De dossierkosten voor de behandeling van de GAS

In Kortrijk behandelen er twee sanctionerende ambtenaren dossiers met betrekking tot de Gemeentelijke Adminstratieve Sancties.
Hun bruto-loonkost bedraagt 66.847 euro en 69.015 euro.
Maar zij werken ook nog aan andere juridische dossiers, zodat men voor de loonkost m.b.t de GAS slechts 2/3 werktijd aanrekent.

Die vier stadsambtenaren behandelen de GAS-dossiers van de gemeenten uit de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede), maar ook die van de PZ Grensleie (Wevelgem, Ledegem, Menen). De personeelskosten worden betaald via de begroting van Stad Kortrijk, maar nadien verhaald op de andere vijf gemeenten a rato van het aantal behandelde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk. Kortrijk rekent 2/3 van de bruto-loonkost aan (dat is 75.283 euro), gedeeld door 2.

Vorig jaar zijn er in de beide politiezones samen 1.094 dossiers behandeld. De loon-kostprijs per dossier in 2013 bedraagt dus 68,82 euro.
Aantal behandelde dossiers:
– Kortrijk: 856 (kost: 58.909 euro)
– Kuurne: 67 (4.610 euro)
– Lendelede: 6 (412 euro)

– Wevelgem: 58 (3.991 euro)
– Menen: 100 (6.882 euro)
– Ledegem: 7 (481 euro)

P.S.
Niet alle behandelde dossiers leiden noodzakelijk tot een boete !!
Met andere woorden: GAS is geen fantastische bron van inkomsten voor een gemeente, – wat wel nogal eens gedacht wordt.

Wat is de bewindsploeg nog van plan, dit jaar dan? (3)

Hierna een overzicht van de exploitatie-uitgaven voor de actieplannen van dit jaar. De meer gedetailleerde uitgaven zullen pas tegen de zomer beschikbaar zijn…
Maar als u hierna niet alles wil lezen: nog dit jaar krijgen we een kindergemeenteraad, een ombudsman en een stadsdichter. En wijkteams.
En wat is dat, een Stad van “CULTURELE VERADEMING”??

– Actieplan 01.00: de gemeenteraad “on the move”: 25.662 euro.

– Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: 152.332 euro.
Deze uitgaven dienen onder meer voor het organiseren van “budget games” (een dure zaak) en de aanstelling van een ombudsman.

– Actieplan 01.02: werken aan vitale wijken en versterken van de sociale cohesie: 1.718.248 euro.
Maar hier is subsidie voorzien van het Stedenfonds van niet minder dan 2.831.64 euro. Saldo: 1.112.816 euro.
In deze post is sprake van participatieve besluitvorming, wijkverwachtingsplannen.

– Actieplan: 02.01: jongeren alle mogelijkheden geven om hun eigen vrije tijd vorm te geven: 1.620.652 euro.
Er is een ontvangst van 343.082 euro vanwege Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. Saldo: 1.277.569 euro. Het gaat hier o.a. over subsidies voor jeugdverenigingen, het aanbieden van jeugdwerk bij schoolvakanties, het bevorderen van veilig uitgaan en thuiskomen.

– Actieplan 02.02: Kortrijk onderwijsstad: 210.239 euro.
Subsidie van flankerend onderwijsbeleid van 71.301 euro. Saldo: -138.938 euro. Het gaat o.a. om het wegwerken van capaciteitsproblemen, armoedebestrijding, het inzetten van brugfiguren in de scholen, ondersteunen van kennis- en expertisecentra.

– Actieplan 03.01: ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap: 535.361 euro.
Niet echt concreet gemaakt in de toelichting.

– Actieplan 03.02: ondersteunen van retail, handel en horeca: 275.000 euro.
Ontvangst: 135.474 euro. (Oorsprong niet aangegeven.) Saldo: -139.526 euro.

– Actieplan 03.05: “Power to the people”: geen uitgave voorzien (taak van het OCMW).
Wel een Vlaamse subsidie inzake sociale economie van 25.000 euro.
Men wil de sociale economie heroënteren tot een transparante en doelmatige sector.

