Sociale tewerkstelling in het groen

Ook dit jaar doet het stadsbestuur aan outsourcing inzake groenonderhoud.
– “De Waak” (Kuurne) mag weer instaan voor het groenonderhoud in woongebieden (79.707 euro), grasmaaien (318.278 euro) en het onkruid manueel bestrijden (158.358 euro)
– “Constructief” zal opnieuw de begraafplaatsen onderhouden (97.240 euro).

In feite zijn dit personeelskosten, die niet als dusdanig voorkomen in de begroting.
De post ‘bezoldigingen’ in het budget 2016 (44.483.925 euro) moet dus verhoogd met 653.583 euroots.

De loonkosten van de GAS-dossiers

Het Kortrijkse team dat de dossiers van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) behandelt doet dat voor de politiezone Vlas, maar tevens voor PZ Grensleie.
Vorig jaar liepen er in totaal 889 dossiers binnen. De loonkost voor de twee sanctionerende ambtenaren en de twee administratieve medewerkers wordt berekend op 83.777 euro. Per dossier maakt dat 94,24 euro.
De kostprijs wordt verhaald op de aangesloten gemeenten.

Voor de PZ Vlas:
– Lendelede: 8 dossiers maal 94,24 euro = 753 euro (afgerond)
– Kuurne: 32 dossiers = 3.015 euro
– Kortrijk: 700 dossiers = 65.968 euro

Voor de PZ Grensleie:
– Wevelgem: 300 dossiers = 2.827 euro
– Ledegem: 13 dossiers = 1.225 euro
– Menen: 106 dossiers = 9.989 euro

N.B.
Niet alle dossiers geven aanleiding tot een boete.

De kilometerheffing kost ook geld aan onze Stad

Normaliter start de kilometerheffing op bepaalde gewest- en snelwegen voor vrachtwagens van +3,5 t op 1 april aanstaande.
Het stadsbestuur raamt de jaarlijkse uitgave op zowat 17.000 euro. (Voor dit jaar 12.750 euro.)
43 wagens moeten uitgerust met een GPS-bakje, de zgn. On Board Unit (OBU). De waarborg (terugbetaalbaar) kost 43 maal 135 euro = 5.805 euro.
Voor de installatie van de OBU’s komt er nog een prijsaanvraag.
De tolwegen die voor Stad alhier in aanmerking komen zijn de N8, de N50, de R8, de E17 en de E403.

Externe begeleiding voor het project nieuw zwembad op Kortrijk-Weide is peperduur

De gemeenteraad van juli 2014 besliste om in te staan over het geheel van het project: Design (het ontwerp), Build (de bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud), Operate (exploitatie).
Wegens het ingewikkelde juridische, financiële en technische kader is toen als wijze van gunnen geopteerd voor de zgn. ‘concurrentiedialoog’. Die is intussen in januari laatstleden stopgezet en vervangen door een gewone ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ waarempel omdat de twee ingediende offertes onaanvaardbaar en onregelmatig waren.
(We mogen niet concreet weten wat er schortte aan die offertes! En de raadsleden krgen een geheimhoudingsplicht opgelegd!)

Vorig jaar begon het bij de juridische diensten van Stad te dagen dat men de zaak niet alleen aankon.
De compliciteit van de opdracht was inmiddels vergroot omwille van de toetreding van Zwevegem bij het project, de betrokkenheid van meerdere actoren (zoals Howest). En nog gelet op de strakke timing van het project vond men het in augustus 2015 nodig om te zoeken naar externe juridische begeleiding. Zonder veel ruchtbaarheid daaraan te geven riep het Schepencollege op 10 augustus 2015 de rechtshulp in van het Antwerpse kantoor CVBA Schoups. Afgesproken kostprijs voor die begeleiding: 39.351 euro. (Hoeveel het intussen is geworden weten we niet.)

Maar het schepencollege vond alreeds begin 2014 dat men voor de realisatie van zo’n ingewikkeld PPS-project nood had aan een (meer technische) trajectbegeleiding.
Hiervoor werd in Collegezitting van 17 februari 2014 de firma Grontmij uit Brussel aangesteld. Afgesproken prijs: 51.183 euro (inc. BTW).
Maar die kostprijs was initieel fel onderschat. Alweer wegens de compliciteit van de opdracht liepen er intussen al facturen binnen voor een bedrag van 119.670 euro. En men verwacht dat Grontmij voor de gehele trajectbegeleiding in het kader van de concurrentiedialoog 172.667 euro zal aanrekenen. (Zwevegem betaalt daarvan een aandeel van 40 procent, zijnde 67.066 euro.)

