Schoonmaak stadsgebouwen kost per maand 15.114 euro

Stad heeft (slechts, – vroeger véél meer) drie firma’s aangeschreven om een offerte uit te brengen voor de dagelijkse of periodieke schoonmaak van stadsgebouwen gedurende een periode van niet minder dan vier jaar. Te weten: vanaf halfweg deze maand september tot 13 september 2019. Het gaat om vier clusters van gebouwen. De bedragen die de inschrijvers voorstelden lagen zeer ver uit elkaar. Bijvoorbeeld voor de cluster “noord” (??) was het laagste bedrag 50.984 euro en het hoogste 141.831 euro. De NV Cleaning Professional uit Erembodegem valt ditmaal uit de boot terwijl zij toch het goedkoopste bod deed voor het schoonmaken van het stadhuis.

Cluster 1 (stadhuis) gaat naar Iss nv uit Vilvoorde voor 495.615 euro. (Dat is 10.325 euro per maand.)
Cluster 2 (depot) is voor Gom nv uit Antwerpen. 123.868 euro.
Cluster 3 (niet nader bepaald): Iss nv voor 83.832 euro.
Cluster 4 (‘noord’): Gom nv voor 50.984 euro.

Totaal: 754.300 euro (incl. BTW) voor 48 maanden.

Jaarlijkse bedragen:
2015: 62.858 euro (vier maanden)
2016: 188.575 euro (twaalf maanden)
2017: idem
2018: idem
2019: 125.716 euro (acht maanden)

P.S. (1)
Vroeger gebeurde de schoonmaak in eigen beheer.
Nu is het werk uitbesteed. Het gaat dus om “verdoken” personeelskosten.
P.S. (2)
We weten niet of de bedragen kunnen geïndexeerd worden.

Kosten autovrije zondag ?

Stad heeft kosten noch moeite gespaard om van de derde editie een succes te maken. (De voorbereiding ervan begon al in februari van dit jaar.)
Totaaluitgave voor Stad alleen al: 43.133 euro.
Hierna enkele posten.

Materiaal
– 70 affiches met campagnebeeld: 1.815 euro
– spandoek Halletoren: 453 euro
– kubussen met campagnebeeld: 1.300 euro
– huur tenten, tafels, stoelen: 4.000 euro
– huur geluidsinstallatie: 1.076 euro
– groene haltes met kunstgras: 6.200 euro
– 10 picnicbanken: 4.000 euro

Activiteiten
– krijttekeningen: 3.880 euro
– 2 paardetrams: 1.815 euro
– riksja’s en steps: 1.418 euro

Animaties
– mobiel naaiatelier: 1.622 euro
– live swing orkest: 1.600 euro
– swing dansinitiatie: 1.430 euro

Kortrijk Spuit !

De dienst spuitenruil recupereerde vorig jaar meer (drugs)spuiten dan er werden verdeeld.
En nochtans vindt men (team BOD, de spuitenpatrouille, gemeenschapswachten, politie , Rap en Rein,…) in de stad (vooral in het centrum, in parken) telkenjare toch nog zowat 500 zwerfspuiten.
De spuitenpatrouille (SPAT genaamd) die bestaat uit ex-verslaafden trekt er elke woensdag op uit. Het team BOD werkt tijdens de kantooruren. Overdag meldt de politie zijn vondsten aan het meldpunt 1777, maar wat de politie ‘s avonds of ‘s nachts vindt wordt niet geregistreerd.
De vrijwilligers van SPAT krijgen geschenkbonnen ter waarde van 800 euro, te innen bij Colruyt. Voor materiaal (handschoenen, veiligheidschoenen, afvaltangen, hesjes) er een budget van 1.000 euro voorzien.

Nog over het arrest van de Raad van State inzake de levering van farmaceutische producten aan vijf OCMW’s (2)

Het vorige raamcontract met Patrona Pharma Group voor het leveren van allerlei medicatie aan verzorgingscentra van het OCMW begon in april 2011 en loopt af eind van deze maand september.
Al in februari van dit jaar is er een nieuw lastenboek voor toekomstige leveringen voorgesteld op een bijeenkomst van “W13”, het nieuwe samenwerkingsproject van 13 OCMW’s uit de regio. Slechts vijf OCMW’s besloten om mee te doen aan een gezamenlijke aankoop van allerhande farmaceutische producten voor hun woonzorcentra gedurende een periode van vijf jaar: Zwevegem, Harelbeke, Wervik, Avelgem.

