Een grote opkuis van oninbare vorderingen

De uitgavenpost “andere operationele kosten”  (onderdeel: algemene  financiering) was in het budget 2015  oorspronkelijk geraamd op 140.615 euro.
In het echt  liet de jaarrekening 2015  een uitgave zien van niet minder dan 1.130.654 euro.
Een mééruitgave ( beter gezegd: minder opbrengsten)  van 990.039 euro,  Een stijging van 704 procent.
Dat komt omdat men beslist heeft om over te gaan tot een grote opkuis van zgn. onwaarden voor de periode 2004-2013.
Dat gaat dus over allerhande schuldvorderingen bij Kortrijkse burgers die om allerlei redenen niet meer kunnen opgeëist. Bijvoorbeeld om dat de persoon in kwestie is overleden, of insolvabel is, of niet meer is te traceren.

Voor het boekjaar 2005 zijn er nog facturen onbetaald gebleven waarbij de onmogelijkheid tot betalen door de financiële beheerder is vastgesteld.
De nu voorgelegde lijst van oninbare retributies betreft  650 facturen voor een totaal bedrag van 45.908 euro.

Deurwaarder !

Voor de invordering van onbetwistbare en wel nog opeisbare  openstaande retributies (boekjaar 2015) heeft het College nu beslist om  een deurwaarder te sturen naar de schuldenaars.  (Ze kregen al vooraf een aanmaning.)  134  niet nader bepalade facturen voor een bedrag van 39.527 euro.

Ook de schuldenaars bij  het hulpcentrum 100 worden aangepakt.
Hier gaat het om 167 facturen ten bedrage van 8.407 euro.

De deurwaarder zal ook de  leden van de openbare bibliotheek bestoken die ontleende materialen niet hebben teruggebracht.  159 facturen voor de som van 12.466 euro.