Nog één kabinetsattaché meer

“Gelet op de omvang van zijn bevoegdheden” krijgt SP.a-schepen  Philippe De Coene er sinds juli nog een kabinetschef bij. Dit verbaast onze redactie om meerdere redenen.

Hij nam niet meer deel aan de recente Vlaamse verkiezingen om zich volledig te kunnen toeleggen op zijn schepenambt.  De Coene is geen Vlaams parlementslid meer;  zijn werkdruk is uit de aard der zaak verlaagd.

Bij het begin van de legislatuur ging de schepen er via een persbericht nog wel uiterst prat op dat hij met de twee andere schepenen van zijn partij (Marc Lemaitre en Bert Herrewyn) slechts drie kabinetsleden zou in dienst nemen. Me dunkt zijn het er nu vijf:  twee attachés, twee deskundigen en één administratief medewerker.

De schepen nam die beslissing mede om te illustreren dat het menens was met de bezuinigingspolitiek van de nieuwe tripartite.

De kabinetsformatie bestaat nu uit 1 kabinetschef (bij de burgemeester), 5 attachés, 6 deskundigen, 2,5 medewerkers en 1  chauffeur. Totaal : 15,5.  
Vroeger was overeengekomen dat er maximaal 14,5 kabinetsleden zouden aangesteld worden.

De totale bruto-loonkost van alle kabinetsmedewerkers mag u gerust op méér dan twee miljoen euro schatten. De jaarlijkse loonkost van de nieuwe attaché (A-niveau) zou ongeveer 75.000 euro of 61.000 euro bedragen, naargelang de bron die men raadpleegt. Maar die loonkost zal worden gedragen door het OCMW !

(Schepen De Coene is ook nog OCMW-voorzitter en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Groeninge.)

De nieuwe vzw MKKJ – al van gehoord?

MKKJ slaat op Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren.

Over wie gaat dat dan?

Zowel jongens als meisjes met een andere culturele achtergrond (meisjes krijgen hier wel aparte begeleiding), kinderen die in armoede leven, kinderen met een handicap, kinderen in  de bijzondere jeugdzorg. In de praktijk gaat het om een moeilijk bereikbare , niet-georganiseerde jeugd tussen 2,5 en 25 jaar.

Het huidige stadsbestuur besloot al in oktober van vorig jaar om een eind te maken aan de veelheid  van  structuren, coördinatoren, organisaties die zich met kwetsbare jeugd onledig houden. In heel deze chaos ging er veel tijd en middelen verloren.  Niemand heeft trouwens zicht op de resultaten van al die actoren in deze vorm van jeugdwerking.

Zonder dat het schepencollege (of de gemeenteraad) hieromtrent jaarverslagen ontvingen,  kregen bijvoorbeeld  vroeger de volgende VZW’s stadstoelagen:  Habbekrats (84.000 euro), Uit de Marge (35.000), Arktos-Jenga (17.000), Pretmobiel  (35.000), Buurtsport (12.500), Boothuis (12.500), JAC (4.000).

De MKKJ is officieel op 5 mei 2014 opgericht en per 1 juli is de nieuwe vzw van start gegaan.

De gemeenteraad van juni kon nog net de bestuurders aanduiden, en op de valreep heeft het Schepencollege  ook nog  net vier jeugdwerkers aangeduid als het “dragend personeel” van de VZW. Iemand die al tewerkgesteld was in de vzw  ‘Uit de Marge’, twee jeugdwerkers uit ‘Arktos’ en een halftijdse jeugdwerker komende van  ‘Boothuis”’. De overkoepelende personeelsleiding berust bij coördinator Tom Verhulst.

Het volledige personeelsplaatje zal bestaan uit 10,5 voltijdse equivalenten (11 koppen).  Stad zal er daarvan 5,5 VTE tewerkstellen en de Buurt- en Nabijheidsdienst (BND) – die toch geen werk heeft – nog 5 VTE.