Het OCMW Kortrijk werd aangeduid als aanbestedende overheid. Als wijze van gunnen koos men voor een open offerteaanvraag. De geraamde prijs van de levering van “geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsprducten” voor 60 maanden bedraagt 2.630.000 euro of 3.182.300 euro inclusief BTW.

Er liepen inschrijvingen binnen van vier apotheken (tussen haakjes de score op 100): Distephar uit Loppem (88), Pharma uit Kortrijk (82), Patrona Pharma Group uit Sint-Gilles (76) en Multipharma uit Brussel (61). Een uitgebreide jury verkoos op grond van een resem gunningscriteria Distephar als leverancier met het grootste aanbod aan farmaceutische zorg. De Kortrijkse OCMW-raad van 9 juli bekrachtigde die keuze.

De niet verkozen N.V. M.D.D. Pharma had al onmiddellijk (11 juli) via een email aan het OCMW bedenkingen bij de puntentoebedeling. De N.V. stelde zelfs op 24 juli een vordering in bij de Raad van State strekkende tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van de OCMW-raad van 9 juli.

En waarlijk. Bij arrest nr.232.068 van 20 augustus 2015 beveelt de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het OCMW Kortrijk van 9 juli waarbij de overheidsopdracht tot ‘levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten’ voor de woonzorgcentra van vijf OCMW’s wordt gegund aan de bvba Distephar.

Hoe komt de Raad van State tot dit arrest?
– Een van de kwalitatieve selectiecriteria stelde dat uit een beschrijving van de technische uitrusting van de inschrijvende kandidaten moet blijken dat de kwaliteit en de continuïteit van de levering kan gewaarborgd en gegarandeerd. De apotheek dient daarbij als minimale eis permanent te beschikken over twee medicatierobots in eigen beheer. De verzoekende partij (Pharma dus) stelde in zijn vordering dat Distephar niet voldoet aan die eis. In het arrest bestempelt de RvS dit middel van de verzoekende partij “in deze mate als ernstig”.
– In de door Pharma bestreden gunningsbeslissing staat dat de ingediende offertes werden nagezien op hun formele regelmatigheid en in het verslag van nazicht wordt wat mogelijke uitsluitingsgronden betreft (om deel te nemen aan een aanbesteding) verwezen naar een selectie “op basis van een verklaring op eer”. De RvS merkt hierbij op dat het OCMW wat betreft uitsluitingsgevallen de echtheid van de verklaring op erewoord van de gekozen inschrijver niet heeft onderzocht. Het administratief dossier noch de offerte zelf bevat enig uittreksel van het strafregister van de gekozen inschrijver. De RvS vindt dit middel van de verzoekende partij ook “in deze mate ernstig”.

“De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden bevolen.”
Wat nu? De vorige raamovereenkomst eindigt op 30 september !

P.S.
De Raad van State bespreekt in het arrest slechts twee van de blijkbaar vijf ingediende middelen van de verzoekende partij Pharma.
Zou dat te maken hebben met het feit dat beide partijen hebben gevraagd om bepaalde stukken als vertrouwelijk te behandelen? Raar. Vreemd, heel vreemd. Kunnen de onderzoeksjournalisten van onze plaatselijke gazetten het even uitzoeken waarom de middelen 1, 2 en 4 van Pharma op de website van RvS in het geheel niet zijn besproken? Even bellen naar de OCMW-voorzitter, dat kan toch?

Arrest nr. 232.068 van de Raad van State in de zaak A.216.525/XII-7918 (1)

Ge moet dat een keer lezen zeg!…
Het arrest dateert al van 20 augustus en is tot op heden zorgvuldig uit de openbaarheid gehouden.
Morgen meer daarover in deze elektronische krant.

De verwerende partij is het OCMW Kortrijk en de verzoekende partij de NV M.D.D. Pharma, een apotheek uit Kortrijk (Zwevegemsestraat) .
De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het OCMW Kortrijk van 9 juli 2015 waarbij de overheidsopdracht “Levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van het OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik, Avelgem” wordt gegund aan de BVBA Distephar.

Distephar is een apotheek uit Loppem.
De levering had een looptijd van vijf jaar en het bedrag werd geraamd op 2.630.000 euro, zonder BTW.

