Over de stijging van de belastingontvangsten tussen 2013 en 2015 (1)

Laten we ons in deze bijdrage beperken tot een beschouwing over de drie zgn. klassieke opcentiemen in onze gemeenten.
Het is niet omdat de aanslagvoeten van de belangrijkste aanvullende belastingen onveranderd blijven dat de ontvangsten niet jaarlijks kunnen stijgen. Het inkomen van de belastingplichtigen en het aantal daarvan neemt immers toe.

1.Het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) is nog steeds 1750.
Welnu, de opbrengst van die “grondlasten” stijgt van 29,62 miljoen euro in 2013 (het eerste bestuursjaar van de nieuwe tripartite) naar 32,41 miljoen in volgend jaar. (Het budget 2015 is inmiddels opgemaakt en komt deze maand december nog voor in de gemeenteraad.) Dat is een stijging van 9,4 procent.

2. De aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) blijft 7,9 %.
Maar zie. Volgens de jaarrekening van 2013 bedroeg de netto-opbrengst daarvan slechts 16,63 miljoen. Volgend jaar 2015 loopt dat bedrag op tot 23,39 miljoen. Een stijging van niet minder dan 40,6 procent. Niet te geloven…Kan niet. (Voor het lopende jaar 2014 raamt men die belastingontvangst op 22,20 miljoen euro.)

Hier past dus een CORRECTIE. In 2013 was er een vertraagde doorstorting van de APB vanwege de federale overheid. Oorspronkelijk was de verwachte opbrengst 21,9 miljoen euro. Minister Geens gaf ons een voorschot van zowat 5 miljoen. Waarom geeft het voor de derde keer alreeds aangepaste Kortrijkse meerjarenplan nog altijd geen correct cijfer voor de APB van 2013? Dat voorschot is toch uitbetaald? Volgens een mededeling bij de jaarrekening van 2013 (pag. 27): 4.966.988 euro. De opbrengst van de APB in 2013 komt hiermee op 21,59 miljoen. Dit herleidt het stijgingspercentage tot 8,3 procent !

3. Er is eigenlijk nog een derde aanvullende belasting: die op de belasting van motorrijtuigen. De opbrengst daarvan is niet zo hoog maar we vermelden die voor de volledigheid, om de stijging te kennen van het totaal van de drie opcentiemen. In 2013 ging het om een bedrag van 1,18 miljoen. Volgend jaar wordt het 1,20 miljoen euro.

De totale inkomsten van de drie aanvullende belastingen gaan volgens de voorliggende documenten van 47,44 miljoen (2013) naar 57,02 miljoen (2015).
Stijgingspercentage in dit geval : 20,1 procent.
Evenwel ZONDER correctie voor de APB van 2013. De schepen van Financiën zou hierover best wat opheldering kunnen geven op de raadscommissie van dinsdag 9 december. Misschien is de stijging van de totale opbrengst van de drie opcentiemen in de beschouwde periode slechts 8,8 procent? Als we er tenminste van uitgaan dat de opcentiemen in 2013 in totaal en in werkelijkheid 52,41 miljoen opbrachten.

P.S.
Net omwille van de “natuurlijke” aangroei van de belastingontvangsten is er ooit bij monde van Marc Lemaitre door de SP.A fractie gevraagd om een bepaalde aanslagvoet te verminderen. Maar toen zat de fractie nog in de oppositie.
Straks is schepen Marc Lemaitre opnieuw ‘gewoon’ raadslid. Misschien kan hij zijn voorstel volgend jaar opnieuw op tafel gooien?

In een volgend stuk bekijken we de pure Kortrijkse gemeentebelastingen.