Het negatief budgettair resultaat is verdubbeld

De oorspronkelijke begroting 2014 voorzag voor dit boekjaar een negatief resultaat van -22.245.884 euro.
Bij een budgetwijziging in juli liep het tekort op naar -38.035.144 euro. Geen gazet achtte het nodig om de Kortrijkzanen hierover in te lichten.
Er komt nu in oktober een derde budgetwijziging die het resultaat raamt op -46.563.082 euro. (Benieuwd of de gazetten dit zullen berichten na de gemeenteraad van 13 oktober.)

Stijgende exploitatie-uitgaven versus dalende ontvangsten
– Oorspronkelijk: 114,25 miljoen euro. Tegenover 122,68 miljoen. Een positief saldo van 4,7 miljoen.
– Nu: 117,55 miljoen tegenover 122,22 miljoen. Het saldo blijft positief: 4,6 miljoen.

Investeringsuitgaven stijgen geweldig
We gaan van 25,17 miljoen naar niet minder dan 39,93 miljoen euro. (Dat betekent niet dat men die investeringen nog in de loop van dit jaar zal realiseren.)

Netto periodieke leningsuitgaven
Oorspronkelijk 19,84 miljoen euro.
Nu 19,99 euro.
(Vanaf 2016 lopen die uitgaven geweldig op. In 2017 gaat het zelfs om 24 miljoen.)

Evolutie van de autofinancieringsmarge (AFM)
Een belangrijk gegeven want het zegt iets over ons financieel draagvlak. De AFM is het verschil tussen enerzijds de exploitatie-ontvangsten en anderzijds de exploitatie-uitgaven inclusief de leningslasten. Het bedrag geeft aan in welke mate we zelf (auto) investeringen kunnen bekostigen, ofwel rechtsreeks ofwel onrechtsreeks door terugbetalingen van nieuwe leningen.
Ons AFM blijft gedurende geheel deze legislatuur negatief! We behoren bij de weinige gemeenten (62) die pas in 2019 een positief AFM kunnen noteren, wat trouwens is verplicht.
We geven hierna de cijfers zoals die voorkomen in het meerjarenplan 2014-2019.
(Zeer eigenaardig is dat die bedragen fel afwijken van cijfers die het Agentschap van Binnenlands Bestuur in augustus heeft gepubliceerd. Kan de schepen van Financiën dat even uitleggen in de volgende gemeenteraad?)

2014: -10,4 miljoen
2015: -3,7
2016: -4,3
2017: -4,4
2018: -1,4
2019: +613.119 euro

Hoelang doet Stad er over om een nieuw koffieservies te kopen?

Laten we het nu maar onmiddellijk vertellen.
BIJNA EEN HALF JAAR heeft dat geduurd.

– Begin april 2014 constateerde de directie bedrijfsvoering (wie? bevoegd schepen is Koen Byttebier) dat er in de stadsgebouwen een groot tekort was aan koffiekopjes en bijhorende schoteltjes. En er was geen voorraad meer voorhanden om het tekort aan te vullen. (De vorige aankoop dateert van 2003.)

– Dus nodigde het schepencollege op 7 april zes firma’s uit om een offerte (met de nodige stalen) in te dienen ten einde te kunnen overgaan tot de aankoop van een nieuw koffieservies. Raming van de kostprijs bedroeg toen 8.500 euro, incl. BTW. Aantal stuks niet officieel aangegeven toen. Raar nietwaar?

– Op 26 mei evenwel besliste het schepencollege om de gunningsprocedure stop te zetten omdat volgens een jury (leden anoniem gebleven) de inzendingen “niet voldeden aan de verwachtingen van een hippe en trendy stad”. (Citaat hoor.)

– Op 14 juli startte het schepencollege met een nieuwe gunningsprocedure (onderhandeling zonder bekendmaking met aanvaarde factuur). Nu werden vier firma’s aangeschreven.

