Opkuis van oninvorderbare gemeentebelastingen, voor bijna één miljoen euro

Er is een grote inhaalbeweging gebeurd inzake openstaande vorderingen betreffende de pure gemeentebelastingen die om diverse redenen niet konden geïnd worden in de periode 2004-2013.
Dit heeft geleid tot een boeking (aan uitgavenzijde natuurlijk, als operationele kost) van niet minder dan 987.403 euro “onwaarden” op de jaarrekening van 2015.

Redenen van de oninvorderbaarheid van de belasting:
– bewaarschriften die werden ingewilligd door het schepencollege (vooral inzake leegstand en onbebouwde percelen)
– falingen
– materiële misslag
– insolvabele belastingplichtige
– ambtshalve schrapping (onvindbaar…)
– overleden (nalatenschap is verworpen)
– een geval van collectieve schuldregeling

Is de aankoop van een KVK-abonnement tegen sociaal tarief nu al mogelijk?

In een vorige editie van deze krant kon u lezen dat “kansarme” voetbalfans die in het bezit zijn van een UITPAS een abonnement voor het komende voetbalseizoen van KVK kunnen kopen tegen 20 procent van het normale tarief. Zij kunnen daarbij evenwel slecht een plaats bemachtigen op de tribunes 2 of 4. Dat wil zeggen: achter de goals. Dit is waarlijk een vorm van sociale segregatie.

Iets anders nog is dat juridisch bekeken de aankoop van zo’n abonnement met sociaal tarief in feite nog niet mogelijk is.
Waarom niet?
Omdat de toepassing van de UITPAS met een “kansentarief” nog moet goedgekeurd in de volgende gemeenteraad van 9 mei.
Het nieuwe aankoopsysteem vergt immers een wijziging van de bestaande gebruiksovereenkomst tussen Stad en de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’. Meer special artikel 20 moet herzien.

De nieuwe tekst van art. 20 die in de komende gemeenteraad wordt voorgelegd luidt – met betrekking tot de UITPAS – aldus:

“KVK engageert zich om op structurele wijze sociale correcties door te voeren door met het volledige aanbod van de reguliere competitie en play offs – nacompetitie(s) (welke vorm die ook aannemen) in te stappen in de UITPAS. Dit gebeurt voor abonnementen en individuele tickets voo zowel zittribune 4 (familietribune) als staantribune 2. Bij bekerwedstrijden en andere wedstrijden die gespeeld worden onder het principe van “gedeelde recette” wordt het systeem van de UITPAS niet toegepast.
KVK voert een actief promotiebeleid inzake werking van UITPAS. Dit voor het systeem van puntensparen en voor het toekennen van sociale tarieven.”

Een ander deel van het voorstel tot wijziging van art. 20 luidt zo:

“Op vraag vanwege de Stad is KVK gastheer voor de ontvangst van prominenten. Een kwaliteitsvolle ontvangst van deze prominenten worst steeds nagestreefd. Hierbij is het niet de bedoeling om leden van het college van burgemeester en schepenen of hogere ambtenaren systematisch te voorzien van VIP kaarten of -arrangementen.
De communitywerking van KVK zet zich in voor stimulerende initiatieven en win-win situaties binnen de stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid (acties i.s.m. het handelsdistrict), cultuur en toerisme, inburgering en city marketing in het algemeen.”

In het oorspronkelijke art. 20 van de gebruiksovereenkomst Stad-KVK was afgesproken dat de voetbalclub zitkaarten (met een maximum van 500 per wedstrijd) zou ter beschikking stellen. Die werden dan verdeeld onder bijzondere doelgroepen zoals kansarmen, vrijwilligers, mensen met een beperkt inkomen, allerhande stimulerende initiatieven.
KVK moest zich tevens engageren om te voorzien in een sociaal abonnement en een serie sociale correcties (zoals voor senioren, studenten en scholieren).

