Alweer een nieuwe eindafrekening van de kosten van het museum Texture

De totale kost voor de verbouwing van de voormalige Euroshop aan de Noordstraat tot (vlas)museum “Texture” zou nu 5.562.932 euro bedragen, inclusief BTW. We hebben het dan over de kostprijs voor de werken, leveringen, erelonen en nutsvoozieningen.

Het schepencollege gewaagt hierbij van “een volledig definitief financieel overzicht” voor de realisatie van het museum. Wat niet juist is. Men gaat nu namelijk nog over tot de dakherstelling van de loods, waarbij de kost wordt geraamd op 41.776 euro. En het museumplein zal men waarlijk opnieuw aanleggen op basis van een plan van de Spanjaard Jordi Farrando. (De blijkbaar voorlopige aanleg koste al 50.000 euro. Weggesmeten geld dus.)
Bij de kostprijs van de verbouwing en inrichting van het museum moeten we nog de cash betaalde erfpacht voor het pand optellen: 2.034.021 euro.
Dat levert voorlopig de som op van 7.596.9453 euro.

De kostprijs van bepaalde loten kenden een aanzienlijke afwijking t.o.v. het gunningsbedrag:
– ruwbouw;: van 1.308.424 naar 1.434.757 euro (+9,8 %)
– afwerking: van 808.171 naar 999.156 euro (+23,7 %)
– elektriciteit: van 479.403 naar 512.765 euro (+6,9 %)
– vast meubilair: van 188.912 naar 213.264 euro (+12,8 %)

Door die meerwerken loopt het bedrag van erelonen voor het architectenbureau NOA én de scenograaf MADOC samen op van 185.000 naar niet minder dan 534.975 euro. Dat is een stijging van 189 procent !

Het schepencollege verdedigt de meerwerken door te stellen dat zij “veel toegevoegde waarde” meebrengen. Voorbeelden daarvan zijn:
– akoestische maatregelen: +62.961 euro
– extra sanitair: +18.259 euro
– verwarming en sanitair voor de bistro “Damast”: +30.093 euro
– meubelen bistro: +37.301 euro
– extra verlichting kroonzaal: +14.784 euro.

Die bemerking over de “toegevoegde waarde” van bepaalde werken kan wel juist zijn, maar vertel dat dan maar eens aan de vier kandidaat-ontwerpers die bij de oorspronkelijke aanbesteding van de studieopdracht omwille van hun (hoge) offerteprijs uit de boot vielen…

N.B.
Indertijd hoopte het stadsbestuur op subsidies én inkomsten van de verkoop van het oude vlasmuseum op een te incasseren bedrag van 3,6 miljoen.
We weten niet of dit is gerealiseerd.

Wat meer info over de sinksenfeesten

Volgens de gazet “Het Laatste Nieuws” van vandaag staat er tijdens de sinksenfeesten (22-25 mei) niets gepland in het Begijnhofpark. En dit zou dan te wijten zijn aan het feit dat er vanaf midden mei werken zijn gepland op de nabijgelegen Houtmarkt.
In werkelijkheid voorzag de werkgroep ‘sinksen’ binnen de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) alreeds in december vorig jaar de locatie Leieboorden “misschien voor een keer als een waardig alternatief” voor het gebeuren in het Begijnhofpark. Zie het FIK-jaaractieplan 2015 op pag.7. En toen wist men nog helemaal niet wanneer men zou starten met de heraanleg van de Houtmarkt. FIK heeft van meet af aan zijn editie 2015 gekaderd in het stadsproject “De Grote Verleieding”.

Nog volgens de gazet van vandaag is het budget voor de sinksenfeesten opgetrokken naar ruim 200.000 euro.
Ja? Wat meer dan 200.000? Dan zouden we eerder kunnen gewagen van een vermindering van het budget want volgens de begroting 2015 van FIK voorziet men voor sinksen een bedrag van 261.250 euro aan uitgaven.
Overigens zijn de geraamde inkomsten hoger! 262.000 euro.
Als inkomsten houdt men rekening met een gemeentelijke toelage van 193.000 euro (op een totaal van 378.000 euro). Verder nog op een overschot van vorig jaar (20.000), drankverkopen (30.000), sponsorgelden (6.000), de jeugdrommelmarkt (10.000) en standgelden (3.000).