De personeelskost van de nieuwe vzw MKKJ voor de tweede helft van dit jaar bedraagt 138.377 euro. De werkingstoelage voor dit tweede semester is 44.151 euro.  BDN krijgt 65.000 euro.  ‘Uit de Marge’ krijgt nog zijn 35.000 euro. Arktos rest nog 13.666 euro en ‘Boothuis’ 6.250 euro.

Totaal budget voor MKKJ  voor de rest  van dit lopende jaar is dus 292.445 euro.

Merk op:  de (overigens rijke) vzw Habbekrats wil niet meedoen met de nieuwe overkoepelende  vzw.  Kortrijkwatcher weet niet waarom. (Habbekrats is in het bezit van een luxueus pand alhier aan de Leie en trekt wel een  nogal elitair kwetsbare jeugd aan.)

Met een volledige bezetting zal de personeelskost van MKKJ volgend jaar 246.959 euro bedragen en krijgt de vzw een budget toegewezen  van 359.865 euro.

Het grote voordeel van de nieuwe vzw MKKJ is dat de werking ervan transparant zal zijn. Er komen nu zeker jaarverslagen voor de gemeenteraad, met eindelijk enig inzicht over de resultaten van het georganiseerd omgaan met onze ongeorganiseerde, kwetsbare jeugd.

Evolutie van de financiële schulden en van de leningslasten

Het bedrag van de financiële schulden  slaat telkens op 31 december van het jaar.  Tussen haakjes leest u het bedrag  van de periodieke leningslasten (aflossingen plus intresten).

2014:  141,854 miljoen euro (19,97 miljoen euro)

2015: 159,86 (19,53)

2016: 178,15 (21,89)

2017: 179,32 (24,01)

2018: 173,02 (23,20)

In de gazetten (de lokale ‘embedded press’) kun je altijd maar weer opnieuw vernemen  dat stad Kortrijk in 2016 zal schuldenvrij zijn.  Dat is in deze zin waar: in dat boekjaar is het budgettaire resultaat positief:  +3  miljoen euro. EEN RAMING.
Maar dit is slechts éénmaal  het geval in deze bestuursperiode. Zie de evolutie van de ramingen:

2014: -38,03 miljoen euro

2015: -8,44

2016: +3,02

2017: -889.662 euro

2018: -753.825 euro

Redactie van “Kortrijkwatcher” naar onbewoond eiland

De voltallige redactie van deze elektronische krant trekt voor enkele weken naar een ver, onbewoond eiland om aldaar aan teambuilding te doen. Voor hoelang dan wel? Gewoon, tot er een oplossing in zicht komt.

Raar dat de reguliere pers daar niet over rept. Ze vertikken het gewoon. Die embedded press!

Eigenlijk al sinds het ontstaan deze krant ( januari 2005!) botert het niet tussen de directie en de redactie.  De directie bestaat enkel  uit aandeelhouders , zonder enige onafhankelijke bestuurder,  en is slechts uit op winstmaximalisatie.  De leden ervan pleiten nu zelfs voor meer foto’s in de krant en grotere, schreeuwende  koppen.  Zij wil een veelkleurige lay-out invoeren zoals die van “Het Laatste Nieuws” .

Het managementteam is ook al niet content.

De oplage van “kortrijkwatcher” is continu dalend en de trend is niet stopgezet door het stijgend aantal dagelijkse prints. Men dreigt zelfs met een ‘ manangement buy-out’.  Anderen pleiten dan  – op café althans – voor een ‘leveraged buy-out’,  met deelname (steun) van andere blogs  zoals  “Kortrijk scheef bekeken”.

En dat is nog niet alles.

Er woekeren nu ook binnen de redactie onderhuidse conflicten. Tussen oud en jong,  tussen de negativo’s en de positivo’s, tussen rechts en links. Tussen nog veel. Er zijn zich nu aparte kliekjes aan het vormen: zij die het vorige stadsbestuur beter vinden dan de nieuwe tripartite en omgekeerd.  Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot doet er zijn beklag over dat hij geen gehoor meer vindt bij de sossen.  Wat onder de vorige coalitie wel het geval was.  En hij wijt dit aan de teneur van de editorialen van de opiniërende hoofdredacteur.

