Burgemeester zal voortaan eerst de pers inlichten en pas daarna de raadsleden !!

Dat doet onze burgemeester natuurlijk al sinds zijn aanstelling in februari 2013.
Alle belangrijke beleidsbeslissingen vernemen de verkozen raadsleden via de gazetten, meestal het vlugst via de pen van (LPS) van “Het Laatste Nieuws”.
Maar nu heeft Vincent Van Quickenborne het officieel en luidop bevestigd: al wat nieuw is in het beleid krijgen de lokale persjongens en -meiskes in het vervolg het eerst te horen.
Hoe is onze burgervader tot dit vaste en drastische besluit gekomen?

Gisteren was er politieraad en daar pakte de voorzitter van de Raad onverhoeds uit met de mededeling dat het nieuwe politiekantoor (van de gehele zone VLAS?) in 2018 komt in het (oude) schoolgebouw van een campus van Howest, gelegen aan de Renaat De Rudderlaan (achter café Pirroen).
Van Quickenborne pakte daarbij uit met een powerpoint waarbij enkele luttele gegevens werden verstrekt qua oppervlakte en prijzen en zo. Maar toen bleek dat het CD&V-raadslid Patrick Jolie al van een en ander (en veel!) op de hoogte was en bij zijn tussenkomst zelfs al enkele aangebrachte cijfergegevens kon contesteren.

De burgemeester schoot toen asap in een franse colère.
Furieus als een toneelspeler gelijk, riep hij uit dat het voortaan zou gedaan zijn met het toekennen van het primaatschap inzake informatieverstrekking aan de raadsleden. (Voor één keer dat hij uit respect voor de Raad de pers niet op voorhand had ingelicht moest hem nu zoiets overkomen. Geconfronteerd worden met een lek.)

P.S. (1)
De aankondiging van de nieuwe thuishaven voor de politie was niet geagendeerd op de politieraad van gisteren. Nochtans was de voltallige pers daar ter plekke. Dat kan geen toeval zijn. De pers is daar nooit op aanwezig (behoudens soms één scribent). Er wordt ook gefluisterd dat de raadsleden van de meerderheid al in het bezit waren van de powerpoint.

P.S. (2)
Patrick Jolie was al geruime tijd in het bezit van enige substantiële informatie over dat nieuwe gebouw, maar heeft dat tot de dag van gisteren voor zichzelf gehouden. Hij is er niet mee naar de pers gelopen.

Over de kostprijs van het nieuwe politiegebouw (15 miljoen euro?) en de waarlijk demagogische vergelijking die de huidige coalitie maakt met de geraamde prijs van wat vroeger was gepland op Kortrijk Weide (40 miljoen?) hebben we het hier in een latere editie van kortrijkwatcher.

Die subsidies voor het gebruik van zonne-energie hebben Stad een fortuin gekost

In de gemeenteraad van maart 2004 alreeds is een subsidiereglement voor de installatie van zonneboilers of van een netgekoppeld fotovoltaïsch systeem goedgekeurd. De premie bedroeg toen 500 euro.

– Met ingang van 1 oktober 2009 dan is de premie voor fotovoltaïsche panelen stopgezet en heeft men die voor zonneboilers verminderd tot 300 euro.
Welnu, in de periode 2004 tot oktober 2009 heeft Stad voor een bedrag van niet minder dan 316.400 euro aan subsidies voor die panelen uitgekeerd.
Hét topjaar was 2009. Voor 108 aanvragen voor fotovoltaïsche systemen en 48 zonneboilers is in dat jaar alleen al 240.900 euro uitbetaald.

– De gemeenteraad van maart 2014 heeft nu ook totaal onopgemerkt de premie voor zonneboilers afgeschaft, met ingang van eind maart van dit jaar.
Op de valreep zijn nog 32 aanvragen goedgekeurd voor een bedrag van 9.600 euro.

Al met al komen we dus sinds 2004 aan een totaal bedrag van 392.000 euro subsidies.
Dat is 15.680.000 oude BEF. In tien jaar tijd.
Daarmee hebben we dus voor vele jaren in de toekomst in onze stad Kortrijk de uitstoot van broeikasgassen verminderd en de uitputting van fossiele energiebronnen voor een tijdje vertraagd. Kan tellen.