– Actieplan 03.06: Kortrijk for live – Noord-Zuidbeleid: 157.717 euro.
Ontvangst van 50.000 euro voor ontwikkelingssamenwerking. Saldo: -107.717 euro. De samenwerking met Cebu City loopt verder…

– Actieplan 04.01: een veilige stad: 319.050 euro.
Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten, toepassen van de Gemeentelijke Administratieve Sancties, oprichten wijkteams, enz.

– Actieplan 04.03: een verkeersveilige stad: 13.326 euro.

– Actieplan: 05.01: bevorderen van betaalbaar en kwalitatief wonen: 51.376 euro.
Premiebeleid, bouwblokrenovatie. (Dit lijkt me toch wel een laag bedrag.)

– Actieplan 06.01: een kindvriendelijke stad: 289.909 euro.
Het gaat voornamelijk over speelruimte.

– Actieplan 06.02: kinderopvang: 12.000 euro.
(Dit beleid wordt nu eigenlijk gevoerd door het OCMW.)

– Actieplan 06.03: seniorenbeleid.
De uitgaven zijn verspreid over allerhande andere actieplannen. Bijvoorbeeld sport, verkeer, wonen, diversiteit, enz.

– Actieplan 08.02: diversiteit: 175.733 euro.
Ontvangst van 123.068 euro, Vlaamse subsidie integratie. Saldo: -52.665 euro. Bijvoorbeeld aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt, toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten.

– Actieplan 08.03: verhoogde taalbeheersing: 41.194 euro.
Taalcoaches in verenigingen, huiswerkbegeleiding, lessen nederlands,én een actieplan stadscommunicatie

– Actieplan 09.01: een hippe stad en een evenementenstad: 296.678 euro.
Ontvangst van 113.350 euro, subsidie Lokaal Cultuurbeleid. Saldo: -183.328 euro. Het gaat bijv. over trekkingsrechten voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, ontwikkelen van de UIT-PAS, organisatie van project stadsfestival, ondersteunen van sociaal artistieke organisaties.

– Actieplan 09.03: Kortrijks als stad van “culturele verademing”: 2.155.289 euro.
Ontvangst van 1.405.577 euro, subsidies voor de bibliotheek en voor een cultuurcentrum. Saldo: -749.712 euro. Er komt een tweejaarlijkse stadsdichter! En een masterplan voor de schouwburg. Toelagen voor verenigingen.

– Actieplan 09.03: Kortrijk Muziekstad: 235.724 euro.
Ontwikkelen van een marketingstrategie, residentiebeleid.

– Actieplan 09.05: sport is het visitekaartje van de stad: 913.544 euro.
Er is een ontvangst van de Vlaamse overheid voor sportbeleid van 180.388 euro. Subsidies voor clubs en sportverenigingen en de gemeentelijke vzw Sportplus. Zwembadenplan.

– Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @allemaal digitaal: 390.552 euro.
Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving.

– Actieplan 10.05: verhogen van de kwaliteit van besturen: 747.081 euro.
Niet concreet gemaakt in de toelichting.

Zo. Dat weten we dan weer.
In welke actieplannen herkent u onmiddellijk de hand van de burgemeester, en van schepen Philippe De Coene, of – in mindere mate – van schepen Rudolphe Scherpereel?

Merkwaardig is wel dat er voor het actieplan 09.04 ” Kortrijk staat op de toeristische kaart van België” dit jaar én volgende jaren geen cent aan exploitatie-uitgaven is voorzien. Er is voor dit jaar (en enkel voor dit jaar) wel een investering begroot van 44.000 euro.

Wat is de nieuwe bewindsploeg nog van plan, dit jaar dan? (2)

Zoals gezegd heeft de reguliere pers het nauwelijks gehad over wat de tripartite dit jaar meent te kunnen verrichten. Uw elektronische krant KW zegt het dan maar.
Over de geraamde investeringen voor 2014 hadden we het al in een vorig stuk. En een aantal subsidies (toelagen) zijn hier ook al een keer vermeld.
Laat ons het nu maar hebben over het exploitatiebudget 2014, wat men vroeger “de gewone begroting” noemde.

