Nog over het onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (2)

In een vorige bijdrage alhier kon u lezen dat de toezichthoudende overheid de jaarrekening 2014 niet kon goedkeuren zodat er een totaal nieuwe versie moest voorgelegd in de gemeenteraad van 14 december laatstleden. Die “aangepaste” jaarrekening is op 8 december 2015 druk besproken in een zgn. ‘Verenigde Raadscommissie’, dat is een soort gemeenteraad waarbij er niet wordt gestemd.

De stadsecretaris Geert Hillaert maakte hierover een schriftelijk verslag.
Zéér opvallend is dat de schepen van Financiën blijkbaar nergens en over niets het woord nam. Wist de bevoegde schepen Catherine Waelkens dat zij ongeveer ‘s anderendaags ontslag zou nemen? Of heeft men de schepen ingepeperd dat zij best kon zwijgen? (Die flapuit?)
Het was dus de stadsontvanger (nu ‘financieel beheerder’ genaamd) Johan Vanhoutte die moest opdraaien voor de toelichting bij de gedane aanpassingen en de vele correcties van de nieuwe jaarrekening 2015.

Gewezen CD&V-schepen van Financiën Alain Cnudde stak de lont aan het vuur.
Hij wou namelijk weten hoe dat zo kon gebeuren dat er zovele fouten werden gemaakt bij de opmaak van de rekening. We citeren nu letterlijk het antwoord van de financieel beheerder, zoals te lezen in het verslag.
“Het gaat om diverse verantwoordelijken. Los van deze verantwoordelijkheidsvraag en het antwoord daarop, heb ik wel mijn verantwoordelijkheid genomen om dit ‘accident de parcours’ zo snel mogelijk uit de weg te ruimen in het belang van de stad en iedereen, zoniet kwam de vaststelling van het budget 2016 in het gedrang. Zelf wil ik hierop wel persoonlijk antwoorden dat diverse factoren hierbij een rol hebben gespeeld. We zijn duidelijk ook niet de enige in dit geval. Er is momenteel sprake van een 20-tal besturen in Vlaanderen. We werden geconfronteerd met de omschakeling naar B.B.C. terwijl we nog niet over en budget 2013 beschikten, met voorlopige n werkten en nieuwe onderrichtingen ons ook niet steeds tijdig bereikten. Vergeet ook niet dat dat thans reeds de zesde wijziging aan de meerjarenplanning 2014-2019 voorligt met dito budgetwijzigingen op nog geen twee jaar tijd. Het zijn telkens diezelfde paar mensen die ook instaan voor de dagdagelijkse boekingen, kredietcontroles, jaarrekeningen, budgetten en -wijzigingen, voor wie uiteindelijk de tijd ontbreekt om nog de nodige controlewerkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan de afsluiting van de officiële documenten. Bovendien werden we in extremis nog verplicht om de jaarrekening tegen 30 juni 2015 aan de gemeenteraad voor te leggen om te voldoen aan diverse verplichtingen zowel in het kader van sectoriële subsidies als globaal.”

Ook voormalig burgemeester Stefaan De Clerck had een vraag.
Hij wou weten of de vele correcties ook het gevolg waren van het advies van externe consultans.
Antwoord van de financieel beheerder: “We hebben beroep gedaan op de expertise van een externe accountant en ook op het softwarebedrijf waarmee we werken om dit zo snel mogelijk op te lossen aangezien intern de nodige expertise ontbrak.”

Dit alles vergt wel enig commentaar.
En dat is voor later.