Stadsbestuur Kortrijk leest de les aan de eigen Kortrijkse bestuurders van Leiedal

Nu moet u allereerst even bedenken dat schepen Koen Byttebier (VLD) de voorzitter is van de intercommunale Leiedal. Ondervoorzitter is raadslid en toekomstig schepen Axel Weydts (SP.A). Verder zetelt ook schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) in het bestuur.
Goed onthouden, voor het vervolg. Hoe schepenen binnen hun eigenste College zichzelf kunnen berispen.
Of dat niet om te lachen is??

In september is bekend gemaakt dat het bedrijventerrein Kortrijk-Noord met 22 hectare wordt uitgebreid, waarvan 18 ha op grondgebied Kuurne en 4 ha op het grondgebied van de Kortrijkse deelgemeente Heule. (Er zijn nog andere getallen in omloop.)
Het Kortrijkse schepencollege gaat hier uiteindelijk mee akkoord maar kon het onlangs niet nalaten om het bestuur van Leiedal een veeg uit de pan te geven. Twee schepenen krijgen hiermee van hun eigenste College een uitbrander.

1.
De Raad van Bestuur van Leiedal (zie verslag van 14 februari) beweert dat de uitbreiding van het bedrijverterrein is gestart in opdracht van het stadsbestuur van Kortrijk en het gemeentebestuur van Kuurne. Niets van, zo zegt het Kortrijkse schepencollege nu. Het gaat om een eigen initiatief van de intercommunale!
2.
Vroeger vroeg Leiedal aan gemeenten waar een bedrijventerrein werd aangelegd om een ‘solidariteitsbijdrage’ voor het niet-subsidiabel gedeelte van de aanleg van nutsleidingen. Ten laste van stad Kortrijk zou die bijdrage in dit geval tot 53.736 euro kunnen oplopen. Het schepencollege laat nu aan zijn eigenste bestuurders van Leiedal weten dat hiervoor geen budget is voorzien. Hierbij wordt fijntjes opgemerkt dat er nog voor de eindafrekening (vijf jaar na de voorlopige oplevering van het terrein) wellicht een gunstiger regeling mogelijk is.
(Het is trouwens zo dat een werkgroep binnen Leiedal zal bekijken of er geen andere formule van alternatieve financiering mogelijk is – zie verslag van de Raad van Bestuur dd. 28 maart.)
3.
De verwerving van het terrein (er zijn onteigeningen nodig) en de uitrusting ervan zal waarschijnlijk 500.000 euro vergen. Zonder verpinken laat het bestuur van Leiedal uitschijnen dat stad Kortrijk dit leningsbedrag volledig zal waarborgen. Dit is “niet afgetast met Stad“, zo repliceert het schepencollege nu diplomatisch. En de financiële beheerder (laat ons maar zeggen: de schepen van Financiën Waelkens) wil voor die borgstelling wel een gunstig advies geven op voorwaarde dat de verkoopopbrengsten van het terrein prioritair gaan naar de aflossing van de leninglast. (Overigens moet een waarborg van een lening goedgekeurd worden door de gemeenteraad.)
4.
Het schepencollege brengt Leiedal discreet in herinnering dat de intercommunale ook een bijdrage moet leveren aan Stad. Met name één procent op de kostprijs van riolerings- en wegeniswerken, met een maximum van 12.500 euro. Dit als vergoeding voor de prestaties van de stadsdiensten.
5.
Als algemene conclusie laat het schepencollege nog opmerken totaal niet akkoord te gaan met de redenering van Leiedal waarbij geacht wordt dat Stad automatisch gebonden is door de besluiten van de Raad van Bestuur van de intercommunale. Het schepencollege is echt van plan om ter zake Leiedal te behandelen als ieder andere ontwikkelaar. Leiedal moet zich niet inbeelden dat men zomaar een aantal (hoge) lasten kan opleggen aan Stad zonder dat die ergens met het stadsbestuur zijn “doorsproken“.

