Het personeelsbestand van het OCMW is weerom stijgend

Het OCMW telt in feite twee soorten medewerkers: zij die werken in de (nu zes) woonzorgcentra plus de sociale dienst WZC en in feite in dienst worden genomen door de vzw van de Zusters Augustinessen en de anderen die rechtstreeks verbonden zijn met het OCMW als instelling. Naar het schijnt zijn de statuten nog altijd verschillend zoals ook de loonkosten.

Hoeveel medewerkers het OCMW nu telt (in koppen uitgedrukt) weten we niet. De meest recente OCMW-documenten geven enkel het aantal voltijds equivalenten (VTE). In 2013 ging het om 775 koppen (626,34 VTE).
– Voor het personeel van de nonnen gaat het nu (2015) om 370,41 VTE. Vorig jaar: 365,37. In 2016: 373,41 VTE. De website van Augustinessen gewaagt van 530 medewerkers.
– Het aantal “pure” OCMW-medewerkers (en zonder de leerwerknemers) telt nu (2015) 225,22 VTE. In 2016 zelfs 236,82 VTE. (In 2014 deden we het nog met 220,33 VTE.)

Even opmerken dat er in het OCMW en bij de nonnen alleszins traditioneel veel deeltijdse werknemers zijn aangesteld.

Totaal voor het jaar 2015: 595,63 VTE.
In 2016: 610,23 VTE.

Het OCMW-budget 2016 vermeldt bij de post “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” een bedrag van 29.794.550 euro. Curieus genoeg minder dan voor het jaar 2015 (29.818.958 euro).
Gaat het hier wel om de totale loonkost van de VZW Augustinessen én het OCMW? Volgens de jaarrekening van 2014 bedroeg die alreeds 35.606.033 euro. En voor de VZW apart: 20.361.113 euro.

Nog even iets over het organogram van het OCMW.
Naast de werking in woonzorgcentra telt het OCMW nog volgende beleidsdomeinen:
– Facility: projectondersteuning, aankoop, technische dienst, housekeeping, catering.
– Bestuur en organisatie: bestuurszaken, communicatie, organisatieontwikkeling, ICT.
– Welzijn: sociale dienst en activering, wonen en zorg, wijk- en dienstencentra, beleidsteam.
– Personeel: personeelsbeleid, personeelsadministratie, welzijn op het werk.
– Financieel beheerder: budget en opvolging, facturatie en boekhouding, debiteuren-opvolging.

P.S.
Er is nog altijd geen nieuwe secretaris aangesteld !

Voor wanneer tuktuk’s in het Kortrijkse straatbeeld?

Er is nu een Nederlandse fabrikant van dat driewielig rijtuig, gevestigd in Monnickendam.
Zie de website http://globaltuktuk.com.
Er zijn diverse modellen (één met 6 plaatsen) mogelijk dienstig als taxi, voor reclamedoeleinden, shuttle service, bruiloften, toerisme (stadsritten), goederenvervoer, handel (marktkraam), en nog veel meer.
Alle modellen hebben nu een Europese Type goedkeuring (EEC) en een Certificaat van Overeenkomst (CVO).
De website van de fabrikant vermeldt geen prijzen, maar vermoedelijk zijn er modellen te koop voor minder dan 10.000 euro.

Evolutie van de jaarlijkse belastingopbrengsten

De bedragen slaan op de jaren 2014 tot en met 2018 en zijn deze zoals genoteerd in de zesde (!) aanpassing van het meerjarenplan.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV)
33.955.171 (waar cijfer, volgens de rekening)
32.432.035 (een raming)
32.787.456
33.999.963
35.256.242

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)
25.183.923 (waar)
23.399.781 (raming)
24.596.658
23.433.778
23.101.423

Verspreiding huis-aan-huis van reclamedrukwerk
2.205.930
1.622.750
1.950.986 (Het tarief is verhoogd, vandaar die meeropbrengst met ca. 300.000 euro.)
1.979.713
2.008.940

Parkeren
4.362.928
3.325.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
30.975
148.440
99.000
100.000
28.370

“Kortrijkwatcher bazelt maar wat”

Ter gelegenheid van de bespreking van het budget 2016 herhaalt de tripartite opnieuw en graag (hierin gevolgd door de geschreven ’embedded press’) dat de belastingen niet verhogen. Men bedoelt daarmee dat de belastingvoeten van de OV en de APB niet wijzigen.
En altoos vergeet men dat de coalitie al in het eerste jaar van de legislatuur drie nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
Als de senior-writer van Kortrijkwatcher dit op Facebook onder de aandacht brengt van Marc Lemaitre krijgt hij van het SP.A-raadslid te horen dat hij maar wat
“bazelt”.

