Goed nieuws vanuit de dienst burgerzaken over het jaar 2014

Nu de bevoegde schepen weer eens weg is naar een andere centrumstad waar hij en zijn vrouw zich beter in het sas voelen, vlug dit.

1849 geboorten op Kortrijks grondgebied.
Tegelijk 1443 overlijdens.
347 kistbegravingen en 582 crematies.
287 huwelijken voltrokken.
63 gevallen van wettelijk samenwonen beëindigd.
268 aanvragen tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.
75 gelukt.
3352 aanvragen voor een reispas.
Er werden 10.656 documenten afgeleverd door de dienst  burgerzaken.
Daarvan 28 procent uittreksels uit het strafregister.

Resultaatgericht beleid

Dat onze plaatselijke pers zomaar klakkeloos napraat wat burgemeester en politie beweert over de halvering van de winkeldiefstallen vanwege camera’s op openbaar domein, het is van een onverdraaglijke onzin.
Al even erg is dat diezelfde steeds betere ’embedded press’ schepen Philippe De Coene volgt in zijn redenering over de volstrekt niet significante daling van de kinderarmoede.

Nieuw journalisme…

Barbes Reke minder toegankelijk

De leefbaarheid in Barbes Reke (Zwevegemsestraat) is na al die jaren nog altijd niet optimaal. En dit niettegenstaande men er al zitbanken heeft weggehaald, een trapveldje met ontmoetingsplaats voor jongeren heeft aangelegd, en een Pradocomité heeft opgericht.

Er blijken nu teveel kleine en grote toegangen.
De nieuwe klacht is dat er vooral des avonds wagens met draaiende motor staan geparkeerd. Het schepencollege heeft nu beslist dat er nog uitsluitend autoverkeer mogelijk is via de Jan Sabbestraat.
Dat is zeker geen daad van dagelijks bestuur. Moet voor de gemeenteraad komen, ook al beschouwt het schepencollege dit als een proefproject.

P.S.
Barbes Reke niet verwarren met de Boulevard Barbès in Parijs.

Onze sociale economie –actoren doen het goed

Stad Kortrijk heeft met diverse actoren die werkzaam zijn in de sector sociale economie samenwerkingsovereenkomsten gesloten . Nu is nagegaan of die betrokken organisaties de afspraken zijn nagekomen in het jaar 2014 en of ze dan ook nog  – zoals voorheen- aanspraak kunnen maken op subsidies.
VERWACHT VOORAL GEEN BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS.

vzw Buurt- en Nabijheidsdienst

Levert goed werk af maar er is nog marge tot verbetering want men kon nog niet ten volle de vruchten plukken van een bijgestuurd intern beleid.
Inzake financies stelt men vast dat de beoogde investeringen in de kinderopvang niet werden behaald.  Maar dat komt nog wel door bijvoorbeeld een nieuwe locatie in Kortrijk-Centrum (Zwevegemsestraat?) en een relocatie met uitbreiding in Heule.

Deltagroep (Kringloopcentrum en vzw Constructief)

Zit inhoudelijk zeker op het goede spoor. Misschien is er een ruimere inspanning verwacht rond het sensibiliseren en inzamelen van hardware.
Financieel beter formuleren hoe de overheidsteun in regel is met de Europese normen.

cvba Kanaal 127

Inhoudelijk ligt de organisatie op schema. Alle beschikbare ruimtes zijn nu verhuurd met uitzondering van de oude loodsen die in erg slechte staat verkeren.
Financieel voldoet men aan de verwachtingen zoals die door het OCMW zijn vastgelegd in een meerjarenplan.

vzw Mentor

De inhoudelijke evaluatie is in grote mate positief, met ruimte voor groei. Er zijn een aantal werkpuntjes die men niet uit het oog mag verliezen.
Er is een duidelijke verantwoordingen van de ontvangen middelen.

Stal 13 (vzw Bolwerk)

Inhoudelijke evaluatie is positief over de hele lijn. Vooruitgang is mogelijk inzake consultatie van de stad bij plannen tot verhuizing en nader afstemming rond Klimaatstad.
De financiële rapportering is in overeenstemming met het financieel plan.
(Noot van de KW-redactie. De samenwerkingsovereenkomst is nooit voor de gemeenteraad gekomen. Stal 13 krijgt zéér veel geld.)

