Goochelen met cijfers (2): “retributies worden beperkt aangepast”?

ER IS EEN NASCHRIFT ONDERAAN

Dat kregen de jongen en meisjes van de pers te horen op de fameuze persconferentie over de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014.
In de persmap zijn slechts vier (reeds besliste) “aanpassingen” (dat zijn verhogingen) opgesomd.
In werkelijkheid komen er volgend jaar dus nog nog méér van die “aanpassingen” van de aanslagvoeten.
(In een print-mededeling van WTV zei men dat de “belastingvoeten” niet stijgen, onmiddellijk gevolgd door één voorbeeld van een verhoging. Pers!)

Als de persmap iets anders vertelt dan wat in het meerjarenplan van Stad staat, mogen we dat dan als een misleiding van de Kortrijkzaan en kiezer beschouwen? Of is dat een leugen?

1.
Eerst even de vier vernoemde aanpassingen, met de geraamde stijging van de opbrengst tussen 2014 en 2018 (waarover de pers niet is ingelicht – en ook niet naar vraagt).
– De verblijfsheffing (op overnachtingen) stijgt van 1 naar 1,75 euro. Opbrengst gaat van (afgerond) van 173.000 naar 185.400 euro.
– Verspreiding van reclamedrukwerk. Nu 0,05 euro per verspreid exemplaar. Verwachte opbrengst van 1,40 miljoen naar 1,51 miljoen euro.
– Huisvuilzakken: van 7,50 naar 8,50 euro of volgens het formaat van 13 naar 15 euro per 10 stuks. Opbrengst van 1,56 miljoen naar 1,75 miljoen euro.
(PMD-zakken niet vermeld: van, 2,20 euro naar 3 euro.)
РLeegstand op winkels: 1500 euro per pand en 150 euro meer bij tweede aanslag. (M̩̩rontvangst niet gevonden.)

2.
En nu de andere “wijzigingen” van de aanslagvoeten zoals beschreven in het meerjarenplan (pag. 70) en verzwegen voor de pers.
– Afgifte identiteitsbewijzen: van 16 naar 17 euro.
– Reispassen: van 5 naar 15 euro.
– Elektronische vreemdelingenkaart: van 16 naar 17 euro.
– Nieuw Europees rijbewijs: van 25 naar 30 euro.
– Grafkelder: van 550 naar 700 euro of van 800 naar 850 euro.
– Plaatsrecht kermissen: voor cat G nu 68 euro per m² (Voorheen 660 euro per meter.)
– Retributie op afhaalautomaten. Van 191 naar 200 euro. (Gebaseerd op wat bestond voor krantenkiosken.)
– Leegstand op woningen: minimum 1.100 euro in plaats van 990 euro.
– Leegstand op gebouwen: minimum 1.500 euro in plaats van 990 euro.

Dat zijn er dus al negen méér dan aan de pers is medegedeeld.

3.
En er zijn nog méér verhogingen voorzien, recent beslist in het schepencollege ! Maar we mogen dat nu nog niet weten.
– Uurlonen personeel (ook brandweer) met 2 procent verhoogd.
– Compostvaten: van 12,40 naar 17 euro.
– Inname voetpaden: naar 3 euro per dag/eenheid.
– Fotocopie (A4): van 0,15 naar 0,20 euro.
– Reservering ticket: naar 1 euro.
– Sportcentra: minimumfactuur wordt 15 euro.

Besluit
Pers (bevolking) wordt voorgelogen. Heeft geen weet van 15 nieuwe “beperkte aanpassingen van retributies” voor 2014.
De schrijvers van de embedded press zullen dat ook niet melden. Hoe ze zich laten misleiden…
In Nederlandse gemeenteraden (én in de pers) zouden wethouders zich duchtig moeten verantwoorden over onvolledige, verkeerde (valse) informatie.