Heerlijk is dat allemaal!
Om mee te maken. Dat dit allemaal nog kan. Bij ons.

Dossier optimalisatie en gedeeltelijke uitbesteding poetsactiviteiten bij stad niet ter inzage

Men moet dat nu maar eens uitleggen.
Het stadsbestuur (directie bedrijfsvoering) heeft een zgn. ombuigingsdossier opgemaakt inzake de poetsploegen die aan het werk zijn, enerzijds voor Stad zelf en anderzijds voor Sport, schouwburg, evenementen en verenigingen.

De poetsploeg van Stad bestaat momenteel uit 26 Voltijdse Equivalenten. Men wil daar 2 VTE schrappen. En op termijn de poetsactiviteiten in het stadhuis en in depot 102 uitbesteden.

En we mogen daar niet over schrijven !
Het collegebesluit daaromtrent is niet ter inzage !
Leg dat maar eens uit.

De vakbonden weten er toch wel van, of niet?
En mogen de raadsleden daar dan geen vragen over stellen?

P.S.
Het schepencollege van de nieuwe coalitie zegt zeer vaak dat een besluit niet ter inzage is. De reden ontgaat ons ook heel vaak.

De cultuurraad versus de cultuurpausen in de zaak Pé Vermeersch van ‘Radical Hearts’

Het is blijkbaar tot een incident gekomen tussen onze plaatselijke Cultuurraad (afdeling  ‘Verenigingsplatform’) en wat die Raad zelf aanmerkt als zijnde de “de gevestigde Kortrijkse kunstensector”, met name het Buda-kunstencentrum en de Schouwburg.

De cultuurraad adviseerde  een positief advies bij een projectsubsidieaanvraag van de vzw ‘Radical Heart’s, – waarover straks meer. Daarbij vindt de Cultuurraad het bovendien nodig en zeker jammer om op te merken dat voornoemde semi-professionele kunstorganisatie van Pé Vermeersch op niet méér ondersteuning kan rekenen vanuit  – ja dus  – ‘de gevestigde kunstensector’, bijvoorbeeld om een voorstelling van de groep in Kortrijk mogelijk te maken.  Meer zelfs: “ uit contact met Buda KC bleek dat deze organisatie aldaar niet ondersteund wordt omwille van een gebrek aan kwaliteit.”

Die zit.

Nochtans –  zo oppert het Verenigingsplatform – staat het project van ‘Radical Hearts’ wél geprogrammeerd in het cc De Ververij in Ronse en in De Spil in Roeselare. En het Platform voegt er nog aan toe dat de kleine vzw ‘Radical Heart’ inspanningen doet om zo laagdrempelig mogelijk te werken: lage toegangsprijzen, goeie promotie,… Tegelijk slaagt ze er toch in om een goed artistiek project af te leveren waarin diverse disciplines vermengd worden.

Over ‘Radical Hearts’

De vereniging is sedert 2007 in Kortrijk actief en heeft een werkplek met dansstudio uitgebouwd in een groot pand vlakbij het oud gerechtsgebouw (Koning Leopoldstraat 12). Daar gingen in het verleden al heel wat voorstellingen door waarin – zo zegt men dat – “de grenzen worden afgetast tussen beeldend werk, dans, lichaam, op de interessante snede van de interculturaliteit”.

De spil van de organisatie is ongetwijfeld Petra Sandra Vermeersch aka Pé. Zij is méér dan een dubbeltalent want staat bekend als filosofe, zangeres, danseres, choreografe en beeldend kunstenaar.

Sedert 2010 is de vzw ‘Radical Hearts’ door Stad erkend als semi-professionele kunstorganisatie en krijgt aldus als het ware ipso facto een jaarlijkse subsidie van 1.600 euro. Ook als er weinig of niets gecreëerd wordt, – zoals vorig jaar. Daarenboven kreeg de vzw al sedert 2007 reeds vijfmaal een subsidie voor een bijzonder en vernieuwend project.  o ook dit jaar dus, 1.500 euro voor de creatie van een solowerk van Pé Vermeersch getiteld “Time to with.draw?”