(Wordt vervolgd dus.)

Quote van de dag: “Kun je daarmee leven, schepen?”

In de gemeenteraad van maandag jongstleden stonden drie niet onbelangrijke punten geagendeerd die vallen onder de bevoegdheid van schepen An Vandersteene (N-VA). Bij elk van die punten heeft ze gezwegen als vermoord en liet zij de repliek over aan ofwel de burgemeester ofwel schepen Adolphe Scherpereel.
Het ging over de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke vzw Musea het gevoerde beleid, de eventuele overbrenging van de cultuurtempel BE-part uit Waregem naar Kortrijk en het onderkomen van het stadsarchief. (Vandersteene is nu ook bevoegd voor het archief, sinds zij onderwijs is kwijt geraakt.)

Op een gegeven ogenblik (22u26) kon raadslid Stefaan De Clerck (van de CD&V, oppositie) het niet meer aanzien en riep hij uit: “Kun je daarmee leven, schepen, dat je niet mag antwoorden? Schepen zijn, en niets mogen zeggen?”
Volgens ‘Het Laatste Nieuws’ lieten collega’s uit het schepencollege achteraf weten dat An “er een beetje door zit”.

Voetnoot.
Vandersteene is al twee bevoegdheden afgenomen: ontmoetingscentra en onderwijs. In ruil kreeg ze er ‘stadsarchief’ bij… En DE FACTO heeft zij op gebied van cultuur ook niks te zeggen.

Hoe staat het met de verkoop van stadseigendommen?

Zoals onze lezers sinds lang weten streeft de tripartite naar een sober bestuur.
Dit moet ondermeer gebeuren door het verminderen (verkopen) van een aantal gebouwen. Bij de start van de legislatuur is een lijst opgemaakt van verkoopbare eigendommen.
Vooropgestelde realisatiegraad was 70 procent. In 2013 is er voor 85 procent gerealiseerd, maar in 2014 slechts voor 47 procent van het vooropgestelde bedrag. (Dit jaar nog niks.)
De gerealiseerde opbrengsten in de periode 2013-2014 bedroegen 3,69 miljoen euro, waarvan een deel (1,43 miljoen) voortvloeide uit “gekoppelde verkopen” (gerealiseerd na investeringen) en een groot deel (1,92 miljoen) uit losse verkopen. De rest kwam van transacties uit het verleden.

Voor de jaren 2015 tot en met 2019 zijn er gewaarborgde inkomsten ten bedrage van 1.162.060 euro. Zij vloeien voort uit reeds afgesloten vastgoedtransacties (erfpachten, verkopen met spreiding van betaling). Het gaat om het ondernemerscentrum de oude dekenij, het JOC en bouwgrond in de Sint-Antoniusstraat/Tuighuisstraat.

Daarnaast voorziet men voor de periode 2015-2019 mogelijke ‘quick wins’(verkopen met directe inkomsten) ten belope van 4,63 miljoen euro. Bij een realisatiegraad van 85 procent zou het dan gaan om bijna 4 miljoen euro.
De ‘quick wins’ zijn onderverdeeld in drie categorieën.
1. De verkopen van stadseigendommen met een belangrijke stedenbouwkundige impact:
– het voormalige politiegebouw in de Sint-Amandslaan,
– woningen langs het Achturenhuis (Tuinstraat, Nieuwstraat),
– de voormalige brandweerkazerne.
2. De losse verkopen zonder specifiek voorwaarden:
– vier woningen in de Heirweg,
– het Casinogebouw aan het Casinoplein,
– de Blauwe Hoeve aan de Doorniksesteenweg.
3. De verkopen aan aangelanden:
21 percelen restgronden die niet meer nuttig zijn voor stad.

Voorts voorziet men voor de periode 2015-2019 nog “gekoppelde verkopen” ter waarde van 4,35 miljoen. Deze transacties kunnen pas indien ook investeringen gebeuren.
Het gaat om
– de tuighuizen in Marke,
– het Erfgoedhuis (Onze Lieve Vrouwstraat),
– de woning Broelkaai 4,
– grond in de Aardweg te Marke,
– de feestzaal ‘t Skut in Aalbeke,
– het Oud Gemeentehuis in Aalbeke,
– het Depot Ruimte in Rollegem.