En waar gaan de uitgaven naartoe?
De belangrijkste posten:
– honoraria artiesten: 90.000 euro
– huur materiaal: 25.000 euro
– publiciteit: 20.000 euro
– hotelovernachtingen artiesten: 16.000 euro.
– catering: 16.000 euro.

Zo.
Dat weet u dan alweer.
Volgende keer nog “Het Nieuwsblad” en “Het Kortrijks Handelsblad” lezen. Zie wat die gazetten ervan bakken.

Het volledige programma van het festival met de locaties is te vinden op www.sinksen.be.
Goed gemaakt.

De evenementen rondom “De Grote Verleieding” mogen wat kosten

Vanaf 23 mei tot en met 27 september viert Kortrijk onder de titel “De Grote Verleieding” (let op de woordspeling) het einde van de Leiewerken.
(Er moet wel nog een fiets- en voetgangersbrug komen.)
De tripartite maakt er met behulp van een heus leger van ambtenaren en verschrikkelijk veel geld een superprestige zaak van. Over de programmering en locaties van de gebeurtenissen kon u via de media al heel veel vernemen, maar het communicatiebureau B.AD uit Roeselare (kostprijs 55.000 euro) is wel karig met informatie over de financiering van de evenementen (spektakels, tentoonstellingen, publicaties, studiedag, picknics, belevenissen, toerisme, Metamorfosen, Flux, enz.)

Heikele taak dus voor de elektronische krant “Kortrijkwatcher” om de Kortrijkse burger zo veel als het kan te informeren over wat het allemaal mag kosten.

Eind maart bedroeg het uitgavenbudget voor “De Grote Verleieding” 1.277.618 euro.
De voorlopig gegarandeerd financiering bedroeg 1.099.241o. En er zijn nog gekende potentiële extra-inkomsten voor een bedrag van 168.300 euro.
Stad hoopt de inbreng in de kosten te kunnen herleiden tot 40 procent van de uitgaven. De rest moet komen van andere overheden (provincie, gemeenten), de vele partners in het project en sponsoring.

Een lijstje van de belangrijkste subsidiekanalen tot op heden:
– Waterwegen en Zeekanaal is de hoofdsponsor met 95.000 euro.
– De provincie staat in voor 25.000 euro.
– De intercommunale Leidal geeft 15.000 euro.
– Diverse grote en kleine sponsors staan (met cash geld, natura, mediadeal) in voor 114.100 euro.

Het stadsaandeel is moeilijk te achterhalen.
Het activiteitenverslag van dit jaar 2015 begroot onder de meest diverse posten gaf samengeteld een totaalbedrag van 392.500 euro.
Maar dit zegt weinig. Het is immers zo dat allerhande instanties die door Stad worden gesubsidieerd net een deel van die overdrachten dit jaar zullen besteden aan een vorm van participatie aan “De Grote Verleieding”. Heel wat verenigingen stellen hun reguliere werking in het teken van het evenement en we hebben het raden naar de kosten ervan.
Een voorbeeld.
Zo blijkt nu dat de gemeentelijke VZW “De Kortrijkse Musea” de loonkost betaalt van een speciaal aangeworven halftijdse ‘productiemedewerker”.

P.S.
Het huidige stadsbestuur wil zich met het evenement op de kaart zetten: men mikt op 300.000 medewerkers en bezoekers.

Stad gaat op zoek naar nieuw concept voor brasserie “De Komedie”

Brasserie “De Komedie” aan het Schouwburgplein (pal palend aan onze schouwburg) is stadseigendom. De exploitatie ervan is ooit middels een concessieovereenkomst van 6 januari 1994 in handen gegeven van de BVBA Soval uit Kortrijk.

