Een kwart miljoen kosten doen voor een stadhuis dat moet afgeschaft??

Tot aan het eind lezen.

Alle Kortrijkzanen herinneren zich nog dat de burgemeester op 25 februari op Radio 1 de wens uitsprak dat Kortrijk in België de eerste stad zou worden zonder stadhuis.
Hij wil het (administratief) stadhuis “afschaffen”.
Fysieke loketten zullen niet meer nodig zijn, zo liet hij nog weten aan WTV.

Geen journalist die hierna op de vraag kwam waarom er dan nog een kwart miljoen (256.396) euro zal besteed worden voor de reorganisatie van onder meer het gelijkvloers in het administratief stadhuis. Waarom zal men de bestaande balies en backoffice toch herinrichten? Waarom wil men de toegangen herorganiseren, de interne bewegwijzering veranderen, een wachtruimte maken?
Allemaal voor een stadhuis dat moet afgeschaft?

Net één maand voor de straffe uitspraak van de burgemeester kreeg het zgn. stadscoalitie-overleg een voorontwerp te zien van werken voor de renovatie van ‘het onthaal’.
De ontwerper ((Cnockaertarchitecture uit Kortrijk) raamt de kosten voor ‘de ruwbouw, afwerking en technieken’ plus die voor ‘schrijnwerk en vast meubilair’ op 163.401 euro (incl. BTW).

Daarnaast zijn er nog bouwkundige aanpassingen gepland.
– Er komt en platformlift (raming: 39.567 euro).
– De vloer wordt vernieuwd (raming: 34.553 euro).
– Er komen automatische schuifdeuren (raming: 18.876 euro).
Totaal : 92.995 euro.

Door de invoering en uitbreiding van het digitale loket meent de burgemeester dat er per jaar 30.000 verplaatsingen kunnen worden vermeden.
Kortrijkwatcher heeft hier al aangetoond dat dit getal onwaarschijnlijk is. Overigens komt er een stadswinkel die nog méér verplaatsingen kan uitlokken. (Raming: 200.000 euro.) Men zal er namelijk documenten en andere producten kunnen afhalen.

Tenslotte nog dit.
Vanaf 2018 zal de werking van het OCMW vermoedelijk geïntegreerd worden in de totale dienstverlening van het stadhuis. Ook dit zal een impact hebben op de “af te schaffen” lokettenzaal…

KVK-voorzitter wil geen overheidsgeld voor nieuw te bouwen stadion

De “Krant van West-Vlaanderen” van vrijdag 18 maart vraagt (op pag. 6) aan KVK-voorzitter Joseph Allijns waar men de nodige financiële middelen zal vinden voor de bouw van een nieuw voetbalstadion.
De voorzitter antwoordt dat hij ervan overtuigd is dat men de nodige investeerders zal weten te vinden. De club zelf en de mede-eigenaars en “partners” (sic)
zullen ook een deel van de financiering dragen.

En dan komt er een uitspraak die alle Kortrijkzanen (en politiekers) best nog vele, vele jaren ongetwijfeld zullen moeten onthouden:
“In elk geval wil ik niet dat de overheid met geld over de brug moet komen om een nieuw voetbalstadion te realiseren.”

P.S. (1)
Wat krijgt KVK (de cvba Kortrijk Voetbalt) op heden van Stad? (Van ons, allemaal.)
– Gratis gebruik van het Guldensporenstadion en andere terreinen en parkings.
РEen jaarlijkse investeringstoelage van 125.000 euro voor een periode van zes jaar. Maar in 2013 in ̩̩n keer uitbetaald: 900.000 euro.
– Een geïndexeerde werkingstoelage van 215.000 euro. Dit jaar opgelopen tot 223.762 euro. (Stijging van 4 procent.)

P.S. (2)
In verband met de locatie van het nieuwe stadion nog dit. Komt het op de site Ter Biest in Wevelgem?
Nog op 15 mei 2015 zei de burgemeester in de “Krant van West-Vlaanderen” dat er ter gelegenheid van de uitbetaling van de gehele investeringstoelage een “verankeringsclausule” was ondertekend waarbij de club beloofde dat men onder stamnummer 19 in rood-wit op het grondgebied van Kortrijk zou blijven spelen. (Die clausule heeft nog niemand gezien.)