NASCHRIFT
Schepen Koen Byttebier zegt op facebook dat dit stuk vol LEUGENS staat, meer speciaal inzake retributies bij burgerzaken. Een zware beschuldiging die hij niet echt hard maakt. “Ofwel heb ik het niet begrepen, ofwel is het moedwilligheid.” (Enkele verhogingen benoemt de schepen als zijnde “indexeringen”, of als “verfijningen”. Tja.)
Nou.
Ziehier mijn leugenachtige bronnen.
– de persmap over het meerjarenplan, pag. 6
– het meerjarenplan, pag. 70
– notulen van het schepencollege van 18 november, meer in het bijzonder de punten 32 en 41.
Er was wel één fout gemaakt. (Intussen rechtgezet.) Ik dacht dat de belasting op frituren niet meer bestond. De belasting op krantenkiosken is verdwenen omdat er geen meer zijn. En die zou vervangen worden door een belasting op afhaalautomaten. De belasting op frituren wordt nu berekend per kwartaal, en dit zou uitmonden op een verlaging. De enige dus die we kennen.

Goochelen met cijfers (1): inleiding

Gisteren heeft de nieuwe tripartite zijn meerjarenplan 2014 -2019 volgens de richtlijnen van de nieuwe “Beleids- en Beheerscyclus” (BBC) toegelicht aan de pers. Om de raadsleden niet helemaal te schofferen kregen zij nog vlug dezelfde dag per e-mail en per bode een aantal documenten. Soms nà de persconferentie.

Er heeft zich op die persconferentie een uniek feit afgespeeld dat navolging verdient. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een raadslid zijn stoute schoen aangetrokken (ja, het gaat om de CD&V’er Cis Rodenbach!) en is het ‘persmoment’ (zo noemt men dat tegenwoordig) onuitgenodigd gaan bijwonen. Naar verluidt keek de burgemeester daar niet echt vrolijker van, maar men heeft het niet aangedurfd om het raadslid alsnog aan de deur te zetten.

De pers kreeg een map van 17 bladzijden, met zorgvuldig subjectief uitgekozen informatie uit drie verplichte documenten van de nieuw toegepaste BBC: het budget 2014 (60 bladzijden), het strategisch meerjarenplan 2014-2019 (72 bladzijden) en de omgevingsanalyse Kortrijk 2013 (89 bladzijden, met zelfs een SWOT-analyse).
De persmap bevatte dientengevolge uitsluitend euforische informatie, als een zegebulletin gelijk.

Vandaag kon u dus een algehele goednieuwsshow lezen in de papieren pers.
En zelfs gisteren al niets dan juichkreten in de sociale media. Kortrijk investeert 235 miljoen! Geen verhoging van de belastingvoeten ! Besparingen op het personeelsbudget !

Alle redactieleden van deze krant “Kortrijkwatcher” (bijgestaan door de kuisvrouw) zijn nu naarstig bezig met het lezen van de echte, authentieke bronnen, de drie BBC-documenten met in het totaal 221 bladzijden. We brengen u dus, beste lezer, straks een aantal objectieve kanttekeningen bij wat u verneemt uit de reguliere “embedded press”.
Graag gedaan.

De kostprijs van kerst en eindejaar in stad

Wat gebeurt er allemaal vanaf 7 december tot en met 5 januari?
– Grote Markt: feeërieke inrichting met animatie tijdens het weekend
– Veemarkt: ledkerstboom en verlicht rendier
– Schouwburgplein: kinderkerstfoor
– Vandaleplein: kerstmarkt
– Winkel- en wandelstraten: straatanimatie
Voor meer details, zie vooral www.winterinkortrijk.be

Maar wat mag dat kosten?
Tot op heden is hiervoor 232.125 euro begroot. Een nooit gezien bedrag is dat. (9,28 miljoen oude BEF.)
Insiders herinneren zich nog wel dat VLD-raadslid Arne Vandendriessche (nu voorzitter van de vzw FIK) er ooit heeft voor gepleit om de kosten voor evenementen met 30 procent te laten dalen.

Verdeling van de posten:
– Op het budget ‘imago’: 71.529 euro
– Evenementen: 103.095 euro
– Cubelplan: 6.000 euro
– Economie: 25.500 euro
– Protocol: 1.000 euro
– Communicatie: 25.000 euro

Grootste slokops zijn:
– Citymarketing – Leiestraat 22: 25.000 euro (voor BID)
– Sonorisatie/sfeer Vandaleplein: 5.000 euro
– Super Saturday: 5.000 (voor Unizo)
– Kerstbomen Grote Markt: 8.090 euro
– Ledbollen: 11.300 euro
– Elfen: 8.180 euro (plus 450 euro voor hotel Ibis)
– Sparks: 12.720 euro
– Kerstverlichting in deelgemeenten: 12.500 euro
– Kerstcadeaus: 22.082 euro (voor KRANK, Gent)
– Raamverlichting stadhuis: 19.384 euro (voor Fami, Ingelmunster)