“Kansarme” voetbalfans krijgen plaatsje achter de doelen in het Guldensporenstadion

Sinds 23 april zijn de KVK-abonnementen te koop voor het volgende voetbalseizoen.
Personen in het bezit van een UITPAS met een sociaal tarief kunnen een abonnement kopen aan 20 procent van het standaardtarief. Voor een staan-abonnement is dat 23,80 euro in plaats van 119 euro. Voor een zitplaats gaat het om 31,80 euro in plaats van 159 euro. Individuele tickets kosten dan resp. 2,80 euro of 3,40 euro.
Die genieters van een sociaal tarief worden wel verwezen (verbannen?) naar de zgn. familietribune 4 of de staantribune 2.
Dus achter de goals.
Van dat bijzonder sociaal tarief genieten mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Bijv. lage inkomens, leefloners, mensen met een beperking, wezen, OCMW-klanten ook.

OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) laat via ‘Het Laatste Nieuws” (25 april) weten dat hij het mooi zou vinden als men volgend seizoen zou starten met 700 abonnementen aan een “kansentarief”.
En : “Dat zou voor het OCMW neerkomen op een kost van 40.000 euro.”
Hoe hij aan dat bedrag komt is ons een raadsel. UITPAS hanteert het 20-40-40 principe. De “kansarme voetbalfans” met sociaal tarief betalen namelijk 20 procent, KVK derft zelf 40 procent en de overige 40 procent betaalt het OCMW EN Stad terug aan de voetbalclub.
Stel dat er 700 mensen het duurdere zit-abonnement kopen, dan bedraagt de maximale kostenderving voor KVK 44.420 euro (700 maal 63,60 euro). Ja, maar er is wel overeengekomen dat het OCMW slechts 1/3 daarvan ten laste neemt. Met geld uit het participatiefonds. De overige 2/3 wordt uitbetaald ‘het lokaal netwerk SURPLUS’, dat is Stad + OCMW + A’zie. Met geld van het participatiedecreet.
(Netto-kost??)

P.S.
In een volgend stuk vragen we ons af of de “voetbalfans in kansarmoede” met UITPAS wel degelijk op heden al een abonnement kunnen kopen met dat sociaal tarief.
Hoezo? Waarom zou dat niet kunnen?

Vijf Kortrijkse kunstenorganisaties vallen in de prijzen

Voor de periode 2017-2021 mogen deze vijf kunstenorganisaties volgende werkingssubsidies verwachten vanwege de Vlaamse regering (tussen haakjes de artistieke en zakelijke beoordeling):
– Buda Kunstencentrum: 1.000.000 (goed/zeer goed)
– Designregio: 150.000 (voldoende/nipt voldoende)
– Theater Antigone: 900.000 (zeer goed/goed)
– Unie der Zorgelozen: 540.000 (goed/voldoende)
– Wilde Westen (Festival Van Vlaanderen plus De kreun): 735.000 (zeer goed/zeer goed)

De definitieve beslissing valt eind juni.
Er is in het totaal voor zowat 106 miljoen euro gunstig geadviseerd, en er zit volgens Vlaams parlementslid Bart Caron slechts 86 miljoen in de pot…

Leidinggevende ambtenaren verlaten Stad

Zowat twee weken geleden liet Domien Desein weten aan het schepencollege dat hij ontslag neemt als eindverantwoordelijke voor facility, P&O, ICT, interne communicatie, financiën.
Nog dit jaar vertrok Lies Buyse – voorheen alhier teamcoach voor musea en erfgoed – naar de organisatie “Brugge Plus”.
En Lieselotte Deforce is weer naar Gent. Ze is daar Office Manager bij het t-theater. Alhier was zij directrice van de Stadschouwburg.

De gazetten lijken niet geneigd om daar veel aandacht aan te besteden…

Hoe behandelen de “interne postmeesters” de binnenkomende post in het stadhuis?

Alle binnenkomende post gericht aan de Stad die men nu nog op papier verdeelt, zal voortaan ingescand en binnenkort – behoudens de wettelijke uitzonderingen – nog enkel digitaal verdeeld.
Hierbij krijgen de zgn. interne postmeesters richtlijnen over welke brieven mogen geopend en gescand.(Iedere partij van tripartite-coalitie heeft zo een postmeester in de kabinetten.)