“Het komt vaak voor dat het bezwaar inzake parkeerbelasting gegrond wordt verklaard.” Ja?? Hoezo?

Dat zei schepen Axel Weydts (SP.a) althans tijdens de bespreking van het budget van het Parko-bedrijf in de laatste gemeenteraad van 14 maart.
Het was toen ietwat na 22 uur, en geen raadslid dat hem tegensprak.
Kortrijkwatcher is onmiddellijk daarna even in de archieven gaan duiken. Hoe komt de bevoegde schepen daar toch bij? Om dit zomaar te zeggen?

We zochten de besluiten over de bezwaarschriften op die het schepencollege sinds november vorig jaar heeft behandeld. Ergens beginnen.
En vonden er 35 terug.
Daarvan zijn er welgeteld 5 gegrond verklaard en 2 gedeeltelijk gegrond.
In één enkel kon het parkeerbedrijf geen foto voorleggen.

P.S.
– Tussen de vaststelling van de overtreding en het collegebesluit over het bezwaarschrift kan gemakkelijk een half jaar verlopen.
– De boeten (“naheffingen” genaamd) van 25 euro brengen nog altijd heel veel op. In januari van dit jaar alweer 52.725 euro.

Daar is het eerste verslag van onze ombudsman

Vanavond zal de gemeenteraad akte nemen van het eerste jaarrapport van onze ombudsman, jurist Christian Deleu. Eigenaardig daarbij is dat er aan de gemeenteraad ook gevraagd wordt om akkoord te gaan met de plaatsing het verslag op de website van stad. In afwachting daarvan geeft alvast uw kortrijkwatcher enige informatie uit dat rapport.
In 2015 kreeg de ombudsdienst via het meldpunt (1777) 18 vragen om tot een bemiddeling te komen.

De helft daarvan kon opgelost zonder enige tussenkomst van de ombudsman.
– Vier vragen hadden eigenlijk niets te maken met de dienstverlening van de stad en de grievenmelders werden verwezen naar de rechtbank.
Het ging om de verdeling van de stadskrant in de Ringshopping Kortrijk-Noord, een geval van reuk- en geluidshinder van en bedrijf, een procedurekwestie bij de rechtbank, en uitbetaling van de onderhoudsplicht.
– In vijf gevallen was er communicatie met de stadsdiensten of het OCMW: afwerken stoep, parkeerplaatsen bussen, gevaarlijke bomen, betaling lesgevers, lawaaioverlast parochiezaaltje. (In dit laatste geval kreeg de melder de raad om nar de rechtbank te stappen.)

Negen dossiers werden opgelost met tussenkomst van de ombudsman.
– Twee vragen hadden te maken met parkeerboetes. De melders werden gewoon gewezen op het parkeerreglement.
– Bij een dossier over leegstand kreeg de melder te horen dat hij maar moest luisteren naar de afspraken tussen de advocaten.
– Bij een klacht over bladval op openbaar domein werd de melder gewezen op het feit dat het jaarlijks vallen van bladeren nu eenmaal overlast meebrengt.
– Het dossier van een verwijderd zerk is opgelost doordat stad een nieuw en gelijkaardig zerk op haar kosten heeft terug geplaatst.
– De klager in het dossier ‘hemelwaterput’ kreeg dan toch de premie uitbetaald.
– Bij werken en heraanleg van het openbaar domein werd vastgesteld dat een afsluiting en een inrijpoort over de domeingrens was geplaatst. Een dure en ellenlange procedureslag kon door de bemiddelaar vermeden worden.
– Bij een betwisting over de termijn van aflevering van een minderhinder-attest kon de melder ervan overtuigd worden dat hij in gebreke bleef.
– Bij een betwisting over de nietig verklaring van een bouwvergunning kreeg de melder te horen dat dit een zaak was van de Bestendige Deputatie.