Maar ook het BID (handelsdistrict) blijft niet werkloos toekijken.
De centrummanager zal ervoor zorgen dat er aan iedere winkel een kerstboom komt, staat in voor enige kerstverlichting in de straten en zal enige kerstterrassen plaatsen aan bepaalde cafés (Stradivarius, Geverfde Vogel, De Vagant). De cafés van toen Q nog geen burgemeester was?
Hoewel het BID over een eigen budget beschikt (gespijsd door de handelaars van het district) krijgt de vzw toch nog 36.500 euro voor al dat werk.

In bovenvermeld bedrag van 232.125 euro is nog geen rekening gehouden met de kosten voor elektriciteit en die voor de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking.
(De verlichting in de straten brandt vanaf 30 november tot ten laatste eind januari.)

Ter info nog.
– De toelage voor het BID bedraagt 205.000 euro.
– De toelage voor de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) bedraagt 223.100 euro. In hoeverre de FIK bijdraagt in de kosten is onduidelijk.

Budget meerjarenplan is in evenwicht (2)

Vanaf 2014 moeten alle gemeenten hun budgetten en bijgaande documenten opstellen volgens de richtlijnen van de zgn. beheers- en beleidscyclus (BBC). Vroeger was het simpel om te zien of een (jaarlijkse) begroting in evenwicht was. Je maakte gewoon het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven (inbegrepen de leningsuitgaven) van de gewone dienst en de uitkomst moest positief zijn.
Met de nieuwe BBC is het wat ingewikkelder geworden. Er moet een toestandsevenwicht zijn voor elk boekjaar én tegelijk een structureel evenwicht.

Hier nu gaan we even na hoe het zit met het toestandsevenwicht, meer speciaal voor de begroting van het jaar 2014.
Er is zo’n begrotingsevenwicht als “het resultaat op kasbasis” groter dan of gelijk is aan nul. Voor 2014 is dit resultaat 5,77 miljoen. Dat is dus in orde, maar we willen toch even tussendoor aanstippen dat het geraamde resultaat jaar na jaar dalende is en in 2019 nog slechts 1,8 miljoen euro bedraagt.

Hoe berekent men nu zo’n “resultaat op kasbasis”?
Er zijn zeven stappen te gaan.

I. Het saldo van de exploitatie-ontvangsten min de uitgaven.
Voor 2014 gaat het om het verschil tussen 122,6 miljoen en 114,2 miljoen. Dat geeft 8,4 miljoen.
Voor de volgende jaren zien we een sterk stijgend overschot tot zelfs 19 miljoen in 2019.

II. Het saldo van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen.
Alweer voor 2014: 221.000 euro min 25,3 miljoen. Uitkomst negatief: – 25,1 miljoen.
De investeringsuitgaven bereiken een piek van 37 miljoen in 2016.

III. Schuldontvangsten min schulduitgaven.
Volgend jaar 12,6 miljoen min 18,1 miljoen. Negatief saldo van – 5,5 miljoen euro.
In de periode 2014-2019 stijgen de schulduitgaven ietwat, maar zijn nooit hoger dan 21,7 miljoen.
De schuldontvangsten bereiken een hoogtepunt in 2016 met een bedrag van 37 miljoen.

IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar: de som van I+II+III.
Verschiet dus niet: MIN 22,2 miljoen euro in 2014.
Het budgettaire resultaat van het boekjaar wordt steeds beter maar is opnieuw slecht in aan het eind van de periode (-3 miljoen).

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.
Gelukkig heel positief: 28,0 miljoen.
In de volgende jaren blijft dat resultaat schommelen rond 5 miljoen.

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat: de som van IV+V.
Dus -21,2 miljoen plus 28,0 miljoen. Dat is: +5,7 miljoen.
De trend is dalend tot slechts 1,8 miljoen.

VII. Bestemde gelden.
Hier nihil.

VIII. RESULTAAT OP KASBASIS: de som van VI+VII.
Dat geeft dus voor het jaar 2014: 5,7 miljoen euro.
Dalende trend naar 4,9 miljoen (2018) en slechts 1,8 miljoen aan het einde van de periode.