Zelfs bij een bepaald lezerspubliek heerst beroering.

Vooral de wat jongere lezers  dreigen er mee om hun abonnement stop te zetten. Ze vinden “Kortrijkwatcher” saai. Al die cijfers!  En nooit een keer iets over loombandjes  en pandabeertjes.

Teambuilding is dus hard nodig.

De redactieleden worden op dat onbewoond eiland begeleid door een zenuwarts, een sportfysioloog, een manuele therapeut, een wildplukker, een stervensbegeleider, een seksuoloog en een indiaan.  We krijgen ginder  bovenal een lachtherapie. Met spelletjes zoals schootzitten,  hula hoop doorgeven, letters draaien , stoelendans.

Wat komt die indiaan daar doen, zegt u?

Op dat onbewoond eiland zijn we verstoken van Tinternet. En toch kunt u hier tijdens de teambuilding  minstens  wekelijks nog wel een stukje zien verschijnen.  Onze  indiaan zal die namelijk doorsturen met gebruik van rooksignalen.

Blijven lezen !

Quote van de dag: “Niet alles moet om geld draaien.”

Yvan Vindevogel, de nieuwe steenrijke eigenaar van hotel Damier op de Grote Markt, vertelt in De Tijd dat zijn hotel niet rendabel is. Hij moet elke maand 10.000 à 20.000 euro “toesteken”. Een tijd geleden dacht hij er daarom aan om de hotelkamers om te vormen tot bureaus. Maar hij kon dat niet over zijn hart krijgen.
“Vincent, burgemeester en vriend van me zei ook: ‘Yvan, dat ge je toch niet doen? Niet alles moet om geld draaien.

(De Tijd, 12 juli, katern ‘ondernemen’, pag. 13.)

Gaat het om moedwilligheid of onkunde of onwetendheid?

We hebben nog even gewacht op de laatste editie van “Het Kortrijks Handelsblad” om die vraag te stellen.
Want we dachten waarlijk dat dan toch tenminste dit weekblad aandacht zou schenken aan de eerste aanpassing van de meerjarenplan 2014-2019 en zeker aan de tweede budgetwijziging 2014. Die zaken zijn namelijk besproken op een bijzondere raadscommissie (geen journalist te bespeuren) en op de laatste gemeenteraad van 7 juli (wel journalisten aanwezig, maar ze noteren bij dit soort agendapunten niets, of spoeden zich naar de wandelgangen).

Maar neen dus.
De Kortrijkse lezers van de streekedities van zowel ‘De Standaard’, als ‘Het Nieuwsblad’, ‘Het Laatste Nieuwsblad’ en ‘De Krant van West-Vlaanderen’ zijn geenszins ingelicht over het feit dat de nieuwe tripartite onder leiding van Vincent Van Quickenborne (VLD) ook dit jaar geen echt nieuwe beleidsdaden zal stellen. De verhoogde investeringsuitgaven van dit jaar gaan naar projecten bedacht door de vorige coalitie (CD&V met VLD) o.l.v. Stefaan de Clerck.

Kortrijkse burgers weten dus nog altijd niet dat het huidige bestuur volop bezig is met het opeten van de opgebouwde reserves van het vorige bestuur (CD&V-schepen van Financiën Alain Cnudde). Het gaat om vele miljoenen! Het voornemen bestaat zelfs om in de komende septembermaand te knabbelen aan het Zilverfonds, een fonds dat moet dienen om de stijgende pensioenlasten van statutaire ambtenaren op te vangen. De nieuwe schepen van Financiën (Catherine Waelkens, N-VA) is zelfs niet van plan om kredieten voor “bestemde gelden” (voor specifieke projecten) in te schrijven in de budgetten van de lopende legislatuur.
Enkel de trouwe lezers van Kortrijkwatcher zijn van dit alles op de hoogte.

