Hoeveel spendeert Stad dit jaar aan sport ?

Woord vooraf.
In onderstaande overzicht is niet meegerekend wat wij (Kortrijkzanen allemaal) besteden aan KVK.
In de overeenkomst Stad-KVK van 2011 was overeengekomen dat de voetbalclub jaarlijks een werkingstoelage van 212.500 euro zou krijgen (te indexeren) en een investeringstoelage van 150.000 euro voor vijf jaar. Die laatste toelage is al in één keer uitbetaald in 2013. Wat er dit jaar naar “Kortrijk Voetbalt” gaat, dat weet geen mens.

Investeringen
– Renoveren sporthal Drie Hofsteden: 200.000 euro
– Kunstgrasveld Lange Munte: 35.000 euro
– (Geen subsidies voorzien.)
Netto-kost: 235.000 euro

Algemeen sportbeleid, projecten, evenementen
Uitgaven: 1.615.696
Ontvangst: 25.000 (Europese subsidie project PROFIT)
Netto-kost: 1.590.696
Aan het Europees project PROFIT zijn ook uitgaven verbonden: 34.170 euro.
Personeelskost binnen deze rubriek: 1.456.986 euro.

Exploitatie sportcentra
Uitgaven: 2.203.964
Ontvangsten: 389.135
Netto-kost: 1.814.829
Energiekosten: 343.400 euro. Personeelskost: 1.472.514 euro.
Toegangsgelden geraamd op 37.189 euro.

Exploitatie zwembaden
Uitgaven: 2.251.327
Ontvangsten: 472.258
Netto-kost: 1.779.069
Personeelskost: 1.420.865 euro. Toegangsgelden: 436.109 euro.

TOTAAL NETTO-KOST: 5.419.594 euro.
We verwachten wel een subsidie in het kader van “Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport” van 171.370 euro.
De netto-kost wordt dan 5.248.224 euro.

Hoeveel spendeert Stad dit jaar aan onderwijs ?

Het gaat hier over exploitatiekosten.
De investeringen zijn verwaarloosbaar: 300 euro (!) voor het basisonderwijs en 15.000 euro voor het deeltijds kunstonderwijs.em>

Gewoon basisonderwijs (de zeven basisscholen)
Uitgaven: 525.368 euro
Ontvangsten: 347.417 euro (waaronder 190.210 van hogere overheid voor bezoldiging van het onderwijzend personeel)
Netto-kost: 177.953 euro

Conservatorium
Uitgaven: 1.265.193
Ontvangsten: 696.286 (620.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 568.907

Academie
Uitgaven: 1.880.149
Ontvangsten: 1.577.106 (1.500.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 303.043

Flankerend onderwijsbeleid
Uitgaven: 392.713
Ontvangsten: 75.376 (subsidies: 71.301)
Netto-kost: 317.337
Bij de uitgaven gaat het bijv. om het inzetten van zgn. brugfiguren (173.343 euro) en armoedebestrijding-gelijke kansen (138.070 euro).
De vijf brugfiguren hebben als opdracht om (kansarme) ouders te betrekken bij het schoolgebeuren in het basisonderwijs.
De zeven basisscholen zijn: 3 Hofsteden (Minister De Tayelaan en De Baai op Lange Munte), Sint-jozef, Sint-Amand Noord, De brug, Sint-Theresia, De Kransvijver.

TOTAAL NETTO-KOST: 1.367.240 euro

Oxfam Wereldwinkel mag geen cava meer leveren aan Stad

Dat is ons nu pas ter ore gekomen, zeg. Staat nog altijd niet in papieren perse te lezen, – die van de dode bomen.

Oxfam Wereldwinkel levert als sinds mei 2014 mousserende wijn aan Stad, en mag dat nu plotseling – vanaf 5 mei eerstkomend – niet meer doen. Er schijnt iets te mankeren aan de kwaliteit van de kurken. Dus niet aan het vocht zelf? De geruchten hieromtrent zijn tegenstrijdig. Op Tinternet vinden we niets dan positieve beoordelingen over die ‘fairtrade’ Argentijnse cava.

De opdracht voor het leveren van cava én wijn (witte en rode) gold eigenlijk voor een periode van maximum drie jaar (dus in principe tot mei 2017) maar er was wel degelijk een jaarlijkse opzegmogelijkheid voorzien in hoofde van Stad.

