Opkuis van oninvorderbare gemeentebelastingen, voor bijna één miljoen euro

Er is een grote inhaalbeweging gebeurd inzake openstaande vorderingen betreffende de pure gemeentebelastingen die om diverse redenen niet konden geïnd worden in de periode 2004-2013.
Dit heeft geleid tot een boeking (aan uitgavenzijde natuurlijk, als operationele kost) van niet minder dan 987.403 euro “onwaarden” op de jaarrekening van 2015.

Redenen van de oninvorderbaarheid van de belasting:
– bewaarschriften die werden ingewilligd door het schepencollege (vooral inzake leegstand en onbebouwde percelen)
– falingen
– materiële misslag
– insolvabele belastingplichtige
– ambtshalve schrapping (onvindbaar…)
– overleden (nalatenschap is verworpen)
– een geval van collectieve schuldregeling