Een geruisloze benoeming aan het conservatorium

Morgen 1 december 2015 krijgt het muziekconservatorium een nieuwe directeur: de heer Peter Verhoyen, geboren te Kortrijk maar wonende in Sint Michiels.
De vorige directeur Marc Matthys heeft op zijn sokken “afscheid genomen” van zijn school en de nieuwe is al even geruisloos op 9 november door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld.
De vacantverklaring van het ambt gebeurde op 29 juni. Op het examen van 16 oktober daagden zeven kandidaten op. Slechts één behaalde het vereiste aantal punten op het geheel en de onderdelen van het examen.
Verhoyen is op proef en dus tijdelijk aangesteld. Hij kan uiterlijk na twee volledige schooljaren definitief benoemd worden.

P.S.
Verhoyen is fluitist en piccoloist. Verbonden aan de Filharmonie. Docent aan conservatoria in Antwerpen en Brussel.
Enzovoort: hij heeft een eigen website.

Kunnen onze zitbanken nog dit jaar verfraaid?

We vrezen er sterk voor !
De opdracht om de zitbanken (en houten bruggetjes) in de stad nog dit jaar 2015 te verfraaien werd door het schepencollege eind september uitgeschreven. De raming bedroeg 14.526 euro. Intussen zijn er drie offertes binnengelopen. De laagste inschrijver pakte uit met een bedrag van 28.277 euro, dat is nog 94 procent hoger dan de raming. Een andere inschrijver vroeg 39.292 euro en de derde zelfs 69.024 euro.

De werken zijn dus niet gegund wegens abnormaal hoge prijzen, en we zijn intussen eind november.
Het kan niet anders: het bestek was onduidelijk, en de raming voor de bruggetjes was er volkomen naast.
(Soms staan we verbaasd over het feit dat in bepaalde technisch moeilijk of zeldzame opdrachten voor werken of leveringen de ramingen van de ambtenarij dan wel toch heel nauwkeurig zijn…)

Dat volksrestaurant is wel degelijk haalbaar

De OCMW-raad van mei heeft beslist om over te gaan tot de aankoop van de voormalige tapijtwinkel “Gheysens” in Doornikstraat en het appartementsgebouw ernaast (vlakbij de tunnel onder de spoorweg). Dit alles met de bedoeling om aldaar een volksrestaurant te ontwikkelen, een kinderopvang en kantoortruimte voor ondersteunende diensten van een toekomstig zorgbedrijf.
De aankoopprijs van de twee panden bedroeg 1.395.000 euro (dat is minder dan geschat en ook minder dan de vraagprijs). Voor het volksrestaurant voorziet men 1,2 miljoen euro. Kinderopvang: 700.000 euro. Zorgbedrijf: 1,9 miljoen euro. Ontwerper: 304.000 euro (dat is intussen 354.046 euro geworden). BTW: 861.840 euro. Totaal: 6.410.886 euro.
Het ontwerpteam is Buro II & Archi + I cvba uit Brussel. Het appartementsgebouw wordt gesloopt. De voorgevel van de tapijtwinkel blijft bestaan, maar binnenin komen grootse renovaties en nieuwbouw.

Het project “volksrestaurant” of “sociaal restaurant” bracht enige commotie teweeg, zelfs binnen de stadscoalitie en natuurlijk ook bij de horecasector. Vandaar dat het OCMW een haalbaarheidsstudie liet uitvoeren door de vzw Mentor, gecoördineerd door Piet Lareu. En jawel hoor: het sociaal restaurant is haalbaar !
Op basis van een positionering volgens de 4 P’s is een concept uitgewerkt en vertaald naar een financieel plan.
Wat zeggen die vier P’s?

Plaats:
– zeer geschikt: centraal gelegen.
– goed zichtbaar en goed bereikbaar. (Nvdr: parkeerplaatsen?)

Product:
– sfeer: open, hip, trendy, aantrekkelijke en laagdrempelig.
– menu: gezonde en verse dagschotel, beperkte kaart.
– openingsuren: 5 middagen en 2 avonden.
– personeelsbezetting kan laag gehouden worden door structurele samenwerking met de horeca-opleiding van VORK.
– personeelskost kan laag gehouden worden door onderwijsuren van VORK in te brengen. (Nvdr: HORECA-Vlaanderen wil wel dat de lonen dezelfde zijn als in andere horecazaken, volgens PC 302.)
– aantal zitplaatsen: 80.

Prijs:
– marktconform (12,1 euro) met mogelijkheid tot sociale tarieven: 6,6 euro (verhoogde tussenkomst), 3,3 euro (leefloners). (Foodcost dagschotel zou 3,5 euro bedragen.)
– leveranciers: biologisch en lokaal (korte keten), raamcontracten, recuperatie voedseloverschotten.