* Briefwisseling met de vermelding “vertrouwelijk” op de enveloppe wordt niet opengemaakt en niet gescand.
* Briefwisseling die “functiegericht” is (aan de burgemeester, aan de schepen van…) wordt opengedaan en ingescand.
* Briefwisseling afkomstig van een officiële zender (bijv. van de provincie, van de regering) wordt opengedan en ingescand.
Maar nu komt het:
Briefwisseling die persoonsgericht is (al dan niet met de functie erbij) afkomstig van een burger kan niet opengedaan en niet ingescand.

Betekent deze laatste regelgeving dat een schepen of burgemeester voor zijn collega’s of de administratie kan verzwijgen wat voor bericht hij/zij heeft ontvangen? En ook kan verzwijgen wat hij/zij al of niet heeft geantwoord?
In elk geval is het zo dat een gemeentebestuur een lijst moet bijhouden van binnenkomende EN uitgaande post.
Opvallend is dus nog dat deze nieuwe regelgeving het helemaal niet heeft over wat moet gebeuren met de uitgaande post. Ook in het geheel niet heeft over emailverkeer.

P.S.
Vele raadsleden weten dit wellicht niet: zij kunnen de lijst van in- en uitgaande post opvragen.
In Nederlandse gemeenten is het zelfs zo dat bij het begin van een raadszitting spontaan wordt medegedeeld welke relevante post is binnen gekomen en wat er is mee gedaan.

Enkele significante cijfers uit het jaarverslag 2015 van Burgerzaken

Afgeleverde rijbewijzen: 6.703
Afgeleverde reispassen: 4.033 (een record!)
Afgeleverde identiteitskaarten: 16.352 (start van een nieuwe cyclus)
Afgeleverde vreemdelingenkaarten: 1.680
Afgeleverde attesten en afschriften: 11.548
Aantal geboren Kortrijkzanen: 905
Aantal overleden Kortrijkzanen: 875
Aantal kistbegravingen: 326
Aantal crematies: 613
Aantal huwelijken: 287
Aantal echtscheidingen: 127
Aantal verklaringen van wettelijk samenwonen: 291
Aantal verbroken verklaringen van wettelijk samenwonen: 47

Winkelgebied van de toekomst

(Tip voor de schepen van economie Rudolphe Scherpereel, het handelsdistrict, de dienst van city-marketing, het handelsoverleg.)

Dit is de titel van een nogal lijvige Nederlandse studie (132 pag.) onder redactie van Arjan Raatgever, in samenwerking met o.m. het Ministerie van Economische Zaken, Locatus, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ondertitel: “Bouwstenen voor publiek-private samenwerking”. Gratis te downloaden van Tinternet.
In het slothoofdstuk worden meer dan vijftig instrumenten, acties, maatregelen en samenwerkingsverbanden gepresenteerd die partijen kunnen inzetten om te werken aan winkelgebieden. De instrumenten zijn ingedeeld per belanghebbende partij in de categorieën beleid, juridisch, financieel, proces en fysiek.

Over de “ruimte” van het budget voor de herinrichting van het Muziekcentrum

Morgen 14 april stelt Studio Basta uit Kortrijk een (voor)ontwerp voor van de omgevingsaanleg aan het Muziekcentrum. Een en ander gaat door om 19u30 in “De Stuyverij” in de Roeland Saverystraat 26.
Op zo’n infomomenten wordt zelden gesproken over de financiering van het project. De studieopdracht is al in november gegund aan Studio Basta voor 48.400 euro (incl. BTW). Dat is opmerkelijk veel minder dan oorspronkelijk geraamd: 85.000 euro (excl. BTW).
Hoeveel de omgevingsaanleg uiteindelijk zal kosten is onduidelijk. In de gemeenteraad van september 2015 was sprake van 385.000 euro (excl. BTW). “Het Laatste Nieuws” van 8 april laatsleden maakt gewag van 465.850 euro.

De financiering van het totaal project “face lift” van de muzieksite aan het Conservatoriumplein (concertstudio, conservatorium, opnamestudio’s, repetitieruimte, café, kantoren) verloopt alleszins niet van een leien dakje. Meerdere werken zijn namelijk geschrapt of uitgesteld. (Staat niet in de gazetten.)

