De intercommunale WIV wordt een NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Eindelijk.
De Vlaamse regering heeft zopas de statuten, het business plan en de oprichtingsakte van de nieuwe NV goedgekeurd.
We komen daar nog wel op terug.

De hoop is dat er daar nu bestuurders komen die iets afweten van luchtvaart en economie. En ook voeling hebben met het recreatieve aspect van het terrein. (Daar krijgen ‘amateuristische’  piloten opleiding waarbij tegenstanders van het vliegveld later mee vliegen.)

 

 

 

 

Vacante betrekkingen in het Kortrijks gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs

De (overigens altijd deeltijdse) vacante betrekkingen in het Kortrijkse gemeentelijk onderwijs zijn deze maand kenbaar gemaakt aan de personeelsleden. Dat is zoals het hoort, maar waarom maakt men  die vacaturen niet tevens openbaar via de Stadskrant en de website van Stad?
Kortrijkwatcher geeft dientengevolge een overzicht. U kan spontaan solliciteren.  Zie de stadswebsite onder de rubriek “vacatures” om te weten hoe u dat kunt doen.

Gemeentelijke basisschool
– 12/32 u kinderverzorger
– 8/24 u leermeester zedenleer

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
* Lagere graad:
15 (deeltijdse betrekkingen) voor beeldende vorming
* Middelbare graad:
12 voor architecturale vorming, beeldverhaal, waarnemingstekenen, kleurstudie, vormstudie, digitale beeldverwerking, DKO experiment.
* Hogere specialisatiejaren:
9 voor bouw, schilderkunst, tekenen, keramiek, monumentale kunst.
* En nog een deeltijdse opstellers.

Stedelijk Conservatorium
* Lagere graad:
9 voor accordeon, samenzang, dansinitiatie, piano, bewegingsleer, muzikale vorming, verbale vorming.
* Middelbare graad:
11 voor samenspel, voordracht, toneel, drama, muziekcultuur, klassiek dans.
* Hogere graad:
9 voor instrumentaal ensemble, voordracht, gitaar, muziekgeschiedenis, literaire creatie, jazz en lichte muziek, repertoire studie woordkunst.
* En nog een deeltijdse opsteller.

Moet er hier geen nieuwe directeur komen?

Oninvorderbare dossiers bij het OCMW (2)

De sociale dienst van het OCMW kan in bepaalde gevallen de aan de cliënten verleende financiële steun terugvorderen. Bijvoorbeeld een uitgekeerd leefloon, medische uitgaven, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen, huurwaarborg, enz.
Maar in nogal wat gevallen lukt het niet met een afbetalingsplan of met een (gerechtelijke) invordering.

De OCMW-raad van vandaag zal “een voorstel tot afboeking van nominatieve lijst van oninvorderbare bedragen” goedkeuren voor een totaal bedrag van 130.548,42 euro.
Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2015 vermits in de jaarrekening 2014 niet minder dan 448.539 euro als waardevermindering is geboekt.

Een overzicht van de bedragen uit het verleden:
2010: 115.712 EUR
2011: 111.168
2012: 199.549
2013: 136.462
2014: 122.948

P.S. (1)
De dagorde van de OCMW-raad van vandaag bevat belangrijke punten.
– De jaarrekening 2014 is klaar! (Stad slaagt daar nog niet in.) Zelfs na inbreng van de gemeentelijke toelage bedraagt het verlies (kosten versus opbrengsten) 892.235 euro.
– De OCMW-raadsleden zullen nu ook inzage krijgen in het dossier “aankoop pand voor een sociaal restaurant, een zorgbedrijf en kinderopvang”. Het gaat om een bedrag van 6.360.840 euro. (De pers is hierover al dagen geleden ingelicht…)

P.S. (2)
Er is nog altijd geen nieuwe OCMW-secretaris aangesteld. En we zijn net één jaar verder na het ontslag van de (vast benoemde) secretaris. We kunnen dus gewoon zonder!

Het openingsspektakel van “De grote Verleieding” is gratis hoor !

Zaterdag 23 mei starten de festiviteiten rondom de viering van het einde van de Leiewerken.
Het spetterende openingspektakel (muziek, vuur, video, water) aan de Buda Beach start om 22 uur.
Momenteel raamt men het totaal bedrag van de kosten van deze gebeurtenis op minstens 206.168 euro. Maar er zijn ook diverse inkomsten (sponsoring, drankverkoop) voor een bedrag van ca. 114.500 euro.
En om het evenement helemaal gratis te kunnen maken geeft Stad een bedrag van 90.000 euro aan de zgn. organisator, de gemeentelijke vzw Feest in Kortrijk (FIK).

