Krimt het personeelsbestand wel zoals voorgenomen ? (2)

Het gebeurt wel een keer vaker dat artikels in deze elektronische krant de papieren perse ietwat inspireren.
Eerste reflex bij onze persjongens is dan : te rade gaan bij de machthebbers, niet bij de oppositie of de ambtenarij.

Een stuk van vorige dinsdag op Kortrijkwatcher (24 september) over de mogelijke afslanking van het stadspersoneel bracht Freddy Vermoere van “Het Nieuwsblad” dus al prompt op de gedachte om even een praatje te slaan met de schepen van personeel, Koen Byttebier.
Wat leerden we daar nu uit? (Zie HN van 26 september.)
Dat schepen Byttebier inzake de personeelscohorte over andere cijfers beschikt dan wat indertijd door de burgemeester aan de pers is kond gedaan. Dat de aantallen die de schepen hanteert zelfs afwijken van wat zijn diensten lieten weten als antwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-raadslid Cis Rodenbach.

Voorbeeld 1.
De schepen zegt dat er dit jaar 17 voltijdse equivalenten (VTE) zullen verdwijnen. We gaan van 850 (eind vorig jaar) naar 833 VTE.
Wat kreeg CD&V-raadslid Rodenbach evenwel te lezen als antwoord op een schriftelijke vraag van zijnentwege?
Dat er eind januari 846 VTE (afgerond) waren geteld en dat dit aantal eind juli al is gedaald tot 823 VTE. Een afslanking van 23 VTE, in een half jaar wel te verstaan! En in zijn krant van 7 maart had Freddy Vermoere het voor dit jaar over 25 afvloeiingen, 8 vervangingen en 17 schrappingen. Om hoeveel verdwenen VTE gaat het nu eigenlijk?

Voorbeeld 2.
De schepen maakt gewag van 27 afvloeiingen in de eerste twee jaren van deze bestuursperiode. Daar voegde hij aan toe dat we met dit aantal een beetje onder het gemiddelde zitten van wat we over zes jaar willen bereiken, maar “we komen er wel”.
De burgemeester deelde in maart inzake afvloeiingen volgende cijfers mee aan de pers. Voor 2013-2014: 25 plus 17, dat is dus 42 afvloeiingen.
Overigens – schepen Byttebier! – zitten we met uw vermeend getal 27 helemaal niet onder het gemiddelde. Het totaal aantal berekende afvloeiingen voor de periode 2013-2018 is 155. Gedeeld door 6 geeft dat als uitkomst: 21.

Voorbeeld 3.
De schepen geeft nog aan dat over de gehele legislatuur het aantal personeelsleden – weerom uitgedrukt in voltijdse equivalenten – zal dalen met 104.
Misschien heeft de journalist het niet helemaal begrepen, maar het gaat hier om een totaal aan geschrapte banen. In de periode 2013-2018 komen er (naast de 155 natuurlijke afvloeiingen) tevens 48 vervangingen.

Journalisten alhier vergeten vaak enige vraagstelling.
Essentieel om te weten is welke banen al of niet worden geschrapt (niet vervangen). En waarom?
Welke politiek staat daar achter?
Is er bij de tripartite enig eensgezind idee over wat de kerntaken van Stad zijn of zullen zijn? Zijn er diensten of taken die men wil afstoten?

Op Facebook was er een paar dagen geleden een discussie over de voorgenomen personeelsvermindering in Kortrijk, en schepen Byttebier heeft er zich ook in gemengd.
Hierbij liet hij uitschijnen dat een kerntakendebat uiteindelijk wel noodzakelijk is, “maar vooral van belang zal zijn voor de tweede helft van de legislatuur”.
Want dan gaan er veel medewerkers met pensioen.
Op FB sloot onze schepen van personeel nog het lopende debat af met de volgende bewoordingen:
” Dit soort discussie hoort thuis aan tafel, met de diensten, met de klant-burger, met het bestuur, met de oppositie, met de vakorganisatie, met technici, maar niet op een forum als dit.”

Welnu, de triparite heeft nog nergens ook maar enige discussie “van dit soort” gevoerd.

P.S. (1)
Van onrust bij het personeel is geen sprake meer, aldus vakbondsman Joris Vanraes (ACV). “Alles loopt volgens plan.” De afspraak is dat Stad er alles zal aan doen om bijkomende ontslagen te vermijden.
P.S. (2)
Gossip? In stadhuis wemelt het van geruchten dat ambtenaren volkomen over hun toeren zijn. Vanwege de ASAP-richtlijnen van Quickie.