– Midden deze maand september 2014 heeft de jury eindelijk kunnen kiezen voor een koffieservies van het model Exquisite, te leveren door de firma Billiet-Vanlaere uit Tielt. Voor de prijs van 6.171 euro (incl. BTW). Het was tevens de goedkoopste offerte. (27 procent lager dan de raming.)
Het gaat om 1.500 stuks (schoteljes en koppen).
Het servies is bedrukt met de woorden “stad Kortrijk”, en niet met het logo van de stad, want dat kan nogal eens in de loop der jaren veranderen.

Waarom is de opmaak van het nieuwe BBC-budget 2014 en het meerjarenplan zo stroef en traag verlopen?

Het schepencollege heeft zich dat onlangs afgevraagd.
Stel je het even voor.
Alsof de schepenen het zelf niet weten…
Waarlijk. Aan de accountantsorganisatie BDO (het kantoor uit Antwerpen) is letterlijk gevraagd “hoe het komt dat de implementatie van de (nieuwe) beleids- en beheerscyclus (BBC) te stroef en te traag is gebeurd”. De woorden “TE stroef en TE traag” komen dus niet van ons, Kortrijkwatcher. Zelfs niet van de oppositie.
(Wij zijn geen negativo’s!)

BDO heeft daaromtrent een viertal bevindingen overgemaakt aan het stadsbestuur.
– Het opstellen van de doelstellingen en indicatoren volgens de richtlijnen van de BBC moest al in het tweede kwartaal zijn gebeurd, maar die termijn is niet gehaald omwille van een “te veel” aan interne discussies, bijvoorbeeld over de werkingskosten.
– De communicatie tussen de dienst bedrijfsvoering, de financieel beheerder (de ontvanger) en de secretaris is te zwak. Die communicatie dient “versterkt”. (Er lopen al geruime tijd geruchten dat het absoluut niet klikt tussen ontvanger en secretaris.)
– Misschien heeft de gewijzigde organisatie binnen de dienst financiën er ook iets mee te maken. (Ja, de “cel boekhouding” ressorteert nu onder de directie bedrijfsvoering, meer speciaal het team “kernadministratie”. De directeur ‘bedrijfsvoering’ is Domien Deseyn, de teamleider ‘kernadministratie’ Sophie Beke en bevoegd schepen voor het geheel van ‘facility’ is Koen Byttebier.)
– Het is (was) in het geheel niet duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is. Welke taken behoren bij de financieel beheerder, bij de secretaris, bij de directie bedrijfsvoering en anderzijds bij het (nieuwe) managementteam en – ja, bij de “besluitvormers”? Dat moet allemaal veel duidelijker afgelijnd.

Aldus het BDO-kantoor. (Niet onze gemeenteraadwatcher.)

Nu is het wel heel interessant om weten (en weinigen weten het!) dat net dat BDO-kantoor uit Antwerpen in juni 2013 is aangesteld als externe consultant voor de begeleiding van het invoeren van de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus in het jaar 2014. Dus voor de procesbegeleiding bij de opmaak van het nieuwe BBC-budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019.
De BDO-consultants hebben intussen ongetwijfeld een goed zicht op de inwendige keukens (meervoud) van het schepencollege en de stadsadministratie. Zeker weten.

In hun antwoord op de vraag waarom een en ander “te stroef en te traag” verloopt moeten die accountants wel enige voorzichtigheid (behoedzaamheid, bedachtzaamheid) aan de dag leggen.
En dit des te meer omdat het BDO-kantoor uit Antwerpen opnieuw is aangesteld om het stadsbestuur bij te staan bij de opmaak van het budget 2015 !

BLAMAGE

Is dat niet een beetje te aanzien als een affront voor de betrokkenen bij de ambtenarij en het schepencollege??
– Verloopt de opmaak van het budget 2015 nog altijd ietwat stroef en traag?
– Is er nog altijd een teveel aan interne discussies?
– Loopt de communicatie tussen de ambtenaren nog altijd mank?
– Is nog altijd niet uitgeklaard wie waarvoor verantwoordelijk is?