Nog ter info.
Het gehele project “De grote Verleieding” dat loopt tot in september kan zoiets van 1,3 miljoen euro gaan kosten. Een financiering van 1 miljoen is al rond.

P.S.
De onkosten van de Sinksenfeesten van komen weekend (vrijdag 22 mei tot maandag 25 mei) worden geraamd op ca. 261.000 euro. De FIK verwacht wel ongeveer evenveel inkomsten (zelfs een licht overschot). De gemeentelijke bijdrage hiervoor bedraagt 193.000 euro.

Welke jeugdinitiatieven kregen de hoogste subsidies?

Er zijn in Groot-Kortrijk nu 35 jeugd- en jongerenbewegingen, 12 jeugdhuizen, 29 jeugdcultuurverenigingen, 4 speelpleinwerken, 11 studenten- en politieke verenigingen die (volgens een reglement van 6 december 2010) in aanmerking kunnen komen om subsidies te krijgen. Een kamptoelage bijvoorbeeld, een infrastructuursubsidie, een voor kadervorming.
Nieuw gesubsidieerd zijn Bolwerk, CinéPalace, Jeugdcomité Corneel.
De vzw Habbekrats (vroeger rijkelijk bediend) krijgt geen geld meer van Stad.

Voor het werkjaar 2013-2014 ontvingen zij allen samen als werkingstoelage (pas) onlangs in het totaal 317.873, 90 euro. Stad krijgt hiervoor van hogerhand (de Vlaamse regering) financiële steun toegewezen. In 2013 bijvoorbeeld 281.376 euro.

Per categorie geven we hierna de vijf jeugdinitiatieven met de hoogste subsidies. Om hier en daar een bestuur jaloers te maken.

Jeugd- en jongerenbewegingen (Totaal: 131.2555,82 euro.)

Chiro Korneelke: 13.555,20 euro
Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 11.482,40
Ridders van OLV van Groeninge: 8.255,06
Chiro Knipoog: 6.428,17
Chiro Don Bosco: 6.253,59

Ter info. Er zijn 12 Chiro-verenigingen gesubsidieerd, 4 Scouts, 4 KSA, 2 Jongerenbewegingen, 2 KLJ.
De Jongerenbeweging Sint-Michiel krijgt 6.046,70 euro. De Red-Side (van KVK??): 1.279,96 euro.

Jeugdhuizen (Totaal: 97.533,18 euro.)

Reflex: 24.503,39 euro
De Skjève Recht’n: 12.681,09
Acroll: 11.597,16
D’Antenne: 11.094,38
De Plekke: 9.459,86

Jeugdcultuurverenigingen (Totaal: 48.265,58 euro.)

Bolwerk vzw РCaf̩ Congo: 10.770,56 euro
CinéPalace: 7.935,05
Jeugdmuziekatelier: 4.539,61
Concertharmonie Crescendo: 2.573,76
Kinderkoor De Perlefientjes: 1.725,03

Ter info. Er is 1 circusclub gesubsidieerd, 2 jeugdensembles, 2 jeugdharmonies, 3 jeugdtheaters, 3 kinderkoren, 1oltoneel 1 tekenclub..

Speelpleinwerking (Totaal: 38.344,32 euro.)

Kinderland: 17.721,50 euro
Nesté: 11.266,09
Marke: 6.220,44
Rodnburg: 3.136,29

Studentenclubs en politieke verenigingen (Totaal: 2.475,00 euro.)

Onafhankelijk van hun werking, ze krijgen allemaal evenveel: 225 euro.
Bij de politieke verenigingen hebben blijkbaar enkel de Jong CD&V en de Jongsocialisten een dossier ingediend.

Nog wat over de lokale “verankering” van KV Kortrijk

De gemeenteraad van mei 2013 stemde in met het voorstel van de cvba “Kortrijk Voetbalt” om de jaarlijkse forfaitaire investeringstoelage van 125.000 euro voor de periode 2013-2018 “in één beweging” uit te betalen. 900.000 euro dus. Er was 1 gedurfde tegenstem (Bart Caron van Groen) en de rest van oppositie (CD&V en VB) onthield zich (17 stemmen).

Via “Het Kortrijks Handelsblad” (De Krant van West-Vlaanderen) van 15 mei laatstleden liet burgemeester Vincent Van Quickenborne weten hoe blij hij is dat Stad in mei 2013 met de Koninklijke Voetbalclub van Kortrijk een verankeringsclausule liet optekenen toen die 900.000 euro werd uitgeschreven. “Zo zijn we er zeker van dat KVK in rood-wit, onder het stamnummer 19 én op grondgebied Kortrijk blijft spelen.”