P.S.
De redactie van kortrijkwatcher hoopt hiermee de lokale perse van dienst te zijn geweest.
Zodat die gasten goeie vragen kunnen stellen bij de eerstvolgende persbabbel.
Babbel.

(Breaking news) En daar is de meerjarenplanning 2014-2019 (1)

Enkele cijfers, voorlopig zonder commentaar.
Het gaat om ramingen.

Exploitatie-budget: uitgaven versus ontvangsten
2014: 114,24 miljoen euro / 122,68 miljoen euro
2015: 115,34 / 125,38
2016: 115,55 / 128,11
2017: 116,03 / 130,94
2018: 116,93 / 133,87
2019: 117,31 / 136,90

Investeringen (uitgaven)
2014: 25,39 miljoen euro
2015: 30,34
2016: 37,87
2017: 27,27
2018: 16,82
2019: 11,59

Netto periodieke leningsuitgaven
2014; 19,84 miljoen euro
2015: 20,34
2016: 22,78
2017: 25,00
2018: 24,49
2019: 24,75

Wat kost zo’n autorally aan de gemeenschap?

Dat we het niet weten !
En we zullen het nooit weten als er geen enkel raadslid uit de betrokken gemeenten (Kortrijk, Zwevegem, Menen, Moeskroen) en de betrokken politiezones (Vlas, Mira, Grensleie, Moeskroen) hieromtrent een vraag gaat stellen.

Onze burgemeester liet de voorbije dagen geen kans voorbijgaan om overal rond te bazuinen dat de door hem opnieuw gewilde “Zes uren van Kortrijk” geen cent kosten aan Stad. Dat is in zoverre juist dat er in de begroting geen enkele stadstoelage is voorzien voor de vzw “Autostal Groeninghe”.
Er is evenwel aan het evenement een grote logistieke steun verleend. Voor Kortrijk hebben we weet van nogal wat werken vanwege het stadspersoneel:
– de dienst preventie is langsheen het parcours overal infobrieven gaan bussen (wie heeft die opgemaakt en gedrukt?);
– de directie mobiliteit is overal waar nodig obstructies gaan weghalen;
– de directie facility zorgde onder meer voor het plaatsen van hekken, de elektriciteitstoevoer;
– de directie leefmilieu (cel exploitatie) plaatste afvalbakken en containers;
– de directie communicatie zorgde voor de promotie van de rally “via alle mogelijke mediakanalen” (ja!).

Dat voor wat betreft de ambtelijke ondersteuning.
Maar ook de lokale politie, de federale wegpolitie en de spoorwegpolitie waren gedurende twee dagen in het getouw. Op zaterdag 23 november was er een commandopost in Marke bemand van 12 tot 18 uur en op zondag 24 november van 7 tot 20 uur. Met officieren? Tegen uurlonen die gelden voor zaterdag- en zondag- en avondtarieven…
Volgens adjunct-korpschef Filip Devriendt (in “Het Kortrijks Handelsblad” van vorige vrijdag) zijn er niet minder dan 35 politiemensen ingezet. Met het nodige materiaal: vier flitswagens en wellicht zelfs een helikopter.

En wie zal de eventuele schade aan de wegen en bermen vergoeden?

P.S.
Er komt nog een logboek met alle mogelijke bemerkingen, vragen en klachten. En een evaluatievergadering met de organisatoren en de gemeentebesturen.

Het standpunt van Unizo in verband met de invoering van extra koopzondagen

Er is hieromtrent veel verwarring. In de laatste gemeenteraad (18 november) beweerde schepen van Economie Rudolphe Scherpereel (N-VA) nog dat UNIZO misschien “geen vragende partij ter zake is maar het initiatief een kans geeft”. Is dat wel waar?

Zowel de burgemeester als de schepen kregen een brief van de voorzitter van UNIZO Kortrijk (Leopold Dekeyzer) als van de directeur van de vereniging voor Zuid-West-Vlaanderen (Axel Ronse)..
Schepen Scherpereel heeft het nagelaten om in de gemeenteraad ook maar één zin te citeren uit deze brief, dus doet Kortrijkwatcher het dan maar.