Krimpt het personeelsbestand wel zoals voorgenomen? (1)

Begin maart liet de burgemeester aan de pers (niet aan de gemeenteraad) weten dat men gedurende deze legislatuur 104 banen zou schrappen, dat er 155 spontane afvloeiingen zouden gebeuren en slechtst 48 vervangingen. Dit alles – zo menen we te verstaan – uitgedrukt in Voltijdse Equivalenten (VTE). In de planning zou het dit jaar alreeds gaan om 25 afvloeiingen, 8 vervangingen en 17 schrappingen. En dit zou dan in het budget voor dit jaar moeten resulteren in een besparing van 1,2 miljoen euro.

Zal de tripartite nog dit jaar deze doelstelling (min 34 VTE) bereiken?
CD&V-raadslid Cis Rodenbach heeft een schriftelijke vraag gesteld over de evolutie van het personeelsbestand sinds januari tot juli 2013.
Uit het antwoord van het stadsbestuur blijkt op het eerste gezicht dat de doelstelling waarschijnlijk in het bereik ligt. We gaan van 846,87 (eind januari) naar 823,09 bruto VTE (juli). Dat zijn de theoretische prestaties. Inzake netto werkelijke prestaties zien we een daling van 809,44 VTE naar 773,27 VTE. (Er zijn langdurige afwezigen, van 37,43 naar 49,82 VTE per maand).
Een vermindering van -22,86 VTE in een half jaar, dat lijkt er op dat de voorgenomen afslanking kan lukken.

Maar!
In het antwoord op de vraag van Cis Rodenbach is ook sprake van een personeelsoefening waarbij als streefcijfer voor december 2015 gesproken wordt van 845,95 VTE en men concludeert dat er ten opzicht daarvan een vermindering van het bestand is ter waarde van -22,86 VTE. Ja. Maar wat zien we? De zgn “pool” van 13,50 VTE is doodgewoon herleid tot nul. Het gaat dus eerder om een daling met slechts -9,36 VTE?

De schepen van personeel geeft in zijn antwoord de stand van zaken voor iedere dienst of directie. Daar is niet uit af te leiden of men nu alreeds een bewuste politiek van niet-vervangingen voert. Er lopen momenteel trouwens aanwervingsprocedures voor vijf topambtenaren (het SOK inbegrepen) !!
We zien in bepaalde diensten zelfs een stijgende trend of een stagnatie.
Voorbeelden:
– brandweer: van 57,25 (januari) naar 57,25 VTE (juli)
– financiën: 18,45 – 18,45
– IDPB: 2,00 – 2,00 (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)
– kabinetten: 11,00 – 14,60
– strategische cel: 4,60 – 5,60
– wettelijke graden: 5,00 – 5,50
– de “pool”: 11,30 – 13,50

In andere diensten fluctueert het aantal VTE’s in de loop van die zes maanden zodanig (zelfs met stijgingen onderweg) dat men zou denken dat het om toevalligheden gaat, zonder echt beleid dus.
Ten opzichte van het streefcijfer van december 2015 zijn de sterkste dalers te vinden bij cultuur (min 7,70 VTE), leefmilieu (min 7,17), mobiliteit en infrastructuur (min 6,30). Nou, dat zijn net sectoren die zouden moeten sterk staan.

P.S.
Dat streefcijfer van december 2015 (845,95 VTE) begrijpen we niet zo goed.
Volgens de pers (Het Nieuwsblad van 7 maart) zou het in de periode 2013 tot 2015 gaan om 63 afvloeiingen, 43 schrappingen en 17 vervangingen.

Een dranklevering verliezen met 234 euro verschil…

Stad heeft voor twee jaar drank aangekocht bij één en dezelfde leverancier. De raming hield het bij 66.660 euro, exclusief BTW. Dat is net onder de drempel van 67.000 euro, zodat het bestuur geen offerte of openbare aanbesteding moest uitschrijven, maar kon werken met een “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf”.
Vijf firma’s werden aangeschreven en slechts twee leveranciers, allebei uit Menen, hebben gereageerd. (Bockor liet verstek gaan! Hoe zou dat komen?)
De (laagste) prijs gold als enig criterium voor het aanwijzen van de leverancier, wat laat uitschijnen dat allebei de inschrijvers voldeden aan enkele andere modaliteiten uit het bestek: gratis huur van materiaal (toog, tapkranen), gratis onderhoud, instant levering.
Bierhandelaar Nuytten kwam voor de dag met een prijs van 49.964 euro, excl. BTW. Dat is 25 procent minder dan de raming!
Opmerkelijk is dat de andere concurrent-inschrijver slechts 234 euro meer vroeg. En met BTW was het prijsverschil nog miniemer: 155 euro. 56.924 euro tegenover 56.769 euro. Wat een pech zeg!

