KVK: een balans (1)

UPDATE
In het “Kortrijks Handelsblad” van 14 februari 2014 (katern KW-Sport West-Voetbal) zegt trainer Hein Vanhaezebrouck dit: “Als ik hier ooit nog eens zou vertrekken zal deze club alvast geen schulden hebben.

Het jaarverslag van onze koninklijke voetbalclub (de cvba “Kortrijk Voetbalt”) voor het boekjaar van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 is eindelijk (op 29 januari laatstleden) neergelegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank.
Hierna een beknopte weergave, met tussen haakjes de cijfers van het vorige boekjaar. (Die jaarrekeningen zijn niet gemakkelijk toegankelijk. Men moet vooraf pop-ups toelaten.)
De vraag of KVK nog solvabel is of nog kampt met liquiditeitsproblemen komt later aan bod. Maar u kunt zelf alvast beginnen rekenen.

ACTIVA
Totaal: 5.866.688 euro (4.983.924)
Vaste activa: 2.683.599 (2.942.613)
Vlottende activa: 3.83.089 (2.041.311)
Vorderingen op meer dan één jaar: geen (168.481)
Vorderingen op ten hoogste één jaar: 2.992.612 (1.073.930)

PASSIVA
Eigen vermogen: 1.360.143 (817.042)
Kapitaal 254.191 (idem)
Reserves geen (idem)
Overgedragen verlies: – 412.907 (-480.616)
Kapitaalsubsidies (die komen van ons): 1.518.860 (1.043.4467)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen: 782.094 (537.304)
Schulden op meer dan één jaar: 95.509 (209.188)
Schulden op ten hoogste één jaar: 3.126.907 (3.337.230)
Hierin:
– handelsschulden: 2.417.168 (2.452.028)
– schulden m.b.t bezoldigingen en sociale lasten: 331.254 (468.030)