De brief begint aldus:
“Wij richten u dit schrijven naar aanleiding van uw vraag naar UNIZO ondersteuning inzake de erkenning als toeristisch centrum van de Kortrijkse binnenstad.”
Merk op : de schepen heeft dus blijkbaar niet direct gevraagd naar de houding van UNIZO in verband met de mogelijke invoering van maandelijkse koopzondagen. Maar de woordvoerders van de vereniging weten natuurlijk waar de klepel hangt. Zij wijzen erop dat er nu al per jaar voldoende koopzondagen mogelijk zijn.

– Bijgevolg: “We zien niet in waarom hiervoor een erkenning als toeristisch centrum noodzakelijk is.”

– En overigens: “Uit bevragingen en gesprekken met diverse handelaars leren wij dat zondagsopeningen: * geen rendementsverhoging veroorzaakt maar eerder een rendementsspreiding * extra kosten met zich meebreng * de relatie met het personeel onder druk zet.”

“Bovendien willen Kortrijkse handelaars dat wordt ingezet op evenementiële ondersteuning tijdens momenten waarop nog groeimarge zit. Dit is op zaterdagnamiddagen.”

“Daarom zullen wij de aanvraag tot erkenning van toeristisch centrum niet ondersteunen.”
Tot slot hoopt UNIZO dat er samen het stadsbestuur “andere pistes” kunnen uitgewerkt om de Kortrijkse detailhandel te versterken. Onder meer met extra evenementen op zaterdag, de aanpak van de leegstand en een geïntegreerde citymarketing.

———
ZO. Dat weten we dan weer.
Als het goed zit komt er morgen vrijdag 22 november opnieuw een overlegmoment met werkgevers (het management van K?), het vakbondsfront van het winkelpersoneel en het stadsbestuur. Schepen Scherpereel wil een charter laten ondertekenen dat over meer gaat dan de (nu) zes extra koopzondagen. Thema’s als leegstand, veiligheid, netheid zouden daarbij ook aan bod komen.

Enkele ongebruikelijke vaststellingen bij de tweede begrotingswijziging

De raadscommissie 1 van vorige dinsdag behandelde de eerste 23 agendapunten van de gemeenteraadszitting van morgen 18 november. Eén van die vele belangrijke punten ging over de tweede budgetwijziging (BW) voor dit jaar. De raadscommissie duurde welgeteld 10 minuten. Tien. (Zitpenning ca. 200 euro bruto.) Over die tweede BW is geen woord vuil gemaakt. De schepen van Financiën C. Waelkens (N-VA) achtte het zelfs niet nodig om enige toelichting te geven…
Het is heel goed denkbaar dat de raadsleden morgen geen aandacht kunnen besteden aan de 2de begrotingswijziging, terwijl er ontegensprekelijk een aantal bemerkingen zijn te maken die enige ruchtbaarheid verdienen.
In de media.

Want.
Wat weet de gemiddelde Kortrijkzaan die nog de lokale ’embedded press’ leest over gemeentefinanciën? Wat heeft men hem via persbabbels en persmomenten allerhande al gedurende dit jaar wijsgemaakt?

Bijvoorbeeld dat er met deze tripartite ten stelligste geen belastingverhoging komt. Welnu.
Morgen zal de meerderheid een derde, geheel nieuw belastingreglement goedkeuren.
Wie aan “sampling” doet op straat (commerciële producten uitdeelt) zal daarvoor voortaan 200 euro per dag moeten ophoesten.
Zou dat de reden zijn waarom de totale ontvangsten uit belastingen en retributies met deze tweede BW stijgen van 62.065.65 euro naar 62.075.657 euro? Kortrijkzanen, lezers van de lokale gazetten, konden ten andere nog altijd niet vernemen dat de geraamde belastingontvangsten (inclusief retributies) voor dit jaar ten opzichte van vorig jaar zijn gestegen met niet minder dan 4,8 miljoen euro.

– Kortrijkzanen menen via de gazetten nog te weten dat de burgemeester binnen kortste keren (tegen 2016) onze Stad schuldenvrij wil maken. In feite bedoelt hij daarmee dat het begrotingstekort in eigen dienstjaar in die tijdspanne asap helemaal tot nul moet herleid.
Bekijken we nu even de evolutie van het verschil tussen uitgaven en ontvangsten in de gewone begroting van dit jaar? Het eerste jaar van de nieuwe coalitie. Ja?
Ziehier. Het tekort bedroeg oorspronkelijk 6,15 miljoen euro. Bij de eerste BW liep het bedrag op tot 6,77 miljoen. En nu, bij de tweede BW tot 7,07 miljoen. Tekort.
Het tekort wou de tripartite stante pede laten zakken door in de eerste plaats te saneren aan de uitgavenzijde. Zie maar. Het totaal aan uitgaven was oorspronkelijk begroot op 128,4 miljoen euro. Dat wordt nu 129,3 miljoen euro. Intussen merken we een geweldige stijging op van de geraamde ontvangsten: van 122,3 naar 130,7 miljoen.

