Een bindend advies van de Jeugdraad, dat kan gewoon niet !

Begin volgend jaar is de nieuwe wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) van kracht. In dat kader zal de gemeenteraad (de onze) ook allerhande politieverordeningen (vooral inzake vormen van overlast) herwerken. Bij goedkeuring ervan zal onze gemeenteraad (dus niet de Jeugdraad) ook moeten en kunnen bepalen of die verordeningen al of niet van toepassing zijn op minderjarigen, en vanaf welke leeftijd (14 of 16 jaar).

De nieuwe tripartite liet met veel tamtam – en rijkelijk laat – weten dat men over die minimumleeftijd althans (en enkel daarover!) het advies zou vragen aan de Jeugdraad.
Dat is dus gewoon verplicht, het gaat hier niet om de zoveelste populistische drang tot toepassing van een vorm van directe democratie door het nieuwe stadsbestuur.
Art. 4 §5 van de nieuwe Gas-wet zegt het zo: “Indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties ten aanzien van minderjarigen op te leggen (voor feiten bedoeld in art. 2 en 3) wint hij vooraf het advies in van het orgaan of de organen die adviesbevoegdheden hebben in jeugdzaken.”

Intussen liet schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A ) alom weten dat men het uitgebrachte advies over de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS als bindend zou beschouwen.

Dat kan dus gewoon niet.
Bij de bespreking van de Gas-wet in de Commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement heeft Eric Jadot (Ecolo-Groen) een amendement (nr.40) ingediend waarbij hij het voorziene advies van de Jeugdraad een bindend karakter wou geven. De Commissie heeft er weinig woorden aan verspild. Het voorstel is verworpen met 11 stemmen tegen 1 en er was 1 onthouding. (Zie het Verslag van 24 mei 2013, DOC 2712/006.)

In die Commissie zetelt slechts één SPA’er: Peter Vanvelthoven. Kan SP.A’er schepen Bert Herrewyn niet een keer informeren naar het stemgedrag van zijn partijgenoot ter zake het bindend verklaren van de leeftijdgrens? In zijn gemeente?
Dat de Commissie zonder enige discussie het voorstel Jadot heeft verworpen om het advies van de Jeugdraad bindend verklaren, zou onze schepen van Jeugd in het geheel niet mogen verbazen.
Een volksraadpleging waarbij de uitslag tegelijk bindend is voor de overheid noemt men namelijk een referendum. En referenda zijn in België niet mogelijk !

Naar aanleiding van een resolutie van Bart Caron (Groen) en een vraag van Maarten Seynaeve (VB) is er in de Kortrijkse gemeenteraad van juni al wat gebakkeleid over die leeftijdgrens.

Wat zei burgemeester Van Quickenborne daar toen over?
Letterlijk dit.
– “Het is aan de gemeenteraad zelf om te oordelen of de leeftijdsgrens wordt verlaagd naar 14 of niet.”
– “Feit is dat er in 2012 slechts 4 minderjarigen op 623 een GAS-boete kregen.”
– “Daarom gaan we pas als er echt problemen blijken de leeftijd verlagen.”

Nog even iets over die wijze waarop de besluitvorming bij de Jeugdraad geschiedt. (Overigens is de Jeugdraad zelf totaal en volstrekt niet representatief voor Kortrijkse jeugd of jeugdorganisaties.)
Men kan dus over het al of niet verlagen van de minimumleeftijd een stem uitbrengen op de website van de Jeugdraad.
(Opgepast: slechts tot 5 november om middernacht.)

Nu enkele vragen over de legitimiteit van deze raadpleging.
– Hoeveel Kortrijkzanen weten hiervan?
– Wat met mensen zonder internet?
– Wie is stemgerechtigd?
– De stemming is niet geheim. Men vraagt uw naam, adres, e-mail adres, leeftijd.
– Men gaat de stemmen tellen op SYTYCD-wijze? Wat betekent dit?
– Vanaf hoeveel uitgebrachte stemmen zal men de uitslag als enigszins representatief beschouwen?
– Volstaat een gewone meerderheid bij de bepaling van de leeftijdsgrens?

