Naar een nieuwe gemeentelijke vzw voor kwetsbare kinderen en jongeren

In Kortrijk zijn talrijke organisaties (vzw’s) bezig met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. MKKJ.
Een aantal krijgen voor die werking specifiek financiële middelen van Stad. We vernoemen: Uit de Marge (35.000 euro), Jenga en Arktos (41.000), Buurtsport (5.000), Boothuis (12.500), JAC (10.000), en – meest van al – vzw Habbekrats (100.000 euro en soms meer).
Wel naast de subsidies die de organisaties krijgen van andere hogere overheden, of van bijvoorbeeld de KBS. Je hoort daar nergens iets over.

In het verleden heeft het stadsbestuur al geprobeerd om de werking van die vele organisaties enigszins te coördineren, op mekaar af te stemmen.
Dat probeerde men via het zogenaamd “Kortrijks Overleg Jeugd en Maatschappelijke Achterstelling”, afgekort tot J-Koma. Volgende organisaties maken deel uit van dit J-Koma-overleg: Team Jeugd (stadsambtenaren), vzw Uit de Marge, OCMW Kortrijk, Buurtsport, vzw De Stroom, Groep Intro, vzw Boothuis, vzw Habbekrats, Aktraktie, JAC Kortrijk, Arktos/Jenga, Pretmobiel, Schoolopbouw en Ipsoc.

Een heuse praatbarak dus.
J-Koma is er nooit in geslaagd om een aantal knelpunten in de problematiek van de aanpak van MKKJ weg te werken.
Knelpunten zoals een volslagen gebrek aan transparantie in de werking van al die organisaties (geen rapportering), territoriumstrijd, overlappingen, dode momenten en lacunes, onverklaarbare verschillen in financiële ondersteuning van overheidswege, beunhazerij, tekort aan resultaten. De verhouding tussen de sociale werkers en cliënten.
En natuurlijk de veelheid aan structuren, coördinatoren, stuurgroepen, vzw’s. Zie de “sociale kaart” van Kortrijk. (Staat op Tinternet, beste lezers.)

Maar er is blijkbaar beterschap op komst.
Het Team Jeugd (van Stad, nogmaals) heeft nu toch een aantal sleutelfiguren bijeen gebracht met het oog op een denkoefening rond het beleid inzake MKKJ. Werden bevraagd over het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk: Steven Lapauw (BND), Nele Hofman (OCMW), Andy Debrabandere (HOWEST), Joost Bonte (coördinator VOS en oprichter van J-Koma), Filip Coussée (Ugent).

Grote uitkomst van de denkoefening was dat er moest gezocht naar een nieuwe organisatievorm om te komen tot een betere integrale aanpak van het beleid rondom Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren in Kortrijk.

De gemeenteraad van morgen 13 januari zal dus principieel instemmen met de oprichting van een nieuwe structuur, een gemeentelijke vzw.
Een goede zaak. Bestaande organisaties worden niet noodzakelijk opgedoekt, maar zullen zich genoodzaakt zien om hun werking beter te coördineren met soortgenoten, en gevraagd om verantwoording af te leggen tegenover het schepencollege en de gemeenteraad.
J-Koma kan nu wel afgeschaft.

Update
J-Koma wordt niet opgedoekt. Schepen van Jeugd liet dit weten op de jongste gemeenteraad van 13 januari. Ewel merci zeg..