (van 1 juli) duidt daar bovenop nog zes vertegenwoordigers aan.
Voor de vzw Sportplus gaat het om vijf leden aangeduid door het College, veertien van de sector en vijf raadsleden. Voor de beheerscomités van de ontmoetingscentra is de regeling nog helemaal anders, maar we gaan daar nu niet op in. Ze moeten nog verkozen worden, door de fracties.

Hierna in primeur de lievelingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

VZW Cultuurcentrum (in feite de schouwburg)
Anne Caby
Mieke Dutoit
Leen Gabriel
Marc Verkest
Jurgen Thiers
Dirk Van Der Meersch

VZW Stedelijke Musea
Jan Deleu
Filippe De Potter
Jan Dhaene
Frans Lavaert
Robert Timperman
Francis Vanhoonacker

VZW Feest in Kortrijk
Annelies Feys
Arnoud Vanmeenen
Sien Fossaert
Joeri Beelprez
Tom Delmotte
Tom Hillewaere

VZW Toerisme
Ann Debuf
Mieke Clearhout
Cathy Jansens
Geert Callens
Filip D’Huyvetter
Jan Dhaene

VZW De Warande
Claudine Van Der Hoogstraete
Jeroen Marijsse
Marian Rapsaet
Toon Coorvitz
Kenny Windels
Kathleen Vandamme

VZW Sportplus
Dirk Vanantwerpen
Martine Lietaer
Birgit Dewulf
Olivier Maes
Maxime Dendauw

De nieuwe traagheid van bestuur

Tijdens de vorige bestuursperiode (een coalitie van CD&V-VLD) kon het gebeuren dat onze gemeenteraadwatcher zich ergerde aan het feit dat de uitvoering of afhandeling van bepaalde beslissingen lang op zich liet wachten. Terecht gingen de boegbeelden van de toenmalige oppositie (de SP.A bijvoorbeeld) daar dan wel eens in mee, in die aantijgingen. Bijvoorbeeld de klacht over het lang uitblijven (twee maanden) van een begroting.

Maar wat er dit jaar intussen inzake “traagheid van bestuur” bij de start van de nieuwe tripartite (VLD,N-VA, SP.A) te ontwaren valt, tart alle verbeelding.
– Op het stadsbudget 2013 was het wachten geblazen tot 25 maart.
– Het budget 2013 van de politiezone VLAS kwam op de agenda van de politieraad dd. 29 april. (Ook nog nooit gebeurd.)

Al die maanden kon er dus totaal geen beleid worden gevoerd.
(In de politieraad van aanstaande 24 juni gebeuren de eerste aankopen van dit jaar. Dringend nieuwe kogelvesten. Dit is 1 voorbeeld.)

Zonder begroting is een bestuur immers verplicht om te werken met “voorlopige twaalfden” en kunnen er geen facultatieve, noch nieuwe uitgaven gebeuren. En al zeker geen investeringen.
De tripartite slaagde er inmiddels in – op 21 maart, zovele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 – om een bestuursakkoord op te maken (het zgn. Plan Nieuw Kortrijk) dat nu asap om uitvoering vraagt.
De eerste beleidsdaad – waar men heel fier over ging (want zogezegd het directe gevolg van de actie “Kortrijk Spreekt”) – sloeg op het verkeersveiliger maken van bepaalde straten. Evenwel zonder dat daarvoor een krediet was ingeschreven in de begroting. En voor bepaalde niet-verplichte uitgaven heeft het schepencollege werkelijk de arm moet omwringen van zowel de stadsecretaris als de ontvanger.

En nu.
Bepaalde sinds april genomen beslissingen van het schepencollege vergen een zo spoedig mogelijke uitvoering, maar kunnen absoluut niet gebeuren zonder een door de gemeenteraad goedgekeurde budgetwijziging 2013.
We vernoemen slechts drie van die beleidsdaden, omdat het om veel geld gaat:
– de vervroegde aflossing van bepaalde leningen (voor 5,5 miljoen euro);
– de onmiddellijke uitkering van een investeringstoelage aan KVK (900.000 euro);
– het cameraplan (verhoging van het krediet voor dit jaar met minstens 50.000 euro).

Wanneer komt die (eerste) begrotingswijziging er dan aan, zult u zeggen?
Pff… In juli zeker? – dat is dan halfweg het jaar. (Traditioneel gebeurt zoiets in mei.)
Het schepencollege heeft in deze maand juni al in twee opeenvolgende weken de bespreking van de budgetwijziging 2013 uitgesteld!
Waarop wijst dat? Op onenigheid binnen de tripartite? Is men een robbertje aan het vechten?
Geraakt men het niet eens over het te voeren beleid? Over de in het vooruitzicht gestelde (drastische) bezuinigingen?
Dat we het niet weten…

Dit schepencollege is waarlijk prettig gestoord

Verscheidene lezers van deze elektronische krant melden ons dat zij het individuele optreden van bepaalde schepen eerder gênant vinden. Zij wekken soms enige tenenkrullende verlegenheid op bij de meer waakzame Kortrijkse burger. Een enkel iemand gewaagt zelfs van ‘stuitend gedrag’.
Nou, tot heden vond de redactie van Kortrijkwatcher het gezamenlijke publieke optreden dan van het gehele College van Burgemeester en Schepenen eerder kenmerkend voor een vorm van prettig gestoord populistisch gedrag.
En nu zijn we helemaal zeker van de juistheid van ons predikaat.