Het dossier koopzondagen in Kortrijk als toeristisch centrum (2)

De nieuwe coalitie (VLD, SP.a en N-VA) wil het gebied binnen de kleine ring (R36) laten uitroepen tot “toeristisch centrum” om op die manier maandelijkse koopzondagen te kunnen organiseren. Hierbij beoogt men (K in Kortrijk) vooral om Fransen naar het winkelwandelgebied te lokken.

Hoe motiveert het stadsbestuur nu die aanvraag bij de betrokken federale ministers?

Met een oplijsting van bezienswaardige of bekende plaatsen

(U kan ze vinden op de www.toerismekortrijk.be.)
In het ingediende dossier vernoemt men 20 plaatsen met betrekking tot “historie en erfgoed”, 16 gaan over “creatieve maakeconomie en architectuur”, en 7 slaan op “funshopping”. (Stad Kortrijk zou de 12de plaats bekleden inzake funshopping in België.) Verder vermeldt men nog 14 grote publieksevenementen.
(Probleem is hier wel dat geen enkel van die bezienswaardigheden afzonderlijk een autonome aantrekkingskracht heeft, voor een toevloed aan toeristen kan zorgen.)

Met een indicatie van het aantal toeristen en de invloed op de tewerkstelling

Het aantal toeristen is op een wel héél zonderlinge manier berekend. Men heeft gewoon het aantal bezoekers samengeteld aan de balie van het toeristisch infokantoor in het Begijnhofpark, aan de drie musea en aan de enkele grote tentoonstellingen. En zo komt men aan 97.549 toeristen in 2012. Voorwaar: dit is een bijzondere indicatie.

(Een vorige studie van Idea Consult van juni 2012, besteld door voormalig schepen van toerisme Jean de Bethune, zegt ronduit dat men niet weet hoeveel dagtoeristen er naar Kortrijk komen.)
Het aantal aankomsten van verblijftoeristen is door Westtoer en enig onderzoek van Toerisme Vlaanderen “ingeschat” op 112.185 in 2012. Aantal overnachtingen: 206.114.
Nog bij middel van (niet nader toegelichte) inschattingen raamt men de bestedingen van toeristen op 43.025.802 euro.
Ten gevolge van dit alles zou het gaan om een tewerkstelling van 641 voltijdse equivalenten.
(Voor wat het aantal “aankomsten” en overnachtingen betreft toch even opmerken dat het hier in Kortrijk vooral gaat om zakenlieden. En van dat aantal weten we niet of zij nog wat aan sightseeing – “zakelijk toerisme” – doen.)

Met een beschrijving van de omkadering voor de opvang van toeristen

Hier heeft men het over het aantal parkeerplaatsen (5043 op de parkings van de binnenstad), de recreatieve routes (9), de cafés en restaurants (162 in de binnenstad, het aantal hotels (17), enzovoort. Vier I-points (digitale info-antennes).
(De reeds vermelde studie van Idea Consult vond het aspect ” toeristisch onthaal” alhier ondermaats.)

Met de impact van de toeristen op de detailhandel tijdens het hoogseizoen

In het dossier gaat men uit van ca. 175.000 verblijftoeristen per jaar.
De raming van de omzet is alweer gebaseerd op een niet nader genoemde studie van Toerisme Vlaanderen.
– Bestedingen in de detailhandel: 3,8 miljoen euro (op basis van een gemiddelde van 22 euro).
– Bestedingen in de horeca: 3,7 miljoen (gemiddeld 21,5 euro)
– Bestedingen voor drank en voeding: 3,8 miljoen (gemiddeld 14,5 euro)
– Totaal: 10,1 miljoen euro (gemiddeld 58 euro).