P.S.
In het reglement over de werking van de ombudsman/ombudsvrouw doet men dus alsof die term wijst op het geslacht van de betrokken bemiddelaar.
De term “ombudsman” is Zweeds en betekent gewoon ‘scheidsrechter’. Heeft niets met M/V te maken.

Over het verschil tussen een budget en een rekening bij Parko

Eerst even wat reclameren. Beetje Zagen.
Aanstaande maandag 14 maart komt in de gemeenteraad een jaarrekening van Parko ter sprake.
Ieder weldenkend mens zal nu van oordeel zijn dat het gaat om de rekening van vorig jaar. Maar neen! Het document slaat op het jaar 2014…En voor 2015 is er nu nog eventjes een budgetwijziging voorgesteld. Wat een geklungel.
—————————————————————————————————————————–

Een rekening geeft weer hoe het zit met de werkelijke gedane uitgaven en ontvangsten van een organisatie in het voorbije jaar.
Een budget (begroting) daarentegen is een raming van toekomstige uitgaven en ontvangsten. Het zegt wat men denkt (hoopt) te verwezenlijken in het komende jaar, geeft cijfermatig weer wat wat voor beleid men wil voeren.

Welnu, voor 2014 is er bij het autonome gemeentebedrijf Parko een onvoorstelbare afwijking in de cijfers van het budget en die van de rekening.
Zie maar.

Rubriek exploitatie
– Het saldo van de uitgaven en ontvangsten was initieel geraamd op 829.350 euro. (Budget.)
– Wat is het in werkelijkheid geworden? (Rekening.) 1.776.003 euro.
Men dacht van 5,17 miljoen uit te geven, en het is slechts 4,95 miljoen geworden. (Realisatiegraad van dit beleid: 92,9 procent.) Maar de ontvangsten waren hoger dan verwacht. Ze waren geraamd op 6 miljoen euro, en het is 6,73 miljoen geworden.

Rubriek investeringen
– Initieel budget. Saldo: – 460.250 euro.
– Rekening. Saldo + 774.420 euro.
Er is dus in dat jaar véél minder geïnvesteerd dan geraamd. Men wou voor 3,16 miljoen uitgeven en het werd slechts 1,96 miljoen. Dat wijst op een falend beleid. (Realisatiegraad: 82,3 procent.) De ontvangsten (leningen) bleven gelijk: 2,7 miljoen. (Realisatiegraad hier dus 100 procent.)

Budgettaire resultaat van het boekjaar
– Budget. Saldo: – 611.102 euro.
– Rekening: + 1.578.120 euro!

Gecumuleerd resultaat (Met de inbreng van vorige jaren.)
– Budget. Saldo: slechts 4.879 euro.
– Rekening: 2.794.117 euro!

Autofinancieringsmarge
– Budget. – 150.352 euro.
Was dus initieel negatief. Dat betekent dat het saldo van de eploitatie te klein was om de netto periodieke leningslast te dragen.
– Rekening: + 803.699 euro.

Het Parko-bedrijf heeft dus hard behoefte aan een monitoringcomité dat aan begrotingscontrole doet.

@llemaal digitaal – maar toch geen 25.000 ?

Via het gisteren voorgestelde platform “thuisloket” kan de Kortrijkzaan nu meerdere producten digitaal thuisgestuurd krijgen. Naargelang de bron die men raadpleegt (kranten, WTV) gaat het om 14 of 16 documenten. Eind februari liet de burgemeester via “Het Nieuwsblad “weten dat het om 17 attesten zou gaan. En de website van Stad zelf laat zien dat er 13 nieuwe digitale aanvragen mogelijk zijn.

De burgemeester maakt ook melding van het feit dat het uitgebreide e-loket het mogelijk maakt dat er (per jaar) 25.000 minder documenten worden afgehaald in het stadhuis. Eind februari dacht hij nog dat er 30.000 minder verplaatsingen zouden gebeuren.
Hoe komt men aan dat cijfer? (De pers legt het niet uit.)
Hierna de laatst bekende stand van zaken betreffende het aantal gedane aanvragen op jaarbasis van akten, attesten, afschriften, – al of niet digitaal.

