Gaat het om moedwilligheid of onkunde of onwetendheid?

We hebben nog even gewacht op de laatste editie van “Het Kortrijks Handelsblad” om die vraag te stellen.
Want we dachten waarlijk dat dan toch tenminste dit weekblad aandacht zou schenken aan de eerste aanpassing van de meerjarenplan 2014-2019 en zeker aan de tweede budgetwijziging 2014. Die zaken zijn namelijk besproken op een bijzondere raadscommissie (geen journalist te bespeuren) en op de laatste gemeenteraad van 7 juli (wel journalisten aanwezig, maar ze noteren bij dit soort agendapunten niets, of spoeden zich naar de wandelgangen).

Maar neen dus.
De Kortrijkse lezers van de streekedities van zowel ‘De Standaard’, als ‘Het Nieuwsblad’, ‘Het Laatste Nieuwsblad’ en ‘De Krant van West-Vlaanderen’ zijn geenszins ingelicht over het feit dat de nieuwe tripartite onder leiding van Vincent Van Quickenborne (VLD) ook dit jaar geen echt nieuwe beleidsdaden zal stellen. De verhoogde investeringsuitgaven van dit jaar gaan naar projecten bedacht door de vorige coalitie (CD&V met VLD) o.l.v. Stefaan de Clerck.

Kortrijkse burgers weten dus nog altijd niet dat het huidige bestuur volop bezig is met het opeten van de opgebouwde reserves van het vorige bestuur (CD&V-schepen van Financiën Alain Cnudde). Het gaat om vele miljoenen! Het voornemen bestaat zelfs om in de komende septembermaand te knabbelen aan het Zilverfonds, een fonds dat moet dienen om de stijgende pensioenlasten van statutaire ambtenaren op te vangen. De nieuwe schepen van Financiën (Catherine Waelkens, N-VA) is zelfs niet van plan om kredieten voor “bestemde gelden” (voor specifieke projecten) in te schrijven in de budgetten van de lopende legislatuur.
Enkel de trouwe lezers van Kortrijkwatcher zijn van dit alles op de hoogte.

Maar wellicht het belangrijkste politieke nieuwsfeit van dit jaar staat tot op heden nog altijd niet in de gazetten.
Het recent goedgekeurde budget van 2014 ziet in zijn totaliteit het tekort oplopen van 22 naar 38 miljoen euro. Ook het zgn. financieel draagvlak is verlaagd van 13,2 naar 9,5 miljoen. Daarmee is ook de autofinancieringsmarge nog verslechterd: van -6,5 naar -10,3 miljoen. (Die marge – die positief zou moeten zijn – geeft aan in hoeverre Stad de leningslasten kan dragen.)

We herhalen dus de vraag uit de titel van dit stuk.
Verzwijgen onze plaatselijke correspondenten moedwillig bepaalde ongunstige informatie over het nieuwe bestuur of doen ze dat uit onkunde al of niet in combinatie met onwetendheid??
Lacunes in de nieuwsgaring doen zich wel een keer meer voor, en niet enkel als het gaat om financiële berichtgeving. (Persjongen zijn bijv. wel degelijk op de hoogte van behoorlijk grote spanningen binnen het schepencollege, maar zwijgen erover.)

Het is niet voor niets dat wij onze reguliere pers geregeld omschrijven als een “embedded press”.
Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de kranten (die van de dode bomen) het in de komende dagen toch nog een keer over onze gemeentelijke financiën hebben (dat tekort), maar dan zal dat pas gebeuren na ruggespraak met de burgemeester en – misschien – met de schepen van Financiën.

P.S.
Verdediging van de persjongens bij deze vraag?
– Geen tijd om het uit te zoeken.
– Mogen niet kritisch zijn van “Brussel” (de hoofdredactie).