De impact van het dagtoerisme vertrekt nu van een geraamd aantal van 100.000 toeristen per jaar.
Het dossier neemt aan dat er op een koopzondag ongeveer 30.000 bezoekers de stad aandoen en dat een koopzondag gemakkelijk een extra omzet genereert van 1,5 miljoen euro.
(Merk op: er is in het dossier geen sprake van een hoogseizoen. Men toont niet aan dat er tijdens zo’n hoogseizoen een toevloed is van toeristen en hiermede een merkbare stijging van de omzet. Dit is nochtans een voorwaarde om een erkenning als toeristisch centrum te krijgen.)

Met een investeringsplan inzake toerisme
– Nieuw museum aan de Leie: 5,2 miljoen euro. (Men hoopt op 75.000 bezoekers per jaar.)
– Nieuw jeugdhostel: 5,1 miljoen.
– Renovatie Begijnhof (kijkwoning, museum, polyvalente zaal): 3,5 miljoen.
– Masterplan zwembaden (nieuw zwembad op Kortrijk Weide): geen bedrag vermeld in het dossier.

P.S.
Bij het Schepencollege weet men nu al zeker dat het bij de erkenning van het gebied als toeristisch centrum gewoon om een formaliteit gaat.

Het dossier koopzondagen in Kortrijk als toeristisch centrum(1)

Een deel van Stad Kortrijk wil de tripartite erkend zien als toeristische centrum. De enige bedoeling van de aanvraag is het organiseren van een maandelijkse koopzondag, buiten de traditionele zes bestaande (solden, eindejaar,…). Hierbij wil men in de eerste plaats op die dagen (nog) meer Fransen naar de binnenstad lokken.
Bij de publieke opinie heerst nog altijd de gedachte dat de zone waarvoor het stadsbestuur een afwijking vraagt op het principe van de zondagrust zich beperkt tot de winkelwandelstraten, of laat ons zeggen: het handelsdistrict. In werkelijkheid slaat de aanvraag op geheel het gebied binnen de kleine ring (de R 36).

Er zijn eigenlijk twee aanvragen ingediend.
Bij de Minister van Werk (Monica De Coninck) vraagt men om een afwijking op de arbeidsreglementering, het artikel over de zondagrust. Bij een erkenning als toeristisch centrum kan dan tussen 1 mei en 30 september op zondagen worden gewerkt, tijdens de paas- en kerstvakantie ook nog en bijkomend nog op ten hoogste op 13 zondagen.
Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag tot erkenning bij deze minister vergezeld zijn van volgende gegevens:
– een oplijsting van bezienswaardige of bekende plaatsen
– een indicatie van het aantal toeristen
– de omkadering van het toeristisch onthaal
– de impact op de detailhandel van het toerisme tijdens het hoogseizoen
– een investeringsplan
– cijfermateriaal.

Bij de Minister van Middenstand (Sabine Laruelle) vraagt men om een afwijking op de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt.
Ook hier moet het dossier een aantal gegevens vermelden, zoals:
– een beschrijving van de overnachtingsmogelijkheden
– het aantal overnachtingen
– de invloed van het toerisme op het economisch leven en de tewerkstelling
– de investeringsprojecten met het oog op de uitbreiding van het toerisme.

In een volgend stuk zal kortrijkwatcher het dossier nader bekijken. U een aantal gegevens bezorgen over het toerisme in Kortrijk.

Jongeren slachtoffer van een eerste bezuinigingsmaatregel

De nieuwe tripartite is vast van plan om hard te snijden in de budgetten van volgende jaren, aan de zijde van de uitgaven. (Voor wat de ontvangsten betreft kon men alreeds dit jaar nieuwe belastingen en verhoogde retributies invoeren.) Het nieuwe bestuur gaat daar niet prat op, organiseert daarover geen persbabbel en burgemeester en schepenen laten wel na om hierover te twitteren. De pas verschenen nieuwsbrief weet ook nog nergens van.

Begin deze maand beslist. Kinderen en jongeren (tot 24 jaar) die zich een Buzzy Pazz (BZ) van De Lijn aanschaffen krijgen van Stad vanaf 1 januari 2014 TOTAAL geen procentuele korting meer.