Promotie:
– klantenwerving via toeleiders en via campagne.
– ‘s middags meer doelgroepen (kansarmen) en ‘s avonds meer de gewone man.
– bezettingsgraad: 75 procent.

Naar een nieuwe (vijfde) jumelage?

Bijna geen Kortrijkzaan die dat weet (en nog minder weet waarom, of hoe dat zo gekomen is) maar Kortrijk telt vier zustersteden: Bad Godesberg (sinds 1964), Frascati (1967), Windsor-Maidenhead (1981), Saint-Cloud (1993).
Nu beraadt de bevoegde schepen voor jumelages Catherine Waelkens (N-VA) zich over de kandidatuur van een mogelijk vijfde zusterstad: Noordoostpolder. Een heel grote Noord-Hollandse gemeente qua oppervlakte met 46.456 inwoners.

Ja, hoe is dat zo gekomen?
Om een ons nog onbekende reden kreeg de Heulse vereniging voor mineralogie en paleontologie “Guapo Team Belgium” een bijzondere erkenning van de gemeente Noordoostpolder. En bij die uitreiking gaf de burgemeester aldaar te kennen dat hij wel eens een bezoek aan onze stad wou brengen om na te gaan of er een mogelijke jumelageband kon gesmeed worden.
Schepen Waelkens is ingegaan op die vraag en heeft burgemeester Aucke Van der Werff (met ega) uitgenodigd om op 25 september in hotel Damier een “verkennend gesprek” te voeren over de zaak. De uitkomst van dit overleg is nog onbekend. (Kan de reguliere ’embedded press’ even bellen?)
‘s Anderendaags heeft burgemeester Van Der Werff in Heule (o.c De Vonke) de derde internationale tentoonstelling en beurs voor minerale en fossielen geopend. Schepen Waelkens hield ook het lintje vast.
Kosten van het Hollandse echtpaar zijn betaald: 125,90 euro. Het beschikbare budget voor jumelages bedraagt 5.000 euro.

P.S.
Het Spaanse woord “guapo” betekent zoiets als knap, charmant, aantrekkelijke, trendy.
Maar de vzw ‘Guapo Team Belgium’ sleurt er voor de naam van de vereniging een heel andere uitleg bij. Bij het haar getrokken. De G van Geologie, de U van LeUk, de A van Apart, de P van sPortief, de O van dOen.
De vereniging heeft een website en zit op FB. Voorzitter is de Heulenaar Jan Ocula.

Over de meerwerken voor de restauraties in het Begijnhof

Die meerwerken komen ter sprake in de eerstvolgende zitting van de OCMW-raad op 19 november.
Vooreerst gaat het om de meerwerken bij de restauratie van de woningen vlakbij de ingang, de inkompoort zelf en de smalle doorgang naar Sint-Maartenskerkhof. De werken werden in 2011 gegund aan Vandendorpe NV uit Brugge voor 1,44 miljoen euro, inclusief BTW van 6 procent.
De architecten Philippe Pauwels (uit Kortrijk) en Monique Stoop (uit Wannebecq) constateren nu dat er een substantiële overschrijding is gebeurd van de voorziene hoeveelheden metselwerk. (De hieraan gekoppelde uitvoeringstermijn werd in augustus van vorig jaar al een keer verlengd met 73 werkdagen.) Inclusief de BTW is er op vandaag ten opzichte van het aanbestedingsbedrag een budgetoverschrijding van zowat 238.000 euro, oftewel 16,47 procent.
Die meerwerken zijn in principe betoelaagbaar, maar een aanvraag hiertoe kan niet meer want het plafond van de subsidie is vastgelegd op basis van het aanbestedingsbedrag.

Nog in de OCMW-raad van aanstaande donderdag is de eindafrekening van de restauratie van de Sint-Annazaal geagendeerd. Dat werk werd in september 2014 gegund aan Vanhecke NV uit Wilrijk voor 1,62 miljoen euro, exclusief BTW. Ontwerpers waren hier opnieuw Pauwels en Stoop. (De definitieve oplevering is al tweemaal geweigerd.)
Ongezien is dat in het voorliggende agendapunt geen enkel bedrag is ingevuld inzake meerwerken, hoeveelheden in meer of min, prijsherzieningen.
Een deel van de kostprijs is gesubsidieerd door Onroerende Erfgoed. Ook hier is géén bedrag vermeld in de toelichting. Het saldo dat moet betaald door het OCMW kennen we dus niet.

