Alweer een vergeten agendapunt

Zo nu en dan meldt deze elektronische krant dat de agenda van de gemeenteraad hiaten vertoont.
Dat wil zeggen dat het Schepencollege bepaalde principiële beslissingen neemt onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad, en dat punt dan vervolgens niet agendeert op een volgende zitting van de Raad.

Welnu.
Op 22 december 2014 heeft het College “principieel” ingestemd met een vroegtijdige stopzetting van de erfpachtovereenkomst van 1 april 2011 tussen Stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) voor het gebouw gelegen in de Sint-Janslaan 1-3.
(In dat gebouw betrok “Kind en Gezin” en de volkomen mislukte Opvoedingswinkel vroeger enkele lokalen. Het SOK zal nu in april naar ginder verhuizen, verlaat het Overbekeplein.)
Die inerfpachtneming door Stad zou 27 jaar duren.

Het punt is dus nog altijd niet geagendeerd, niet in de komende gemeenteraad van 9 februari, en was het ook niet op de zitting van januari.

P.S.
Art. 7 van de overeenkomst tussen Stad en het SOK over de “natrekking”. Zie verslag van de gemeenteraad van september 2010.
Bij het beëindigen van de overeenkomst komt het gebouw eigendom van de erfpachtgever (het SOK), zonder enige vergoeding.
Nu moet u weten dat het SOK indertijd van Stad een investeringstoelage kreeg van 650.000 euro voor de realisatie van de opvoedingswinkel.
Zal dit allemaal dus geruisloos passeren?

Naar een fusie van onze huisvestingsmaatschappijen ? (2)

Het stadsbestuur wil dus de vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die actief zijn op het Kortrijkse grondgebied omvormen tot één krachtige organisatie. Het College zal hierbij de hulp inroepen van een advocatenkantoor, vermoedelijk ‘Eubelius’ uit Kortrijk.

Het onderzoek naar de fusie van de SHM’s brengt immers een groot aantal juridische vragen met zich mee, op verschillende rechtsdomeinen.
Het stadsbestuur heeft het dan over:
1. Vennootschapsrecht.
We hebben te maken met C.V’s en CVBA’s.
2. Milieurecht.
Overdracht van gronden en de problematiek van de bodemattesten.
3. Publiek recht.
De opdracht van een SHM is omschreven in de Vlaamse Wooncode. Er is een federale huurwetgeving.
4. Fiscaal recht.
BTW-plicht en BTW-tarieven, registratierecht, notarieel ereloon, fiscale implicaties van de fusie.
5. Sociaal recht.
Uitwerken van een uniforme regeling van het personeel van de SHM.

Maar het streven naar een fusie zal om nog andere – laat ons zeggen: meer menselijke redenen – niet van een leien dakje lopen. En wellicht zelfs mislukken.
– Wie van de vijf directeurs is bereid om zijn postje op te geven?
– Idem voor de voorzitters en ondervoorzitters.
– Idem voor bepaalde bestuurders die hun mandaat hanteren voor electoraal gewin.
– Hoeveel personeelsleden zullen worden opgeofferd?

En dan nog dit.
Zijn de vijf huisvestingsmaatschappijpen wel bereid om te fusioneren?
In elk geval NIET het bestuur van “Eigen Haard” met zetel te Zwevegem
.
– Dat bestuur gaf in 2013 nog te kennen dat het echt niet bereid is om zijn eigen patrimonium af te staan aan een eengemaakte SHM.
– In het visitatierapport van de “Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen” van juni 2013 staat op pag. 29 letterlijk te lezen dat de maatschappij geen fusie wil aangaan omdat men “flexibel wil blijven inspelen op diverse noden en de huurders wil blijven kennen”.

Onze pronostiek? In het meest gunstige geval?
– “Goedkope Woning” is nu de enige SHM met louter Kortrijk als werkgebied.
– De andere vier SHM’s hebben nog een actiegebied in 4 of 5 gemeenten buiten Kortrijk. Wellicht zijn ze bereid om het Kortrijkse werkgebied af te staan aan “Goedkope Woning”. Mits financiële of andere compensaties, natuurlijk en ongetwijfeld.
– De vijf blijven aldus bestaan. Iedereen tevreden. Ilse Piers blijft directeur van de “verruimde” Kortrijkse SHM.
– Het voorzitterschap van het bestuur bij de verruimde SHM blijft onderwerp van koehandel binnen de Kortrijkse coalitie.
Professionaliteit is geenszins van belang.