De uitgaven: 114,25 miljoen euro
Het gaat hier o.a. om bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (47,5 miljoen), subsidies (37,1 miljoen).

De ontvangsten: 122, 68 miljoen
Bijvoorbeeld: opcentiemen op de onroerende voorheffing (31,3 miljoen), aanvullende belasting op de personenbelasting (22,2 miljoen), fondsen (30,3 miljoen).

In een volgend stuk zullen we concreet een aantal van die operationele uitgaven toelichten.
Dat wil zeggen: een serie uitgaven (actieplannen) per beleidsdomein aanstippen. Voor “bedrijfsvoering” gaat het om 23,6 miljoen aan uitgaven, voor “mens” om 58,2 miljoen, voor “ruimte” om 24,0 miljoen.

Tot dan.
Wist u bijv. dat de nieuwe ploeg een ombudsman gaat aanstellen? Een kindergemeenteraad zal organiseren? Radio Quindo wil steunen? Dat er een tweejaarlijkse stadsdichter komt?

Wat is de nieuwe bewindsploeg zoal van plan, dit jaar dan? (1)

In de reguliere media konden we vorige weken op alle mogelijke manieren lezen of horen wat voor investeringen de nieuwe tripartite van plan is te doen gedurende de gehele bestuursperiode, maar nooit is echt precies aangeduid wat er tijdens dit lopende jaar staat te gebeuren.

(Let daar toch even op zeg. Allemaal.)

Ter info.
Hierna een lijstje van de meest opvallende en/of de duurste begrote investeringen in 2014.
Een aantal plannen bestaan al van duizend jaar geleden, maar schrijven zich in bij de plannen van de nieuwe coalitie. Niet op letten. De pluimen op de hoed komen er wel.

Eerst het bedrag wat dit jaar mogelijk kan gespendeerd en daarna tussen haakjes het totale voorziene bedrag over de jaren heen. Indien dat totale bedrag- verbinteniskrediet genaamd – (idem) is in dit jaar, mogen we veronderstellen dat de werken of leveringen of diensten nog dit jaar zullen gebeuren. Dat moeten we dan later goed in de gaten houden, samen met de weerloze pers.

Bouwwerken jeugdlokaal Bissegem: 550.000 (idem)
Nieuwbouwwerken fuifzaal: 125.195 (2.500.000)
Verbouwingen muziekcentrum: 99.730 (2.000.000)
Studiekost nieuw zwembad: 100.000 (Stadsaandeel 457.000)
Academie (wat?): 200.000 (675.000)
Aanleg landschapskamer Marionetten: 250.000 (1.250.000)
Aanleg volkstuinen: 80.000 (200.000)
Omgevingsaanleg OC Bissegem: 150.000 (300.000)
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg en Burgemeester F. de Bethunelaan – wegeniswerken: 150.000 (900.000)
Wegeniswerken Overleiestraat: 300.000 (400.000)
Plaatsing deelfietsen: 300.000 (idem)
Ereloon stationsomgeving: 300.000 (500.000)
Vernieuwen brug Heulebeek in Zeger Van Heulestraat: 600.000 (idem)
Kampeerautoterrein: 44.000 (idem)
Heraanleg Houtmarkt en Langebrugstraat: 85.000 (168.000)
Sanering en herinrichting Walle: 275.000 (605.000) plus voor rioleringen 300.000 (500.000)
Inrichten loket voor ondernemers in het ondernemingscentrum: 100.000 (idem)
Onteigeningen project Zwevegemsestraat: 650.000 (idem)
Groenaanleg project Zwevegemsestraat: 100.000 (315.000)
Onderhoudsportefeuille leefmilieu: 400.000 (2.400.000)
Allerhande studies in verband met openbaar domein, RUP’s, percelenkaart, MER: 360.000 (1.685.000)

Het totale begrote investeringskrediet voor dit jaar bedraagt 25,3 miljoen euro.
Onderverdeeld volgens de beleidsdomeinen:
– bedrijfsvoering: 9,7 miljoen
– mens: 1,6 miljoen
– ruimte: 14,0 miljoen.
Pas in mei van volgend jaar zullen we weten wat daarvan is gerealiseerd.