Bib zal voor 12.800 euro strips kopen

De uitleencijfers van strips nemen jaarlijks toe.
Vandaar dat de stadsbibliotheek volgend jaar van plan is om nog meer strips, stripromans (graphic novels) en manga aan te kopen, – ook Frans- en Engelstalige . En niet enkel voor kinderen.
Men zal dat doen op afroep en de gunning geschiedt bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.
Zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen: ‘Boekenwolf’ en ‘Komma in de Lucht’ (uit Kortrijk) en ‘De Striep’ (uit Brugge).
Een belangrijk gunningscriterium is het kortingspercentage van de inschrijver, berekend op de gangbare kleinhandelsprijs. Dat mag niet lager zijn dan 15 procent van die prijs.
(De juridische dienst van Stad vindt dat men de korting moet bekijken op basis van de adviesprijs van de uitgever.)
Raming van de prijs: 12.800 euro (BTW inbegrepen).

Bedenkingen bij de concessie van de brasserie van de stadsschouwburg

1.
De nieuwe exploitante uit Kuurne stelt een naamsverandering voor. “De Komedie” zou “Donkey Blue’s” heten.
Kan dat wel? Het schepencollege wil namelijk ten stelligste dat de nieuwe naam van de brasserie “een duidelijke link legt naar de schouwburg en de naamkeuze dient in overleg met de stad te gebeuren”. (Stel dat de N-VA-schepenen – meer speciaal Adolphe Scherpereel – een Engelse naamgeving billijken dan lijkt ons bijvoorbeeld “Limelight” heel geschikt.)

2.
De curator van het faillissement van de BVBA Soval stelde in maart een nieuwe concessiehouder voor. Een besluit van het schepencollege van begin april wou daar niet op ingaan.
Nog in dezelfde maand ging almettekeer een werkgroep (van stad) toch akkoord met een door de curator voorgestelde kandidaat-concessionaris.
Op zichzelf is dat al raar. Maar raarder is nog dat de (nieuwe) aanvaarde kandidaat een andere is dan de oorspronkelijk voorgestelde “geïnteresseerde”. Is er een vergelijking tussen de voorstellen van de kandidaten gebeurd? Op grond van welke criteria is men tot een oordeel gekomen?

3.
Als stad op zoek gaat naar een concessionaris voor bijvoorbeeld een cafetaria van een zwembad of sportcentrum, dan wordt daar veel publiciteit aan gegeven. Dit keer was dat helemaal niet het geval. De curator nam het heft in handen.
Nu weten we wel dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is op domeinconcessies. Onderhands toestaan van een concessie is mogelijk. Maar het gelijkheidsbeginsel houdt toch in dat men elke gegadigde als gelijke behandelt en een gelijke kans krijgt op het verkrijgen van een concessie.

4.
De curator wou dat de concessie-overeenkomst gewoon zou verlengd worden. Het schepencollege was in april van oordeel dat er met het faillissement van de concessionaris (de BVBA Soval) contractueel een einde kwam aan de overeenkomst. Nog in dezelfde maand april verandert het schepencollege alweer van gedacht. Er komt geen nieuwe concessie.
Waarschijnlijk omdat bij afloop van een concessie-overeenkomst een nieuw ontwerp van lastenkohier moet opgemaakt dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. En als de concessie geldt voor een periode van meer dan negen jaar gaat het om “een daad van beschikking” en komt het aan de gemeenteraad toe om de contractvoorwaarden te bepalen.
Voorts was er nog een lastig probleempje.
Art. 22 van de bestaande overeenkomst bepaalt dat bij een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (als gevolg van een faillissement) de inrichtingswerken van de cafetaria géén eigendom worden van stad.

5.
De rechtsprocedure van november 2014 tegen de BVBA Soval (de curatele) is nog steeds lopende. Hoe staat het met de schadevergoeding bij een BVBA in staat van faillissement?

6.
Een vraag. Hoeveel bedraagt de concessievergoeding nu, te betalen door de nieuwe concessiehouder?

Brasserie “De Komedie” wordt “Donkey Blue’s” of “Donkey’s Blues” of “Donkey Blue’S”? Of nog wat anders?