Nu blijkt dat de vennootschap op 18 maart van dit jaar door de rechtbank in Gent is failliet verklaard.
De laatste balansrekening, te vinden op de webstek van de Nationale Bank, slaat op een boekjaar tussen 01-10-2010 en 30-09-2011.
Eigen vermogen toen: 79.687 euro. Schulden: 90.984 euro.

Ter info:

Er loopt nu nog altijd een rechtsprocedure tegen de BVBA wegens contractuele wanprestatie(s).
En een eerdere rechtsprocedure van april 2011 kon in april 2013 beëindigd door middel van een dadingsovereenkomst die zeer gunstig uitviel voor de zaakvoerder van Soval. (De concessie-overeenkomst is toen helemaal niet ontbonden en de uiteindelijke schadevergoeding voor Stad bedroeg slechts 7.000 euro, terwijl die contractueel kon oplopen tot 34.000 euro).

De nu aangestelde curator mr. Pieter Dewaele liet inmiddels aan het stadsbestuur weten dat er een (bekende) horeca-zakenman uit de streek uitermate geïnteresseerd is om de concessie over te nemen en liefst om te zetten in een handelshuur.
Het stadsbestuur ziet dat niet zitten. Omzetting in handelshuur zonder mededinging te laten spelen kan niet. En daarbij: de administratie beraadt zich over een nieuwe start van de zaak vertrekkend van een geheel nieuw concept.

Tijdelijke (?) uitbesteding schoonmaak stadsgebouwen

In februari gaf het schepencollege goedkeuring aan het ontwerp voor de uitbesteding van de dagelijkse én periodieke schoonmaak van stadsgebouwen, voorlopig (?) voor een periode van vijf maanden. Men heeft toen niet minder dan 13 firma’s aangeschreven om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. De geraamde kostprijs voor zes percelen bedroeg 102.547 euro (incl. BTW).
De uitslag van de prijsvraag is nu gekend. Het werk zal gedaan worden voor een véél goedkoper bedrag dan werd geraamd: 77.503 euro.

ICS Services uit Heule mag vier percelen onder handen nemen:
– Depot 2102 in Heule voor 7.157 euro
– Depot Rekkemsestraat in Marke voor 9.309 euro (raming was veel hoger: 14.822 euro)
– Doortrekkerterrein aan de Ringlaan in Heule voor 1.022 euro (raming: 5.141 euro…)
– Stadsarchief in de Kortrijksestraat te Heule voor 2.490 euro (raming: 9.982 euro…)

Cleaning Profesionals uit Erembodgem krijgt twee percelen toegewezen:
– Stadhuis voor 53.122 euro (raming was 59.895 euro)
– Jongerencentrum Tranzit op Kortrijk Weide voor 4.404 euro

We vermelden dit alles hier nogal in detail omdat de kans bestaat dat de tripartite ooit triomfantelijk zal uitpakken met een dalende personeelskost en daarbij zal vergeten te vermelden dat de schoonmaak van gebouwen (net als diverse vormen van groenonderhoud en kinderopvang, bijvoorbeeld) is uitbesteed.

Hoeveel kostte de promotie van de paasfoor dit jaar?

Nu de paasfoor is vertrokken mag u het weten. En zeker ook omdat de promotie ervan dit jaar merkelijk minder heeft gekost dan vorig jaar. Ca. 6.600 euro minder !
Afgerond: 18.000 euro tegenover 26.600 euro.

Enkele opvallende posten van dit jaar:
– Rondgang van prominenten bij de opening met twee drinkplaatsten (Fonteintje en Katicoy) en orkestje (Montana): 1.350 euro.
– Diner paasfoorcomité in D’Oude Burcht: 900 euro.
РLunch delegatie plaatsmeesters en paasfoorcomit̩ in Parkhotel: 1.600 euro.
– Drukwerk Roularta: 1.300 euro.
– Reclamezendtijd op radio 2: 2.770 euro.
– Vuurwerk door Arts of Firework: 6.000 euro
– Doven van de openbare verlichting aan de Broeltorens tijdens het vuurwerk (Eandis): 322,95 euro.