Onze leningslasten

Met onderhavig overzicht van de komende leningslasten wil de financiële redactie van dit blad KW helemaal niet gezegd dat een gemeente geen leningen mag aangaan.
De nieuwe tripartite heeft die indruk wel gewekt door te verkondigen dat men in 2013 geen nieuwe leningen zou opnemen terwijl men intussen rustig alle opgebouwde reserves van het vorige bestuur heeft opgesoupeerd. Bon. Staat ad valvas niet in de gazetten.

Onderstaande tabellen slaan op de jaren 2014 tot en met 2018.

NIEUWE LENINGEN
9.500.000
34.000.000
34.500.000
23.000.000
10.000.000

PERIODIEKE AFLOSSINGEN EN INTRESTEN
15.000.543 + 4.841.093
15.065.155 + 5.281.059
16.773.151 + 6.009.377
18.516.682 + 6.488.824
17.983.220 + 6.508.558

TOTAAL VAN DE LENINGSLASTEN
19.841.636
20.346.214
22.782.528
25.005.506
24.491.778

Over de zogenaamde schuldenafbouw

De nieuwe bewindsploeg is er in geslaagd om via de schrijvende “embedded press” twee zaken over de gemeentefinanciën wijs te maken aan de Kortrijkse kiezer: 1) dat de belastingen niet verhogen, en 2) dat men de schuldenlast gaat afbouwen.
Het eerste punt is hier al voldoende weerlegd, alleen al door te wijzen op het simpele feit dat de nieuwe tripartite waarlijk prompt drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
De tweede belofte van ons stadsbestuur is deels waar: de uitstaande schuld daalt van 160,57 miljoen in 2013 naar 151,44 miljoen euro in 2014. Maar dan is het gedaan!

Onder “uitstaande schuld” bedoelt men de optelsom van 1) de financiële schulden op 1 januari van het jaar, 2) de nieuwe leningen, 3) de vervroegde aflossingen (maar die zijn nog niet voorzien, 4) de periodieke aflossingen (zonder de intresten).
Hierna een overzicht van het verloop van die financiële schulden, telkens zoals vastgesteld op 31 december van het desbetreffende jaar.

2013: 160.578.629 euro
2014: 151.440.019
2015: 170.374.864
2016: 188.101.713
2017: 192.585.031
2018: 184.601.811 euro.

Tijdens de vorige legislatuur (een coalitie van CD&V én liberalen) is de uitstaande schuld fel opgelopen: van 113,6 miljoen in 2007 naar 177,8 miljoen in 2012. Het hoogtepunt viel wel in 2011 met 183,7 miljoen euro. Maar merk dus op dat we in de huidige bestuursperiode dit bedrag alweer overstijgen in de overgang van het jaar 2016 naar 2017.

P.S.
Dit stuk kadert in onze serie over het gegoochel met cijfers, voornamelijk die cijfers die je van je leven NOOIT gaat lezen in de gazetten.
Een volgende keer hebben we het over de leningslasten. In tegenstelling tot wat de lokale journalisten menen, zijn de Kortrijkse burgers wel degelijk geïnteresseerd in dit soort geldzaken. Het gaat om onze portemonnee! Om de belastingen die we gaan betalen. In het laatste jaar van deze coalitie (2018): 70,40 miljoen. Nu (2014): 63,94 miljoen euro. Per inwoner (babies inbegrepen) betalen we dit jaar 851 euro aan belastingen. En aan het eind van de bestuursperiode 937 euro.
Kunnen de gazetten daar dan toch niet een keer een grafische vorstelling van geven, een mooie opgaande curve?

Overzicht van enkele (andere) belastingopbrengsten

Zo.
Enkele cijfers (alweer) die je nooit tegenkomt in de gazetten.
Met de evolutie van de jaarlijkse opbrengsten in de periode 2014 tot en met 2018. Het gaat om ramingen.

Zéér curieus is dat de begrotingsdocumenten geen melding maken van een derde (ja!) nieuwe belasting die is ingevoerd door de nieuwe bewindsploeg, met name die op “sampling” van commerciële producten op openbaar domein.
“Andere” belastingen wil zeggen: andere dan de aanvullende belastingen APB en OV.