HOE GAAT HET DAAR EIGENLIJK? BINNEN DAT SCHEPENCOLLEGE?
Zien ze elkaar wel nog, buiten de formele wekelijkse vergadering?

P.S.
Het uurloon van de BDO-consultants bedraagt 95 euro, zonder BTW en zonder indexering.
Dat kan oplopen. De procesbegeleiding van die externen voor de maanden januari-april van dit jaar bedroeg alreeds 31.500 euro…
Staat niet in de gazetten…

Heraanleg Houtmarkt en omgeving: raming 6,5 miljoen euro, zonder BTW

De heraanleg van de Houtmarkt met een ondergrondse parkeergarage is al beslist onder de vorige bestuursperiode met de CD&V-VLD-coalitie. Het is maar dat Kortrijkzanen dat weten.

Het duurt allemaal wel een beetje erg lang.
De offerte van het studiebureau, de Tijdelijke Vereniging Okra (landschapsarchitecten)/ SBE (raadgevende ingenieurs)/Zwarts&Jansma (architecten) dateert al van mei 2012 en de studieopdracht is pas daadwerkelijk gegund op 10 november 2012 op.
En nu pas (september 2014) weten we dat het schepencollege de werken zal gunnen middels een algemene offerteaanvraag. Wanneer de aankondiging bekend wordt gemaakt (met de uiterste ontvangstdatum voor de offertes), dat weten we nog niet. En de gunningscriteria zijn blijkbaar ook nog niet officieel in een Collegebeslissing gegoten.

Over de geraamde kostprijs voor de werken is wel al iets openbaar geraakt.
Het gemeentelijke parkeerbedrijf Parko is de bouwheer voor de ondergrondse parking. De raming voor die werken bedraagt 4.519.486,10 euro, exclusief BTW.
Stad staat in voor de rest: de heraanleg van het plein bovengronds en de omgeving (Lange Brugstraat en Boerenhol) plus rioleringswerken: 2.070.606,93 euro. Totaal: 6.590.093 euro, nog altijd zonder BTW.

Daar moet nog bovenop: de kosten van het studiebureau Okra/SBE/Z&J. Hier is het stadsaandeel 40.000 euro. (Het aandeel van Parko kennen we niet.)
En dan is er nog de kost van de archeologische prospectie. De bvba All-Archeo uit Bornem vraagt hiervoor 28.435 euro (incl. BTW) terwijl de raming slechts 15.000 euro bedroeg. (Moet dit verschil niet geagendeerd op de gemeenteraad?) Het stadaandeel voor deze archeologische studie bedraagt 1/3, d.w.z. 9.478 euro.

P.S.
– De parking van het Boerenhol verdwijnt. De grond wordt ingezaaid. Goeie zaak voor de overleving van het Overbekeplein???
– Niettegenstaande een negatief advies van de politie zijn er toch camera’s gepland op de Houtmarkt.
– Bij een algemene offerteaanvraag wint niet de laagste inschrijver, maar wel de “voordeligste” offerte. Deze die het best beantwoordt aan de gunningscriteria.
– Bij deze werken is het Europese drempelbedrag van 5.186.000 euro overschreden. De overheidsopdracht moet dus bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Uitbater voor koffiehuis in Begijnhof nu al gezocht

In het huis van de Grootjuffrouw (het nummer 31 – dat grote pand met tuintje vooraan, pal tegenover de ingang van het Begijnhof) komt er een koffiehuis. Alhoewel de restauratie van het pand pas in voorjaar van 2017 zal afgewerkt zijn, zoekt het OCMW nu reeds naar een geschikte exploitant voor de zaak. Dat komt omdat men de komende restauratie/renovatie wil afstemmen op het concept van de gekozen kandidaat. Die moet namelijk een businessplan voorleggen (met investeringsplan en exploitatieplan).