En nu de clou van het verhaal.
Ook bij de nu lopende onderhandelingsprocedure met de twee resterende kandidaten vindt men dat externe begeleiding nodig blijft.
En zie.
– Voor de juridische begeleiding door het kantoor Schoups in dit lopende jaar 2016 raamt men de prijs op 52.500 euro.
– En voor de trajectbegeleiding door Grontmij precies evenveel. Ook 52.000 euro.
(Tussenkomst Zwevegem: 40 procent.)

Dat maakt dat we de totale kostprijs van de externe begeleiding voor de realisatie van het zwembadcomplex in Kortrijk en Zwevegem tot op heden kunnen ramen op 317.018 euro. Voor Kortrijk alleen: 184.952 euro. (Dat zijn dus weerom verdoken personeelskosten.)

Bezoekcijfers 2015 in de Stedelijke Musea

K 1302
9.597
Zonder reductie: 1.572
Slechtste maand: januari (599)
Beste maand: mei (1.070)

Texture
20.128
Zonder reductie: 2.483
Slechtste maand: januari (727)
Beste maand: september (2.696)

Tentoonstellingen
Bubox (8 maanden): 3.880
Flux (3 maanden): 1.573
Kortrijk Bezet (12 maanden): 989
Metamorfosen (7 maanden): 1.996

Pre-adviezen voor toezegging meerjarige subsidies voor Kortrijkse kunstenorganisaties

De voorlopige adviezen voor meerjarige (periode 2018-2021) werkingssubsidies aan kunstenorganisaties zijn gisteren bekend gemaakt. De organisaties hebben nu nog 10 dagen tijd om te reageren op die adviezen. De definitieve adviezen worden in de tweede helft van april aan de minister van cultuur Sven Gatz overgemaakt.
Hierna het voorlopige artistieke eindoordeel van de commissies van experten en daarna het zakelijk oordeel van de administratie. (De volledige teksten van de adviezen kenen we nog niet.)

Buda Kunstencentrum:
– goed
– zeer goed
Designregio:
(Dat ziet niet goed uit!)
– voldoende
– nipt voldoende
Theater Antigone
– zeer goed
– goed
Unie der Zorgelozen:
– goed
– voldoende
Wilde Westen (een fusie van ‘Festival van Vlaanderen’ in Kortrijk en ‘De Kreun’)
– zeer goed
– zeer goed

Het departement LNE vindt zelfs dat er aanleiding toe bestaat om de vergunning voor windturbines op Bellegem te weigeren

De Klimaatstad Kortrijk wil zich niet uitspreken over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel & Yard Energy Development voor de exploitatie van vier windturbine langs de A17 op grondgebied Bellegem.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (afdeling West-Vlaanderen) wel. Kortrijkwatcher kon het (niet-gedateerd) verslag van het onderzoek en het bijhorend tweeledig advies inkijken.

Het advies van LNE is “op dit ogenblik” ongunstig omdat er nog een reeks ONDUIDELIJKHEDEN (knelpunten) zijn vast te stellen.

1. Er is geen advies van de Directoraat-generaal Luchtvaart. (Het advies is wel al opgevraagd.)
De tiphoogte van de windturbines is 185 meter en er is een tamelijk nabijgelegen vlieveld in werking.
2. Er is niet duidelijk aangetoond op welke manier zal voldaan worden aan de geluidsnormen. (Zie verder.)
3. In het kader van de externe veiligheid voor de dichtstbijzijnde woningen is het aangewezen aantal in de veiligheidsstudie opgegeven turbinetypes te bepreken.
(De vier turbines zijn namelijk van hetzelfde type.)
4. Er dienen concrete maatregelen uitgewerkt in het kader van ijsworp en ijsval. (Zie verder.)

Overwegende dat gesteld kan worden dat allerhande RISICO’S (zelfs mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden) niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt bestaat er voor het Departement LNE aanleiding toe om de gevraagde vergunning te WEIGEREN.
We bekijken even enkele van die aangegeven risico’s.