Belasting op de afgifte van administratie stukken:
329.478
335.226
341.074
347.024
353.079

Leggen riolen:
33.067
33.644
34.231
34.828
35.434

Leggen trottoirs:
13.939
14.182
14.430
14.681
14.937

Vuilniszakken, klevers, recipiënten:
1.569.878
1.665.265
1.694.316
1.723.873
1.753.947

Bedrijfsvuil, nijverheidsvuil:
665.979
677.597
689.418
701.445
713.682

Geldautomaten (een nieuwe belasting):
25.436
25.880
26.331
26.791
27.258

Taxidiensten:
23.038
23.440
23.849
24.265
24.688

Verblijfsbelasting (nieuwe belasting op overnachtingen in hotels):
172.966
175.983
179.053
182.177
185.355

Reclameborden:
158.721
161.490
164.308
167.174
170.090

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk:
1.409.195
1.433.779
1.458.791
1.484.240
1.510.133

Filmvertoningen:
203.489
207.039
210.651
214.326
218.065

Plaatsrecht markten:
144.046
146.559
149.115
151.717
154.364

Plaatsrecht kermissen:
271.922
276.666
281.493
286.403
291.400

Terrassen, tafels, stoelen:
53.548
54.482
55.433
56.400
57.384

Andere inname openbaar domein:
70.479
71.709
72.960
74.233
75.528

Parkeren:
3.357.569
3.416.142
3.475.738
3.536.372
3.598.065

Andere belastingen op het gebruik van openbaar domein:
387.537
394.297
401.176
408.175
415.295

Leegstaande woningen en gebouwen:
52.247
53.158
54.086
55.029
55.989

Gemeentelijk administratieve sancties (GAS):
26.478
26.940
27.410
27.888
28.375

Het totaal van de zgn. andere belastingen gaat van 9,19 miljoen naar 9,92 miljoen.

Naar een nieuwe gemeentelijke vzw voor kwetsbare kinderen en jongeren

In Kortrijk zijn talrijke organisaties (vzw’s) bezig met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. MKKJ.
Een aantal krijgen voor die werking specifiek financiële middelen van Stad. We vernoemen: Uit de Marge (35.000 euro), Jenga en Arktos (41.000), Buurtsport (5.000), Boothuis (12.500), JAC (10.000), en – meest van al – vzw Habbekrats (100.000 euro en soms meer).
Wel naast de subsidies die de organisaties krijgen van andere hogere overheden, of van bijvoorbeeld de KBS. Je hoort daar nergens iets over.

In het verleden heeft het stadsbestuur al geprobeerd om de werking van die vele organisaties enigszins te coördineren, op mekaar af te stemmen.
Dat probeerde men via het zogenaamd “Kortrijks Overleg Jeugd en Maatschappelijke Achterstelling”, afgekort tot J-Koma. Volgende organisaties maken deel uit van dit J-Koma-overleg: Team Jeugd (stadsambtenaren), vzw Uit de Marge, OCMW Kortrijk, Buurtsport, vzw De Stroom, Groep Intro, vzw Boothuis, vzw Habbekrats, Aktraktie, JAC Kortrijk, Arktos/Jenga, Pretmobiel, Schoolopbouw en Ipsoc.

Een heuse praatbarak dus.
J-Koma is er nooit in geslaagd om een aantal knelpunten in de problematiek van de aanpak van MKKJ weg te werken.
Knelpunten zoals een volslagen gebrek aan transparantie in de werking van al die organisaties (geen rapportering), territoriumstrijd, overlappingen, dode momenten en lacunes, onverklaarbare verschillen in financiële ondersteuning van overheidswege, beunhazerij, tekort aan resultaten. De verhouding tussen de sociale werkers en cliënten.
En natuurlijk de veelheid aan structuren, coördinatoren, stuurgroepen, vzw’s. Zie de “sociale kaart” van Kortrijk. (Staat op Tinternet, beste lezers.)