Het kortingssysteem is begin 2007 ingevoerd. Het ging toen om 50 procent van de kostprijs van een abonnement.
Bedoeling was méér jongeren op de bus krijgen in plaats van in de wagen. En waarlijk: het aantal BZ-abonnees steeg van 956 (in 2006) naar 1.168 (in 2007). En het aantal abonnementen van 1.859 naar 2.047. Maar het gevolg was ook dat de financiële tussenkomsten van Stad steeds hoger opliepen: in de periode september 2008 tot augustus 2009 bijvoorbeeld ging het al om 79.570 euro.
De vorige stadscoalitie (CD&V en VLD) heeft dan maar besloten om vanaf januari 2010 de korting van 50 procent te halveren. Die 25 procent korting kostte Stad bijgevolg de helft minder. In 2012: 39.553 euro. En voor dit jaar raamt men het bedrag op 38.627 euro.

De huidige tripartite heeft nu opgemerkt dat de halvering van de procentuele korting nauwelijks invloed heeft gehad op het aantal verkochte BZ-abonnementen. In het totaal zag men zelfs een stijging (vooral te wijten aan een stijgend aantal abonnementen voor één maand): van 2.488 (2011) naar 2.506 (2012).
Het nieuwe bestuur heeft dus maar beslist om de korting gewoon af te schaffen.
Motivering: “het gespendeerde bedrag kan beter aangewend om andere mobiliteitsdoelstellingen te bereiken.” Bijvoorbeeld: een derdebetalersysteem invoeren voor al wie ouder is dan 24. Of een mobiliteitscampagne organiseren voor bedrijven.

Naschrift voor de stadsadministratie, de schepen en de directie mobiliteit
* De prijzen voor BZ-abonnementen zoals nog altijd vermeld op de website van Stad zijn onjuist.
* In de overeenkomst van Stad met De Lijn is voorzien dat voor de wijziging van de korting een opzegtermijn geldt van drie maanden. De Collegebeslissing dateert van 7 oktober. De stopzetting van de korting kan dus niet ingaan op 1 januari 2014.

Naar nieuwe openingsuren van het stadhuis

Vanaf 1 januari volgend jaar zijn dit de nieuwe openingsuren van het stadhuis:
– maandag: 09.00-12.30 en 16.00-19.00
– dinsdag: 09.00-12.30
– woensdag: 09.00-16.00
– donderdag: 09.00-12.30
– vrijdag: 09.00-12.30
– zaterdag: 09.00-12.30

De gehanteerde principes bij deze wijziging zijn:
– uniformiteit (iedere voormiddag zelfde uren)
Р̩̩n dag open over de middag (woensdag)
– één dag ook open in de late middag en ‘s avonds (maandag).

De vakbonden gaan akkoord.

Onze redders krijgen otoplastieken

Vooral kinderen kunnen in onze zwembaden voor lawaaioverlast zorgen. En in overdekte zwembaden is dat geluid vanwege de weergalm voor de redders vaak niet te harden. Zij krijgen dus (eindelijk) van Stad op maat gemaakte oordoppen, perfect passend in de gehoorgang en voorzien van een geluidsfilter afgestemd op de specifieke behoeften van hun werk. De filters dempen het lawaai maar zorgen er toch voor dat de spraakfrequentie verstaanbaar blijft.
Zo’n otoplastieken kosten algauw 100 euro tot zelfs 180 euro, afhankelijk van de filter.
Het bestek dateert al van in februari maar Stad heeft voor de levering ervan nu pas vier bedrijven uit Kortrijk aangeschreven en één uit Deerlijk.
Geraamd bedrag 4.440 euro, of 5.372 euro met BTW.

Hoe kan men eigenlijk al op voorhand zo nauwkeurig een mogelijke kostprijs bedenken?
Heeft het bestuur dan al een audioloog geraadpleegd? Heeft men al een bepaald type (merk) van gehoorbescherming op het oog?