Zoals hier al is verteld zal Petra Lecluyse uit de ezelsparochie Kuurne de brasserie van de stadsschouwburg vanaf februari (normaliter tot eind augustus 2022) exploiteren. Volgens de stadsadministratie onder de nieuwe naam “Donkey Blue’s”, volgens ‘Het Laatste Nieuws’ geschreven als “Donkeys Blue’S, en volgens ‘Het Nieuwsblad’ als “Donkey’s Blues”. Journalistiek.
Wij hier houden het voorlopig bij de versie van het stadsbestuur.
Maar toch blijft het twijfelachtig of de naam zal aanvaard worden.
Stad wenst namelijk dat de nieuwe naam van het café een duidelijke link legt naar de schouwburg en de naamkeuze moet in overleg gebeuren. Ezels verwijzen naar Kuurne…

Maar laten we het hier even hebben over de niet-nieuwe concessie-overeenkomst en de voorgeschiedenis ervan. Een lang maar interessant verhaal waarbij enkele bedenkingen kunnen oprijzen.
Het café van de stadsschouwburg is eigendom van Stad. Begin 1994 is de concessie van het pand tot 31 augustus 2022 toevertrouwd aan de BVBA Soval (Enig bestuurder was toen een Kortrijkse handelaar in rookwaren, later een bekend VLD-gemeenteraadslid.)

In april 2011 besliste het schepencollege na herhaalde (tevergeefse) aanmaningen om een rechtsprocedure op te starten tegen de BVBA wegens ernstige contractuele tekortkomingen. Zo had de BVBA bijvoorbeeld – zonder enige afspraak met het schepencollege – een uitbater aangesteld die voor de stad onaanvaardbaar werd geacht. Het voorwerp van de rechtsvordering was niet minder dan de ontbinding van de concessie-overeenkomst en het betalen door de BVBA van de contractueel vastgelegde schadevergoeding die ongeveer 34.000 euro (!) bedroeg, nog te verhogen met de renten.
Uiteindelijk ging de BVBA Soval toch over tot het aanstellen van een nieuwe, wél door Stad aanvaarde uitbater. De gemeenteraad van april 2013 keurde naar aanleiding hiervan een dadingsovereenkomst goed waarbij Stad afzag van de vordering tot ontbinding van de concessie en zich tevreden stelde met een vergoeding van 7.000 euro voor de BVBA van het
VLD-raadslid.

Hierop zijn de aandelen van de VBA Soval verkocht aan de nieuwe uitbater, die ze kort daarop doorverkocht aan twee andere personen.
En waarlijk.
Kort hierna zijn opnieuw diverse contractuele inbreuken en wanprestaties vastgesteld. Zo konden er bijvoorbeeld alweer zonder voorafgaand akkoord van de stad uitbaters aangesteld die daarenboven imagoschade voor de stad teweegbrachten. Het schepencollege besliste dan ook (november 2014) om een nieuwe rechtsprocedure op te starten tegen de BVBA Soval.

Peripetie
Lopende de rechtsprocedure laat advocaat Pieter Dewaele in maart van dit jaar onverhoeds (?) via een mailberichtNog een peripetie
Na dit afwijzend standpunt besliste het College nog in dezelfde maand april 2015 om toch in te stemmen met de overdracht van de uitbating aan “een geïnteresseerde”. De door de curator in juni ll. voorgestelde overnemer van de concessie is nu met name de drankhandel (groot-leverancier) N.V Horeca Logistic Service West (HLS) uit Deerlijk. En dat is NIET dezelfde kandidaat die de curator in maart naar voor had geschoven.
De concessie wordt dus toch overgedragen aan HLS als concessiehouder. HLS stelt in midden oktober mevrouw Petra Lecluyse als kandidaat uitbaatster van de brasserie en is door het College aanvaard.

De bedenkingen komen in een volgend stuk aan de orde.
(Wordt vervolgd).

(Breaking news) Nieuwe benaming voor café “De Komedie”: DONKEY BLEU’S” !!

Wat zal schepen Adolphe Scherpereel (N-VA) daar nu van zeggen? Zal hij ingrijpen?

De nieuwe uitbaatster van het café van de stadschouwburg wordt mevrouw Petra Lecluyse uit Kuurne die aldaar reeds 6 jaar werkzaam is in het “Sportkaffee”.
Zij wil “De Komedie” omtoveren tot een gezellige brasserie in de sfeer en de stijl van de bekende music bar “La Fayette”, het stamcafé van Tom Barman in Oostende. Zij kiest daarbij voor een nieuwe benaming van het café, namelijk “Donkey Blue’s, (dus niet ‘blues’) ten einde te komen tot een breuk met de slonzige wijze van exploitatie door meerdere vorige uitbaters.
Binnen het stadsbestuur (eigenaar van het pand) vindt men dat toch een vreemde benaming die niet refereert naar wat gebeurt binnen de stadschouwburg. (Vergelijk met de benaming van de cafetaria “Damast” bij het nieuwe museum “Texture”.)
Nu ja, Petra komt van Kuurne, befaamd om zijn ezelfeesten.

Over de keuze van de nieuwe concessiehouder en exploitante meer in een volgend stuk. Want er is toch wat stront aan de knikker in dit dossier…

P.S.
Streefdatum voor heropening van het café is 1 februari volgend jaar.