Over “Time to with. Draw?”

In deze performance verbindt de kunstenares haar tekentalent met dans en zang. “De choreografie wordt opgevat als een virtuele caligrafie vol onverwachte wendingen. Een spoor van lijnen  die ook visueel zichtbaar worden gemaakt in een videowerk met tekeningen”.  De performance is in Kortrijk gemaakt met de hulp van een internationaal team vanuit Parijs, Den Haag, Turnhout en Brussel.  De uitgaven zijn geraamd op 16.350 euro.

De voorstelling wordt vooralsnog dus niet getoond in Kortrijk. De eigen werkplaats  van ‘Radical Hearts’ is  daarvoor te klein en zoals supra al verteld hebben Buda KC noch de Schouwburg het werk dit jaar geprogrammeerd.

De première gaat door in cc De Ververij (Ronse) op 21 november. Standaardprijs 10 euro. In de Spil (Roeselare) vraagt men 16 euro voor de voorstelling op 26 november. Op de websites van deze centra kunt u meer lezen over het evenement.

De kostprijs van een scheurvorming

In de Orangerie achter het Broelmuseum is er al geruime tijd een immense barst te zien in de muur aan de zijde van het linkertorentje. Hoelang al? Al sinds heel lang.

De begroting van 2013 voorzag voor de studie én de oplossing van het probleem een bedrag van 40.000 euro, maar daar werd geen cent van aangerekend. Nochtans is in november van dat jaar (2013) al een studiebureau aangesteld om de toestand te gaan bekijken: het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk.
Dat bureau kon pas in augustus van dit jaar (2014) de werken toevertrouwen aan de firma ‘MRT Group Monument’ uit Deinze voor de prijs van 56.526 euro, inclusief BTW.
Een bedrag dat onvoorstelbaar dicht ligt bij de raming (56.766 euro).
Maar onverklaarbaar is dat de offerteprijs van de gekozen firma eigenlijk 65.107 euro bedroeg.
Wat moeten de andere vier inschrijvers hier nu van denken? Of hebben ze daar geen weet van?

Wat deden onze semi-professionele organisaties in 2013 voor kunst- en cultuurspreiding en wat krijgen ze van ons ? (1)

Ongeacht de inzet, de omzet, de intensiteit of aard van de werking krijgt praktisch iedere organisatie onveranderlijk 1.600 euro als jaarlijkse stadstoelage. Uitzondering evenwel voor Jeugd en Muziek (3.000 euro) en Parkjazz (1.500 euro)

Vzw Euterpe.

Realiseert een 6-tal kamermuziekconcerten met aandacht voor Vlaamse componisten en jonge talenten. Totaal aantal bezoekers: 1107. Omzet:27.796 euro.

Kortrijk Brass band.

Brengt brassmuziek op hoog niveau. Wekelijkse repitite in Kanaal 127. 10-tal concerten in binnen- en buitenland. Doet mee aan internationale wedstrijden. Omzet: 11.315 euro. Nieuw elan door aantrekken van jonge, nieuwe dirigent. .

The Concord Jazz Ensemble.

Brengt jazmuziek op hoog niveau. Wekelijks repetitie. 4 concerten. Omzet: 10.562 euro.

Archeologische stichting Zuidwest-Vlaanderen.

Opgravingen en in kaart brengen van vondsten. Voordrachten, rondleidingen, studiereizen. Vier publicaties. Omzet: 32.000 euro.

West-Vlaamse Gidsenkring – afdeling Kortrijk.

1108 gidsbeurten. 10 lezingen, diverse bijscholingen, voorbereiding viering 50-jarig bestaan. Omzet: 105.231 euro.

Respiro Dell’ Arte.

Muziekschool met 114 leerlingen, 5 leerkrachten in loondienst en 3 vrijwilligers. Muziekstages, diverse projecten, barok muziek ensemble trad 7 maal op. Omzet: 69.208 euro.

Radical Hearts.