Burgemeester Vincent Q loopt er steeds beter gekleed bij

Onze kuisvrouw op de redactie van Kortrijkwatcher kan er niet over zwijgen.  
Sinds onze burgemeester samen met zijn moeder nooit meer kleren gaat kopen in Brusselse warenhuizen loopt hij er steeds beter en vooral diverser gekleed bij.

Kuisvrouw heeft nu ZELF ontdekt hoe dat komt. (Eerst dacht zij dat het onder impuls van zijn vrouw Anouk kwam.)
Bij de tandarts heeft ze een exemplaar kunnen inkijken van “Sabato”, een luxe-weekend magazine bij de krant ‘De Tijd’.

Het nummer dat ze op de kop kon tikken en intussen is ondergebracht in ons archief dateert van 13 juni.
Een stuk is getiteld  “THE FLYING TAILOR”. Het gaat over Dominique Vindevogel, de Kortrijkse CEO van het kledingmerk Butch Tailors, die als flying tailor de wereld rondreist om prinsen, diamantairs en steenrijke zakenmannen en burgemeesters van wereld- én centrumsteden dure maatpakken en accessoires (hemden, strikjes, slipjes) aan te smeren.

Speed dial

Alreeds in de inleiding van het stuk kon onze kuisvrouw vernemen dat Vincent Van Quickenborne op speed dial staat bij de vliegende kleermaker.
En even verder staat er tot tweemaal toe te lezen dat Vindevogel politici als Geert Bourgeois, Alexander De Croo en Vincent Van Quickenborne tot zijn klanten mag rekenen. Meer nog: “ Quickie belt me zelfs op om te vragen wat hij moet aantrekken.”

Het stuk is overigens in zijn geheel genomen heel informatief.
– Dominique is de broer  van Yvan Vindevogel die samen met Marc Coucke Omega Pharma oprichtte.
(Yvan Vindevogel  is intussen eigenaar van het befaamde hotel Damier op de Grote Markt van Kortrijk en kameraad van Quickie.)
– De moeder van de broers had indertijd twee boetieks in Kortrijk die een periode heel veel geld in het laadje brachten maar later net niet failliet gingen.
– Een handgemaakt pak van de vliegende kleermaker gaat van 1.450 tot 12.500 euro. Vindevogel ontwerpt dat – naar het verluidt – maar doet voor die maatpakken een beroep op ateliers in Milaan en Puglia. De corporate-bestellingen worden evenwel afgewerkt in Turkije.
РButch Tailors telt twee winkels in Kortrijk, twee in Knokke, ̩̩n in Nieuwpoort en ̩̩n in Roeselare.

Over de sprongsgewijze evolutie van de opbrengst van de gemeentelijke administratieve sancties

Sinds mei 1999 kregen gemeenten de mogelijkheid om bepaalde inbreuken op hun lokale  politieverordening zelf te sanctioneren door middel van ‘gemeentelijke administratieve sancties’ (GAS) in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Het gaat dan bijvoorbeeld over lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti, en verder nog over winkeldiefstallen, beledigingen van een politieambtenaar, drugsverbonden overlast, foutief stilstaan of parkeren.

Volgens de jaarrekening 2014 bedroeg de GAS-opbrengst vorig jaar “slechts” 26.478 euro.

Maar bekijk nu eens de evolutie van die opbrengsten zoals vermeld in de vierde aanpassing van het Strategisch Meerjarenplan (goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni laatstleden). Het gaat om geraamde bedragen.
– Dit jaar 2015 maken we een sprong naar niet minder dan 146.940 euro.
– Volgend jaar 144.000 euro.
– En in 2017 wordt het bedrag geraamd op 100.000 euro.

Vanwaar die verhogingen?
Ligt dit aan de verhogingen van de administratieve geldboete? (Nu maximaal 350 euro, en voor minderjarigen max. 175 euro.) Of aan het feit dat ‘foutief stilstaan of parkeren’ nu ook in aanmerking kan komen voor een financiële GAS?

We begrijpen er niets van.
Want in 2018 daalt de geraamde opbrengst plotseling weer fors naar 28.370 euro.