1.
De ontwerpdracht is zowat twee jaar geleden al toevertrouwd aan DIAL Architects uit Nederzwalm.
Ontwerper Geert Pauwels van DIAL Architects raamde een eerste bestek over “architectuur en stabiliteit” op 2,49 miljoen euro (incl. BTW). Naast de “basisopdracht” (2,28 miljoen) waren er nog vier opties gepland: sanitair, foyer, binnenschilderwerken en een beperkte buitenaanleg in de overdekte zone. Omdat achteraf bleek dat er “geen ruimte voor was in het projectbudget” is enkel de basisopdracht en de eerste optie (sanitair) gegund. Voor 2,35 miljoen aan Bouw en Renovatie NV uit Menen-Rekkem. Een “besparing” van zowat 138.000 euro.

2.
Het dossier ‘lift’ is door DIAL Architects uitbesteed aan het studiebureau Boydens uit Loppem-Zedelgem. De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 54.000 euro (afgerond). Uiteindelijk gegund aan Coopman Orona NV uit Waregem voor bijna 53.000 euro.

3.
Het dossier ‘elektriciteit’ is ook uitbesteed aan het bureau Boydens. De raming bedroeg ca. 413.000 euro. Voor 403.000 euro gegund aan NV Decat Energy Technics uit Diksmuide.

4.
Het dossier ‘HVAC en sanitair” is weerom uitbesteed aan het bureau Boydens. De raming bedroeg ca. 761.000 euro. Gegund voor ca. 738.000 euro aan de Deneckere bvba uit Kortrijk.

5.
Het dossier ‘meubilair’ kreeg DIAL Architects zelf in handen.
De raming bedroeg ca. 162.000 euro. Gegund aan De Grande Projects uit Roeselare voor slechts 91.000 euro maar dat komt opdat men de renovatie van de foyer en de bar-accommodatie heeft geschrapt. Geen ruimte in het projectbudget.

Stadskrant Kortrijk publiceert advertenties vermomd als redactionele artikels

Op de middenbladzijden (pag.14 en 15) van het pas verschenen aprilnummer van “Stadsmagazine Kortrijk” staan dus nu reclames die niet als dusdanig door de lezer herkenbaar zijn. De Stadskrant publiceert commerciële boodschappen met een redactionele uitstraling.
Een stuk handelt over een Coöperatieve die groenten en fruit verkoopt en zichzelf durft “Stadsboerderij” noemen. De organisatie is gevestigd in de Watermolenstraat en telt momenteel 97 coöperanten met een totaal aan aandelen ter waarde van 50.000 euro. Eén aandeel kost 125 euro. (Dat staat allemaal niet in de Stadskrant hoor!). Het andere stuk is pure reclame voor een bijzondere matras uit de slaapspeciaalzaak “De Nachtwacht”, gelegen in de Meensesteenweg.

Deze vorm van sluikreclame kan dus niet, en al zeker niet in een publicatie van een openbaar bestuur.
Gewone kranten doen wel het steeds meer, maar die hebben tenminste in veel gevallen nog de journalistiek-deontologische reflex om boven de tekst een aanduiding aan te brengen die aangeeft dat het om een reclame of advertentie gaat. (Een goede gewoonte is nog dat die kranten voor dit soort artikels een geheel ongebruikelijk lettertype hanteren.)
Men gebruikt voor deze redactionele reclamevorm nu zelfs een nieuw woord: “advertorial“, een samenstelling van de termen ‘advertisement + editorial’.

Hier in Kortrijkwatcher is reeds verteld dat het schepencollege al in november vorig jaar besliste om vanaf februari 2016 advertenties toe te laten. Het is dus april geworden. Eerst werd gedacht aan de pagina’s op de binnenzijde van de cover en op backcover. Nu gaat het om de middenbladzijden. Eén volle pagina kost 3.000 euro. De acquisitie van de advertenties gebeurt door het bureau KAPCON (Marke) van de bekende An-Pascale Mommerency. Commissieloon: 15 procent.

Kent er iemand soms nog gemeenten die in hun officiële publicaties vermomde advertenties toelaten?

P.S.
Oplage van de Stadskrant: 42.150.
Kostprijs per nummer ca. 1.300 euro.