De investeringspot voor KVK is nu leeg

Naast een jaarlijkse werkingstoelage van 212.500 euro krijgt de CVBA Kortrijk Voetbalt van Stad (dat is van ons) nog een jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro. Maar omdat KVK van plan was om binnen afzienbare tijd zowat 1,8 miljoen te investeren in aanpassings- en verbeteringswerken in het Gulden Sporenstadion heeft het huidige schepencollege in mei 2013 beslist om de investeringssubsidie van 150.000 voor de legislatuur 2013-2018 in één keer ter beschikking te stellen van KVK.
Een bedrag van 900.000 euro.

In brief van 6 maart vroeg KVK dus met de nodige overtuigingstukken (facturen) opnieuw om een bedrag van dit keer 147.395,27 euro te putten uit de het saldo van de vervroegd ter beschikking gestelde investeringspot.
Maar het stadsbestuur merkte bijtijds op dat er vanwege voorheen ingediende en uitbetaalde facturen niet meer zoveel geld stak in die pot.
Het saldo bedroeg op het moment van de aanvraag van maart nog slechts 114.885,38 euro.
KVK werd dus gevraagd om de aanvraag wat aan te passen. De KVK-boekhouder Mathias Leterme (ja, zoon van) ging daar op in en moest zich dus tevreden stellen met de uitbetaling van de slotsom van 114.885,38 euro.

De ingediende facturen sloegen op een bedrag van 202.831 euro.
Concreet:
– aanpassingswerken (keuken) tribune 1: 22.852 euro
– upgrade veldverlichting naar 1200 lux: 109.304 euro
– aanpassing midden en hoogspanning elektriciteit: 15.238 euro
– vervanging zitjes: 55.437 euro.
(Die laatste factuur is toch vroeger al een keer voorgelegd? Op 20 januari 2014.)

P.S.
Wat we niet begrijpen is dat het stadsbestuur stelt dat de totaliteit van de ter beschikking gestelde investeringspot 1,2 miljoen bedroeg. Was er dan nog een potentieel bedrag van 300.000 euro in kas, daterend van voor het jaar 2013 ?

Hoeveel kosten die camera’s in het winkelgebied eigenlijk ?

In de maand mei worden er dus 14 bijkomende camera’s geplaatst in het winkelgebied. Volgens de gazetten is daar een investering mee gemoeid van 112.000 euro. Eén gazet vermeldt zelfs tegelijk twee verschillende prijzen en heeft het over 16 camera’s. En Het Kortrijks Handelsblad weet het heel nauwkeurig: het gaat om 112.302,22 euro.

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot is maar weer eens in de officiële papieren gedoken en komt tot andere resultaten.
Ziehier.

– Lot 11 (deelopdracht 4): installatie van 14 camera’s op 5 locaties in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 81.864, 56 euro (incl. BTW).
In “een plan van aanpak” van het cameratoezicht had men het over 19 camera’s met verschillende ramingen (een keer 117 duizend euro, een andere keer 132 duizend euro).

– Lot 5 (deelopdracht 4): plaatsen van glasvezel voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 28.162,86 euro. (Eigenaardig is dat hier sprake is van 7 locaties.)

– Lot 1 (deelopdracht 7): levering van hardware en opslagcapaciteit voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma Real Dolmen uit Huizingen voor 13.953,87 euro. (Hier gaat het over 6 locaties.)

– Lot 10 (deelopdracht 4): draadloze netwerkverbinding voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan RTS uit Ieper voor 2.274,80 euro. (Het gaat weerom om 5 locaties.)

We tellen samen en komen tot een bedrag van 126.256,09 euro.
Dat is een ander bedrag dan wat is vermeld aan de verzamelde scribenten van de ’embedded press’
En de drie reeds geplaatste camera’s op het Overbekeplein kostten 13.551 euro.

Het cameratoezicht in het winkelwandelgebied vergt dus een investering van 139.807 euro.
Voorlopig want het cameraplan heeft het over 19 camera’s op 7 plaatsen met een geraamde kostprijs van 185.000 euro. In de planning wil men namelijk nog camera’s in het Boerenhol en aan het kruispunt Voorstraat/Sint-Niklaasstraat.

Komt daar nog bij dat het gemeentebedrijf PARKO nog 8 (ja?) dure ANPR-camera’s (die nummerplaten kunnen herkennen) zal aanschaffen voor een drietal uitgekozen locaties. De prijs hiervan kon onze onderzoeksjournalist niet achterhalen. Het gemeentebedrijf is traditioneel over zijn financies in het geheel niet transparant.