Akten burgerlijke stand
4.435 aanvragen in een half jaar. Laat ons dus zeggen 8.870 in een heel jaar.
Attesten van bevolking
10.000 aanvragen
Afschriften strafregister
7.700

Totaal: 26.570 aanvragen.
Maar. Hoeveel daarvan waren er digitaal?
Natuurlijk geen 25.000.
– akten burgerlijke stand: 1.250 in een half jaar.
– attesten van bevolking: 1.450 (in 2014) Er zou een potentieel zijn van 5.000 digitale aanvragen.
– afschriften strafregister: 1.800 (in 2014).

Hoe gaat het met KV Kortrijk, financieel dan? (2)

Volgens het meest recente boekjaar (van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015) alleszins beter dan in het vorige boekjaar.
Maar om nu in de pers uitbundig te staan juichen, zoal vorig jaar enkele keren is gebeurd (zonder mededeling van cijfergegevens) is ook niet echt nodig.
Voorzitter Joseph Allijns liet een keer weten dat de winst zou oplopen tot 1 miljoen euro. (Het vorige boekjaar eindigde met verlies.) Ja, de bedrijfswinst kwam uit op 963.044 euro, maar de (te bestemmen) winst van het boekjaar is minder: 762.782 euro. Er waren trouwens wat minder afschrijvingen en de personeelskosten daalden van 6,52 miljoen naar 5,82 miljoen door een aantal administratieve ontslagen.

De liquiditeit is verbeterd. Die gaat van 0,55 naar 0,74 maar in het voorlaatste boekjaar kon men nog 0,88 optekenen. (Het blijft een zorgwekkend cijfer: moet minimaal 1 bedragen.) De solvabiliteit (eigen vermogen versus balanstotaal) is bijzonder goed gestegen: van 23,0 procent naar 40,1 procent. Maar het werkkapitaal (vlottende activa min kortlopende schulden) blijft nog negatief: – 285.759 euro.

Het blijft telkens verbazing wekken dat het verslag van het bestuur zo lang uitblijft na het sluiten van het boekjaar. Ditmaal kwam het uit op 4 november 2015, en de Algemene Vergadering kwam pas op 5 december 2015 bijeen.
In dat verslag van bestuur staat alweer twee geijkte zinnen:
– Sinds het afsluiten van het boekjaar op 30 juni 2015 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.
De Maleisiër Vincent Tan heeft in mei 2015 de aandelen voor 5 miljoen opgekocht. Heeft dat sinds het afsluiten van het boeker geen gevolgen gehad?
– Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.
En daarbij is toch heel het bestuur vernieuwd (met poppetjes van meneer Tan), tegen alle statuten in?

Voor wie nog wat cijfers wil:

Balanstotaal: 4.720.473 (gedaald)
Vlottende activa: 1.537.293 (gedaald)
Eigen vermogen: 1.894.955 (gestegen)
Schulden: 2.072.069 (sterk gedaald)
Bedrijfsopbrengsten: 11.636.773 (gestegen)
Bedrijfskosten: 10.673.729 (gedaald)
Omzet: 4.805.807 (lichtjes gestegen)

Hoe gaat het met KV Kortrijk, mentaal dan? (1)

Een dubbelinterview met de voorzitters van de supportersfederaties van Zulte-Waregem (Geert Titeca) en van KVK (John Martin) in ‘Het Kortrijks Handelsblad” (“Krant van West-Vlaandern”, katern Voetbal, pag.2-3) is in dit opzicht verhelderend.
In de Waregemse voetbalclub club loopt ongeveer alles als een trein. In Kortrijk heerst niets dan treurigheid en ongenoegen.

