Bedenkingen bij de concessie van de brasserie van de stadsschouwburg

1.
De nieuwe exploitante uit Kuurne stelt een naamsverandering voor. “De Komedie” zou “Donkey Blue’s” heten.
Kan dat wel? Het schepencollege wil namelijk ten stelligste dat de nieuwe naam van de brasserie “een duidelijke link legt naar de schouwburg en de naamkeuze dient in overleg met de stad te gebeuren”. (Stel dat de N-VA-schepenen – meer speciaal Adolphe Scherpereel – een Engelse naamgeving billijken dan lijkt ons bijvoorbeeld “Limelight” heel geschikt.)

2.
De curator van het faillissement van de BVBA Soval stelde in maart een nieuwe concessiehouder voor. Een besluit van het schepencollege van begin april wou daar niet op ingaan.
Nog in dezelfde maand ging almettekeer een werkgroep (van stad) toch akkoord met een door de curator voorgestelde kandidaat-concessionaris.
Op zichzelf is dat al raar. Maar raarder is nog dat de (nieuwe) aanvaarde kandidaat een andere is dan de oorspronkelijk voorgestelde “geïnteresseerde”. Is er een vergelijking tussen de voorstellen van de kandidaten gebeurd? Op grond van welke criteria is men tot een oordeel gekomen?

3.
Als stad op zoek gaat naar een concessionaris voor bijvoorbeeld een cafetaria van een zwembad of sportcentrum, dan wordt daar veel publiciteit aan gegeven. Dit keer was dat helemaal niet het geval. De curator nam het heft in handen.
Nu weten we wel dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is op domeinconcessies. Onderhands toestaan van een concessie is mogelijk. Maar het gelijkheidsbeginsel houdt toch in dat men elke gegadigde als gelijke behandelt en een gelijke kans krijgt op het verkrijgen van een concessie.

4.
De curator wou dat de concessie-overeenkomst gewoon zou verlengd worden. Het schepencollege was in april van oordeel dat er met het faillissement van de concessionaris (de BVBA Soval) contractueel een einde kwam aan de overeenkomst. Nog in dezelfde maand april verandert het schepencollege alweer van gedacht. Er komt geen nieuwe concessie.
Waarschijnlijk omdat bij afloop van een concessie-overeenkomst een nieuw ontwerp van lastenkohier moet opgemaakt dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. En als de concessie geldt voor een periode van meer dan negen jaar gaat het om “een daad van beschikking” en komt het aan de gemeenteraad toe om de contractvoorwaarden te bepalen.
Voorts was er nog een lastig probleempje.
Art. 22 van de bestaande overeenkomst bepaalt dat bij een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (als gevolg van een faillissement) de inrichtingswerken van de cafetaria géén eigendom worden van stad.

5.
De rechtsprocedure van november 2014 tegen de BVBA Soval (de curatele) is nog steeds lopende. Hoe staat het met de schadevergoeding bij een BVBA in staat van faillissement?

6.
Een vraag. Hoeveel bedraagt de concessievergoeding nu, te betalen door de nieuwe concessiehouder?