Het zit zo.
Van 16 september tot 22 september viert Vlaanderen de “Week van de Mobiliteit”. Stad Kortrijk doet mee en plant allerhande acties in het teken van DE FIETS. In dat kader neemt het Kortrijks stadspersoneel het op tegen dat van Aalst: wie behaalt het hoogste aantal fietsbewegingen?
En nu komt het.
Ook het College draagt zijn steentje bij. Men heeft beslist om in zitting van maandag 16 september te vergaderen gezeten op een hometrainer.
En om de aparte prijs van de Aalsterse en Kortrijkse bevolking in de wacht te slepen zal men hierbij de publiciteit zoeken door de pers uit te nodigen. (Een Schepencollege is wel niet openbaar.)

Hoeveel geld hebben we vorig jaar besteed aan “cultuur”?

De roep gaat dat centrumstad Kortrijk een koploper is inzake uitgaven voor cultuur. Kortrijkwatcher beschikt niet over de nodige gegevens om die stelling al of niet te ondersteunen. Maar dat er veel geld naar het domein “cultuur” gaat is zeker. Bijna 10 miljoen euro. Gewone uitgaven, dus zonder de investeringen.
Ter vergelijking. Naar het domein “burger en welzijn” (met o.a. jeugdwerking, preventie, sociale economie) vloeide vorig jaar 17,9 miljoen euro (netto-kost 15,1 mio). Politie: 13,9 miljoen (netto-kost evenveel). Voor leefmilieu: 12,8 miljoen (netto 9,4 mio). Mobiliteit en infrastructuur: 8,4 miljoen (netto 6,4 mio).

Naar “cultuur” in de brede zin van het woord (promotie en toerisme zit er ook bij met 523.000 euro) ging vorig jaar dus welgeteld 9,61 miljoen euro aan gewone uitgaven. Maar wat men niet mag vergeten is dat daar ook ontvangsten tegenover staan: 2,76 miljoen! De netto-kost inzake gewone uitgaven bedroeg dus 6,84 miljoen.

Een overzicht van enkele van die ontvangsten:
– bibliotheek: 1,2 miljoen
– schouwburg en muziekcentrum: 355.000 euro
– musea: 418.000 euro
– evenementen: 263.000 euro
– allerhande toelagen: 378.000 euro.

Enkele uitgaven nu, met tussen haakjes de netto-kost:
– bibliotheek: 2,5 miljoen (1,2 mio)
– schouwburg en muziekcentrum: 1,8 miljoen (1,4 mio)
– musea: 1,7 miljoen (1,3 mio)
– evenementen: 1,3 miljoen (1,1 mio)
– cultuurbeleid: 714.000 euro (336.000 euro)
– steun aan actoren: 432.000 (idem)
– Buda-eiland: 359.000 euro (idem)

P.S.
Nogmaals benadrukken dat we het hier niet hebben over de zgn. buitengewone uitgaven, de gedane investeringen. De herinrichting van het Vlasmuseum, de Buda-fabriek, de projectoren voor de Budascoop, de Broeltorens, bijvoorbeeld.

Bron
Een uitermate interessant en informatief document met de naam: “Overzicht activiteiten opgenomen in de begrotingrekening 2012”. (287 bladzijden.)

Het negatief resultaat van de begrotingsrekening 2012 is ietwat minder dan verwacht

De ware uitgaven en ontvangsten van het dienstjaar 2012 zijn eindelijk gekend. Zal men bespreken in de gemeenteraad van juli, dus halverwege het jaar.
(Vertel dat maar eens ergens, in bedrijven.)

De nieuwe tripartite voorspelde een negatief saldo van minstens 10 of 11 miljoen. Het is wat kleiner geworden: 9,3 miljoen euro. Welgeteld: 9.371.706 euro.
Voor dit jaar hoopt het nieuwe bestuur het tekort in eigen dienstjaar te herleiden tot ca. 6,1 miljoen. Door besparingen, zo zegt het schepencollege dan daarbij. Het blijft wachten op de eerste budgetwijziging 2013 om te zien waar men daadwerkelijk drastisch zal bezuinigen. Tot op heden is aan de uitgavenzijde voor nauwelijks 800.000 euro “bespaard”, en stegen vooral de begrote belastingontvangsten en retributies. Met 4 miljoen!

De uitgaven (in gewone dienst)
Die bedroegen vorig jaar dus zowat 125,2 miljoen. Dit jaar raamt men die op 128,4 miljoen euro.
– Personeel: 47,0 miljoen. (Raming voor dit jaar: 48 miljoen.)
– Werkingskosten: 18,3 mio (18,2)
– Overdrachten: 37,7 mio (36,4)
– Schulduitgaven: 22,0 mio (25,7 !)

Enkele netto-lasten per inwonerin 2012.
– Openbare schuld: 219 euro
Belastingen en retributies: 736 euro (Het ging om ca. 55 miljoen.)
– Justitie-politie: 178 euro
– Verkeer-wegen-waterlopen: 95 euro
– Volksontwikkeling en kunst: 226 euro
– Eredienst: 20 euro
– Sociale zekerheid en bijstand: 149 euro
– Milieu (huisvuil): 113 euro
– Huisvesting-stedenbouw: 125 euro.

De ontvangsten
Vorig jaar ca. 115,8 miljoen. Dit jaar dus begroot op niet minder dan 122,3 miljoen euro.
– Prestaties: 7,5 mio (Dit jaar 7,2)
– Overdrachten (dat zijn subsidies en vooral belastingen en retributies): 100,2 mio. (Dit jaar niet minder dan 106,6 mio.)
– Schuldontvangsten (vooral leningen): 8,1 mio (8,4)

Enkele netto-overschotten per inwoner
– Fondsen: 430 euro
– Belastingen en retributies: 736 euro
– Handel en nijverheid: 42 euro.