De subsidies voor de semi-professionele cultuur- en kunstorganisaties zijn verhoogd !

Ongeacht hun inzet, de kwaliteit en intensiteit van de werking, de omvang van de omzet, het publieksbereik krijgen die organisaties allemaal een gelijk vast jaarlijks bedrag als toelage. Dat was jarenlang 1.600 euro. Nu wordt dit niet minder dan 1.637 euro. Het gaat waarschijnlijk om een vorm van indexering.
Niet te begrijpen dat de cultuurraad (verenigingsplatform) dit billijkt.
Kortrijk telt nu 14 betoelaagde cultuur- en kunstorganisaties. (“De Leiegouw” is erbij gekomen.)
We sommen ze nog even op.

Euterpe
kamermuziek, 6 concerten, 988 bezoekers, omzet: 25.192 euro

Kortrijk Brass Band
14-tal optredens, omzet: 14.975 euro

Concord Jazz Ensemble
5 concerten, omzet: 12.412 euro

Archeologische Stichting Zuidwest-Vlaanderen
3 publicaties, omzet: 29.402

West-Vlaamse Gidsenkring – Kortrijk
901 gidsbeurten, omzet: 66.393 euro

Respiro Dell’ Arte
muziekschool met 102 , 5 betaalde leerkrachten en 4 vrijwillegers, 9 optredens met barokmuziek, omzet: 83.542 euro

Radical Hearts
hedendaagse dans met kunstdisciplines, optredens in Ronse en Sousse (Tunesië), omzet: 16.926

Jeugd en Muziek
5 klasconcerten, 10 openbaar, omzet: 16.162 euro

Kortrijks Lyrisch Toneel
3 producties in de Schouwburg, 90 repetities, 80 leden3.027 bezoekers, omzet: 55.872 euro

Stichting de Bethune
bibliotheek en archief, 12 groepen ontvangen, 45 individuele bezoekers, omzet: 6.024 euro
(een halftijdse medewerker wordt door de familie bezoldigd met 13.788 euro)

Stella Rossa
56 inleidingen bij dansvoorstellingen, 130 straatanimaties, omzet: 220.663 euro

Kortrijks Filmmuseum en Archief
omzet: 7.050 euro

Parkjazz
tweejaarlijks festival, 630 bezoekers, omzet: 49.744 euro

De Leiegouw
bekend om zijn historisch tijdschrift

Naar een Stadskrant met advertenties

Vanaf februari volgend jaar krijgen we in de maandelijkse Stadskrant advertenties voorgeschoteld van handelaars met een vestiging op Kortrijks grondgebied. Men wil daarmee de kostprijs per nummer met bijna de helft drukken. De krant kost zowat 15.300 euro. De twee voorziene pagina’s (binnenzijde van de cover en de backcover) moeten 6.000 euro opbrengen. Een halve pagina kost 1.500 euro.
De acquisitie van de advertenties zal men overlaten aan een nog te kiezen dienstverlener. Er zijn drie kandidaten in de running, waarvan één uit Marke. Het team Communicatie van het stadsbestuur zal waken over de kwaliteit van de reclame en kan om inhoudelijke redenen een advertentie weigeren te plaatsen.
De oplage van de Stadskrant bedraagt 42.150 exemplaren. Daarvan zijn er 2.075 ter beschikking in stadsgebouwen, handelszaken en bedrijven.

P.S.
De Verenigde Oppositie van toen (liberale en socialistische fractie) vroegen ooit om een bladzijde in te palmen in de Stadskrant voor wat eigenzinnig politiek commentaar. Geweigerd door de toen de aan de macht zijnde CVP. Nu de VLD en de SP.A aan de macht zijn is die vraag vervallen geraakt.