Maar er is blijkbaar beterschap op komst.
Het Team Jeugd (van Stad, nogmaals) heeft nu toch een aantal sleutelfiguren bijeen gebracht met het oog op een denkoefening rond het beleid inzake MKKJ. Werden bevraagd over het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk: Steven Lapauw (BND), Nele Hofman (OCMW), Andy Debrabandere (HOWEST), Joost Bonte (coördinator VOS en oprichter van J-Koma), Filip Coussée (Ugent).

Grote uitkomst van de denkoefening was dat er moest gezocht naar een nieuwe organisatievorm om te komen tot een betere integrale aanpak van het beleid rondom Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren in Kortrijk.

De gemeenteraad van morgen 13 januari zal dus principieel instemmen met de oprichting van een nieuwe structuur, een gemeentelijke vzw.
Een goede zaak. Bestaande organisaties worden niet noodzakelijk opgedoekt, maar zullen zich genoodzaakt zien om hun werking beter te coördineren met soortgenoten, en gevraagd om verantwoording af te leggen tegenover het schepencollege en de gemeenteraad.
J-Koma kan nu wel afgeschaft.

Update
J-Koma wordt niet opgedoekt. Schepen van Jeugd liet dit weten op de jongste gemeenteraad van 13 januari. Ewel merci zeg..

Bij het tienjarig bestaan van de premie voor herbruikbare luiertjes

Daar mag wel een keer aan herinnerd worden, dat Stad al sinds 2004 de aankoop van herbruikbare luiers subsidieert. Overigens ook het gebruik van herbruikbaar incontinentiemateriaal. (Dat laatste op initiatief van ere-raadslid Tone Sansen.)
Waarom doet de stad dat? Om de hoeveelheid restafval te beperken. Volgens OVAM bedraagt het aandeel van wegwerpluiers in de afvalberg ca. 8,5 procent, wat voor Kortrijk zou neerkomen op zowat 980 ton aan pampers. De vuistregel is dat een kindje gedurende de gehele luierperiode (twee en half jaar) een afvalberg van 1 ton aan wegwerpluiers produceert.

Het Kortrijkse reglement stipuleert dat men een startaankoop van minstens 150 euro moet kunnen bewijzen, en dan krijgt men daarop een subsidie van 50 procent met een maximum van 100 euro. (Men loopt daar niet ver mee. Men heeft minsten 18 luiers nodig, of zelfs 25 wil men enig was-comfort hebben.)

Misschien een randbemerking over dat reglement. Er moet dringend iets aan gewijzigd worden. Men heeft het uitdrukkelijk over een premie bij de aankoop van katoenen luiers, terwijl er nu ook herbruikbaar luiertjes zijn, gemaakt uit bamboe, of hennep of microvezel.

Hierna een overzicht van het aantal aanvragen per jaar en de toegekende subsidie. Bepaalde decimalen intrigeren wel. En let eens op de jaren 2009-2010.

2004: 18 aanvragen – 1.753 euro
2005: 7 – 700 euro
2006: 12 – 1.183,50 euro
2007: 18 – 1.773,94 euro
2008: 14 – 1.325,18 euro
2009: 22 – 2.138,19 euro
2010: 22 – 2.163,05 euro
2011: 13 – 1.494,46 euro
2012: 10 – 1.000 euro
2013: 16 – 1.549,20 euro.

Zo.
Bedankt voor het lezen.

Ook politie betreurt het tekort aan inspraak bij het nieuwe bestuur (1)

De vier erkende en representatieve vakbonden bij de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) hebben een open brief gericht aan het politiecollege, de politieraad en de gemeenteraad.
Het gaat om volgende organisaties: de Algemene Centrale voor de Openbare Besturen (ACOD), het Algemeen Christelijk Vakverbond-Openbare Diensten (ACV), het Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) en het Vrij Syndicaat Openbaar Ambt (VSOA).
Hierna de brief, bijna in extenso, met zo nodig tussen haakjes en cursief enige toelichting.

“De visie van het huidige bestuur inzake het “verbeter- en actieplan 2013-14″ voor de politiezone heeft geleid tot onzekerheid en onrust onder het personeel. De vakorganisaties hebben bij herhaling aangedrongen om betrokken te worden bij de besluitvorming. Tot nu toe tevergeefs.” (Dat nieuwe “verbeterplan” staat nog altijd niet te lezen op de site van de politiezone.)