In de achtereenvolgende begrotingen is voor de levering van dranken telkens een ander bedrag (incl. BTW) voorzien:
2013: 9.461 euro
2014: 28.384 euro
2015: 18.922 euro.
Totaal: 56.767 euro.

Kortrijkwatcher weet niet wanneer de periode van twee jaar begint, kent geen hoeveelheden en weet ook niet waar en wanneer die zullen geconsumeerd worden. Vraag is dus of Bockor zich niet heeft ingeschreven omdat de firma bij gelegenheid toch nog leverancier kan blijven?

P.S.
Levering van drank is ook te vinden in een begrotingspost (art. 76110/124-04) met de naam “technische benodigdheden IVA Jeugd”! Waarschijnlijk gaat het hier om een levering aan het nieuwe jeugdcentrum “Tranzit”.

Marc Olivier met vier strekkende meters archief naar KADOC

Gewezen CVP-raadslid Marc Olivier (°1940) heeft een lange, gevulde politieke loopbaan achter zich. Hij zetelde achtereenvolgens in de Cultuurraad, de Vlaamse Raad en maakte ook deel uit van het eerste Vlaams Parlement. Was ook nog gemeenschapssenator. Tussen 1977 en 1994 zetelde hij in onze gemeenteraad, maar we kunnen ons geen noemenswaardige tussenkomsten van hem aldaar herinneren.
Hij heeft nu onlangs 40 archiefdozen laten overbrengen naar het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie Cultuur en Samenleving te Leuven. Vier goed geordende meters papier. Er zit ook een interessante verzameling bij van verkiezingsmateriaal, van meerdere partijen. Weinig stukken dus in verband met zijn functie als gemeenteraadslid.
Marc Olivier was deskundig in zaken als welzijn, gezin, volksgezondheid, sociale huisvesting. Zo’n typische ACW-domeinen.
Als questor van het Vlaams Parlement heeft hij nogal wat aankopen laten verrichten van jonge kunstenaars. In de bestuursvergaderingen van de Kortrijkse Musea las hij het Staatsblad.

Die studie over een transportband van de NV- Wienerberger was verplicht !

Maar waarom zegt men dat niet?
Waarom staat dat niet in de pers te lezen?

Toen – op 8 augustus – de Bestendige Deputatie een milieuvergunning toekende aan de NV Wienerberger voor het ontginnen en opvullen van kleiputten in Kortrijk (Rollegem, in de buurt van de E403) was daar wel degelijk een bijzondere voorwaarde aan verbonden. En als de aanvrager van de vergunning niet tijdig of niet grondig deze bijkomende voorwaarde zou realiseren zou de Deputatie in voorkomend geval de andere reeds opgelegde voorwaarden (ook inzake transportmodaliteiten) beduidend VERSTRENGEN.
De NV Wieberberger is daar natuurlijk zeer beducht voor. Ge kunt peinzen.

Wat was nu wel die bijzondere, bijkomende voorwaarde?
Luister goed.

De Bestendige Deputatie verplicht de exploitant om binnen de twee jaar (dus tegen augustus 2015) een rapport voor te leggen waarbij het bedrijf (samen met de betrokken diensten en overheden) grondig en concreet de haalbaarheid van een transportband van de kleiputten naar de nabijgelegen autosnelweg bestudeert. En binnen diezelfde periode moet het bedrijf een stappenplan opmaken om de realisatie van dit scenario mogelijk te maken.
Heeft dat dan niemand van het stadsbestuur of de NV Wienerberger vertelt op die persconferentie van gisteren? Dat men dus gewoon zal uitvoeren wat de Provincie oplegt? Weet dat actiecomité De Klijtberg nergens van?

De Deputatie heeft nog meer gezegd bij het toekennen van de milieuvergunning.
“Als blijkt dat dit scenario niet haalbaar is, dient elk gelijkwaardig alternatief onderzocht dat de realisatie van het vrachtwagenvervoer via de autosnelweg mogelijk maakt.”
Dit rapport moet voorgelegd aan een – ook NU al verplichte – begeleidingscommissie (van stad en andere overheden) die dit binnen de 60 dagen bespreekt. Binnen de daaropvolgende 60 dagen zal de Bestendige Deputatie een inhoudelijke beslissing nemen. De Deputatie zal dan het bedrijf verplichten om enkel de ontsluiting te voorzien via deze transportroute.