– De Kortrijkzanen die gazetten lezen herinneren zich dat de hoogste prioriteit van de burgemeester inzake besparingen gaat naar een afslanking van het aantal personeelsleden. De weerslag daarvan is in elk geval nog niet te bespeuren in het personeelsbudget van dit jaar. De personeelsuitgaven zijn opgelopen met 246.383 euro. Bedragen nu 48,2 miljoen.

– Hoe zit het met de investeringen? Blijft men – zoals beloofd – “het ritme” behouden?
Zie maar. Initieel waren die begroot op 20,6 miljoen. Bij een eerste BW zakte het bedrag naar 19,6 miljoen. Nu naar 19,4 miljoen.
Het stadsbestuur gaat nog altijd geen nieuwe leningen aan. Waarschijnlijk is daarmee nu het buitengewoon reservefonds geheel uitgeput. De investeringen zullen nu voor 13,4 miljoen gefinancierd met dat fonds.
De schulduitgaven stijgen van 6,4 miljoen naar 7,6 miljoen euro.

Al dit soort losse bemerkingen inzake de evolutie van de gemeentefinanciën blijven voor de gemiddelde lezer van onze lokale pers onder de radar. Wist u – bijvoorbeeld – dat met deze tweede budgetwijziging 2013 het investeringsbedrag voor voet- en fietspaden met 107.000 euro vermindert? En bij de eerste BW ook al daalde? Neen, dat wist u niet.

Stedenband met Cebu City nog voor drie jaar verder gezet

Kort geleden stelde onze onderzoeksjournalist de vraag hoe het nu zat (of zit) met onze stedenband met Cebu City, de hoofdstad van het gelijknamige Filipijnse eiland. Los van de ramp.

Op 12 november besliste het CBS om het samenwerkingsverband met die mega-stad uit het Verre Oosten te continueren voor een afgebakende periode van drie jaar (2014-2016) in plaats van zes jaar. In 2016 zal men dan op grond van alweer een evaluatie bepalen hoe het dan verder moet.

De beslissing van het CBS stoelt op een evaluatie waartoe al in mei van dit jaar is bevolen.
Het rapport van de werkgroep onder leiding van de Noord-Zuid-ambtenaar Stijn Van Dierdonck – ter waarde van 3000 euro – kon het CBS van 23 september bespreken (stond wel niet op de agenda), dus nog lang voor de rampzalige tyfoon Haiyan het noorden van het eiland Cebu bereikte.

Klimaatsteden, zeg

Niettemin – en dat is toch wel opmerkelijk – is er aan het inhoudelijk kader van de stedenband een thema “klimaat” toegevoegd.
“Kortrijk Klimaatstad” wil het met concrete projecten ook mogelijk maken om de klimaatverandering in Cebu naar onze eigen inwoners (Kortrijkzanen) duidelijk te benoemen in onze sensibiliseringscampagnes.
(Dat is ongetwijfeld een vraag geweest van de SP.A-schepenen in het beleid van de tripartite.)

Naar verluidt staat in het evaluatierapport te lezen dat het schrappen van de stedenband geen tot slechts een beperkte besparing zou opleveren. De Vlaamse overheid subsidieert immers voor een groot stuk de samenwerking met een partnerstad in het Zuiden…
Anderzijds zou volgens het rapport van onze mijlenvlieger Stijn de keuze voor een andere stad nauwelijks meerwaarde bieden en daarnaast een nieuwe investering vergen op vlak van de zoektocht naar een nieuwe partner en de uitbouw van een netwerk.

ZO.

