Gemeenteraad krijgt nu een halfslachtig contract met Alcatraz voorgeschoteld (2)

Het hard rock&metal festival Alcatraz van 8 en 9 augustus gaat nu door op een terrein (stadseigendom) achter de sportcampus Lange Munte. De inrichtende organisatie, de vzw Alcatraz Concerts, mag het perceel én de sportcampus voor vijf edities gratis gebruiken op voorwaarde dat de vzw zelf de nodige werken (nivellering, verharding en inzaaiing) zou verrichten.

Volgende maandag 9 maart zou het schepencollege de gemeenteraad verzoeken om de overeenkomst met Alcatraz goed te keuren. Art.4 stipuleerde letterlijk dat de kosten voor de aanleg van het “omnisportveld” ten laste vallen van de vzw. “Stad zou hier geenszins in participeren.”

Evenwel, in de voorbereidende commissie opperde burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) dat de kosten zullen verdeeld worden pro rato van het aantal dagen gebruik van het veld door Stad enerzijds en de vzw anderzijds. Hij schoof de verhouding 80/20 naar voor.

Het schepencollege heeft nu blijkbaar ingezien dat het waarlijk ongehoord zou zijn om de gemeenteraad aanstaande maandag een vals contract te laten goedkeuren.
Gisteren kregen de raadsleden dan ook het bericht dat de drie meerderheidspartijen (VLD, SP.A, N-VA) volgende maandag een amendement gaan indienen waarbij art. 4 van de overeenkomst wordt vervangen door de volgende tekst: “De vzw Alcatraz zal instaan voor de uitvoering van de werken in het kader van de aanleg van het omnisportveld.”

Dat is een heel halfslachtige bepaling.
Wie draagt er nu de kosten? Komt er een evenredige verdeling?
Blijft het zo dat de vzw de facturen zal betalen en Stad achteraf een “tegemoetkoming” zal doen? (Dat stond zo vermeld in het verslag van de voorbereidende raadscommissie.)

De voorliggende tekst bevat nog altijd een omissie.
Aan Alcatraz is ook nog beloofd dat men gratis zal kunnen gebruik maken van de sportcampus als gebouw. Daarover staat geen woord in de goed te keuren overeenkomst.

P.S.
Het festival is een tweedaagse maar de vzw krijgt de beschikking van het terrein gedurende de laatste drie weken van juli tot en met de derde week van augustus.