Budgettering

De begroting 2014 voorziet voor die camera’s slechts 150.000 euro, terwijl er uiteindelijk 190.000 euro zal nodig zijn in dit lopende jaar. Men wil daarom 50.000 euro verschuiven van 2015 naar 2014. In het budget 2015 is immers 260.000 euro ingeschreven. Men wil later nog camera’s op de Grote Markt, het Begijnhofpark, de Houtmarkt en Budabeach.
En in het oorspronkelijke ICT-raamcontract (lot 11) is sprake van camera’s op 47 locaties in de politiezone VLAS, voor een geraamd bedrag van niet minder dan 847.943 euro.

P.S. (1)
Wat zal het onderhoud en het eventueel herstel van heel dat netwerk kosten, en wat is de personeelskost (het toezicht)? Wat kost de dispatchingruimte?
P.S. (2)
Specifiek voor de plaatsing van de camera’s in het winkelgebied is een externe specialist aangetrokken. Loonkost: 1.936 euro.
P.S. (3)
Burgemeester wil nog ANPR-camera’s aan de uitvalswegen van Kortrijk.

Het open zwembad gaat wat vroeger open

De zwemkom aan de vaart (Abdijkaai) gaat open op 28 juni (tot en met 31 augustus), terwijl eerder was afgesproken dat dit pas op 1 juli zou gebeuren. Om bezuinigingsredenen is het zwembad overigens pas vanaf 12 uur toegankelijk. Tot ontsteltenis van velen.

Er is nog heuglijk nieuws.
– Twee jobstudenten treden op als animator voor kleine kinderen vanaf drie jaar. (Is dat zwembad voor de kindjes dan weer bruikbaar, met een echte redder?)
– Men zal wekelijkse activiteiten organiseren, kleine events en workshops.
– Er komen tenten op de ligweide, om te schuilen bij slecht weer. (Dat is niet erg voordelig voor de exploitanten van de cafetaria…)
– Op onvoorziene drukke momenten worden gemeenschapswachten ingeschakeld.
– De toegangscontrole zal gebeuren door jobstudenten met het statuut van een ‘fuifbuddy’.
– Er is geen vaste, permanente bewaking meer van de fietsenstaling.

Voor de personeelskost is dit jaar een budget voorzien van 193.700 euro, maar men denkt dat men het met minder zal kunnen klaarspelen.
De gemiddelde loonkost voor de seizoenswerkers (contractuelen en gesco’s) bedraagt voor twee maanden 57.818 euro. Voor de jobstudenten is dat 45.896 euro.

P.S.
In tegenstelling tot wat de burgemeester ooit heeft verklaard, meent schepen Marc Lemaitre (een fervent zwemmer) dat het open zwembad ten eeuwigen dage zal blijven bestaan. De schepen van sport An Vandersteene heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Onder dwang?

Dalende en stijgende criminaliteitscijfers in 2013 (2)

In onze ’embedded press’ kon u tot op heden (nog eergisteren zelfs) enkel lezen dat de criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS in het jaar 2013 fors (drastisch) zijn gedaald.
Het is de burgemeester die het zegt. Dan is dat juist.
En dit in toepassing van wat Moslims als ‘taqiyya’ beschouwen: het recht om zuinig om te springen met de waarheid.
Hierna in primeur wat meer cijfermatige details voor de gehele politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.
Vooral bij misdrijven tegen de eigendom doen zich afnames voor. En zoals in een vorig stuk alhier is betoogd is ook in 2012 het aantal geregistreerde misdrijven met 6 procent gedaald. En voor sommige criminele feiten waren de cijfers in 2010 gunstiger dan in 2013 het geval is. Zonder cameratoezicht op openbaar domein.

Misdrijven tegen de eigendom van 5151 (in 2012) naar 4503 (in 2013) (Min 13 procent.)

Hier doet zich enkel een stijging voor bij het aantal (aangegeven) fietsdiefstallen: van 858 naar 891. (Niettegenstaande al die camera’s.)
Woninginbraken: van 457 naar 387 (maar dus in 2010 slechts 263).
Diefstallen uit of aan auto’s: 404 > 230
Autodiefstallen: 63 > 46
Motodiefstallen/ 10 > 4
Bromfietsdiefstallen: 65 > 47
Winkeldiefstallen: 399 > 362
Zakkenrollerij: 160 > 144
Handtasroof: 12 < 13

Misdrijven tegen de persoon/gezin van 1010 naar 1072 (Plus 6 procent.)