1. Geluidshinder.
De windturbine 1 ligt op ca. 500 m van een woongebied en de turbine 3 op ca. 750 m van natuurgebied.
– Overdag is er nergens een overschrijding van de richtwaarde. (Er is en vrij hoog omgevingsgeluid van de A17.)
– ‘s Avonds en ‘s nachts zijn er wel overschrijdingen. In het agrarisch gebied zijn er 9 woningen waar de norm van 43 dB(A) wordt overschreden en in woongebied 1 woning die de norm van 39 dB(A) overschrijdt.
De exploitant verklaart bereid te zijn de nodige reducties op te leggen de technische gegevens van de reductiemodes ontbreken.

2. Slagschaduw.
Er is een maximum van 8 uur effectieve slagschaduw per binnen een bewoonde woning aanvaardbaar geacht. Zonder reduceren meent het Departement LNE dat de norm bij ca. 40-45 woningen zal overschreden worden. Bij vier woningen is de verwachte slagschaduw zelfs 50 tot 60 uur op jaarbasis.

3. Externe veiligheid
Het gaat hier om risico’s bij zaken als bladbreuk, mastbreuk, ijsworp en ijsval.
De berekeningsresultaten zijn afhankelijk van de keuze van het windturbinetype. Maar de indiener van de aanvraag heeft in zijn veiligheidsstudie een heel reeks windturbines opgegeven. Men berekent maxima en minima. Er is geen touw aan vast te knopen.

Het Departement LNE kan geen gunstig advies geven aan de milieuvergunningsaanvraag voor de windturbines in Bellegem

Zonder al te veel concrete aanwijzingen van mogelijke geluidshinder, irritante slagschaduw en veiligheidsrisico’s lieten twee schepenen op 4 februari via een laconiek persbericht weten dat men zich niet kon uitspreken over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel & Yard Energy Development tot het exploiteren van vier windturbines langs de E17 op het grondgebied van Bellegem. Een heel uniek feit. Nooit meegemaakt dat bij zo’n aanvraag geen advies wordt gegeven aan de provincie, noch gunstig, noch ongunstig.
(De raadsleden kregen tot op heden geen zicht op het Collegebesluit van vorige week maandag.)

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (afdeling West-Vlaanderen, met zetel te Brugge-St-Michiels) getuigde van meer moed.
Na onderzoek van de aanvraag vindt het Departement dat vanwege een aantal onduidelijkheden “op dit ogenblik” geen gunstig advies gegeven worden.
Méér zelfs: op grond van een aantal overwegingen (aanvaardbaar niveau van de risico’s) bestaat er aanleiding toe om de gevraagde vergunning te weigeren.

Om later te kunnen nagaan of ons Schepencollege zich liet inspireren door het Departement LNE geven we hierna – in een volgend stuk – wat uittreksels uit het verslag. (Datum van verzending aan de Provincie is niet vermeld.)

“Stad Kortrijk” spreekt zich niet uit over milieuvergunningsaanvraag windturbines (1)

Opmerkelijk onverhoeds persbericht deze middag vandaag, uitgaande van schepen Bert Herrewyn (leefmilieu) en schepen Maddens (bouw en wonen).
“Stad Kortrijk” deelt mee dat men zich niet uitspreekt over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel NV en Yard Energy tot het realiseren van 4 windturbines in Bellegem, nabij de A17 de ter hoogte van de Kwabrugstraat, de Ijzerhandstraat en de Ronsevaalstraat.
Een zeldzaam feit. Wat nu??

Volgens het persbericht zijn “in het aanvraagdossier nog niet alle vormen van hinder bestudeerd en geëvalueerd” (o.a. geluid, slagschaduw, veiligheid). En het is onduidelijk of de exploitant in staat is om de nodige garanties te bieden dat de windturbines kunnen voldoen aan de gestelde normen hieromtrent.

Kortrijkwatcher doet nog navraag waarom men de aanvraag niet vlakaf heeft geweigerd.
Want nog in dat persbericht zegt men dat de aanvraag moet geweigerd indien niet kan voldaan worden de wettelijke voorwaarden en/of er twijfel is dat er aan één van de voorwaarden om technische of financiële redenen niet kan voldaan worden, en/of er twijfel is over het uiteindelijke rendement van de turbines.

Het openbaar onderzoek liep van 30 november 2015 tot 29 december 2015.
Een petitie tegen de komst van het windmolenpark kreeg na enig nazicht 1.658 handtekeningen. Er liepen 64 individuele bezwaren binnen. (De actievoerders hoopten op 3.000 handtekeningen.)n
Maar er waren tevens 22 positieve ‘bezwaren’ (19 collectieve en 3 individuele). Groen was voor!

(Wordt vervolgd.)