In maart 2004 heeft toenmalig SP.A-raadslid Marc Lemaitre (toendertijd nog in de oppositie, nu schepen in de nieuwe tripartite) een keer gevraagd waarom men toen juist Cebu City heeft uitverkoren om aan ontwikkelingswerk te doen. Het antwoord kwam pas twee maanden later en was zeer onbevredigend. Op grond van niet nader bepaalde of onnozele criteria vielen ongeveer alle landen (steden) ter wereld uit, uitgenomen die van Zuid-Afrika, India en…de Filipijnen. (Waarschijnlijk kenden sommige bestuurders of ambtenaren van toen een of andere Belgische pater of non in die landen. Geen idee.)

P.S.
Kortrijkwatcher heeft al talloze veel stukken gewijd aan onze relatie met Cebu City. Om er de draak mee te steken, natuurlijk.
(Die peperdure snoep- en inleefreisjes heen en weer. We zijn ook een keer aan de arme Cebuanen gaan leren hoe ze op hun vuilnisbelten afval konden composteren. En den Tommy! De meeste schatrijke – veramerikaanste – burgemeester van dat eiland, toen. (Het stond allemaal niet de gazetten.)
Maar KW kwam als positivo wel met een alternatief. Laat ons een stedenband maken met een stad uit de Maghreb, een streek waar veel allochtone huidige Kortrijkzanen een band mee hebben. Hun roots.

Is dat advies van de Jeugdraad met betrekking tot de GAS-wet wel rechtsgeldig?

Als de gemeenteraad de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties op te leggen ten aanzien van minderjarigen wint hij eerst advies in van het orgaan of de organen met adviesbevoegdheid in jeugdzaken. In de praktijk is dat hier de Kortrijkse Jeugdraad.
De Kortrijkse Jeugdraad kreeg vanwege burgemeester en schepen van Jeugd (Bert Herrewyn) slechts één vraag te verwerken: zullen we de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS-wet al of niet verlagen van 16 tot 14 jaar?

Om daarop een antwoord te vinden hield de Jeugdraad via internet en e-mails (tevens naar diverse scholen) een soort van poll.
Er liepen slechts 99 stemmen binnen. 29 stemmen (29,2 procent) daarvan waren pro verlaging van de leeftijdgrens naar 14 jaar. Het advies van de Jeugdraad luidde dus dat de gemeenteraad best de leeftijdsgrens op 16 jaar zou behouden. (Dat advies is niet bindend.)

Op de website van de Jeugdraad is nu de volledige tekst van het advies te vinden.
We leren daar uit dat er bij de deelnemers aan de poll binnen de leeftijdscategorie van 40plussers 15 voorstanders waren van een verlaging van de leeftijdsgrens. Maar ook relatief veel (9 stemmen) kozen voor een verlaging in de categorie deelnemers tussen 20 en 30 jaar.

Maar we leren daar ook uit dat er nogal wat deelnemers aan de poll helemaal geen Kortrijkzanen waren. Er zijn stemmen geteld vanuit Moeskroen, Kuurne, Harelbeke, Bavikhove, Gullegem, Avelgem, Beveren, Lauwe, Beselare, Astene, Helkijn. Ja, zelfs Estaimpuis…
Kan dat zomaar?
Zullen we bij de lopende bevraging over het al of niet toelaten om gras af te rijden op zondag (een Kortrijkse politieverordening) ook mensen van buiten Kortrijk laten meestemmen??

Het advies van de Jeugdraad bevat nog enkele bijkomende bemerkingen.
– Een zeer merkwaardige is wel deze: “Wij zijn van mening dat minderjarigen niet thuis horen in het GAS-reglement.”
En: “Wij vragen uitdrukkelijk meer in te zetten op buurtwerk, straathoekwerk.” (Het gemeentebestuur moet een meer “pro-actieve houding” aannemen.)
Het lijkt er dus op dat de Jeugdraad zelf liever de vraag had gekregen of de GAS-wet alhier wel moet toegepast op minderjarigen.

– De Jeugdraad wil ook een aantal personen uitsluiten als officiële vaststellers van overlast: provinciale of gewestelijke ambtenaren, personeelsleden van intercommunales en gemeentebedrijven, en ja – ook personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen.

– Tenslotte wil de Jeugdraad nog dat officiële vaststellers zich legitimeren.

P.S.
– Zeer verwarrend is dat in het verslag van de Jeugdraad over de poll in de grafiek van de stemmers per leeftijdsklasse de tegenstanders van de verlaging blauw zijn ingekleurd en de voorstanders in het roze. In de grafiek over de stellers per gemeente dan net omgekeerd. De jeugd van tegenwoordig.