Maar wellicht het belangrijkste politieke nieuwsfeit van dit jaar staat tot op heden nog altijd niet in de gazetten.
Het recent goedgekeurde budget van 2014 ziet in zijn totaliteit het tekort oplopen van 22 naar 38 miljoen euro. Ook het zgn. financieel draagvlak is verlaagd van 13,2 naar 9,5 miljoen. Daarmee is ook de autofinancieringsmarge nog verslechterd: van -6,5 naar -10,3 miljoen. (Die marge – die positief zou moeten zijn – geeft aan in hoeverre Stad de leningslasten kan dragen.)

We herhalen dus de vraag uit de titel van dit stuk.
Verzwijgen onze plaatselijke correspondenten moedwillig bepaalde ongunstige informatie over het nieuwe bestuur of doen ze dat uit onkunde al of niet in combinatie met onwetendheid??
Lacunes in de nieuwsgaring doen zich wel een keer meer voor, en niet enkel als het gaat om financiële berichtgeving. (Persjongen zijn bijv. wel degelijk op de hoogte van behoorlijk grote spanningen binnen het schepencollege, maar zwijgen erover.)

Het is niet voor niets dat wij onze reguliere pers geregeld omschrijven als een “embedded press”.
Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de kranten (die van de dode bomen) het in de komende dagen toch nog een keer over onze gemeentelijke financiën hebben (dat tekort), maar dan zal dat pas gebeuren na ruggespraak met de burgemeester en – misschien – met de schepen van Financiën.

P.S.
Verdediging van de persjongens bij deze vraag?
– Geen tijd om het uit te zoeken.
– Mogen niet kritisch zijn van “Brussel” (de hoofdredactie).

Een heerlijk vlijmscherpe schepen van Financiën, dat is ze wel…

Zoals verwacht leek het debat van gisteren in de gemeenteraad over het aangepaste meerjarenplan 2014-2119 en de tweede budgetwijziging 2014 op een kladaradatsch.
Men is het nieuwe budgettaire en inhoudelijke systeem dat BBC heet (beheers- en beleidscyclus) duidelijk nog niet meester. Ook de schepen van Financiën heeft het nog niet in de vingers. “Ik ken dien boek niet vanbuiten.”
En als het even van pas komt, dan laat schepen Catherine Waelkens (N-VA) het niet na om te vertellen dat de ambtenarij het soms ook niet meer weet. “We hebben fouten gemaakt.”

In al haar politieke “onnozelheid” (= onschuld!) dichtte Catherine W. haar ambtenaren een zekere “stugheid” toe, een tekort aan “soepelheid om aanpassingen te doen”. (Na een reprimande hierop van oud-burgemeester Stefaan De Clercq (CD&V) versoepelde de schepen zonder verpinken haar uitlating. Zij vond nu eerder de BBC-reglementering zélf te stug.)
Voorts uitte de ter zake toch wel bevoegde schepen nog haar bezorgdheid over de splitsing van haar diensten (de makers van het budget en die van de rekening). Maar dat komt wel in orde hoor.

Wat inmiddels ter zitting de vroegere CD&V-bestuurders nog tot beroering leidde, was haar opmerking dat zij van het vorige bestuur een boekhouding had geërfd “waarbij de rekeningen niet realistisch waren”. (De rekeningen dus!)

Voor wie na ons komt

Vorige schepen van Financiën Alain Cnudde (CD&V) raakte helemaal oververhit toen hij hoorde dat het niet in de bedoeling lag om reserves aan te leggen “voor wie na ons komt”. Schepen Waelkens is overigens van mening dat er met de nieuwe BBC geen reserves meer kunnen aangelegd. (Dat kan dus wél, met zgn. “bestemde gelden”: reserveringen met een specifieke bestemming.)