Hedendaagse dans in combinatie met diverse kunstdisciplines. Performance- en tentoonstellingsproject “Wat weeft in mij” in het Raveelmuseum, optreden in tijdens Russisch Perm Festival. Omzet: 17.345 euro. (Een geval apart. In 2013 werden geen nieuwe projecten gecreëerd. Krijgt dit jaar nog 1.500 euro terwijl er geen activiteiten gebeuren in Kortrijk.)

Jeugd en Muziek Kortrijk.

55 klasconcerten, schoolconcerten en workshops, 3 openbare concerten. Omzet: 28.578 euro. (Stadstoelage 3.000 euro.)

 

Hoe zit dat nu met die Raadskelder…..

UPDATE ONDERAAN

Als we ons dat goed herinneren (en dat doen we) is het café onder het historisch stadhuis al sinds oktober 2006 gesloten. De handelshuur met de NV Etn.A.Degryse werd niet meer verlengd terwijl het stadsbestuur nu zegt dat de concessie nog tot 2016 loopt. (De huurprijs bedroeg vroeger 10.037 euro.)

Al van onder het vorige bestuur bestaan er plannen (noA.Architecten) om de Raadskelder te verbinden met het historische stadhuis via een trap naar de Beatrijszaal. Er is namelijk nood aan een bijkomende receptieruimte voor het geval er meerdere bijeenkomsten tegelijk gebeuren in het stadhuis.
De huidige coalitie voorziet voor de verbouwing van de Raadskelder een bedrag van 300.000 euro maar plakt geen datum op de opening.

BRON
Schriftelijke vraag van raadslid Pieter Soens (CD&V).

UPDATE
Schepen Koen Byttebier laat weten dat Stad vanaf pasen of ten laatste rond sinksen van volgend jaar gebruik zal maken van de raadskelder.
Later zoekt men wellicht een concessiehouder. De realisatie van de plannen met de raadskelder zijn wat verlaat omwille van onderbezetting van het team facility (zwangerschap) en het bestaan van andere prioriteiten zoals Texture en het Jeugdhotel.

De pakmadams brengen veel geld op

“Naheffingen op betalend parkeren” noemt men dat heel deftig.  De boetes die je krijgt bij het ontbreken van “een geldige parkeersessie”.  25 euro. Ongelooflijk hoeveel die (15?) parkeerwachters opbrengen.

Hierna een overzicht van de maandelijkse ontvangsten gedurende de eerste helft van dit jaar, samen met het aantal “ingeschrevenen”. Maar de maand juni ontbreekt weer in de archieven, om een reden die we niet kennen.

januari : 3.560 ingeschrevenen / 89.000 euro
februari: 3.489 / 87.255
maart: 2.633 / 65.825
april: 2.711 / 67.775
mei: 2.325 / 58.125
juni: ?
juli: 2.447 / 61.175

Totaal, zonder de maand juni:  429.155 euro.

Wie zo’n boete krijgt kan een bezwaarschrift indienen bij het schepencollege. Je wordt dan gevraagd om te verschijnen op een hoorzitting. De annulatie van de naheffing gebeurt zelden of nooit.  Aangezien sms-parkeren niet zo eenvoudig  is wordt de boete  wel eens kwijtgescholden bij een eerste vergissing. Later niet meer!

Tegen de beslissing van het schepencollege kan men nog beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge, maar niemand doet dat.

 

Een belasting die heel veel opbrengt

Op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt een belasting geheven. 0,050 euro per verspreid exemplaar. (Er bestaan een aantal vrijstellingen.)

Hierna per maand de inkohiering van het aantal  belastingplichtigen  met  de ontvangsten voor de eerste helft van dit jaar. Helaas beschikken we (om een niet gekende reden) niet over de inkohiering van de maand juni.

januari: 75 ingeschrevenen / 120.457 euro

februari: 57 / 94.065

maart: 93 / 163.530

april: 98 / 152.414

mei: 112 / 182.305

juni: ?

juli: 87 / 146.919

Totaal, zonder de inkohiering van juni:  859.690 euro.