Toch staatsieportretten in de raadzaal

Het voorstel van VB-fractieleider Maarten Seynaeve om geen portretten van het (nieuwe) vorstenpaar aan te brengen in de raadszaal werd in zitting van vorige maand onontvankelijk verklaard door de N-VA – voorzitter zodat we niet te weten kwamen wat het schepencollege hieromtrent van plan was.
Seynaeve heeft dan maar zijn voorstel in de gemeenteraad van vorige maandag omgezet in een vraag: “is het stadsbestuur bereid om niet langer nog koningsportretten op te hangen in de raadszaal (en mogelijk andere stadsgebouwen)?”
Waarop dus het antwoord kwam van de burgemeester: “we gaan in op het aanbod van de kanselarij.” Het nochtans republikeins gezinde schepencollege zal dus foto’s van Philippe en Mathilde aanbrengen in de raadzaal. “Het is een symbolische kwestie, en die portretten hebben geen invloed op de werking van de gemeenteraad, ” aldus nog Vincent Van Quickenborne. En als de gemeenteraad elders vergadert (bijvoorbeeld in een ontmoetingscentrum van een deelgemeente), dan gaan die foto’s niet mee verhuizen.

Compromis

Tot grote hilariteit van zowat iedereen in de zaal bedankte N-VA-raadslid Steve Vanneste het College voor “dit compromis”. Het N-VA raadslid wou al in september een interpellatie hierover indienen maar kreeg van zijn partij (en onder druk van de burgemeester?) het bevel om dat absoluut niet te doen. Nota bene! Nu is Vanneste er innerlijk hard van overtuigd dat de portretten ook niet zullen mee verhuizen naar de nieuwe raadzaal die men waarschijnlijk gaat inrichten op het dak van het nieuwe stadhuis.

Hoeveel moeten die portretten wel gaan kosten?
Dat we het niet weten.
Een staatsieportret op canvas van de Nederlandse koning Willem-Alexander (80 bij 120 cm) kost 231 tot 244 euro, afhankelijk van de baklijst. En gaat het om een museumlijst dan varieert de prijs van 542 tot 630 euro. Het vorstenpaar samen op één portret kost evenveel, dus eigenlijk minder.

De voorzitter van de gemeenteraad kreeg een brief…

CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker schreef op 10 oktober een brief naar de Piet Lombaerts, de voorzitter van Kortrijkse gemeenteraad.

– Daarbij verzoekt zij om te beginnen het N-VA-raadslid (want dat is hij) om zich – in zijn rol als voorzitter – effectief onafhankelijk te gedragen. (Er zouden blijkbaar afspraken niet zijn nagekomen omdat die achteraf niet de goedkeuring van de burgemeester konden krijgen.)

– Hannelore vindt nog dat het niet zomaar kan dat de voorzitter bij de aanvang van de zitting onverhoeds een vraag als onontvankelijk beschouwt. (Eigenlijk ging het in de vorige gemeenteraad om een voorstel van Maarten Seynaeve (VB) over het verwijderen van staatsieportretten van koning en koningin in het stadhuis. Dat voorstel is op de gemeenteraad van vandaag 14 oktober omgezet in een vraag…)

– Hannelore vindt het voorts niet kunnen dat de voorzitter weigert het woord te verlenen aan een raadslid dat zijn stemgedrag wil toelichten. (Hier gaat het dan nog om een N-VA-raadslid dat zijn houding wou motiveren ten aanzien van het voorstel tot verwijdering van die staatsieportretten.)