Naar een fusie-oefening van onze huisvestingsmaatschappijen (1)

Op Kortrijkse grondgebied (en soms tegelijk elders) zijn niet minder dan vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) actief. Daarnaast houden zich nog onledig met woonbeleid: De Poort (Sociaal Verhuurkantoor), het OCMW, het Vlaams Woningsfonds. En elk van deze maatschappijen hanteert zijn eigen inschrijvings-, toewijzings- en financieringssysteem.
Ook het stadsbestuur zelf bekommert zich om allerlei vormen van goedkoop en warm en duur wonen.
De Stad wil nu als regisseur van het woonbeleid een dossier uitwerken om tot één grote fusiemaatschappij te komen voor al de huisvestingsmaatschappijen.
Deze fusie-oefening vereist juridische begeleiding. Daarover later meer.
Het College heeft eind vorig jaar besloten om voor de uitwerking van het dossier twee (en slechts twee) advocatenkantoren aan te schrijven die vertrouwd zijn met een multidisciplinaire aanpak en over een grote expertise terzake beschikken: Eubelius (Kortrijk) en Stibbe (Brussel). Wie wint er de opdracht, denkt u?

Maar nu eerst een overzicht van de vijf SHM’s alhier.
Verder nog een stand van zaken over de aandelen van Stad bij die SHM’s.

Goedkope Woning S.M
– werkgebied: Kortrijk
– aantal woningen: 1400
– aantal leden RvB: 9
– directeur: Ilse Piers
– aantal medewerkers VTE (incl. directeur: 6)

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– Kortrijk, plus 12 gemeenten voor koopwoningen
– 513 (huurpatrimonium)
– 15
– Dries Cuvelier
– 8

Eigen Haard C.V (Zwevegem)
– Kortrijk, Zwevegem, Kooigem, Anzegem, Avelgem
– +- 1100
– 14
– Luc Vanhulle
– 8

De Leie C.V.
– Kortrijk, Wervik, Avelgem, Kooigem, Mesen, Heuvelland
– +- 1200
– 15
– Max Christiaens
– 8

Eigen Haard is Goud Waard (Lauwe)
– Kortrijk, Rekkem, Lauwe, Aalbeke, Marke, Rollegem
– +- 850
– 19
– Geert Suestrone
– 4

DEELNEMINGEN VAN STAD IN DE SMH
(Stand van begin 2014. Blijft sinds vele, vele jaren altijd onveranderd. In ons archief van 2006 vinden we dezelfde deelnemingen terug)

Goedkope Woning S.M
– 7.800 aandelen
– deelnemingen (totaal debet): 19.336 euro
– nog te storten deelnemingen (totaal credit): 14.501 euro

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– 2.998 aandelen
– deelnemingen: 18.587 euro
– nog te storten: 9.570 euro

Eigen Haard C.V
– 30 aandelen
– deelnemingen: 371 euro
– nog te storten: 278 euro

De Leie C.V.
– 84 aandelen
– deelnemingen: 2.082 euro
– nog te storten: 1.561 euro

Eigen Haard is Goud Waard C.V.
– 1.720 aandelen
– deelnemingen: 8.527 euro
– nog te storten: 6.395 euro

Kan een advocatenkantoor dat werkt voor Stad mede de secretaris en de financieel beheerder evalueren?

GOEDE VRAAG ZEG.
VRAAGT OM EEN ANTWOORD.

Het College heeft al in juni 2013 beslist om het functioneren van de stadsecretaris (Geert Hillaert) en de financieel beheerder (de ontvanger Johan Vanhoutte) te evalueren. Dat is immers al een tijdje (onder het vorige bestuur) niet meer gebeurd.
Deze zgn. “decretale graden” worden geëvalueerd door een Evaluatiecomité bestaande uit het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) en de voorzitter van de gemeenteraad. En die evaluatie gebeurt op basis van een voorbereidend rapport opgesteld door een externe deskundige in personeelsbeleid.