Werk aan de winkel!
De Vlaamse overheid kan momenteel absoluut geen toestemming geven voor zo’n transportband omwille van zovele juridische en planologische obstakels…

Match KV Kortrijk tegen KAA Gent met prominenten

Morgen – zaterdag 14 september – kunnen onze voetbalsupporters omstreeks 18 uur in de VIP-ruimte van het guldensporenstadion een aantal schepenen (met een ambtenaar) aantreffen, terwijl zij aan het tafelen zijn met een aantal prominente personen die voor bepaalde dossiers van Stad belangrijk kunnen zijn.
Wie gaat er eens kijken om wie het gaat? Dan weten we wellicht wat meer over wat de tripartite nu weer aan het bedisselen is. “Kortrijk Spreekt!”

P.S.
In afspraak met het KVK-bestuur krijgt het schepencollege van de voetbalclub tien VIP-kaarten ter beschikking voor vijf wedstrijden.

Wat een blunder in de gemeenteraad !

Eerste punt op de agenda van de raadszitting van gisteren was: “Vervanging van een gemeenteraadslid wegens verhindering”.

Het zit zo. VLD-fractieleider Eline Brugman liet weten dat zij vanaf 9 september in zwangerschapsverlof gaat en daarom op haar verzoek haar mandaat wil vervangen zien door Stefanie Demeyer.
Maar nog VOOR Demeyer de eed kon afleggen en bijgevolg geïnstalleerd als raadslid kwam de zitting reeds op gang.
Voorzitter Piet Lombaerts (N-VA) liet al onmiddellijk weten dat het voorstel van VB-raadslid Maarten Seynaeve “tot verwijdering van de staatsieportretten” door de juridische dienst van Stad als onontvankelijk wordt beschouwd. Tekst van het voorstel was: “In de gemeenteraadzaal is er niet langer plaats voor koninklijke beeltenissen.”

Volgens Piet Lombaerts (de burgemeester en de schepenen zwegen in alle talen) behelst het voorstel “een daad van beheer over gemeentelijke inrichtingen en eigendommen”. En volgens het gemeentedecreet (art. 57, par. 3) behoren daden van beheer uitsluitend tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.
Ja.
Maar nu de blunder.
Voorzitter Lombaerts laat het tot een stemming komen! Hij vraagt aan de gemeenteraad om te oordelen of het voorstel al dan niet ontvankelijk is. En dit terwijl vervangster Stefanie Demeyer op dat ogenblik nog altijd in de publieke tribune zit, reikhalzend uitkijkend tot ze geïnstalleerd wordt als raadslid en daarmee kan deelnemen aan de stemming. De uitslag van de stemming was dan ook uiterst nipt: 19 raadsleden vonden het voorstel wel ontvankelijk en 20 helemaal niet (onthouding van N-VA raadslid Steve Vanneste).

– Naschrift 1
Zes jaar geleden deed raadslid Seynaeve een gelijkaardig voorstel en toen kon dat wel probleemsloos behandeld.
– Naschrift 2
N-VA raadslid Steve Vanneste (die helemaal niet is tussengekomen) was ook van plan om het voorstel te doen om geen portretten te kopen van het nieuwe koningspaar, maar hij is door zijn N-VA schepen Rudolphe Scherpereel onder druk gezet om dat niet te doen. Na de stemming verliet hij woedend de zaal, maar daagde na korte tijd weer op. Steve heeft zich onthouden bij de stemming, maar kreeg van zijn N-VA-voorzitter niet het woord om zijn stemgedrag toe te lichten. (Het raadslid laat weten dat hij zijn vraag zal hernemen van zodra de nieuwe portretten beschikbaar zijn. Dat zou pas in de lente van volgend jaar zijn.)
– Naschrift 3
Door het voorstel Seynaeve onontvankelijk te verklaren kon de nieuwe tripartite het etaleren van interne onenigheid omtrent de zaak voorlopig toch vermijden. (Of zijn het dan toch allemaal republikeinen?)
– Naschrift 4
Komt er een klacht bij de gouverneur? Raadslid Demeyer kon niet deelnemen aan het debat, noch aan de stemming.
(Men zou best een goede gewoonte van vroeger hernemen. De voorzitter die zegt: “Ik verklaar de zitting voor geopend.”)