Bon. Kan zijn. Van die verankeringsclausule was in de tekst van de nieuwe gebruiksovereenkomst zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 mei 2013 alleszins geen sprake. (We herinneren ons wel vaag dat er ooit aan het bestuur van KVK is gevraagd om “in de streek” te blijven spelen.)
De familie De Gryse heeft zijn meerderheidsaandelen dus verkocht voor naar verluidt 5 miljoen aan ene meneer Vincent Tan uit Maleisië. Een allochtoon.

Het kon waarlijk anders zijn verlopen.
In maart 2010 heeft het KVK-bestuur zich namelijk tot tweemaal toe verbonden om de statuten van de cvba “Kortrijk Voetbalt” dusdanig aan te passen dat een aandeelhouder in de toekomst nooit meer dan 24,9 procent van de aandelen zou kunnen bezitten. En de aandeelhoudersstructuur zou men herschikken met als uiteindelijk doel de vrijgekomen aandelen te populariseren naar een ruimer publiek. Kortrijkzanen. Dit alles is goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2010 en de KVK zou daar alleszins werk van maken tegen uiterlijk 31 december 2010. Dit was 1 van de 6 vereisten om “bij wijze van sponsoring” van stadswege een toelage te krijgen van 350.000 euro. Dat heeft iedereen nu vergeten.

Voormalig schepen van sport Bral was hier heel blij om.
Van een verankering gesproken!
Maar dat is dus niet gebeurd.

Nog in “Het Kortrijks Handelsblad” zegt onze burgemeester dat Stad twee grote troeven in handen heeft om de nieuwe allochtone eigenaar van de club ietwat in toom te houden.
Eén. Stad is wel geen eigenaar van de club maar wel van het stadion dat KVK gratis mag gebruiken. (De club heeft nog andere terreinen in gebruik.)
Twee. Stad geeft aan de cvba “Kortrijk Voetbalt” nog een jaarlijkse geïndexeerde toelage van 215.000 euro om de facturen van gas en elektriciteit te betalen.
Even een klein foutje rechtzetten. Het basisbedrag van de werkingstoelage – zoals bepaald in 2013 – is 212.500 euro. En voor dit jaar 2015 is er wel degelijk 223.762 euro ingeschreven in het budget. Een verhoging van 5,29 procent in een inflatieloze tijdspanne.

Bij de verkoop van KVK: eens kijken naar de meest recente jaarrekening

Tip voor de persjongens. Gemakkelijk te vinden op de website van de Nationale Bank: balanscentrale raadplegen voor de cvba “Kortrijk Voetbalt” met het ondernemingsnummer BE 0475.349.587. De laatste jaarrekening is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 6 december 2014 en neergelegd op 24 december 2014. Slaat op het boekjaar van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014.

– Het zat op 30.06.2014 dus niet goed met de liquiditeit: 0,55. (Het jaar tevoren nog 0,88.) De liquiditeit moet minsten 1 zijn wil een bedrijf aan zijn verplichtingen voldoen.
– Het zat ook niet goed met de solvabiliteit. Bedroeg 23,0 procent. Een gezonde financiële situatie kent een solvabileit van 30 procent.
– En dat werkkapitaal dan ! Het was zelfs negatief. Vlottende activa min schulden op ten hoogste één jaar: – 1.082.216 euro…

Het eigen vermogen bedraagt 1,32 miljoen euro op een balanstotaal van 5,70 miljoen.

Het aantal aandelen bedraagt 269.941 voor een even groot bedrag in euro. (Voor categorie A gaat het om 223.941 aandelen.)
Geplaatst kapitaal: 254.191 euro. Niet geplaatst: 15.750 euro (nalatenschap Jean-Marc De Gryse). De huidige hoofdaandeelhouder Vincent De Gryse zou zijn aandelen hebben verkocht voor 5 miljoen.

Moet de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en “Kortrijk Voetbalt” nu niet herzien worden??
Stad betaalt volgens de overeenkomst jaarlijks een forfaitaire werkingstoelage van 212.500 euro. In de begroting 2015 is wel 223.762 euro ingeschreven…
Daarnaast was voor een periode van 6 jaar (2013-2018) telkens een investeringstoelage beloofd van 150.000 euro. Maar die is in één keer al helemaal uitgekeerd (900.000 euro).

P.S.
Burgemeester Van Quickenborne beweerde altijd al dat KVK niet in allochtone handen zou komen.

Agendapunten waar we naar uitkijken

Vandaag gemeenteraadsdag, ditmaal in de parochiezaal van de township Rollegem.

