Burgemeester gaat danig creatief om met ons stadsbudget

Onze burgemeester postte gisteren op zijn weblog een stuk met als titel: “Een stadsbudget: de creatieve weg uit de crisis.” De kuisvrouw van onze redactielokalen hoopt dat hij dat stuk niet zelf heeft geschreven want alreeds na een vluchtige, schuine lezing constateerde zij dat de auteur ervan wel heel creatief omspringt met bepaalde cijfers.

De auteur dus beweert dat het nieuwe stadsbestuur een begrotingstekort heeft geërfd van 11 miljoen op een budget van 125 miljoen euro. En dat geeft een tekort van 9 procent.
Om te beginnen bedroeg het begrote (initiële) uitgavenbudget in 2012 geen 125 miljoen maar 129 miljoen. En het tekort in de gewone begroting was oorspronkelijk 7,1 miljoen euro. Dat is later 11,2 miljoen geworden, dat is juist. Maar de schrijver van het stuk vergeet te zeggen dat er een verschil is tussen een budget (een raming) en een rekening (de reëel gedane uitgaven en ontvangsten). De rekening 2012 (vastleggingen min rechten) vertoont dus een tekort van 9,3 miljoen, oftewel 7,4 procent van de werkelijk gedane uitgaven.

De auteur van het stuk vertelt nog dat het stadsbestuur zich van meet af aan heeft voorgenomen om de belasting op werken, wonen en ondernemen niet te verhogen.
Tja. Om te beginnen heeft de tripartite al onmiddellijk twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd, en die treffen wel degelijk ondernemingen.
De zgn. “verblijfsheffing” (overnachtingen in hotels) moet op kruissnelheid gekomen 170.000 euro opbrengen. En van de zgn. “heffing op bank- en financieringsinstellingen” (geldautomaten) verwacht men 25.000 euro aan ontvangsten. Het totaal aan “belastingen op ondernemingen” stijgt van 1,1 miljoen naar 1,7 miljoen euro.
De “belastingen of retributies voor het gebruik van openbaar domein” lopen op van 3,3 miljoen naar 4,2 miljoen. (De naheffingen op parkeren gaan van 2,3 naar 3,3 miljoen.)

De auteur van het stuk stelt vast dat men het begrotingstekort dit jaar heeft kunnen terugdringen tot 6,6 miljoen euro.
Dit is min of meer juist. Aanvankelijk bedroeg het tekort 6,1 miljoen euro (4,7 procent). Na een eerste budgetwijziging kwam het tekort op 6,7 miljoen (5,2 procent). En bij de tweede budgetwijziging (komende gemeenteraad van december) zien we een tekort van 7,0 miljoen euro (5,4 procent).
Overigens is het begrotingstekort hoofdzakelijk teruggedrongen door een stijging van de ontvangsten en niet door een daling van de uitgaven!
Het totaal aan ontvangsten uit belastingen en retributies stijgt met 4,8 miljoen euro: afgerond van 57 naar 62 miljoen.

Op de weblog van de burgemeester wordt tenslotte nog verteld dat het nieuwe stadsbestuur niettemin het investeringsritme wil behouden.
De oorspronkelijke begroting raamde het investeringsbedrag op 20,6 miljoen euro. Na een eerste budgetwijziging daalde het geraamde bedrag naar 19,6 miljoen. Bij de tweede wijziging zien we een bedrag opduiken van 19,4 miljoen. Het “ritme” is gedaald met 1,19 miljoen euro. Het valt trouwens nog te bezien of het bedrag van 19 miljoen dit jaar realiseerbaar is gebleken. Door de vertraagde indiening van de begroting 2013 heeft de tripartite gedurende ongeveer vier maanden geen eurocent kunnen investeren.