Ook in april 2014 is het lot “rode en witte wijn” gegund aan de firma Bossuyt en Co. (Er waren negen inschrijvers.)
Die wijnleverancier aan (nu) de ‘Brugse Bane’ blijft dus vooralsnog buiten schot. Als we goed zijn ingelicht levert hij Tamari Malbec Rouge en Tamari Pino Gris Blanc.
In welke hoeveelheden en tegen wat voor prijs weten we niet. 4.000 flessen??
Een indicatie kan zijn dat Stad ieder jaar zowat 37.000 genodigden ontvangt waarbij wijn en cava (en bier) wordt geserveerd. En volgens het bestek van de offerte uit 2014 mocht een fles wijn niet meer dan 7 euro kosten. (Zal 6 euro geweest zijn?)

Het bestek stelde drie basisvoorwaarden: de prijs, wijnfles met schroefdop en het product moest op een of andere manier een link met Kortrijk vertonen.
Voorts hanteerde men vier gunningscriteria: de smaak, de prijs, “het verhaal” (connectie met Kortrijk, benaming en vormgeving), fairtrade-product.
De evaluatie-jury bestond (bestaat) uit sommeliers van de Leielandschool Sint-Niklaas, de keukenmanager van het OCMW, een ambtenaar, PLUS POLITIEKERS zoals de burgemeester, schepen Bert Herrewyn (!) en een kabinetsmedeweker (nu attaché) van de N-VA-schepenen.

De levering van bier is (ergens) anders georganiseerd in september 2013 en voor de duur van twee jaar gegund aan bierhandel bvba Nuytten uit Menen. Voor 49.964 euro (exclusief BTW). Er waren slechts twee inschrijvers, allebei uit Menen. (Dus niet Bockor.) Hier gold als criterium de laagste prijs. Nuytten won met een uiterst miniem verschil en met een prijs die 25 procent lager lag dan de raming!

Zo.
Dat weten we dan weer.

Uitbreiding van de capaciteit van de basisscholen niet aan de orde

Vanaf donderdag (??) 18 mei – zo staat te lezen op de Kortrijkse website – kunnen kinderen die niet aangemeld zijn voor het komende schooljaar 2015-2016 zich aanmelden op www.naarschoolinkortrijk.be.
Maar het schepencollege heeft nu al aangenomen dat er zich geen capaciteitsproblemen zullen stellen in de basisscholen, – alleszins niet op stadsniveau maar misschien wel op wijkniveau (Lange Munte en Heule-Watermolen).
Aanvragen voor extra schoolcapaciteit in de vorm van nieuwbouwprojecten of uitbreiding van bestaande accommodaties zijn kansloos.
Het schepencollege wijst hierbij op “beperkte budgettaire mogelijkheden”, zowel in Vlaanderen als in Stad zelf. En daarbij: de bevolkingsprognose van de studiedienst van Vlaamse regering voorspelt een continue daling van het bevolkingsaantal in Kortrijk.
Dat het College dit laatste argument hanteert is wel héél opmerkelijk: de coalitie gelooft dus zelf niet in de demografische effecten van het gevoerde beleid???

P.S. (1)
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben zich 671 kinderen aangemeld. 575 (86 procent) van hen kreeg een plaats in de favoriete schoolkeuze toegewezen.

P.S. (2)
Bevolkingsprognose:
2014: 75.128
2015: 75.053
2016: 74.944
2017: 74.790
2018: 74.628
In 2012 voor het eerst minder dan 74.000 inwoners: 73.942.
Over tien jaar: 73.366 inwoners.

Opnieuw Constructief met Kruid en Blad !

Allerlei vormen van groenonderhoud besteedt Stad sinds jaren aan externe ploegen uit de sociale sector. (Dat zijn verborgen personeelskosten.)
In een vorig stuk konden we al melden dat de beschutte werkplaats “De Waak” uit Kuurne dit jaar voor meer dan een half miljoen euro het gras mag maaien, het onkruid manueel bestrijden en het groen onderhouden in woongebied.

Ook de ploeg van de vzw Constructief (Watermolenstraat) genaamd “Kruid en Blad” mag dit jaar alweer het onkruid manueel verwijderen, maar dan wel in het zomerseizoen en op straten en voetpaden. In de wintermaanden (november-februari) mag de ploeg bladeren opruimen en zwerfvuil verwijderen tussen beplantingen.
De taakopdracht bestaat uit 1695 uren en de kostprijs was geraamd op 183.999,95 euro.
In eerste instantie liepen er twee inschrijvingen binnen, maar men vond de offertes van zowel Constructief als Demgro abnormaal hoog. In tweede instantie kwam nog enkel een offerte binnen van de vzw Constructief voor een bedrag van 183.970,22 euro. Dat is 0,02 procent onder de raming !