P.S.
De verhoogde opbrengst kan ook niet liggen aan het feit dat het werkgebied (de gemeenten van de politiezone VLAS) is uitgebreid met de drie gemeenten van de PZ Grensleie (Wevelgem,  Ledegem, Menen) want dat was al in 2013 het geval.

Eventjes maar over de eerste budgetwijziging 2015:

Op de speciale gemeenteraad van 29 juni stonden heel belangrijke punten ter bespreking. Onder meer: de jaarrekening 2014 van Stad, dezelfde voor het OCMW, de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, de eerste budgetwijziging 2015.
Fervente lezers van onze plaatselijke gazetten hebben over dit alles bitter weinig tot niets kunnen vernemen. Onze lokale reporters bekijken niet eens deze documenten, en als raadsleden of schepenen er niets of bijna niets over zeggen, wordt er dan ook niets genoteerd. Logisch toch? Daarentegen krijgen we over alle onbenulligheden die ter sprake kwamen in die speciale Raad wel de hoogst mogelijke informatie.

Kortrijkwatcher wil het nu dus even hebben over die eerste budgetwijziging voor het lopende jaar. Kort hoor.
Enkel over die zaken waarover de geïnteresseerde burger wel eens graag iets verneemt.
Bijvoorbeeld dat Student Welcome zijn toelage kwijtspeelt. Dat Alacazar nu toch geld krijgt. De opbrengst van GAS. Dat de personeelskosten toch niet worden in toom gehouden. (Een grote belofte van de nieuwe tripatite.)

* Opvallend is dat het budgettaire resultaat van het boekjaar nu negatief is geworden: min 2,26 miljoen tegenover een oorspronkelijk batig saldo van plus 1,7 miljoen euro.

* Ook het saldo van het exploitatiebudget (gewone uitgaven en ontvangsten) is verlaagd van +16,07 miljoen naar 11,33 miljoen.
– De exploitatie-uitgaven stijgen met 2,81 miljoen tot 115,84 miljoen.
– De ontvangsten verhogen met 1,98 miljoen naar 127,18 miljoen.
(Dit alles wordt nauwelijks uitgelegd in de boeken, en ook niet in de gemeenteraad.)
– Even tussendoor: de opbrengst van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt met 120.000 euro opgetrokken. De oorspronkelijk raming bedroeg ca. 30.000 euro. (Is dit waarlijk louter te wijten aan de uitbreiding van het werkgebied met de politiezone Grensleie?)
– Nog even tussendoor. De personeelskosten stijgen weer (ja!) van 43,37 miljoen naar 44,85 miljoen euro.

* Het netto-investeringsbudget daalt van 20,25 miljoen naar 19,57 miljoen euro.
– De investeringsuitgaven stijgen met 19,07 miljoen naar 48,10 miljoen.
– Maar de ontvangsten stijgen ook: met 19,07 miljoen naar 28,53 miljoen.
(Dit alles wordt alweer nauwelijks uitgelegd.)

* Enkel opvallende nieuwe posten inzake investeringen (werken, leveringen, diensten)
– Afbraak van het kopgebouw NMBS op Kortrijk Weide: 70.000 euro.
– Meerwerken Groeningeheem: 80.000 euro.
– Onteigeningsvergoeding voor Marluc (Zwevegemestraat): 450.000 euro.
– Muziekcentrum: +400.000 euro naar 900.000.
– Alcatraz: zou eerst niets krijgen maar nu wel 20.000 euro.
– Aankoop bus (“1777 op wielen”): 80.000 euro.
– Beluikenplan: +123.000 naar 223.000 euro.
– Studie warmtenetten: 80.000 euro.

* Over de verkoop van materiële vaste activa.
Oorspronkelijk raamde men de ontvangsten op 6,83 miljoen. Nu nog op 2,42 miljoen.
(Geen uitleg gevonden of gehoord.)

* Nieuws over gewijzigde toelagen?
– Unie de Zorgelozen: 14.000 euro.
– De Grote Verleieding: +39.000 euro.
– Student Welcome Concert: toelage van 3.500 euro geschrapt !
– Fonds voor Sociaal kapitaal: 169.488 euro geschrapt.
– Fonds projecten sociale economie: +129.488 euro.

