Enkele ongebruikelijke vaststellingen bij de tweede begrotingswijziging

De raadscommissie 1 van vorige dinsdag behandelde de eerste 23 agendapunten van de gemeenteraadszitting van morgen 18 november. Eén van die vele belangrijke punten ging over de tweede budgetwijziging (BW) voor dit jaar. De raadscommissie duurde welgeteld 10 minuten. Tien. (Zitpenning ca. 200 euro bruto.) Over die tweede BW is geen woord vuil gemaakt. De schepen van Financiën C. Waelkens (N-VA) achtte het zelfs niet nodig om enige toelichting te geven…
Het is heel goed denkbaar dat de raadsleden morgen geen aandacht kunnen besteden aan de 2de begrotingswijziging, terwijl er ontegensprekelijk een aantal bemerkingen zijn te maken die enige ruchtbaarheid verdienen.
In de media.

Want.
Wat weet de gemiddelde Kortrijkzaan die nog de lokale ’embedded press’ leest over gemeentefinanciën? Wat heeft men hem via persbabbels en persmomenten allerhande al gedurende dit jaar wijsgemaakt?

Bijvoorbeeld dat er met deze tripartite ten stelligste geen belastingverhoging komt. Welnu.
Morgen zal de meerderheid een derde, geheel nieuw belastingreglement goedkeuren.
Wie aan “sampling” doet op straat (commerciële producten uitdeelt) zal daarvoor voortaan 200 euro per dag moeten ophoesten.
Zou dat de reden zijn waarom de totale ontvangsten uit belastingen en retributies met deze tweede BW stijgen van 62.065.65 euro naar 62.075.657 euro? Kortrijkzanen, lezers van de lokale gazetten, konden ten andere nog altijd niet vernemen dat de geraamde belastingontvangsten (inclusief retributies) voor dit jaar ten opzichte van vorig jaar zijn gestegen met niet minder dan 4,8 miljoen euro.

– Kortrijkzanen menen via de gazetten nog te weten dat de burgemeester binnen kortste keren (tegen 2016) onze Stad schuldenvrij wil maken. In feite bedoelt hij daarmee dat het begrotingstekort in eigen dienstjaar in die tijdspanne asap helemaal tot nul moet herleid.
Bekijken we nu even de evolutie van het verschil tussen uitgaven en ontvangsten in de gewone begroting van dit jaar? Het eerste jaar van de nieuwe coalitie. Ja?
Ziehier. Het tekort bedroeg oorspronkelijk 6,15 miljoen euro. Bij de eerste BW liep het bedrag op tot 6,77 miljoen. En nu, bij de tweede BW tot 7,07 miljoen. Tekort.
Het tekort wou de tripartite stante pede laten zakken door in de eerste plaats te saneren aan de uitgavenzijde. Zie maar. Het totaal aan uitgaven was oorspronkelijk begroot op 128,4 miljoen euro. Dat wordt nu 129,3 miljoen euro. Intussen merken we een geweldige stijging op van de geraamde ontvangsten: van 122,3 naar 130,7 miljoen.

– De Kortrijkzanen die gazetten lezen herinneren zich dat de hoogste prioriteit van de burgemeester inzake besparingen gaat naar een afslanking van het aantal personeelsleden. De weerslag daarvan is in elk geval nog niet te bespeuren in het personeelsbudget van dit jaar. De personeelsuitgaven zijn opgelopen met 246.383 euro. Bedragen nu 48,2 miljoen.

– Hoe zit het met de investeringen? Blijft men – zoals beloofd – “het ritme” behouden?
Zie maar. Initieel waren die begroot op 20,6 miljoen. Bij een eerste BW zakte het bedrag naar 19,6 miljoen. Nu naar 19,4 miljoen.
Het stadsbestuur gaat nog altijd geen nieuwe leningen aan. Waarschijnlijk is daarmee nu het buitengewoon reservefonds geheel uitgeput. De investeringen zullen nu voor 13,4 miljoen gefinancierd met dat fonds.
De schulduitgaven stijgen van 6,4 miljoen naar 7,6 miljoen euro.

Al dit soort losse bemerkingen inzake de evolutie van de gemeentefinanciën blijven voor de gemiddelde lezer van onze lokale pers onder de radar. Wist u – bijvoorbeeld – dat met deze tweede budgetwijziging 2013 het investeringsbedrag voor voet- en fietspaden met 107.000 euro vermindert? En bij de eerste BW ook al daalde? Neen, dat wist u niet.