Nu moet er nog een offerte binnenkomen voor het maaien van wegbermen en baangrachten. Het schepencollege kon die opdracht gisteren om een nog onbekende reden niet gunnen en hernam de procedure.

P.S.
De te ruimen bladafval komt van 10.000 bomen op Kortrijks grondgebied.

Daar gaan we weer: naar Cebu City !

Sinds 2005 is er tussen Kortrijk en de stad Cebu op het gelijknamige Filipijnse eiland een stedenband. (Dat is niet hetzelfde als een jumelage met een zusterstad.) In al die jaren is er al vijf keer een Kortrijkse delegatie naar ginder getrokken en ontvingen we zes tegenbezoeken van Cebuanen. Kortrijkwatcher kon daar al vaak over berichten.

In november 2013 besliste het nieuwe bestuur om de stedenband met de Filipijnse mega-stad (minstens 800.000 inwoners) te continueren voor een periode van drie jaar (2014-2016). Een evaluatierapport is te vinden op de website van Stad. De opmaak ervan kostte 3.000 euro.
En zo komt het dat er nog eind deze maand (datum staat nog niet op de website) opnieuw een Kortrijkse delegatie de lange reis onderneemt naar het verre eiland.

Wie mag er DITMAAL mee?
– de schepen van Noord-Zuid: Bert Herrewyn
Рde co̦rdinator van de stedenband: Stijn Dierendonck
– de programma-regisseur van Kortrijk-klimaatstad: Gerda Flo
– een vertegenwoordiger van VIVES/HOWEST (postgraduaat Noord-Zuid, internationale samenwerking)
– een reportersploeg van radio Quindo (twee personen)

Stad staat in voor de vliegtickets van het stadpersoneel en de ploeg Quindo (= 6.250 euro) en bepaalde verblijfkosten (= 2.455 euro). Cebu City betaalt de hotelkosten.
Tijdens dat bezoek zal men een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekenrn die loopt tot 2016. In dat jaar komt er een nieuwe evaluatie om te kijken hoe het verder moet.
Van dat nieuwe “agreement” heeft de gemeenteraad nog geen kennis kunnen nemen. Van het oude uit 2005 trouwens ook niet.
In de nieuwe overeenkomst is nu ook als werkthema “klimaatverandering” opgenomen. Op de Filipijnse eilanden weet men daar toch alles over?

Het stadsbudget 2015 voorziet voor “het verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling” 20.677 euro en evenveel ontvangsten. Dat komt omdat we van hogerhand dit jaar een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking van 50.000 euro verwachten.

De werken aan de Houtmarkt en omgeving zijn gegund, maar de gunning wordt betwist

In september vorig jaar besliste het schepencollege om de werken aan de Houtmarkt (een ondergrondse parking en bovenaanleg) en omgeving (Lange Brugstraat) te gunnen via een algemene offerteaanvraag.
Hierbij wint niet noodzakelijk de inschrijver met de laagste prijs, maar wel de “voordeligste” prijsbieder. Dat wil zeggen: de firma die het best voldoet aan de gestelde gunningscriteria (timing, waarborgen, materialen, prijzen,…).

Winnaar is de THV Artes-Depret NV uit Zeebrugge.
Prijs: 7.339.841 euro, inclusief BTW. Het stadsaandeel voor wegenis en riolering bedraagt 2.163.445 euro. Het aandeel van het AGB Parko voor de ondergrondse parking (en van het RVT Sint-Vincentius?) kennen we niet.
Wel weten we dat het studiebureau Okra-SBE-Zwart&Jansma vorig jaar de kostprijs voor de werken raamde op 6.590.093 euro, excl. BTW.
Aandeel Stad: 2.070.606 euro. Parko: 4.519.486 euro. Alles exclusief BTW.

Het schepencollege is heel karig met informatie over de inschrijvers. We weten niet eens hoeveel offertes er zijn binnengelopen en de toegekende punten aan de winnaar zijn zelfs niet openbaar gemaakt. Dat alles is zéér abnormaal.
Intussen is bekend geraakt dat er twee aanemers een vordering hebben ingesteld bij de Raad van State. Het gaat om de NV Persyn uit Zwevegem en de NV Aannemersbedrijf CFE uit Brussel. Ook hierover is het College (schepen Axel Weydts) zeer karig met informatie. Het zou gaan om een (klassieke) betwisting inzake de keuze van materialen door het winnende bedrijf uit Zeebrugge.