Het Kortrijkse bestuur geeft die opdracht tot het maken van een rapport (“begeleiding van de evaluatie”) traditioneel – al zeker sinds 2010 – aan Jobpunt Vlaanderen (Heverlee) dat hiervoor als dienstverlener beroep doet op de consultancy van Hudson en Accord Group.
Tot zover niets aan de hand.

In overleg met de N-VA-voorzitter van de gemeenteraad achtte het CBS het nu plots aangewezen om nog een andere externe deskundige aan te spreken. Die zou het CBS moeten “bijstaan bij de besluitvorming omtrent de evaluaties”.
Men heeft daarvoor drie advocatenkantoren aangeschreven, allen met zetel in Kortrijk. Slechts één kantoor gaf daaraan gevolg, met name Publius, gevestigd in het Beneluxpark.
Nu moet u weten dat de twee belangrijkste senioren adviseurs van dat kantoor heel frequent opdrachten krijgen van Stad. Nog wel stelselmatig voor de meer gewichtige of complexere juridische zaken waarmee het bestuur heeft af te rekenen. De genaamde mr. Dirk Van Heuven doet bijvoorbeeld alles waarbij de Raad van State is betrokken. En mr. Steve Ronse bijv. ingewikkelde betwistingen bij het Hof van Beroep.

Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat deze heren bij hun werkzaamheden zowel fysiek als schriftelijk in contact komen met de stadsecretaris en/of de financieel beheerder. (De ontvanger dient ze nog wel uit te betalen ook.)
Diezelfde juristen worden dus nu geacht om het Evaluatiecomité – op een onafhankelijke wijze? – bij te staan in de besluitvorming over de evaluatie van die twee “decretale graden”.
Dit gaat heus ons deontologisch verstand te boven.
Onze klomp is gebroken.

Nog wat kanttekeningen, los van het bovenstaande.

1. Bij het verloop van de evaluatieprocedure heeft de gemeenteraad toch ook iets te zeggen?
Tot op heden is de Raad nog nergens bij betrokken. Het is nochtans wel degelijk de gemeenteraad die de wijze bepaalt waarop de externe deskundige de noodzakelijke informatie vergaart. Zou de gemeenteraad dan niet kunnen zeggen dat het deontologisch gewoon niet kan dat Publius mede is betrokken in de besluitvorming over de evaluatie (gunstig of ongunstig) van ambtenaren waarmee het kantoor heeft te maken?
Verder komt het de Raad toe om volgende zaken te regelen: de evaluatie tijdens de proeftijd, de duur van de evaluatieperiodes, de evaluatiecriteria, de gevolgen van de evaluatieresultaten. Waar en wanneer is dat gebeurd?

2. Bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de secretaris een afsprakennota met het CBS over de wijze waarop hij én het managementteam met het CBS zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, alsook over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. Is die afsprakennota gemaakt?
We vragen dit mede omdat het een publiek geheim is dat de (8) functies van de financieel beheerder fel zijn aangetast, afgeslankt en ondermijnd. Hij heeft absoluut geen leiding meer over de financiële activiteiten van de stad. Is van bepaalde zaken niet eens op de hoogte gebracht. Publius zal daar ongetwijfeld rekening mee moeten houden bij de besluitvorming over de evaluatie (gunstig of ongunstig, en de gevolgen die men daar aan geeft).

3. Er zijn nu wel degelijk drie “decretale graden” te beoordelen.
Ook de ombudsman behoort daarbij. De procedure is wel anders.
Er is een bijzondere gemeenteraadscommissie hiertoe bevoegd. Een voorbereidend rapport is niet nodig. Gemeenteraad weet weer nergens van. Voorzitter wel??

P.S.
De tweejaarlijkse evaluatie van de decretale graden is een dure grap. Consultant Hudson vraagt hiervoor 11.500 euro en de Accord Group ongeveer evenveel. Publius zal zowat 7.500 euro kosten.

Wat kost de stadskrant?

We weten het eigenlijk niet zo goed.