Het lastenboek met alle voorwaarden en gunningscriteria is geagendeerd op de OCMW-raad van 18 september eerstkomend.
Zeer opvallend is dat het pand “schilderklaar” ter beschikking komt van de uitbater zodat hij/zij zelf de nodige investeringen moet bekostigen om het koffiehuis te realiseren.
– Om te beletten dat er warme maaltijden (of frieten) worden geserveerd kan men er geen volwaardige keuken inrichten.
– Er mogen ook geen alcoholische dranken op tafel komen.
– De openingsuren zijn dezelfde als die van het Begijnhof.
– Er kan eventueel een terras aangelegd aan de achterzijde van het pand. (Altijd zeer curieus gevonden dat er op dat koertje in de hoek nog altijd zo’n ouwerwets mannenurinoir is te zien. In het huis van de Grootjuffrouw! Kwam de pastoor van Sint-Maartenskerk daar vroeger – misschien al te vaak en te lang – op bezoek?)

De huurprijs is voorlopig geraamd op iets tussen 750 tot 1.000 euro. Hoeveel kopjes koffie of frisdranken moeten daarbij verkocht om winst te maken en om de nodige afschrijvingen te doen? (Hoeveel bezoekers telt het Begijnhof per maand?)
Als de toekomstige uitbater de bovenverdieping wil bewonen komt de totale huurprijs op 1.500 euro te staan.

P.S.
In het verleden is altijd gesuggereerd dat het koffiehuis “Viva Sara” (met vestiging op de Grote Markt) de zaak zou in handen nemen.

Hoeveel krijgt de vzw Radio Quindo nu eigenlijk?

Tussen de VZW Quindo enerzijds en Stad én OCMW anderzijds is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met tevens de bepaling van een jaarlijkse nominatieve toelage voor die VZW.
De tekst van de overeenkomst is door de OCMW-raad al goedgekeurd op 28 augustus (punt 7 van de agenda).

Art. 9 zegt dat de samenwerkingsovereenkomst ingaat op 1 januari 2014. (Dat leek ons toen al bizar, zo’n anti-datering.)
Wat de subsidies betreft keurde het OCMW art.4.1 goed waarbij Stad belooft dat Quindo voor de periode 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse toelage kan krijgen van 25.000 euro. Zes maal 25.000 euro maakt 150.000 euro.
En in art. 4.2 belooft het OCMW zelf dat men voor dit jaar 25.000 euro zal uitkeren en de volgende jaren 2015-2019 zelfs 50.000 euro. Voor heel de periode 2014-2019 geeft dat 275.000 euro.
In totaal kan de VZW Quindo van Stad én OCMW samen volgens die goedgekeurde overeenkomst dus 425.000 euro aan subsidies verwachten.

Dezelfde overeenkomst is aan de gemeenteraadsleden voorgelegd ter voorbereiding van de gemeenteraad van 8 september.
Maar na een vraag van raadslid Filip Santy (CD&V) in de voorbereidende raadscommissie kwam enige aarzeling naar boven over de datum waarop de overeenkomst nu eigenlijk in werking treedt. Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene meende dat de toelagen in elk geval moesten aangepast worden aan de looptijd van de overeenkomst.
Hij zou hierover navraag doen. Het antwoord kwam later in het email-verslag van de raadscommissie: voor 2014 zal de toelage pro rato bepaald worden vanaf de goedkeuring van de overeenkomst door de gemeenteraad.

Die gemeenteraad had plaats op 8 september laatstleden.
Schepen en OCMW-voorzitter verklaarde op die zitting dat de VZW Quindo voor dit jaar vier twaalfden zal krijgen van de toelage zoals voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst. Vier twaalfden van twee keer 25.00O geeft 8333,33 + 8333,33 euro.
We mogen dus aannemen dat Stad in de periode 2014-2019 zal instaan voor een subsidie van 133.333 euro en het OCMW voor 258.333 euro. Samen 391.666 euro. En géén 400.000 euro zoals al een keer in de kranten te lezen viel of zoals bepaalde raadsleden nog altijd dachten op de gemeenteraad van vorige maandag.