Nu, we zullen het over afzienbare tijd wel allemaal kunnen lezen op de website van de Raad van State.
De zaak komt voor op 19 februari. Stad laat zich hierbij traditioneel vertegenwoordigen door mr. Dirk Van Heuven.

Zoek de verschillen

Morgen, donderdag 12 februari om 19u30 vindt er in het Vrijzinnig Centrum “Mozaïek” (Overleiestraat) een debatavond plaats met de bekende en omstreden activist Dyab Abou Jahjah. Onderwerpen van de “informatieve voordracht”: islam, jihad, terrorisme, immigratie, sociale uitsluiting, scheiding moskee en staat.
Inkom 10 euro of 5 euro voor de leden van de August Vermeylenkring.

Zowel de regionale redactie van “Het Laatste Nieuws” als die van “Het Nieuwsblad” vroegen aan de burgemeester of er van politionele zijde bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn voorzien.

1.
Reporter (LPS) van HLN tekent uit de mond van burgemeester Van Quickenborne op dat hij “liever geen risico neemt” en dat er dus enkele agenten in burger zullen waken aan het Vrijzinnig Centrum. Zie het katern ‘Leiestreek’ van vandaag op pag. 19. Kop: “Agenten tijdens debat met Jahjah”.

2.
Reporter (vfb) van HN kopt, ook vandaag : “Geen extra beveiliging bij debatten over terreur”. Zie katern ‘Het nieuws uit uw streek’ op pag. 23.
Tekst: ” Na overleg met de politie liet burgemeester Vincent Van Quickenborne weten dat we geen moeilijkheden verwachten en het dus ook niet nodig is om bijzondere politieaandacht te geven aan het evenement.”

Gemeenteraad live bekeken

Onze gemeenteraadwatcher heeft maar weer eens de zitting van gisteren thuis gevolgd, via de livestream op Tinternet.
Groot voordeel is dat je de tussenkomsten beter hoort dan in de zaal het geval is. En je krijgt ook de raadsleden scherp in het vizier.

Je merkt wie te laat komt.
Arne Vandendriessche (VLD) glipte binnen op 02:01 en begint al op 04:28 de toetsen van zijn PC te beroeren.
Marc Lemaitre (SP.A) was ook niet zo erg veel te laat: ging zitten op 03:50.
Steve Vanneste (N-VA): struinde binnen op 09:55
Jean De Bethune (CD&V): 10 minuten en 49 seconden te laat.
Stefaan Bral (CD&V): 12 minuten en 51 seconden.

Je ziet wie te vroeg wegloopt.
Nogal eens is dit het geval met Patrick Jolie (CD&V). De zitting eindigde om vijf na tien. Op het bandje is dit gemarkeerd als 02:57. Jolie liep weg op 01:45.
Jean de Bethune verliet 29 minuten te vroeg de zaal. Stefaan De Clerck (CD&V) op 10 minuten voor het einde.

Vanwege de stand van de camera komen de raadsleden van de tweede en derde rij (links) héél prominent in beeld.
Zo zie je meteen wie de harde werkers zijn.
We bedoelen daarmee: de raadsleden die zich allerminst bekommeren om wat zich afspeelt in de zitting, maar wél het hardst bezig zijn met persoonlijk werk.
Er zijn op die banken alleszins drie of vier recordhouders.
– Arne Vandendriessche sloeg vier minuten na zijn entree aan het typen, en wisselde dit werk geregeld af met het bekijken van zijn smartphone. Hij sloot zijn PC na twee uur en 28 minuten onafgebroken werken.
– Phyllis Roosen (SP.A) zat eerst een tiental minuten iets te lezen en begon dan op haar laptop te werken (vakbondswerk?) tot praktisch aan het eind van de zitting (tijdsband: 2:28)
– Van de werkzaamheden van Mohamed Ahouna (VLD) hebben we geen tijden opgenomen. Maar het is dus zo dat hij geen minuut heeft opgekeken. Geen minuut. Eerst was hij met een tablet bezig en daarna met de smartphone op zijn schoot.
De raadsleden Wout Allijns (VLD) en Sliman You-ala (SP.A) zitten overigens ook heel vaak met het hoofd gebogen over hun smartphone.
– Marie-Claire Vandenbulcke was vanaf het begin, continu en intens in de weer met de muis van haar PC. Om wat te doen? Apparaat gesloten even na buurvrouw Phyllis, laat ons zeggen op 2:50.