Enkele citaten uit de mond van voorzitter John Martin, ooit nog aandeelhouder van “Kortrijk Voetbalt” met 28,7 procent.
De vraag luidde: “Ik hoor aan je stem dat de hele situatie bij KVK je mateloos ergert, John?”
Antwoord:

” (…) Vorig jaar is de club verkocht voor meer dan (?) miljoen.
Door een Maleisiër van wie je niet weet hoe hij zijn fortuin heeft verdiend. Ik vraag me af of KVK nog een ziel heeft. Voorzitter Joseph Allijns (…) heeft nog altijd een hart voor de Veekaa, maar zelfs voor mij is hij onbereikbaar. Ik en veel mensen die al veertig jaar naar de club komen zitten met veel vragen waar we geen antwoord op krijgen. Ik kom nog elke dag in het Guldensporenstadion en de medewerkers die ik ontmoet weten van niets meer, terwijl het zoeken is naar een baas op de werkvloer.”
(…)
“Ik heb heimwee naar de tijd van Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe , die persoonlijke vrienden waren. Op de terugweg van een wedstrijd op Club of Cercle Brugge hielden ze halt in “De Menenpoort” en stond de voltallige spelerskern achter mijn toog de sirtaki te dansen. Het café zat met 300 tot 4àà man stampvol. Geen denken aan dat je dat nu nog voor mekaar krijgt.”

P.S.
In een volgends stuk vragen we ons af hoe de KVK er financieel voor staat.

83 jeugdverenigingen krijgen voor 302.746 euro werkingssubsidies

Pas op. De jongeren denken dit wellicht, maar dat bedrag komt NIET recht uit onze eigenste stadskas. Het actieplan 02.01 van de stad dat slaat op “de mogelijkheid voor jongeren om hun vrije tijd in te vullen” kreeg in 2015 van de Vlaamse overheid voor 308.775 euro subsidies.
Het bedrag slaat op het werkjaar 2014-2015 van de verenigingen.

– Vier verenigingen werden niet langer als jeugdinitiatief erkend: Red-Side, Jongerenwerking Oxfam Wereldwinkel, KU Aroma en Pluswerking Federatie Zwevegem, Kooigem, Sint-Elooi.
– Drie jeugdcultuurverenigingen kregen geen subsidie : Artkor, Noisy Bastards, Spellenclub Replay.
– En de Jongsocialisten Kortrijk ook niet. Reden onbekend. (Geen werking, geen verslag ingediend?)
РAchttien verenigingen kregen een waarschuwingsbrief omdat ze te weinig jongeren onder de 30 in hun bestuur tellen. Het gaat bijv. over het Jeugdmuziekatelier, de Sint-Michielsbeweging, JC Den Ast, Cin̩palace. Ze worden evenwel nog niet gesanctioneerd hiervoor.

Hierna geven we voor iedere categorie van verenigingen de drie meeste bedeelde.

Jeugd- en Jongerenbewegingen (31 in aantal – 129.810 euro subsidies)
– Scouts en Gidsen Groeninge: 17.950 euro
– Chiro Korneelke: 13.865 euro
– Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 8.843 euro

Jeugdhuizen (12 – 103.610 euro)
– Reflex: 24.546 euro
– De Skjève Recht’n: 12.520 euro
РCin̩palace: 9.447 euro

Jeugdcultuurverenigingen (24 – 28.528 euro)
– Jeugdmuziekatelier: 4.531 euro
– Concertharmonie Crecendo: 1.889 euro
– Kinderkoor De Perlefientjes: 1.745 euro

Speelpleinwerking (4 – 38.096 euro)
– Kinderland: 19.933 euro
РNest̩: 9.146 euro
– Marke: 6.969 euro
– Rodenburg: 2.047 euro

Studenten- en politieke verenigingen 12 – 2700 euro
Ze krijgen allemaal zonder uitzondering 225 euro.

Stadskrant zonder advertenties

De editie van maart is verschenen, en nog altijd zonder advertenties.
Hapert er iets? Dagen er geen adverteerders op? Heeft men van het hele voornemen afgezien?
Er is nochtans al in een schepencollege van november vorig jaar beslist om alleszins vanaf de editie van februari 2016 advertenties toe te laten, op twee pagina’s. Kostprijs voor een halve pagina: 1.500 euro.
En in december vorig jaar is er een advertentieverwerver aangewezen. Zoals te verwachten viel: de bekende Ann-Pascale Mommerency van KAPCON gcv uit Marke. Voor de acquisitie vraagt zij een commissie van 15 procent.