P.S.
Volgens de website van Stad is Stefanie Demeyer nog vervangend raadslid tot… 1 september 2013.

Aantal bezoekers in het Broelmuseum

In de gemeenteraad van vandaag wordt geïnterpelleerd over het cultuurbeleid van de nieuwe tripartite. Daarbij komt zeker de voorgenomen sluiting van het Broelmuseum ter sprake. De schepen van cultuur An Vandersteene hanteert hierbij het geringe aantal bezoekers als argument voor die sluiting. Maar ze verspreidt hierbij een volkomen verkeerd cijfer: zowat de helft van het werkelijke aantal.
Hierbij de juiste cijfers. Merk de schommelingen op, afhankelijk van het feit of er in dat jaar al of niet een evenement plaatsgreep.

2002: 18.418 (evenement: Kunststof)
2003: 17.001
2004: 23.034 (Tijdelijk Verblijf)
2005: 15.206
2006: 29.576 (Kunstwerkstede De Coene)
2007: 12.845
2008: 13.935
2009: 16.933 (Secret Gardens en Fantastic Illusions)
2010: 10.931
2011: 20.213 (Roeland Savery)
2012: 15.156

Vorig jaar ging het om 12.778 individuele bezoekers, 598 in groepen, 1.785 vanwege scholen.

P.S.
Op internet circuleert een petitie: “Red het Broelmuseum”.

Twee gemeenteraden tegelijk?

Maandag 9 september opnieuw gemeenteraadsdag.
De zitting dreigt woelig te verlopen aangezien leden van de oppositie met vele bijkomende agendapunten het (onvoldragen) beleid van bepaalde schepenen onder de loep zullen nemen en scherp bevragen.
Het zou dus kunnen dat onze verkozenen – net als in de Raad van juli – alweer frenetiek heen en weer twitteren. In de zitting van juli liep het waarlijk de spuigaten uit. Ook facebook bleef toen niet ongebruikt. Aldaar konden zelfs foto’s gepubliceerd.
En wij, Kortrijkzanen, moeten daar lijdzaam op toekijken. (We kijken eigenlijk niet, en maar goed ook.)

Beste kiezers.
Er is een tijd geweest dat uw verkozenen er niet zouden aan gedacht hebben om iets (een papier) of iemand te fotograferen (het was trouwens verboden, zonder toelating van de voorzitter) of om zomaar om de haverklap te gaan telefoneren of SMS’en. Of om onnozel te doen. Men vond dat toen blijkbaar onbeleefd, niet respectvol. Laat ons zeggen: nergens voor nodig en storend. Niet werkzaam. Zinloos.

We brengen hier nu even een stukje uit de krant “De Tijd” in herinnering ( 6 juli, katern ‘Ondernemen’, pag.22), gepubliceerd naar aanleiding van die fameuze twitterende raadszitting van juli.

“Er is bij enkele Kortrijkse politici onvrede omdat in de stad parallel twee gemeenteraadszittingen plaatsvinden: een in de zaal en een andere gelijktijdig op Twitter. Via kleine berichtjes worden daar de tussenkomsten en houding van andere gemeenteraadsleden druk becommentarieerd, niet altijd in de meeste beschaafde termen. Sommige raadsleden zijn af en toe zo druk aan het twitteren dat de échte gemeenteraad bijzaak wordt.
Voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V), nu in de oppositie, wil dat tijdens de gemeenteraad een twitterverbod wordt ingevoerd. Huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de man die de Belgen leerde twitteren, is daar niet voor te vinden. ‘Twitter is geen stoorzender maar een meerwaarde tijdens het debat’, zei hij in Het Laatste Nieuws.”

Jongens, jongens!
Een meerwaarde!…
De burgemeester heeft “de berichtjes” zeker niet asap gelezen. Had daar natuurlijk tijdens de zitting geen tijd voor.

P.S.
In de vorige bestuursperiode bestonden al die zgn. ‘sociale media’ ook. Geen raadslid dat het nodig achtte om ermee te spelen, de populist uit te hangen, of om zijn verveling en onkunde te camoufleren.

Tinekesfeesten krijgen 30.000 euro van ons

De organisatoren van de Tinekesfeesten in de township Heule krijgen dit jaar 20.000 euro plus nog 10.000 euro om het 50-jarig bestaan van het evenement te vieren.
Wat krijgen ze nog van Stad?
– 6 vaten bier
– 24 flessen fruitsap
– 3 bloemstukken
– 3 gulden sporen
– 1 zilveren schaaltje (met opschrift).