In de livestream kun je enkel van schepen Bert Herrewijn (SP.A) echt zien waar hij mee bezig is.
Hij heeft eerst wat losse lectuur tot zich genomen en is dan na 12 minuten op Tinternet gaan bladeren. Veel prentjes gezien. Was dat FB??

Om de werksfeer in de raad te schetsen nog even dit.
Op het tijdstip 2:41 hoor je schepen Koen Byttebier (VLD) vragen om wat meer aandacht in de zaal.
En op 2:51 zie je hoe schepen Catherine Waelkens (N-VA) bijna in slaap sukkelt.

Wie zat er weer allemaal op facebook?
– Schepen An Vandersteene (N-VA) verving haar profielfoto en de raadsleden Lemaitre, Allijns en schepen Weydts vinden dit leuk.
– Schepen Wout Maddens (VLD) publiceert een foto: de “brede ruggen” van de schepen. Vinden dit leuk: Lemaitre, Vandendriessche, Roosen, Bruggeman, Allijns.
– Schepen An Vandersteene liet iets weten over helleborusjes. Reactie van Lemaitre.
– Schepen Axel Weydts (SP.A) over sportief bezoek op het stadhuis. Vinden het leuk: Maddens, Vanneste, Herrewijn.
– Schepen De Coene (SP.A) bericht over de pamperbank.
– Marc Lemaitre (SP.A) vindt het grappig dat schepen Weydts de parking Appel als een brousse bestempelt.

Op twitter lazen we tijdens de zitting mededelingen van De Coene (3, waarvan één over KVK), Lemaitre (2), Depuydt, Herrewyn (2), Allijns (over KVK), Maddens.

“Merk op dat dit een besloten vergadering is” (2)

Op de informele en besloten vergadering van 29 januari waarbij schepen Philippe De Coene (SP.A) toelichting gaf over de oprichting van een nieuwe intercommunale voor sociaal en welzijnsbeleid van 13 OCMW’s uit de regio is geen enkel raadslid opgedoken van de N-VA en de VLD-fractie.
Velen zien daarin een teken dat die twee coalitiepartners van de tripartite niet helemaal gelukkig zijn met deze nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking, genaamd W13.
Over deze vergadering kregen de raadsleden trouwens nog altijd geen verslag.

De gemeenteraad van de maand januari eindigde nogal tumultueus toen bleek dat schepen De Coene (ook OCMW-voorzitter) niet bereid was om over deze belangrijke, waarlijk innoverende beleidsdaad een Verenigde Raadscommissie te laten bijeenroepen. En Piet Lombaerts (N-VA), de voorzitter van de gemeenteraad, ging daarin mee…(Zo’n voorzitter van een gemeenteraad wordt toch geacht de prerogatieven van zijn Raad te verdedigen?)

Als een soort tegemoetkoming aan de oppositie verklaarde de OCMW-voorzitter nog op de gemeenteraad van januari dat hij er “geen enkel probleem mee had” om de oprichting en organisatie van W13 “in extenso” te behandelen in de raadscommissie van 3 februari, voorafgaand aan de gemeenteraad van 9 februari.
(Op die gemeenteraad van komende maandag staat W13 als laatste punt 19 geagendeerd.)

Kortrijkwatcher kon het verslag van die raadscommissie inkijken.
Geen spoor van agendapunt 19 !! Het punt is gewoon niet vermeld. Het bestaat niet. Er is zelfs geen verwijzing naar de “informele toelichtingsvergadering” van 29 januari.

Weet u eigenlijk waarom er een zgn. extra infovergadering (met gesloten deuren) is georganiseerd op 29 januari?
Om een reden die schepen De Coene in de Raad van januari niet heeft verteld.
– Hij had voor ‘s anderendaags 30 januari in Spiere-Helkijn een persontmoeting gepland over de materie. Hij kon het dus niet maken dat de pers nog eerder dan de gemeenteraadsleden zou voorgelicht worden over W13.
– En waarom ging het op 29 januari om een besloten vergadering? Om te vermijden dat diezelfde pers net één dag voor de persconferentie alreeds helemaal zou geïnformeerd zijn over de nieuwe intercommunale.
Zo zit dat…