HET STAAT ALLEMAAL NIET IN DE GAZETTEN

Kortrijkse taxi’s krijgen unieke lichten

Niet nader genoemde taxi-exploitanten ijverden voor een uniek taxilicht dat dan enkel wordt gegeven (gratis??) aan vergunde bedrijven. (Wat als Uber naar hier komt?)
De aankoop omvat 30 taxilichten en de raming bedroeg 17.000 euro, inclusief BTW.
De aankoop is intussen gegund aan de “economisch meest voordelige” bvba Voxdale uit Wijnegem voor 14.157 euro.
De lichten worden in België ontworpen en alhier vervaardigd. Ze zijn aerodynamisch, kunnen tegen harde wind en zijn corrosiebestendig. De kleuren zijn die van de huisstijl van stad.

Breaking news: St. Medard moet nu echt zijn vast terras afbreken

Het is nu zeker.
Tegen 21 juli moet het helemaal weg, inclusief palen en funderingen.
We hebben het over het befaamde vaste terras van de horecazaak St. Medard, een grote houten constructie boven het vijvertje in de Begijnhofstraat, vlakbij O.L.Vrouwkerk. Dat terras was na veel vijven en zessen tijdelijk vergund voor de terrasseizoenen van de periode 2012-2014. Het schepencollege heeft nu gemerkt dat het terras nog steeds in gebruik is en daarmee dus in staat van overtreding is.

De bestaande situatie is opnieuw voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Goed en dat bracht als bindend advies uit dat het terras geheel en al moet verdwijnen. In elk geval vond het Agentschap geen argumenten om een gunstig advies uit te brengen voor het voortbestaan van het terras.
De exploitant van de horecazaak mag nog wel terrasjes met los meubilair en houten vloer aanleggen in de beuken van het muurtje langs het vijvertje. En dat muurtje mag dienen als zitplaats voor de consumenten.

Over de spanningen binnen de tripartite

Peter Lanssens, de best geïnformeerde reporter van “Het Laatste Nieuws” gewaagt vandaag voor het eerst over de perikelen binnen de nieuwe coalitie VLD, N-VA en SP.A.
Hij heeft blijkbaar opnieuw de N-VA-schepen van Financiën Catherine Waelkens aan de praat gekregen. Zij steunt warempel partijgenoot-raadslid Steve Vanneste die onlangs is geschorst door de nationale partijleiding omdat hij openlijk kritiek geeft op zijn partij. Raadslid Vanneste is tegelijk ook voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea en kan al geruime tijd niet meer door één deur met de N-VA schepen van Cultuur An Vandersteene.

Vanneste wordt morgen op het matje geroepen voor de tucht- en verzoeningscommissie van zijn partij en men vreest dat hij zal geroyeerd worden. Schepen Waelkens waarschuwt: “Als we al onze jonge mensen op deze manier buiten duwen, zal het snel voorbij zijn met de N-VA.”
En de schepen verwijst hierbij naar haar eigen “gewetenskwesties” (sic) binnen het schepencollege. Hoe zij het bijvoorbeeld totaal oneens was met de beslissing van SP.A-schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene om de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de Doorniksestraat om te turnen tot onder meer een sociaal volksrestaurant. Een peperdure investering waarbij zij onder druk van haar partij gedwongen werd om die goed te keuren.

Het is overigens algemeen gekend dat de schepen van Financiën overhoop ligt met meer in het bijzonder collega De Coene. Op allerhande vergaderingen en recepties steekt zij het niet onder stoelen of banken dat naar haar mening de tripartite aan potverteren doet. En zij kan zelfs uiterst moeilijk verbergen dat ze geen al te hoge dunk heeft van de prestaties en de kennis van haar partijgenoten binnen het schepencollege. Meer speciaal An Vandersteene moet het dan ontgelden.

Binnen het schepencollege rommelt het meer dan we weten. (En de pers Рzeker (LPS) Рw̩̩t er meer over, maar vertelt het niet.)
Zo zijn er waarlijk schepenen-coalitiepartners die nu minder en minder schoorvoetend openlijk toegeven dat er met de schepen van Cultuur en Sport eigenlijk geen land valt te bezeilen. En naar verluidt heersen er nu ook irritaties over de cumul van de burgemeester als parlementslid (voorzitter van de commissie Sociale Zaken), een cumul die hem als Kortrijks burgemeester teveel zou in beslag nemen.