Als we voor juni een maandelijks gemiddelde aanrekenen van 171.938 euro zou de opbrengst van een half jaar dus alreeds méér dan één miljoen  bedragen.

Maar !

Voor 2013 bedraagt het nog te innen vastgesteld invorderingsrecht niet minder dan 348.481 euro.

Alleen al voor juni van vorig jaar heeft Stad nog 111.572 euro tegoed zeg!

Er zijn zelfs nog te innen bedragen die dateren van het jaar 2004…

Een asverstrooiing met kosten voor Stad

Op maandag 15 september overleed Bernardo Secchi in Milaan. De architect en urbanist heeft al sinds 1990 nogal wat grootse projecten in onze stad begeleid of beïnvloed. Tot onlangs nog? We vernoemen Buda-kunsteneiland, de Grote Markt, het Schouwburgplein, de nieuwe begraafplaats bij het crematorium (niet het gebouw zelf).
Hij heeft de wens geuit dat zijn as zou worden uitgestrooid op zijn begraafplaats op Hoog Kortrijk.
De plechtigheid vond plaats op zondag 28 september om 14 uur (en kreeg wonderlijk weinig aandacht in de pers).

Aangezien Secchi ereburger is van de Stad ging het bestuur ermee akkoord om sommige kosten op zich te nemen:
– Retributie voor de asuitstrooing: 75 euro
– Raming lunch (in Nata): 600 euro
– Raming kosten begrafenis: 1.632 euro (gedenkplaat en gravure, bloemen, foto, sierurne, celliste, begrafenisondernemer)
– Raming kosten concessie voor 30 jaar: 637,50 euro.

Een schoon gebaar, maar het blijft wel een precedent.
Wat als andere ereburgers de wens te kennen geven om ook begraven te worden op een Kortrijks kerkhof?
Hugo Vandamme bijvoorbeeld? Chris Lomme? Johan Leman? Luc Huyse? Mia Doornaert? Luc Glorieux?

P.S.
Op de gemeenteraad van aanstaande 13 oktober dienen de raadsleden Stefaan De Clerck (CD&V) en Arne Vandendriesche (VLD) een voorstel in om een straat of plein of park te vernoemen naar Secchi.

Wat zou het nieuwe vlasmuseum TEXTURE kunnen kosten ?

De verslagen in de papieren pers hadden het daar weer niet over bij de opening van het nieuwe (sober en mooi) vlasmuseum aan de Leie.
Ziehier de nieuwe cijfers, daterend van juli. (Vergeet de bedragen die hier voorheen op deze weblog zijn vermeld.)

Loten 1 tot 12:
– Verbouwing en afwerking van het euroshop-pand (loten 1 tot 5): 2.799.154 euro (gunningsbedrag zonder verrekeningen)
– Museale inrichting (loten 6 tot 9): 637.436 euro
– Meubilair, gordijnen (loten 10 tot 12): 163.286 euro
Subtotaal inclusief verrekeningen: 3.847.999 euro.
Erelonen: 427.429 euro (voor de studiebureaus noA en Madoc alleen al 423.279 euro, en op basis van de gunningsbedragen, niet de verrekeningen).

Nutsaansluitingen: 16.528 euro.
Museumplein: 41.322 euro.

Totaal exclusief BTW: 4.378.380 euro.
Totaal met BTW: 5.297.840 euro.
Dat bedrag ligt heel dicht bij de oorspronkelijke raming.

MAAR.
– Men verwacht nog een aantal verrekeningen. Voor 113.740 euro (inclusief BTW).
– Kosten voor de Bistro “Damast”: 101.687 euro (inclusief BTW).
Dat geeft een nieuw totaal van 5.513.287 euro.

En we mogen ook de erfpacht niet vergeten.
Die is in één keer uitbetaald: 2.034.050 euro.
Zo komen we voorlopig aan een totale kostprijs van het nieuwe museum op 7.547.337 euro.

(Wordt vervolgd.)