In de toelichting bij het meerjarenplan staat op pag. 49 dat de plotse terugval van de werkingskosten van 23,6 tot 18,9 miljoen in 2015 niet realistisch lijkt.
Daartoe bevoegde schepen Waelkens kon gisteren althans absoluut niet begrijpen niet hoe dat zinnetje in het document is geslopen. Ze gaat er niet mee akkoord. (Ja, alweer in al haar politiek onschuld verwijst zij naar het feit dat Stad taken heeft uitbesteed aan gemeentelijke vzw’s en het OCMW. Bijv. de kinderopvang.)

De huidige tripartite is bezig met alle reservefondsen van het vorige bestuur op te souperen. (Zie nog vorige stukken alhier.)
Zelfs het Zilverfonds dat moest dienen om de stijgende pensioenlasten op te vangen wordt met de jaren bijna uitgeput. In de toelichting bij het meerjarenplan zegt men hierover dat de opname van middelen uit het Zilverfonds niet noodzakelijk lijkt en ook niet is aangewezen, gelet op het rendement ervan. Schepen Waelkens doet hierbij een soort knieval voor de oppositie: “we zullen dat geld pas gebruiken als het nodig is.” (P.S. Dat zal blijken in september.)

Het gerucht loopt dat schepen Catherine Waelkens er zo nu en dan de brui wil aan geven.
Dat zou waarlijk heel jammer zijn. Niemand als zij kan ter zitting dusdanig lange en ongemeen diepe stiltes laten vallen. Burgemeester en de overige leden van het Schepencollege – plus de vier enkele raadsleden, met enige kennis van zaken – zitten dan als verstijfd af te wachten wat zij nu weer zal zeggen.

P.S.

Welke krant (van onze embedded press) zal als eerste blokletteren dat het tekort in eigen dienstjaar 2014 met deze budgetwijziging is opgelopen van 22 naar 38 miljoen euro?

Vandaag 1ste aanpassing meerjarenplan en 2de budgetwijziging 2014: “WE HEBBEN FOUTEN GEMAAKT”

Het wordt een belangrijke gemeenteraad vandaag 7 juli 2014, mede al omwille van de vele aanvullende vragen (nu ‘interpellaties’ genoemd) van raadsleden uit de oppositie.

Vorige week dinsdag was er een speciale raadscommissie gewijd aan het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 en de tweede budgetwijziging voor 2014.
Nog nooit zo’n rommelige zitting meegemaakt.
Er zat geen enkele lijn in, en de voorzitter van de Raad (Piet Lombaerts, N-VA) liet – zoals vaak trouwens – maar begaan. Op geen enkel ogenblik nam hij de teugels in handen. De burgemeester (altijd de baas hoor, als het nodig is) fluisterde hem dan maar toe dat hij er best een eind kon aan maken.

De toelichting van de schepen van Financiën was overigens ellendig. Om te huilen. Catherine Waelkens (N-VA) begon met te zeggen dat het niet in de bedoeling lag om een lange toelichting te geven. Iedereen begreep dat. De lange tussenstiltes in haar zgn. commentaar bleven onbesproken.
Alle aanpassingen zijn volgens de schepen van technische aard.
“We hebben fouten gemaakt.”
Zij vindt in de budgetwijziging 2 slechts twee politieke beslissingen: de aanpak van Heuleplaats en van de stationsomgeving. (Dat zijn trouwens projecten van de vorige coalitie.)

Op geen enkel ogenblik bedacht de schepen het toen om enkele belangrijkste vaststellingen te opperen, met de nodige uitleg.
– Vanwaar dat nieuwe, torenhoge deficit in het eigenste boekjaar 2014? Het tekort loopt op van 22 miljoen naar 38 miljoen euro.
– Het investeringsbudget stijgt met 5,9 miljoen van 25,3 miljoen naar 31,3 miljoen. Waaraan ligt dat? Er is geen lijst te vinden van de nieuwe investeringen en de redenen ervan? Raadsleden moeten het maar zelf uitzoeken, met de papieren in de hand van het oorspronkelijke budget 2014.
– Bepaalde actieplannen in zowel het exploitatiebudget als het investeringsbudget krijgen plots een geheel andere financiering, zonder enige uitleg.

