Brasserie “De Komedie” wordt “Donkey Blue’s” of “Donkey’s Blues” of “Donkey Blue’S”? Of nog wat anders?

Zoals hier al is verteld zal Petra Lecluyse uit de ezelsparochie Kuurne de brasserie van de stadsschouwburg vanaf februari (normaliter tot eind augustus 2022) exploiteren. Volgens de stadsadministratie onder de nieuwe naam “Donkey Blue’s”, volgens ‘Het Laatste Nieuws’ geschreven als “Donkeys Blue’S, en volgens ‘Het Nieuwsblad’ als “Donkey’s Blues”. Journalistiek.
Wij hier houden het voorlopig bij de versie van het stadsbestuur.
Maar toch blijft het twijfelachtig of de naam zal aanvaard worden.
Stad wenst namelijk dat de nieuwe naam van het café een duidelijke link legt naar de schouwburg en de naamkeuze moet in overleg gebeuren. Ezels verwijzen naar Kuurne…

Maar laten we het hier even hebben over de niet-nieuwe concessie-overeenkomst en de voorgeschiedenis ervan. Een lang maar interessant verhaal waarbij enkele bedenkingen kunnen oprijzen.
Het café van de stadsschouwburg is eigendom van Stad. Begin 1994 is de concessie van het pand tot 31 augustus 2022 toevertrouwd aan de BVBA Soval (Enig bestuurder was toen een Kortrijkse handelaar in rookwaren, later een bekend VLD-gemeenteraadslid.)

In april 2011 besliste het schepencollege na herhaalde (tevergeefse) aanmaningen om een rechtsprocedure op te starten tegen de BVBA wegens ernstige contractuele tekortkomingen. Zo had de BVBA bijvoorbeeld – zonder enige afspraak met het schepencollege – een uitbater aangesteld die voor de stad onaanvaardbaar werd geacht. Het voorwerp van de rechtsvordering was niet minder dan de ontbinding van de concessie-overeenkomst en het betalen door de BVBA van de contractueel vastgelegde schadevergoeding die ongeveer 34.000 euro (!) bedroeg, nog te verhogen met de renten.
Uiteindelijk ging de BVBA Soval toch over tot het aanstellen van een nieuwe, wél door Stad aanvaarde uitbater. De gemeenteraad van april 2013 keurde naar aanleiding hiervan een dadingsovereenkomst goed waarbij Stad afzag van de vordering tot ontbinding van de concessie en zich tevreden stelde met een vergoeding van 7.000 euro voor de BVBA van het
VLD-raadslid.

Hierop zijn de aandelen van de VBA Soval verkocht aan de nieuwe uitbater, die ze kort daarop doorverkocht aan twee andere personen.
En waarlijk.
Kort hierna zijn opnieuw diverse contractuele inbreuken en wanprestaties vastgesteld. Zo konden er bijvoorbeeld alweer zonder voorafgaand akkoord van de stad uitbaters aangesteld die daarenboven imagoschade voor de stad teweegbrachten. Het schepencollege besliste dan ook (november 2014) om een nieuwe rechtsprocedure op te starten tegen de BVBA Soval.

Peripetie
Lopende de rechtsprocedure laat advocaat Pieter Dewaele in maart van dit jaar onverhoeds (?) via een mailberichtNog een peripetie
Na dit afwijzend standpunt besliste het College nog in dezelfde maand april 2015 om toch in te stemmen met de overdracht van de uitbating aan “een geïnteresseerde”. De door de curator in juni ll. voorgestelde overnemer van de concessie is nu met name de drankhandel (groot-leverancier) N.V Horeca Logistic Service West (HLS) uit Deerlijk. En dat is NIET dezelfde kandidaat die de curator in maart naar voor had geschoven.
De concessie wordt dus toch overgedragen aan HLS als concessiehouder. HLS stelt in midden oktober mevrouw Petra Lecluyse als kandidaat uitbaatster van de brasserie en is door het College aanvaard.

De bedenkingen komen in een volgend stuk aan de orde.
(Wordt vervolgd).