Verkrachting: 24 < 30 Aanrandingen van de eerbaarheid met geweld: 23 > 12
Aanrandingen van de eerbaarheid zonder geweld: 10 < 13 Openbare zedenschennis: 23 < 21 Slagen en verwondingen binnen het gezin: 180 = 180 Slagen en verwondingen buiten het gezin: 396 > 389

Openbare orde en veiligheid van 355 naar 390 (Plus 10 procent.)

Bedreigingen: 185 < 211 Weerspannigheid: 41 < 59 Valse munt: 28 < 40 Valsheid in geschrifte: 30 > 27
Aanmatiging: 33 > 22
Criminele organisatie: 18 > 10

Overtredingen lokaal politiereglement van 261 naar 267 (Plus 2 procent.)
Het gaat hier om GAS-inbreuken vastgesteld door politie.
De drie meest voorkomende:
– wildplassen: 72
– sluikstorten: 28
– hondepoep: 27

Gemengde inbreuken
Het gaat om misdrijven die via GAS zijn gesanctioneerd.
De belangrijkste dan:
– winkeldiefstallen: 292
– beschadigingen: 97
– beledigingen: 20
– nachtlawaai: 20

Bijzondere wetten van 1809 naar 1849 (Plus 2 procent.)

Drugs: 390 > 367
Dronkenschap en alcohol: 284 < 338 Vreemdelingenwetgeving: 327 > 261
Wapens en springstoffen: 35 > 21
Milieu: 80 > 58

Criminaliteitscijfers van het jaar 2013 – met enkele stijgingen dan (1)

Al in januari van dit jaar 2014 pakte de burgemeester Asap uit met enkele zorgvuldig geselecteerde criminaliteitscijfers over het jaar 2013 in de politiezone VLAS. Hij had het daarbij simpelweg uitsluitend over die enkele in aantal dalende misdrijven. En zo kon onze lokale ’embedded press’ alweer uitpakken met koppen als “harde aanpak loont”, of “criminaliteit fors gedaald”. De burgemeester vond dat maatregelen zoals nieuwe toezichtcamera’s op straat en ook meer blauw op straat (??) “al onmiddellijk vruchten hebben opgeleverd”. Bon.
En die persejongens dan maar noteren van jewelste. Schrijven en schrijven maar. Nota’s van Asap afschrijven. Kop naar beneden. Geen vragen.

Bon. Het aantal misdrijven in 2013 ten opzichte van 2012 is gedaald met 6 procent: van 8.588 naar 8.081.
Maar dat was in 2012 (dus onder het oude CD&V-VLD bestuur) ook al het geval. Ook toen zagen we een daling van precies 6 procent: van 9.109 (2011) naar 8.563 (2012).
(Let intussen even op het feit dat de cijfers voor 2012 verschillend zijn volgens de bron die men raadpleegt. Het ene cijfer van 2012 komt van de website van PZ VLAS, en het andere kreeg de politieraad te horen.)
Voorts is het zo dat voor bepaalde “criminele figuren” de cijfers van het jaar 2010 bijvoorbeeld gunstiger zijn dan die van 2013. Het totaal aantal geregistreerde criminele feiten bedroeg toen 7.949. Bijvoorbeeld.

We zijn nu al half april 2014, en de volledige “criminaliteitbeeldanalyse 2013” is nog altijd niet gepubliceerd op de website van de politiezone.
Kortrijkwatcher geeft onze lezers dan maar in primeur wat cijfermateriaal. (De reguliere pers mag die gerust overnemen.)

Totaalbeeld
Voor geheel de zone gaat het dus van 8.588 feiten in 2012 naar 8.081 in 2013. (Min 6 procent.)
Lendelede: van 153 naar 131 (-14 %)
Kuurne: van 633 naar 523 (-17 %)
Kortrijk: van 7.802 naar 7.427 (-5 %)

Criminaliteitsgraad
(De verhouding tussen het totaal aantal feiten tegenover het aantal inwoners.)
Van 7,6 procent naar 7,2 procent. (Vgl. met het jaar 2010: 7,1 procent.)

Criminaliteitsdichtheid
(De verhouding van het aantal feiten tegenover de oppervlakte van de zone in km².)
Van 6,9 naar 6,5 procent. (Vgl. met 2010: 6,4 procent.)

Misdrijven tegen de eigendom
Van 5.151 naar 4.503. Een afname van 13 procent. (Vgl. 2010: 4.854.)