(…)
We gaan nu naar het stadhuis.
Tot morgen, beste lezer.

CORA und kein Ende (4)

Onder deze titel en een andere verschenen hier op kortrijkwatcher eigenlijk al vijf stukken, te beginnen op 22 september 2006.

We vernemen zopas dat het Nationaal Socio-Economisch Comité voor de Distributie gisteren aan de gemeente Moeskroen (opnieuw) een gunstig advies gaf voor de inplanting van een shoppingdinges op het grondgebied Estampuis en Moeskroen.
De hypermarktketen Cora heeft al heel lang plannen in die richting. NU FEL AFGEZWAKT.
Stad Kortrijk is al sinds 2001 (ja!) fel in de weer om de komst van dat megacomplex aldaar te beletten. De gemeenteraad van juni 2003 gaf zelfs aan het toenmalige schepencollege (met CD&V-schepen van middenstand Jean de Bethune) een machtiging om schorsings- en annulatieberoepen of administratieve beroepen in te stellen tegen mogelijke stedenbouwkundige milieuvergunningen en socio-economische machtigingen voor Cora.

Wat zal het huidige College nu doen?
Schepen van Middenstand (en werk en ondernemen) is nu Rudolphe Scherpereel (N-VA), voormalig voorzitter van Unizo.
En onze burgemeester (VLD) is bevoegd voor externe relaties, Eurometropool en recht.

P.S. (1)
Het CORA-complex zou met de nieuwe plannen een oppervlakte hebben van 40.000 m². Voorheen had men het over een bruto-oppervlakte van zelfs 113.901 m².
De plaats van inplanting ligt op ongeveer 15 minuten rijden vanuit het centrum van Kortrijk. In de buurt van het rond punt bij de afrit 2 op de A17 (E403) in Dottignies.

P.S. (2)
Zal Unizo nu opnieuw de website www.stopmegashop.be activeren?

Ha ! Daar is de eindafrekening ! Van 2,6 miljoen naar 4 miljoen…

De komst van het megawinkelcentrum K (in Kortrijk) vroeg bijna per definitie om een herinrichting van de invalswegen, zowel vanuit de kant van de Gentpoort als vanuit de kant Oudenaardsesteenweg.
In mei 2008 keurde onze gemeenteraad het ontwerp van de werken aan de N8 – deel Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg – goed en stemde in met een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.
De aanbesteding ging naar de NV ASWEBO uit Drongen voor een totaal bedrag van 5.495.944 (incl. BTW). Erelonen voor de ontwerper NV Grontmij: 397.148 euro. Het stadsaandeel zou 2.901.105 euro bedragen. De rest zou het Vlaams gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) ophoesten.

De werken zijn voltooid in oktober 2009 en tot op heden (vier jaar later) heeft de leidende ambtenaar van AWV nog altijd geen verduidelijkheden gegeven om te komen tot een globale afrekening van de werken. Onze stadsadministratie heeft dan maar zelf een eindafrekening opgemaakt voor de werken die om een of andere reden ten laste vielen van de stad: riolen, voetpaden, fietspaden, groenaanleg, straatmeubilair.

– Het oorspronkelijk uitgevoerd stadsaandeel bedroeg 2.656.646 euro.
– Er kwamen twee verrekeningen voor resp. + 583.066 en + 686.941 euro.
– Het totaal stadsaandeel kwam hiermee op 3.926.656 euro.
– Enkele prijsherzieningen brachten het stadsaandeel uiteindelijk op 3.724.370 euro.
– Tel daar nu de BTW bij op en we komen tot het eindbedrag van 4.043.018 euro.

De verrekeningen slaan op aanzienlijke overschrijdingen van de voorziene hoeveelheden (riolen, vervuilde grond, oppervlakte trottoirs) en bijkomende werken (bijv. beplantingen).
Er is nog 364.999 euro te betalen. Hiervoor is een budgetwijziging nodig. Komt die al ter sprake in de gemeenteraad van volgende maandag (tweede budgetwijziging)?