Budget voor aankoop dranken in jeugdcentrum Tranzit is verhoogd

In september 2013 gunde het schepencollege de aankopen van drank voor de dienst ‘protocol’ én het jeugdcentrum aan drankenhandel Nuytten voor een periode van twee jaar en een totaalbedrag van 56.769 euro. Het aandeel jeugd bedroeg voor 2015 dan 10.589 euro.

Het nieuwe jeugdcentrum Tranzit (op Kortrijk Weide) draait echter exponentieel beter dan verwacht. Zo zijn er voor dit jaar reeds 60 fuiven gereserveerd zodat het voorziene bedrag nu reeds helemaal is opgesoupeerd. Na overleg met Financiën is beslist om het gunningsbedrag (zonder nieuwe procedure) te verhogen met 55.123 euro.
De gunning met Nuytten loopt in september af. Straks moet er dus alleszins een procedure ingezet voor een nieuwe gunning. En daarvoor moeten de posten in het meerjarenbudget (tot 2019) worden opgetrokken met 65.000 euro (uitgaven én inkomsten).

Zo.
Dat weet u dan alweer
.

De gigantische campagnebudgetten van “Citymarketing Kortrijk” (2)

Om Kortrijk (vooral het centrum dan) op de kaart te zetten zijn er dit jaar vijf campagnes voorzien waarbij de loutere promotie ervan minstens 180.000 euro zal kosten.  
Hierna dus een lijst van de ondersteunende campagnebudgetten vanuit het samenwerkingsverband van de acht stakeholders onder de noemer van “citymarketing”. (Zie een vorige kosteloze editie van kortrijkwatcher.)

Goed bedenken dat onderstaande evenementen zelf onnoemlijk veel geld kosten en daarnaast (daar bovenop) dus nog volop genieten van financiële steun van Stad of van gemeentelijk vzw’s.  
Een voorbeeld, nu.
Voor “Zomer in Kortrijk” gooit de door Stad gesubsidieerde vzw” Feest in Kortrijk” er 131.900 euro tegenaan en voor “Winter In Kortrijk” 107.500 euro.

De promotiebudgetten voor:

– Januari-februari:  Kortrijk Cupido  (20.000 euro)

– Maart-april-mei:  Kortrijk ’t Kriebelt  (40.000 euro)

– Juni-juli-augustus:  Zomer In Kortrijk  (40.000 euro)

– September-oktober-november:  We are Creators (40.000 euro)

– December:  Winter in Kortrijk (40.000 euro)

Er zijn tevens budgetten voorzien voor de pure promotie van bijzondere evenementen “met heel hoge meerwaarde” (50.000 euro) en voor “risico’s en opportuniteiten” (20.000 euro)

De gigantische campagnebudgetten van “citymarketing Kortrijk” (1)

Maar laat het ons eerst even hebben over de werking en de structuur van wat  heet: “citymarketing Kortrijk”.  
Meteen zal u alreeds een inzicht krijgen over de te besteden budgetten.

CITYMARKETING KORTRIJK is een feitelijk samenwerkingsverband van acht stakeholders, elk met een bepaalde financiële inbreng en een bepaald aantal stemmen.

De stuurgroep komt driewekelijks samen op donderdagochtend in een eigen kantoor, in het stadhuis.  
Verslaggever is Eliza Bruneel, ambtenaar bij vzw Toerisme Kortrijk. (Geen raadslid die daar al ooit een verslag heeft van kunnen inzien, terwijl de projecten waarlijk van enorm gemeentelijk belang zijn.)

Het is een onderdeel van de BTW-plichtige VZW Handelsdistrict Kortrijk Centrum (Leiestraat 22), een vzw die steun krijgt van Stad maar PERTINENT weigert om budgetten en rekeningen publiek te maken. De Raad van Bestuur van het Handelsdistrict is officieel bevoegd, maar de opdracht ‘citymarketing’ is feitelijk in handen van de stuurgroep, en de “rode draad” doorheen beide is schepen van Economie Rudolphe Scherpereel (N-VA).