Misdrijven tegen de persoon en gezin
Van 1.010 naar 1.072. Dit is een stijging van 6 procent.

Openbare orde en veiligheid
Van 355 naar 390. Een stijging van 10 procent.

Overtredingen van bijzondere wetten
(Het gaat hier om drugs, dronkenschap, vreemdelingenwetgeving, wapenbezit, milieu.)
Van 1.809 naar 1.849. Een stijging van 2 procent.

Overtredingen van lokaal politiereglement
(Het gaat hier eigenlijk om GAS-inbreuken door de politie geregistreerd.)
Van 261 naar 267. Een stijging van 2 procent.

In een volgend stuk krijgen onze trouwe lezers wat meer details bij de diverse klassen van criminele feiten.

Nieuwe toelagen zonder budgetwijziging

Op 7 april laatstleden is in de gemeenteraad een eerste budgetwijziging 2014 goedgekeurd. De schriftelijke toelichting voor de meer geïnteresseerde raadsleden vermeldde al weken tevoren dat de lijst van nominatieve toelagen “budgetneutraal” was gebleven. Dat wil zeggen dat er in de nieuwe begroting geen bijkomende toelagen waren voorzien voor eventueel nieuwe instanties.
Een flagrante leugen die evenwel alweer onze embedded press alweer niet heeft gehaald.

Zoals hier al eerder is verteld, krijgt de vzw Unie der Zorgelozen (een sociaal-artistiek gezelschap) een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro. Met daarnaast nog een jaartoelage van 14.000 euro. Volgens een recente samenwerkingsovereenkomst van Stad met de vzw kan een eerste schijf van 335.000 euro al volgende maand mei worden uitgekeerd, afhankelijk van de stand van zaken bij de renovatie van de Scala.
Zo’n volstrekt nieuwe toelage moet natuurlijk opgenomen worden als onderdeel van een budgetwijziging. Dat is dus niet gebeurd.

De vzw BIK-Leiaarde (een heel schimmige organisatie die niemand kent, – doet iets met Etnisch Culturele Minderheden in Kortrijk) krijgt nu ook voor de periode 2014-2016 een financiële ondersteuning. 50.000 euro per jaar. Ook dat bedrag is nergens te vinden in de (nieuwe) nominatieve lijst van toelagen voor 2014.

De vraag is dan of die toelagen wel kunnen worden uitgekeerd, zonder dat die posten voorzien zijn in de stadsbegroting van dit jaar.
Natuurlijk niet. Tenzij het schepencollege maar weer eens onze financieel beheerder (Johan Vanhoutte) en onze stadsecretaris (Geert Hillaert) gaat “overrulen”.
Dat is al een keer gebeurd (zie de KW alhier van 22 maart 2013). Het schepencollege wou toen een niet-verplichte (facultatieve) uitgave laten verrichten terwijl er nog niet eens een begroting was opgemaakt. Johan Vanhoute weigerde toen om een visum te verlenen voor die verbintenis, terwijl op zijn beurt Geert Hillaert weigerde om de betalingsopdracht te ondertekenen.
Het schepencollege heeft dan maar de overrulingsprocedure toegepast: zelf – op eigen verantwoordelijkheid – het bevel gegeven tot betaalbaarstelling.

Taqiyya

Dat er bij die eerste budgetwijziging 2014 totaal geen rekening is gehouden met de aanbevelingen en voorstellen tot wijziging van bepaalde bedragen van de toezichthoudende overheid, was alweer geen issue voor onze lokale perse. Ook het feit dat zelfs het bestaan van die brief van de gouverneur (onze eigenste Kortrijkse Carl) door de schepen van Financiën en de burgemeester is verzwegen voor de raadsleden raakte niet in de openbaarheid.
We gaan dit soort van gedrag voortaan bestempelen als “taqiyya”. Dat is een term uit het islamitisch recht waarbij moslims van oordeel zijn dat men in bepaalde omstandigheden het recht heeft om “zuinig te zijn met de waarheid”.

Een wel heel nieuwsoortige financiële goocheltruc

In de laatste gemeenteraad (7 april) is eindelijk officieel beslist dat Stad een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro zal schenken aan de vzw Unie der Zorgelozen voor de renovatie van de oude dans- en feestzaal Scala in de Pluimstraat. In deze barre bezuinigingstijden (met drie nieuwe belastingen) kan het toekennen van zo een immense toelage in vele bevolkingskringen of -lagen rekenen op nogal wat verbazing.