Moet die nieuwe overeenkomst nu niet opnieuw geagendeerd op de eerstvolgende OCMW-raad?
Geen raadslid dat zich die vraag stelde…

Geen minuut stilte voor gewezen raadslid Juul Debaere

Als een gewezen raadslid is doodgegaan, dan zorgt de voorzitter van de gemeenteraad ervoor dat iedereen bij eerstvolgende zitting even een minuut gaat rechtstaan. Iets overdenkt. Beetje mijmert.
Dit is nu op de gemeenteraad van 8 september (uitzonderlijk op locatie in Bellegem) na de dood (12 augustus) en de begrafenis van voormalig raadlid Juul Debaere (Agalev/Groen) niet gebeurd.

P.S.
– De huidige N-VA voorzitter van de Raad doet het niet zo best. En het betert niet. Het gaat er echt soms stuntelig aan toe.
Gazetten schrijven dan dat hij kalm blijft.
– De huidige raadsleden van Groen hebben de voorzitter ook nergens op gewezen. Dat Juul dood is.

Het perscommuniqué van voortaan onafhankelijk raadslid Maarten Seynaeve

Eind juni werd ik als parlementair medewerker ontslagen. Door de erg teleurstellende verkiezingsresultaten van het Vlaams Belang zag de partij niet alleen haar parlementsleden decimeren, maar zag het Vlaams Belang zich ook genoodzaakt twee derden van haar medewerkers te ontslaan.
Dit ontslag gaf en geeft me de gelegenheid om in alle sereniteit – en zonder dat de partij over mijn schouders meekijkt – na te denken over mijn toekomst en over een aanpak in mijn zoektocht naar een nieuwe professionele uitdaging.
Het spreekt voor zich dat ik eerst en vooral mijn kansen op de moeilijke arbeidsmarkt optimaal wil benutten. (…) Mijn toekomst primeert nu. En dan moet je ingrijpende beslissingen durven nemen.

Maar het ontslag heeft me ook de kans gegeven in alle onafhankelijkheid te doen nadenken over mijn politiek project. Bijvoorbeeld over de vele unisone reacties bij vriend en vijand, in de politiek en daarbuiten, die stelden dat Vlaams Belang (o.a. op basis van mijn tussenkomsten in de gemeenteraad) “niet de partij is die op mijn lijf geschreven is”. Zelfs in journalistieke kringen is/was deze toon te horen.
Jarenlang datzelfde moeten vernemen, dat doet iemand twijfelen. Moeilijk om daar als mens en als ‘klein politicus’ doof voor te blijven. Het toont aan dat er iets wringt.
En neem daarbij het onbuigzame cordon sanitaire dat ervoor zorgt dat – ondanks de inspanningen – er weinig of niet kan gewogen worden op het beleid, en dat maakt de impasse compleet. Afgelopen maanden werd voor mezelf dan ook duidelijk dat ik eigenlijk politiek compleet vast was komen te zitten.

De komende maanden wil ik daarom, met twee diploma’s op zak, in alle vrijheid kunnen uitmaken welke professionele richting ik uit wil. Vandaar mijn beslissing, na rijp beraad, om voortaan als onafhankelijk raadslid te zetelen.
Collega-raadslid Isa Verschaete heeft voor zichzelf uitgemaakt eveneens onafhankelijk te gaan zetelen. Het is uiteraard onze bedoeling in de gemeenteraad de belangen van de Kortrijkzanen te blijven verdedigen. Dit op een manier die men van ons twee gewoon is: constructief en onderbouwd.