Het ontslag van schepen Waelkens is een nachtmerrie voor de N-VA maar nog meer voor de Kortrijkse coalitie

1.
Stel dat N-VA-schepen Catherine Waelkens HELEMAAL ontslag neemt – dus ook als raadslid – dan zijn nog niet alle potten gebroken, maar blijven er toch geweldig vele complicaties kleven aan heel de affaire.
Kieslijsten voor de gemeenteraad bevatten alleen ‘effectieve kandidaten’ en geen ‘kandidaat-opvolgers’. Opvolgers worden aangeduid onder de niet-verkozen kandidaten en de aanduiding (volgorde) van die opvolgers gebeurt op basis van hun stemmenaantal.
We hebben even het lijstje opgezocht van de eerste tien N-VA-opvolgers.
Nr.1 is Frank Billiet. Nr.2 is Els Feys.
Ongeveer 600 Kortrijkzanen weten wie dat zijn.
Als de partij kiest voor enig talent (capaciteit) om bijvoorbeeld Waelkens op te volgen als schepen van Financiën dan moet de voorkeur wel uitgaan naar ene Steven Lecluyse (nu al voltijds kabinetsmedewerker). Hij staat evenwel op de derde plaats en het gebeurt nogal eens dat in zo’n geval de voorgangers niet willen wijken. En wat als Jan Dhaene (10de opvolger) in zijn hoedanigheid van gewezen raadslid resoluut vindt dat hij absoluut in aanmerking komt als opvolger van Waelkens?

2.
Iedereen gaat ervan uit dat Waelkens blijft zetelen als onafhankelijk raadslid.
Dan moet de N-VA onder zijn drie huidige (overblijvende) ‘gewone’ raadsleden een nieuwe schepen zien te vinden. (En één daarvan is voorzitter van de Raad.)
Nu is het zo dat de partijtop (zeker de Antwerpse voorzitter BDW) als de dood is voor het toekennen van belangrijke mandaten aan personen die men niet helemaal geschikt acht voor het ambt.
Nu is het tevens zo dat onze Kortrijkse gemeenteraadwatchers uit de ’embedded press’ en andere grotendeels van oordeel zijn dat de drie momenteel beschikbare N-VA-raadsleden oftewel niet geheel zijn ingevoerd in het vak boekhouding en gemeentefinanciën, oftewel qua onderliggende persoonlijkheidstructuur in het geheel niet zijn opgewassen tegen uiterst dominante (demagogische) kleppers als schepen Philippe De Coene en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

3.
Als Waelkens onafhankelijk raadslid wordt dan verliest de tripartite zijn meerderheid.
Dan is de coalitie totaal afhankelijk van de eventuele steun van de twee gewezen VB’ers (Maarten Seynaeve en Isa Verschaete) die sinds vorig jaar ook zetelen als ‘onafhankelijken’.
Het ‘cordon sanitaire’ is dan wel ultiem geheel doorbroken.
Wat een pijnlijke zaak moet dit wel niet zijn voor de socialistische fractie alhier. Meer speciaal voor SP.A-schepen De Coene die in het verleden nooit heeft nagelaten om bij de minste gelegenheid zéér hard van leer te trekken tegen VB’er Maarten Seynaeve.
Maarten Seynaeve is nu wel lid geworden van de N-VA, maar wie hem een beetje kent weet dat hij in vele materies net dezelfde mening deelt als…ja: de ontslagnemende Catherine Waelkens. Bij stemmingen over bepaalde agendapunten van sociale of financiële aard zal hij in gewetensnood komen. Het is nu al opvallend hoeveel moeite hij moet doen om nu alreeds niet tussen te komen in de debatten. Hoe het hem spijt dat hij in vele gevallen gewoon zijn stem niet meer mag verheffen. Nu nog drie jaar lang! Dat ligt niet in zijn karakter.
Boeiende tijden in het verschiet.

P.S.
Op de komende nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad: handjes schudden.

Fractietoelage alweer toegekend zonder openbare bewijsstukken

Jaarlijks krijgen de fracties een toelage ter ondersteuning van hun politieke werking. Die toelage bedraagt nu 153 euro per raadslid met een minimum van 500 euro.
Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art. 50) moeten de fractieleiders bewijsstukken (facturen) voorleggen ter staving van hun uitgaven en daarbij ook aantonen dat die kosten wel degelijk slaan op de politieke werking van de fractie. Die verslagen zijn openbaar en moeten ter bespreking voorgelegd op de gemeenteraad.

De toelagen voor dit jaar zijn in november uitbetaald, alweer zonder openbaarmaking van de bewijsstukken. (Onder dit transparante bestuur van de tripartite is de toelage met rapportage nog nooit geagendeerd op de gemeenteraad!)