“Het gemeenschappelijk vakbondsfront moet vaststellen dat de overheid de vakorganisaties niet wil kennen als officiële gesprekspartners en het Boc-Pol niet respecteert als officieel overlegorgaan.” (Boc-Pol is het BasisOverlegComité bij de Politie, waarvan de werking is geregeld bij ministeriële besluiten of omzendbrieven. Er zijn sites van politiezones die zelfs de agenda en/of verslagen van dit overlegorgaan publiceren.)
(…)
Volgende zaken worden aangeklaagd:

– “Het toekomstig kader zal 261 effectieven voorzien, dat slechts tot 241 zal ingevuld worden uit ‘besparingsoverwegingen’. Terwijl er in andere uitgaven niet gesnoeid wordt.” (Me dunkt voorziet de formatie bij het operationeel kader 271 ‘effectieven’. Nu – dat is op 23 oktober 2013 – telt men in werkelijkheid 250 personeelsleden. In VTE uitgedrukt: 245,1. Toen de SP.A nog in de oppositie zat wou de fractie niet weten van zo’n drastische daling van de effectieven. Men wou wel enige officieren kwijt. Het vakbondsfront zegt in de brief niet waar dan wel best gesnoeid wordt.)

– “De beperking van de bezetting van de permanentiedienst tot 72 inspecteurs is onaanvaardbaar, temeer daar dezelfde mensen ook nog ingezet worden voor andere opdrachten en er gevreesd wordt voor de toename van werkverlet door stress.”

– “Nog niet alle Calog-personeel werd gestatutariseerd.”
(Calog is ambtelijk jargon voor het burgerpersoneel bij de politie. Vreselijk woord hierbij is: “statutarisering”. Wil zeggen dat burgerpersoneel niet meer wil tewerk gesteld worden met een arbeidsovereenkomst maar voortaan wel wil onderworpen zijn aan een statuut. Voordeel is dat men dan inzake loon anders wordt “ingeschaald”, wat voor de betrokkene een nieuwe, virtuele anciënniteit oplevert. Personeel dat niet wordt gestatutariseerd kan soms elders meer verdienen en verlaat dan de dienst.)

– “Personeel wordt op louter arbitraire gronden verplaatst, zonder dat de vakorganisaties noch de betrokkenen gekend worden.”

– “Dienstroosters worden opgemaakt zonder het betrokken personeel daarin te kennen.”

– Alhoewel in het Boc-Pol d.d. 19/11 gezegd werd dat de herschikking van “Interne Zorg” nog kon besproken worden, is er toch nog verder gesnoeid, weeral zonder dat dit op de Boc-Pol gekomen is.

– “De deelnemers aan verschillende werkgroepen melden dat zij geen inspraak krijgen en dat met hun opmerkingen geen rekening wordt gehouden.” (Over welke werkgroepen het gaat weten we niet.)

– “Op verschillende werkgroepen verklaart de leiding dat alles gebeurt met instemming van de vakorganisaties, terwijl men op Boc-Pol beweert dat het voorgelegde ontwerp de goedkeuring meedraagt van de werkgroep.”

Wat is nu de eisenbundel van het vakbondsfront?
1. Volledige invulling van het personeelskader.
2. Statutarisering van het Calog-personeel op alle niveaus.
3. Herverdeling van de (rand)taken over het ganse korps.
4. Alle reorganisaties met personeelsverschuivingen dienen vooraf besproken op Boc-Pol.
5. Ontbinden van de verschillende werkgroepen.

P.S.
Volgens “Het Laatste Nieuws” van 2 januari overwegen de politievakbonden een staking voor meer inspraak. Althans, dat zegt Patrick Lecoutere van VSOA.
Men hoopt ook dat de grieven bij de politie ter sprake komen op de komende gemeenteraad van 13 januari. (Als een raadslid de zaak verkeerd aanpakt, zou het kunnen dat de voorzitter van de gemeenteraad de problematiek verwijst naar de politieraad.)