De intercommunale Psilon dagvaardt Stad Kortrijk !

Dat we dit nog mogen meemaken…
Zowel het Vlaams Gewest als Stad Kortrijk worden door Psilon gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg teneinde Psilon te vrijwaren voor alle schade die zij zou kunnen lijden als gevolg van een mogelijke gedwongen stopzetting van de exploitatie van het crematorium “Uitzicht” en een gedwongen herlocalisatie ervan.

Wat uitleg.
De intergemeentelijke vereniging Psilon is de bouwheer en de exploitant van het crematorium “Uitzicht” op Hoog-Kortrijk.
De intercommumale telt 22 gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen en Kortrijk is met zijn 3.700 aandelen ter waarde van 370.000 euro de grootste aandeelhouder. Vandaar ook dat de Stad twee bestuurders telt bij de intercommunale. Tot maart van dit jaar was dat Wim De Waegenaere (van N-VA obediëntie) en VLD-raadslid Marie-Claire Vandenbulcke (die tevens lid is van het directiecomité!). De Waegenaere is intussen vervangen door ene Hans Boels, over wie we niets afweten.

Het directiecomité van 12 maart besliste dat men vanwege nog lopende verjaringstermijnen de voorgenomen dagvaarding van Stad Kortrijk en de Vlaamse overheid nog niet zou uitsturen, maar dat dit uiterlijk begin november 2014 wel zou geschieden. Dat is dus nu al (in juli) gebeurd. Uit de notulen van het directiecomité blijkt niet dat onze vertegenwoordiger Marie-Claire Vandenbulcke hieromtrent het woord heeft genomen. (De notulen van 4 juni zijn wel nog niet gepubliceerd op de website van Psilon.)

Maar waarover gaat het?
Buurtbewoners (het actiecomité “Samen Sterk”) protesteren al sinds 2008 tegen de komst van het crematorium op Hoog-Kortrijk.
Zowel de milieuvergunning als de stedenbouwkundige vergunning vecht het actiecomité aan bij respectievelijk de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarnaast is er nog een milieustakingsvordering lopende.

Bij arrest van de Raad van State van 5 december 2011 werd de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning vernietigd.
De Raad van State oordeelde hierbij dat de vergunning niet kon steunen op het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 33/4 “kerkhof Hoog-Kortrijk” uit 1994 omdat dit BPA “onwettig” is. “Er is niet voldoende aangetoond dat het BPA voldoet om desnoods af te wijken het gewestplan” dat de site aanziet als een woonuitbreidingsgebied.

Het Directiecomité van Psilon acht al sinds 16 december 2013 zowel de Vlaamse overheid als de Stad juridisch verantwoordelijk voor de gang van zaken en vindt dat er dringend moet overgegaan worden tot de opmaak van een regulariserend Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Vandaar dus de dagvaarding.

Het schepencollege heeft nu raadsman Bruno Vandorpe aangesteld om de belangen van Stad te verdedigen.
Hij zal ongetwijfeld opwerpen dat Stad in géén van al deze zaken DE verantwoordelijke vergunningsverlenende overheid was. En evenmin verantwoordelijk was voor de eindbeslissing inzake het BPA nr. 33/4. Dat gebeurde mits een Ministerieel Besluit van 17 november 1994.
Formeel is dat ook zo.
Maar dat fameuze onvoldoende gemotiveerde BPA is toch ooit eens voorgekomen op de agenda van de gemeenteraad?
En de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige vergunning (van 25 juni 2012) kwam er toch na gunstig advies van het Schepencollege?

HET IS NOG NIET GEDAAN…