Om welke bedragen gaat het nu?
CD&V (15 raadsleden): 2.295 euro
VLD (9): 1.377 euro
N-VA (7): 1.071 euro
SP.A (6): 918 euro
Groen (2): 500 euro
Vlaams Belang: niks (De fractie bestaat niet meer. Isa Verschaete en Maarten Seynaeve zetelen sinds september 2014 als onafhankelijke raadsleden.)

Voor het geval dat er lezers van deze elektronische krant een of andere fractie in speciën willen ondersteunen geven we hierna nog de gironummers van de partijen.
CD&V: BE 10 7384 1512 9104
VLD: BE 48 3800 1790 1827
N-VA: 001-3591011-50
SP.A: 877-6047901-61
Groen: 068-2200861-55

Op 12 te herziene belastingtarieven blijven er 7 gelijk behouden

Sommigen belastingreglementen gelden slechts voor één (aanslag)jaar, anderen dan voor vijf jaar. De gemeenteraad van 14 december (dus niet die van morgen) zal 12 van die reglementen goedkeuren.
De tripatite heeft altijd beloofd dat er geen belastingverhoging zal komen, maar dat betekende in feite dat er niet zou geraakt worden aan de belastingvoeten van de aanvullende personenbelasting (7,9 procent) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1750). Twee dus.
Intussen weten vele Kortrijkzanen en journalisten nog altijd niet dat de nieuwe coalitie al in het eerste jaar van haar bestaan drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd. Om over de verhoogde retributies niet te spreken.

De Raad van 14 december zal nu alweer twee nieuwe belastingen heffen.
1. Er komt een tweede en hoger tarief op reclameborden met wisselende beelden: 200 euro per m².
2. Er komt een nieuw reglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater. Een soort boete van 1000 euro per jaar. En na tweede opeenvolgende termijnen wordt dat bedrag met 100 procent verhoogd.

Er is ook nog één verhoogd tarief in zicht.
– De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen gaat van 0,05 naar O,06 cent per verspreid exemplaar. Verwachte meeropbrengst niet minder dan 300.000 euro. De tripatite vindt dit een milieumaatregel.
– En in zekere zin is dit ook een belastingverhoging: de eerste 15 minuten gratis parkeertijd in zone KOR 1 en 3 wordt afgeschaft. Het schepencollege motiveert dit met het feit dat er intussen al 225 ‘shop and go’ plaatsen zijn gerealiseerd.

En ja.
Er is een tariefverlaging inzake de belasting op het plaatsen van terrassen op openbaar domein.
Over die verlaagde heffing bent u – beste lezer Kortrijkzaan – al voldoende ingelicht via de ’embedded press’.
Over de verhoging van alweer een aantal retributies nog altijd niet. Bijvoorbeeld voor de individuele toegangsprijs (zonder Sportkaart) tot zwembaden, over de huurprijzen in sportcentra.

P.S.
Volgend jaar kunnen enkel houders van de Sportkaart nog toegang krijgen tot het open zwembad aan de Abdijkaai. Een verkapte vorm van identiteitscontrole.

Merkwaardig hoe vlug budgettaire resultaten kunnen veranderen

In twee maanden tijd dan nog.
In de gemeenteraad van 12 oktober kwam de (vijfde) aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 ter sprake met daarin dus ook een prognose van het budget voor 2016.
14 december aanstaande krijgen we de zesde (!) aanpassing van het meerjarenplan op tafel en wordt nu ook het budget 2016 vastgesteld. Laat ons zeggen de “ware” begroting 2016.
We vergelijken even wat budgettaire resultaten voor volgend jaar zoals voorgelegd in oktober en nu in december.

Budgettaire resultaat van het boekjaar 2016:
– cijfer van oktober: – 2.994.377 euro
– cijfer van december: – 2.965.925 euro
Het verschil is niet erg groot, maar we vermelden dit toch even omdat de burgemeester ooit heeft beloofd dat er in 2016 geen negatief resultaat meer zou zijn.

Maar kijk nu eens.
Gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar:
– oktober: 17.273.005
– december: 7.920.886
Gecumuleerde budgettaire resultaat (boekjaar én vorige boekjaar):
– oktober: 14.278.628
– december: 4.954.960