Heeft Stad nu plots geld in overvloed?
Het is een wonderlijk verhaal.
Het OCMW-bestuur (met als voorzitter schepen Philippe De Coene) heeft nu pas ontdekt dat de OCMW-jaarrekening van 2004 (u leest goed) een heel positief resultaat vertoonde, een zodanig batig saldo dat men er toen zelfs even kon aan denken om de gemeentelijke bijdrage te verlagen. Maar neen. Stad gaf tien jaar geleden aan het OCMW de toestemming om 994.857 euro te behouden om daarmee investeringssubsidies te verlenen aan een aantal sociale projecten. En ook nu pas heeft men tevens ontdekt dat dit bedrag tot op heden nergens voor is aangewend!

Dus heeft de OCMW-raad in zitting van 20 februari laatstleden beslist om 670.000 euro terug te betalen aan stad, mits een doorstorting in twee schijven van telkens 335.000 euro in maart van dit jaar en in maart van volgend jaar. Op zijn beurt heeft de gemeenteraad (zitting van deze maand dus) beslist om dat bedrag dan door te storten aan de vzw Unie Der Zorgelozen, nu in drie schijven, vermoedelijk en ten vroegste in mei van dit jaar en voorts in maart en september 2015.

In de rand van dit stuk passen wellicht nog enkele vragen.
– Wat zal het OCMW (of de stad, in hoofde van schepen De Coene?) nog doen met wat er overblijft van die wonderlijke 994.857 euro overschot uit het jaar 2004?
– Het budget voor het project “renovatie en nieuwbouw van de Scala” wordt geraamd op 1,4 miljoen euro. Bij ons weten heeft de vzw Unie der Zorgelozen voor die werken al 688.000 euro aan subsidies gekregen van het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastructuur en stelt de provincie 100.000 euro ter beschikking. Er is ook nog ergens een gift geweest van de Nationale Loterij. Met de stadstoelage er bij opgeteld ziet het er toch naar uit dat de financiering van het project min of meer rond is, zonder veel inbreng van de vzw zelf.
Nochtans voert de Unie van de volstrekte Zorgelozen dezer dagen een waarlijk professionele en uitgebreide fundraisingcampagne om het project mede te bekostigen. En men rekent tevens op veel kosteloos vrijwilligerswerk.

Schepencollege houdt brief van gouverneur achter voor de gemeenteraad

Op 28 februari laatstleden liep er in het stadhuis een brief binnen vanwege de gouverneur met een aantal aanbevelingen en vaststellingen omtrent het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019.
De toezichthoudende overheid (in casu hier de gouverneur) maakt eerste een aantal eerder redactionele bemerkingen, maar vraagt daarna ook uitdrukkelijk om een aanpassing van de gecumuleerde budgettaire resultaten en de bijhorende schuldimplicaties.

De gouverneur stelt namelijk vast dat het schepencollege geen rekening heeft gehouden met overboekingen vanuit de reservefondsen in de begroting 2013. Men verloor hierdoor een positief effect van meer dan 19 miljoen euro uit het oog. De jaarlijkse lasten van leningen moeten daarom herzien. In die brief dd. 27 februari geeft de gouverneur nog een cijfermatige tabel mee voor de jaren 2013 tot en met 2019 en concludeert dan dat voor de periode 2014-2019 de op te nemen leningen verminderen van 118.300.000 naar 86.001.965 euro.

De missive van de gouverneur eindigt met de uitdrukkelijke wens om bij een volgende budgetwijziging het resultaat te herzien en overeenkomstig aan te passen.

Intussen is er dus afgelopen maandag 7 april zo’n eerste budgetwijziging goedgekeurd in de gemeenteraad.
Zonder dat is voldaan aan ook maar één bemerking van de toezichthoudende overheid. Zonder enige aanpassing van de evolutie van de financiële schulden.
De brief van de gouverneur is zelfs op geen enkel moment ter sprake gebracht, noch door de (N-VA-)schepen van Financiën Catherine Waelkens, noch door de burgemeester.

Achterhouden van cruciale informatie voor een gemeenteraad is een politieke doodzonde.
In een democratie die naam waardig zou men zich bij zo’n grove fout (een vorm van misleiding) ernstig beraden over de positie van de verantwoordelijke schepen. Jammer dat er in een gemeenteraad geen motie van wantrouwen kan ingediend.

P.S.
Het is een raadsel waarom het schepencollege pas in zitting van 24 maart kennis nam van die brief.