– Tenslotte heeft Hannelore het nog over wat zij blijkbaar aanziet als “een overbod aan vragen”. (Zij bedoelt dus de zgn. aanvullende punten bij de agenda van schepencollege. Dat kunnen vragen zijn, maar ook voorstellen, resoluties, amendementen.) Hannelore is van oordeel dat een inhoudelijk goed gestoffeerde agenda een positieve invloed zou hebben op de timing.
We menen te begrijpen dat zij hiermee wil zeggen dat de tripartite bepaalde materies (beslissingen) buiten de gemeenteraad houdt (men leest daar dan over in de pers) zodat meerdere raadsleden zich dan tegelijk verplicht voelen om daarover bijkomende agendapunten in te dienen. Zich vragen gaan stellen…
Ja. Zie eens. In de zitting van vandaag krijgen daar weer een illustratie van. Roel Deseyn (CD&V) zal een vraag stellen over de invoering van koopzondagen via een aanvraag om Kortrijk te erkennen als “toeristisch centrum”. Had hij dat niet gedaan, dan zou die materie alweer de Raad zijn ontgaan.

Het is dus heel goed mogelijk dat het vanavond alweer tot een marathonzitting komt. En de burgemeester is dat “echt kotsbeu, zo kan het niet verder” (citaat uit “Het Laatste Nieuws” van 11 september).
Burgemeester Vincent Van Quickenborne laat immers vandaag aan de Raad weten dat hij bij hoogdringendheid een alcoholverbod heeft uitgevaardigd op het Plein en in de buurt van het Groeningemonument. Dat kan voor enige heibel zorgen. Zodat het weer laat wordt.
En er zijn nog punten die voor controverse kunnen zorgen.

ALLEN DAARHEEN ! HISTORISCH STADHUIS OM 19 UUR.

Kortrijk als toeristisch centrum?

EEN UPDATE
Schepen Scherpereel weigert om nog een vakbondsdelegatie te ontmoeten. Omdat ze suggereren dat het wel eens om méér dan 10 koopzondagen zou kunnen gaan. Misschien zelfs 40. En trouwens: er was geen afspraak gepland voor nog een ontmoeting op 29 oktober.

Het schepencollege zal morgen 14 oktober een aanvraag goedkeuren om een deel van Kortrijk (rond en in K? het handelsdistrict? het winkelwandelgebied?) uit te roepen tot “toeristisch centrum”. Een eerste poging daartoe dateert al van 16 september maar is toen uitgesteld.

Deze week pas kon een vakbondsdelegatie op audiëntie gaan bij de burgemeester en de schepenen Rudolphe Scherpereel (bevoegd voor toerisme en economie) en Bert Herrewyn (bevoegd voor klimaat, leefmilieu, jeugd, natuur, noord-zuid, onderhoud begraafplaatsen, afvalbeleid). Werden dus ontvangen: de plaatselijke secretaris van de sector distributie van het ACV (Erika Lambert) en de college van het ABVV (Lindsey Verhaeghe).

Zij kregen daar te horen wat stad van plan is te doen met de koopzondagen die mogelijk worden in een toeristisch centrum.
In een eerste stadium dat begint op de eerste zondag van februari volgend jaar zal het stadsbestuur tussen 10 en 14 uur zorgen voor animatie in de stad, middels bijvoorbeeld een bloemen- en een boerenmarkt. Vanaf april dan komt er van 14 tot 18 uur een maandelijkse zondagsopening van de winkels in het getroffen gebied. We noemen het “een getroffen gebied” want het gemeenschappelijk vakbondsfront van het winkelpersoneel ziet die koopzondagen niet echt zitten. Men is bezorgd over de mogelijke gevolgen van die extra werkzondagen voor het winkelpersoneel (verloning, vrijwilligheid, sociaal leven).

Vandaar dat het vakbondsfront voor het winkelpersoneel in het Textielhuis (Rijselsestraat) twee infovergaderingen belegt op donderdag 17 oktober (19u30) en vrijdag 18 oktober (om 9 uur).
De burgemeester en de bevoegde schepenen zijn bereid om de vakbondsdelegatie opnieuw te ontvangen op 29 oktober.

P.S.
De gemeenteraad wordt blijkbaar (weer) niet bij de zaak betrokken. De bewoners van het centrum (in het kader van de actie “Kortrijk Spreekt”) ook niet.