Voor het drukken van de Stadskrant over een periode van 4 jaar (2015-2018) dienden er zeven firma’s een offerte in. De winnaar is opnieuw drukkerij Delabie uit Moeskroen. De raming bedraagt 357.985 euro, inclusief BTW. Dat is 89.496 euro per jaar. Maar de budgetsleutel voor het jaar 2015 voorziet een uitgave van 102.160 euro (incl. BTW).

De bedeling van de krant is voor de periode van één jaar gegund aan de bvba Compass Advertising uit Kortemark. Men raamt de uitgave op 89.447 euro (incl. BTW) terwijl de offerte spreekt van 75.323 euro. Niettegenstaande men werkte met een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure waren er slechts twee inschrijvers voor deze dienstverlening. Bpost (de vroegere verdeler) was bijna 10.000 euro duurder.
Kortrijk telt zowat 38.600 bussen

Enige onbeantwoorde vragen aangaande Parko

Tijdens zijn laatste optreden in de gemeenteraad van januari dit jaar als schepen van mobiliteit en voorzitter van Parko opperde Marc Lemaitre (SP.A) dat het autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) financieel gezond is.
Ten bewijze hiervan: stad krijgt van het parkeerbedrijf ieder jaar 1 miljoen euro, tenminste “zolang de voorraad strekt” .
Net in verband met die geheimzinnige beperking over “de voorraad” hebben we de schepen een tijd geleden via email een vraag gesteld die helaas onbeantwoord is gebleven.
In de toelichting bij het budget 2015 lazen we immers op pag. 62 een intrigerend zinnetje. “Het budget en meerjarenplan van de stad werd aangepast aan het meerjarenplan van AGB Parko. Dit betekent een daling van de ontvangsten bij stad in 2018 en 2019 van 1,3 miljoen euro.”
We vroegen dus aan de schepen meer uitleg hierover, des te meer omdat we daar in het meerjarenplan van Parko geen aanwijzing voor vonden. Geen antwoord. En aangezien Lemaitre nu geen schepen meer is, zal het antwoord wel definitief uitblijven. Of zal de nieuwe schepen van mobiliteit Axel Weydts de vraag oppikken?

Is de financiële toestand van Parko wel zo gezond?

* Als we louter naar het verschil tussen opbrengsten en kosten kijken, lijkt het daar wel op. Het saldo is positief: voor dit (begroot) jaar 1,5 miljoen.
Maar eigenlijk zullen we pas echt weten hoe het zit met de ware financiële toestand van Parko als we de balansen van dit en volgend jaar te zien krijgen.
Parko staat namelijk wegens de aanleg van nieuwe (ondergrondse) parkings voor enorme investeringen. Voor de periode 2016-2019 zal het bedrijf hiertoe voor bijna 17 miljoen nieuwe leningen moeten aangaan. De schulden lopen dus op. Stad (dat zijn wij) zal hiervoor boeten.

* Ja, we krijgen van Parko ieder jaar wat geld, maar de schepen vergat te vertellen dat – omgekeerd – het parkeerbedrijf vanuit Stad ook rijkelijk wordt gefinancierd.
Nog in december 2014 kreeg Parko het gedaan om voor de bouw van de ondergrondse parking Houtmarkt een investeringstoelage van 2,74 miljoen in de wacht te slepen. En de stadsbegroting 2015 voorziet voor Parko nog een krediet van 2,3 miljoen euro.
De ene keer “investeringssubsidie” genoemd, een andere keer “werkingssubsidie” en elders nogal (on)gewoon “toelage parkeergelden”. Ook daarover vroegen we aan de voormalige schepen van mobiliteit ietwat nadere toelichting. Geen antwoord.

De vraag om enige info kwam deels omdat we de rekening 2014 nog niet kennen, maar vooral omdat zowel Stad als Parko zelf natuurlijk parkeeropbrengsten noteren. Parko verwacht dit jaar 6,16 miljoen aan opbrengsten en “naheffingen” (boetes). Stad noteert bijv. ook maandelijks naheffingen!
Geen antwoord.