– Traditioneel komt in de zitting van de maand mei de stadsjaarrekening (met de balans) van het vorige jaar aan bod. Is vandaag dus niet geagendeerd. Men zegt zelfs dat het punt pas in juli zal ter sprake komen.
– Er is een nieuwe GAS-ambtenaar aangesteld. Zoets moet goedgekeurd door de gemeenteraad. Niet geagendeerd.
– Meest verwonderlijke is nog dat het schepencollege vorig jaar al besliste de tuighuizen in Marke onderhands te verkopen aan de nabijgelegen fabriek van de NV Van de Wiele. Voor 2.054.000 euro. We horen daar niets meer over…
– En waar blijft die samenwerkingsovereenkomst Stad met Stal 13?

Stadsambtenaren mogen gratis naar het “Feest met de Burgemeester”. En waarom wij niet??

Om 21 uur vanavond start het feest met de burgemeester in de groothandelsmarkt te Heule. Het entreegeld bedraagt 5 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur.
Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag mogen stadsambtenaren gratis binnen want de burgemeester wil ze hiermee belonen voor hun inzet. (Er is al een gratis personeelsfeest geweest dat Stad 52.500 euro heeft gekost.)

Waarom gewone burgers wel entreegeld dienen te betalen is ons een raadsel. Zie hierna.
We vermelden namelijk even de voor dit jaar geldende bepalingen inzake het gebruik van de Kortrijkse groothandelsmarkt. Ga hierbij na tot wat voor soort activiteit het “feest met de burgemeester” behoort en trek uw conclusie omtrent de vraag naar inkomgeld.

Bij een niet commerciële activiteit georganiseerd ten gunste van een goed doel door een lokale vereniging of festiviteit zonder commercieel doel:
– inkomgeld mag
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een andere niet-commerciële activiteit:
(Bijvoorbeeld: vinkenzetting, offerfeest.)
– inkomgeld mag NIET
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een commerciële activiteit:
– inkomgeld mag niet
– standgeld onbeperkt
– stad vraagt gebruiksvergoeding van 150 euro per dag

P.S.
Een bericht van 3 april in deze krant gaf aan met welk juridisch foefje het schepencollege de vraag naar entreegeld goedpraat.

De factuur van de nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel: 52.500 euro !

Wat een misrekening.
Men had gedacht aan iets van 30.000 euro in het totaal, met bepaalde verdeelsleutels voor Stad, brandweer, OCMW, AGB SOK, AGB BUDA, en AGB PARKO. Het evenement zou “kostenbewust” georganiseerd worden door de inzet van stadsmedewerkers en het schrappen van bepaalde activiteiten. Maar wat blijkt nu?
De factuur van Kortrijk Xpo bedraagt alleen al voor het aandeel van Stad niet minder dan 35.586 euro. En met de bijdrage van Stad aan het OCMW erbij geteld wordt dat zelfs 43.704 euro.

Er zijn geen cijfers beschikbaar van de effectieve aanwezigheden,maar men heeft 2.422 uitnodigingen verstuurd. (Voor Stad alleen al 1.436 uitnodigingen.)
De kostprijs op basis hiervan bedraagt dan per persoon 21,68 euro. Dit betekent dat de totale kostprijs van de receptie neerkomt op 52.508 euro.

Hoe is die merkwaardig hogere kost te verklaren?
– Hoewel er geen speeches waren voorzien heeft men toch een podium met geluidsinstallatie laten installeren. (De burgemeester kon nu eenmaal niet zwijgen.)
– Een uitgebreider inzet van Picabelco (voor ‘photobooth’) ondersteund door 2 (ipv 1) projectschermen. Xpo zette met Barco ook betere en grotere schermen in dan vorig jaar.
– Het drankenpakket bevatte dit jaar ook Omer.
– Er was een grotere zaal nodig, met meer verlichting.
– Omdat er meer volk was, werden twee bars met bediening voorzien.
– De vestiaire was nu met bediening en met verzekering.
– De receptie werd (op vraag van het OCMW) verlengd tot 20 uur. Bijgevolg viel ook het buffet en het drankenpakket iets duurder uit en was er ook een uitgebreidere personeelsbezetting nodig.
– Voor de bediening van de hapjes heeft Xpo extra kelners laten uitrukken.

Nog ter info.
De (afgeronde) bijdragen van de andere participanten (berekend op basis van het aantal genodigden) in de kosten van het gebeuren:
– Parko: 1.095
– SOK: 43
– Buda: 113
– OCMW: 7.544
– Brandweer: voor dit jaar ten laste van Stad