Hierna even, met naam en toenaam de lijst van stakeholders met hun inbreng en aantal stemmen (in principe 1 stem per 25.000 euro).

– Union (de vroegere NV Sint-Janspoort van het winkelcentrum): Dominique Desmeytere  met  125.000 euro en hiermee 5 stemmen.

– K in Kortrijk: Domique  Desmeytere met 25.000 euro en dus nog 1 stem erbij.

– Decathlon: Bohdan Lamon met 25.000 euro en 1 stem.

– Stad Kortrijk: Mick Vos (kabinetchef van de burgemeester) met 25.000 euro en 1 stem.

– Vzw Handelsdistrict  Kortrijk Centrum:  Nele Muylle met 25.000 euro en 1 stem.

– Kortrijk Xpo: Saskia Soete de Boosere met slechts 15.000 euro en toch 1 stem.

– vzw Toerisme Kortrijk: Eliza Bruneel met slechts 10.000 euro en toch 1 stem.

– De Lijn: nog in onderhandeling.

Het totale budget (zonder inbreng van De lijn) bedraagt dus 250.000 euro.  
Dominique Desmeytere van “K in Kortrijk” heeft de grootste inbreng (150.00 euro ) en overheerst aldus – in nauwe samenwerking met de burgemeester en hier en daar een schepen, als het past – het samenwerkingsverband “Citymarketing” met zijn 6 stemmen.

De vijf voorziene campagnes voor dit jaar om Kortrijk op de kaart te zetten (in elk geval het centrum) zullen minstens 180.000 euro kosten.

(Wordt vervolgd.)

Het spoorrapport van Leiedal over de regio Kortrijk

Naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling die de  NMBS lanceerde eind vorig jaar heeft de intercommunale Leiedal enkele bedenkingen en voorstellen gemaakt om het treinaanbod in de regio te verbeteren.

Er worden alvast twee minpunten geformuleerd:

РDe verbinding met Rijsel blijft ondermaats met een te lage snelheid (duurtijd 37 minuten) en een magere frequentie van ̩̩n trein per uur.

– De verbinding met Brugge (en Oostende) is erop achteruitgegaan. Alle treinen stoppen nu in alle stations,  wat de snelheid drastisch heeft verlaagd. In theorie zou dit een IC-verbinding zijn,  in de feiten is het een L-verbinding. (In de ochtend- en de avondspits zijn er wel twee P-treinen.)

Voorstellen op korte termijn:

– Uitbouw van de P-trein tussen Poperinge-Kortrijk- Gent tot een vaste verbinding met stops in Ieper, Komen, Wervik, Menen, Wevelgem en Bissegem.

– Verhogen van het aantal P-treinen tussen Kortrijk en Brugge als snelle verbinding.

Voorstellen op lange termijn (station Kortrijk):

Р3 treinen per uur richting Gent (2 IC en 1 L) waarvan er twee doorrijden naar Brussel en ̩̩n naar Antwerpen.

– 3 treinen per uur richting Roeselare-Brugge (1 IC en 2 L) waarvan twee verder rijden naar Oostende.

– 3 treinen per uur naar Menen-Ieper-Poperinge.

Р3 treinen per uur naar Oudenaarde (1 IC en 2 L) waarvane er twee doorrijden naar Brussel en ̩̩n naar Gent-Eeklo.

Р2 treinen per uur naar Lille-Flandre (̩̩n vanuit Oostende en ̩̩n vanuit Antwerpen).

– 1 trein per uur naar Doornik.

P.S. Een werkgroep met vertegenwoordigers van Leiedal, VOKA, KULAK, HOWEST, VIVES en UG campus Kortrijk wil de terugkeren naar de oude regeling voor de treinverbinding Kortrijk-Brugge-Oostende.