P.S.
Toen we onlangs een keer Marc Lemaitre op het lijf liepen en daarbij refereerden naar onze gestelde vragen repliceerde hij dat de vragen misschien wel kort waren maar dat de antwoorden daarentegen “een heel boek” zouden vergen. Tja.

Parking “Appel” wordt maandenlang niet bruikbaar !

Naar aanleiding van de herinrichting van de site Kortrijk-Weide zal de parking Appel niet bruikbaar zijn gedurende de periode van de werken aldaar.
Dat wil (vermoedelijk) zeggen: vanaf mei dit jaar (2015) tot juli van volgend jaar(2016). Zeg.
Een verlies van 308 parkeerplaatsen gedurende een periode van 15 maanden.
Verlies evenwel enigszins gecompenseerd doordat het stedelijk bedrijf Parko een parking met 200 (betalende!) plaatsen zal mogen aanleggen op braakliggende tussen de Meersstraat en de Havenkaai, eigendom van het OCMW.

Eigenaardig is dat Parko het terrein al ter beschikking krijgt vanaf 1 maart eerstkomend en zelfs tot september 2017. Om wat te doen??
Het OCMW is beloond voor de ingebruikgeving. Gedurende heel de periode krijgt het personeel gratis 65 parkeerplaatsen op parking Broeltorens.

P.S.
Staat allemaal niet in de gazetten.
In 2016 starten nog de werken in het kader van het project stationsomgeving: de bouw van een voetgangers-, fiets- en bustunnel, plus de bouw van een parking onder het Conservatoriumplein. De verkeersherrie en parkeerproblematiek voor de treingebruikers is niet te overzien…

Bpost mag post van stad afhalen en frankeren

In een vroeger stuk alhier (dd. 10 november 2014) wezen we er al op dat twee dienstverleners dagelijks zorgden voor enerzijds het afhalen en frankeren van postpakketten bij de stadsdiensten en anderzijds het wegbrengen van gefrankeerde post. Jaarlijks waren hiervoor 900 ritten nodig.
Het schepencollege wou voor dit jaar al dit gedoe vermijden. Er zou nog slechts één dienstverlener worden aangetrokken en men wou het aantal ritten herleiden tot 300. Voorts bepaalde het bestek dat de dienstverlener gebruik moest maken van duurzaam vervoer (fiets, groene wagen).

Door bij de offerte te werken met een “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking” heeft de directie ‘bedrijfsvoering’ er alles aan gedaan om de taak te gunnen aan een Kortrijkse firma. Helaas zijn de – op voorhand – geïnformeerden daar niet op ingegaan…
Stad ontving slechts één inschrijver: Bpost uit Brussel !
Het schepencollege notuleert niet wat voor prijs Bpost vraagt voor de dienstverlening en vermeldt ook niet of aan alle voorwaarden van het bestek is voldaan (aantal ritten, transportmiddel).

Dat is zéér ongebruikelijk.
Waarom mogen we dat niet weten?
Waarom wou geen enkele Kortrijkse firma ingaan op de opdracht?

Een (nog altijd een beetje voorlopige) eindafrekening van het nieuwe vlasmuseum “Texture”

In de gemeenteraad van vorige maandag (gisteren) moest er een eindafrekening goedgekeurd van het lot 10, slaande op de aankoop van vast meubilair. Geagendeerd omdat de eindafrekening méér dan 10 procent hoger uitkwam dan het gunningsbedrag. In plaats van 188.912 euro ging het om 213.264 euro (inclusief BTW).
(Raadsleden weten dit niet, dat het moet.)
De raadsleden kregen meteen inzicht in de kosten voor alle 11 loten, de honoraria en de nutsvoorzieningen. Goeie zaak zeg. Maar de geachte raadsleden gaven geen kik. De schepen van cultuur en de schepen van ‘facility’ zwegen ook. (Iedereen keek verlangend uit naar de nieuwjaarsreceptie.)

Het eindtotaal sluit met een bedrag van 5.627.301 euro (inclusief erelonen en BTW).
Dat is ten opzichte van het bij het huidige bestuur voorziene budget (5,29 miljoen) een afwijking van slechts 4,3 procent.
Er zijn een aantal supplementaire ingrepen geweest die niet in het basis ontwerpdossier van noA-archtectenbureau en Madoc waren voorzien. Inderdaad. Dat gaat altijd zo. (Lagere inschrijvers hebben dan het nakijken. Een doordenkertje.)