Besluit.
Stad hoopt voor de jaren 2015-2019 voor bijna 10 miljoen euro inkomsten uit de wacht te slepen door de verkoop van patrimonium.

Goed onthouden.

Burenruzie tussen burgemeesters

In Zwevegem is men absoluut niet te spreken over de promostunt van de stad Kortrijk die de deelgemeente Kooigem in Bevergem omdoopte. De VRT-fictiereeks over dat dorp is immers grotendeels gefilmd op Zwevegems grondgebied.
De Zwevegemse burgemeester Marc Doutreluingne stoort zich enorm aan de “publicitaire honger” van onze burgemeester (zie Het Laatste Nieuws van 10 september). Vandaag gaat Doutreluingne in dezelfde krant een stapje verder: “Geloof Van Quickenborne niet, want hij is sterk in grove leugens.”

Amaai.
De Zwevegemse gemeenteraad van 26 mei heeft met een zeer nipte meerderheid (14 voor en 13 onthoudingen) beslist om te participeren in de concurrentiedialoog die stad Kortrijk heeft opgestart met het oog op de bouw van een nieuw zwembad alhier op Kortrijk-Weide én in Zwevegem.
Met iemand die “grove leugens” verkondigt werk je toch niet samen?

Het GAS-team zal nog uitbreiden

Momenteel bestaat het team dat in Kortrijk instaat voor de behandeling van dossiers omtrent ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ uit 7 personen: 2 sanctionerende ambtenaren, 1 ondersteunende jurist (halftijds), 1 bemiddelingsambtenaar (bijna volledig betaald door de federale overheid), 1 coördinator, 2 administratieve medewerkers.
Dat team behandelt de dossiers van de politiezone VLAS (ca. 1.000 op jaarbasis), de politiezone Grensleie (ca. 200 uit Menen, Wevelgem en Ledegem).

Een uitbreiding zal nodig zijn aangezien het GAS-team straks ook nog bevoegd wordt voor de dossiers van Zwevegem.
Maar nog meer omdat het team nu ook dossiers in handen krijgt betreffende overtredingen inzake parkeren. Sinds 1 februari kunnen medewerkers van het parkeerbedrijf PARKO hieromtrent vaststellingen doen en sinds 1 maart kan de politie dit soort inbreuken ook laten regelen door het GAS-team. Overtredingen inzake parkeren in Kuurne en Lendelede en de politiezone Grensleie behoren straks ook nog tot het takenpakket van het GAS-team.

Inzake foutief parkeren zijn er in dat half jaar dat de nieuw regeling in voege trad alreeds 2.115 vaststellingen gedaan. 1.130 door PARKO, waarvan tot op heden 476 boetes werden geïnd ter waarde van 37.565 euro (gaat naar PARKO) en 985 vaststellingen door de politie met 369 boetes met als opbrengst 21.395 euro (voor Stad).

In 2014 zijn er in totaal 868 dossiers binnen gelopen bij het GAS-team, dat is slechts 12 meer dan in 2013.
Er is een toename van het aantal gemengde inbreuken zoals winkeldiefstallen en vandalisme en een lichte afname van het aantal klassieke overlast fenomenen.

Lokale pers steeds beter “embedded”

Onze Kortrijkse pers krijgt hier steevast het stempel van een “embedded press” mee.
Dat komt bijvoorbeeld omdat onze persjongens altijd opnieuw klakkeloos berichten van het schepencollege weergeven, zonder enige kanttekening, zonder vraagtekens, zonder ook maar iets te checken. (Zij weten ook nergens iets van.)
Onlangs nog vond de pers – in navolging van het schepencollege – dat snelheidscontroles in de zones 30 het aantal ongevallen doet verminderen. Dat is aantoonbaar onjuist. Ook weer recent slaagde de pers er niet in om de cijfers van het schepencollege over toekomstige stads- en OCMW-investeringen (over tien jaar!) te corrigeren of als onwaarschijnlijk te bestempelen.

Er doet zich nu een nieuw feit voor: persberichten van de oppositie worden niet eens meer opgenomen.
Op 28 augustus hield de CD&V een persmeeting waarbij een communiqué werd verspreid met standpunten van die partij over Hoog-Kortrijk, de brandweerzone Fluvia, de ontmoetingscentra, de opvang van vluchtelingen.
Tot op heden heeft de geschreven lokale pers daar geen woord aan vuil gemaakt.