Breaking news: Kortrijkse raadsleden van Vlaams Belang verlaten de partij

De alom gewaardeerde Maarten Seynaeve wordt onafhankelijk raadslid. Zijn college Isa Verschaete volgt hem hierbij uit solidariteit. Ook zij vindt namelijk dat Maarten door de partij onheus is bejegend. Hij was jarenlang een geprezen adviseur van twee senatoren van het Vlaams Belang en de partij heeft hem na de verkiezingen geen nieuwe kans meer gegeven.
(Tekst van de persconferentie volgt nog.)

Nu 10 betoelaagde professionele cultuur- en kunstorganisaties

Dit jaar krijgt nu ook Vorming Plus voor het eerst een toelage, een zgn. “instappremie” ter waarde van 5.000 euro. Kan later verhoogd naar 7.000 euro. (We dachten nochtans dat Vorming Plus een semi-professionele organisatie is.) En aangezien Il Fondamente zijn maatschappelijke zetel heeft verhuisd van Brussel naar Kortrijk (Conservatoriumplein 1) ontvangt het ensemble nu ook een premie van 5.000 euro.

De toelagen voor de andere organisaties zijn al sinds jaren (al van onder het vorige bestuur) onveranderd gebleven, terwijl elkeen toch van oordeel is dat ze in al die tijd inhoudelijk en structureel steeds beter werkzaam zijn.

Het muziekcentrum “De Kreun” is inzake betoelaging een speciaal geval.
Op basis van een recente samenwerkingsovereenkomst met Stad krijgt de vzw als kunstorganisatie dan vanwege het beleidsdomein Cultuur jaarlijks en tot en met 2016 een onveranderlijk bedrag van 12.700 euro. Maar als specifieke jeugdorganisatie krijgt De Kreun vanwege het beleidsdomein Jeugd daarnaast nog 26.000 euro. (In de overeenkomst staat dat de subsidie voor 50 procent wordt uitbetaald in het voorjaar en voor de andere helft in het najaar. Dat klopt dus al niet. Het bedrag van 12.700 euro is betaalbaar gesteld in juli.)

Ook “De Unie der Zorgelozen” geniet op basis van een samenwerkingsovereenkomst van een jaarlijkse werkingstoelage van 14.000 euro. Maar de vzw krijgt daarnaast voor de restauratie en bouw van de Scala site een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro.

Met het kunstencentrum Buda is er iets speciaals aan de hand. De organisatie wordt net als vorig jaar slechts met 600 euro betoelaagd. Dat komt omdat Stad een keer met 75.000 euro is tussengekomen voor de aankoop van digitale projectoren voor de Budascoop. Stad wil dit bedrag recupereren door gedurende de periode 2012-2016 de toelage met 15.000 euro te verminderen.

Nieuwkomer in 2012 was de dansgroep Passerelle. Ontvangt sindsdien 7.000 euro. Intussen is de sociaal-artistieke werkgroep Wit.h verhuisd van Harelbeke naar hier. Krijgt dus 7.000 euro.

Andere toelage gaan naar:
– theater Antigone: 15.600 euro
– Festival van Vlaanderen: 12.000 euro
– Humorologie: 12.000 euro

Totaal (inbegrepen de uitkeringen op basis van een samenwerkingsverband): 90.900 euro.

Twee zaken begrijpen we niet zo goed.
– De toelagen blijven al jaren onveranderd terwijl de hoogte ervan afhankelijk is van een beoordeling na prospectie en op basis van een actieplan en een jaarverslag. Er zijn vier inhoudelijke criteria (creatie, sociaal-artistieke werking, publiekswerking, internationale uitstraling) en 2 structurele (schaalgrootte, periodiciteit van de werking).
– Dat jaarverslag moet ten laatste op 15 april bij de ambtenarij binnenlopen. Nochtans gebeuren de betaalbaarstellingen door het schepencollege al sinds jaren pas eind juli.

Maar goed.
In de toekomst zullen alle erkende professionele cultuur- en kunstorganisaties een samenwerkingsovereenkomst met Stad moeten aangaan.