Maar wat men vergeet is dat er tegelijk een aantal grote werken zijn geschrapt, of beter gezegd: uitgesteld.
De vorige coalitie (CD&V plus VLD) schrok zich namelijk begin 2012 een hoedje toen de ontwerper kwam aandraven met een raming van méér dan 6 miljoen euro, zodat het toenmalige bestuur besloot om over te gaan tot een ‘ombuigingsbeleid’: een gefaseerde verbouwing (loods, depot, koelsysteem). Hierdoor kon voorlopig zowat één miljoen “bespaard”.

Laat ons ook nog even memoreren dat voor het gebouw (de vroegere Euroshop in de Noordstraat) een erfpacht is betaald van 2.034.021 euro. Cash in het handje.
Dit brengt de totale prijs voor het nieuwe museum TEXTURE op 7.661.322 euro.

Hierna een prijslijstje van een aantal posten die u wellicht kunnen interesseren, met tussen haakjes het oorspronkelijke gunningsbedrag.

Werken / leveringen
– Lot 1 – ruwbouw: 1.473.412 (1.308.424)
– Lot 2 – afwerking: 1.028.464 (808.171)
– Lot 7 – multimedia: 204.133 (220.443)
– Lot 8 – audiovisuele creaties: 156.634 (183.254)
– Museumplein: 50.000 (idem)

Erelonen
– NoA-Madoc: 540.052 (493.938)
– research en redactie: 39.325 (idem)

De eindafrekening is nog altijd een beetje voorlopig omdat een aantal (niet onbelangrijke) bedragen nog kunnen wijzigen: ruwbouw, afwerking, hvac en sanitair, elektriciteit, en dientengevolge het ereloon voor de ontwerper.

P.S.
Er komen subsidies! Niet getreurd.

Vandaag nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel

We waren het bijna vergeten. Het personeelsevent gaat traditioneel door op de eerste vrijdag van het jaar.
Deze maal van 15 tot 20 uur. Voor het geval u dit bericht nog vandaag leest: u kunt nog delen in de feestvreugde, want er is een afterparty voorzien in Den Chips, de afspanning van gewezen VLD-raadslid Hans Masselis.

De receptie is kostenbewust georganiseerd, in die zin dat de stadsdiensten zoveel als mogelijk zelf het evenement organiseren en instaan voor het vervullen van een aantal taken. Zo verzorgt het OCMW bijv. – net als vroeger – de vijf aperitiefhapjes. Men schrapt ook optredens. De totale kostprijs van het evenement bedraagt nochtans alweer bijna 30.000 euro, terwijl men het vroeger goedkoper deed. (Bijv. voor 25.000 euro in 2013.)

Iedere partij staat in voor een deel van de onkosten, volgens het aantal genodigden.
– Stad zelf staat in voor (afgerond) 59 procent van de kosten, want men verwacht van die kant 1436 deelnemers.
– OCMW: 700 deelnemers, aandeel 9 procent, evenwel met een maximum van 8.391 euro.
– AGB SOK: 2 deelnemers, aandeel 0.08 procent.
– AGB Buda: 5 deelnemers, aandeel 0,21 procent.
– AGB Parko: 49 deelnemers, 2,02 procent.
– Brandweer met 229 deelnemers moet dit jaar zijn aandeel van 9 procent niet betalen.

De politie doet weer niet mee.

Kosten: 29.688 euro.
Verdeling:
– algemene kosten Xpo: 3.012 euro
– camera PicAbelCo: 906 euro (men maakt een filmpje)
– DJ: 544 euro
– geluid en licht: 8.942 euro
– catering Xpo: 14.598 euro (er is ook vegetarisch eten)
– huur materiaal Xpo: 1.685 euro

Er zijn geen toespraken voorzien !
De deelnemers worden uitgenodigd om een wenskaart in te vullen die begint met de zin: “En als we nu eens samen…”