De pers heeft de vechtpartijen in Kortrijk toch ietwat geminimaliseerd

Tussen 25 en 28 augustus augustus barstten een reeks vechtpartijen los op meerdere plaatsen dan gemeld.  Ze speelden zich af aan het Plein, de Veemarkt, de Zwevegemsestraat, de Lange Steenstraat, de Wijngaardstraat, het Schouwburgplein, de Burgemeester Reynaertstraat, het Stationsplein, de Tolstraat, de Minister Tacklaan, de Sint-Denijsestraat, het Pradopark.

Ook in het weekend van 3 september zijn er rellen geweest waarbij twee gewonden moesten opgenomen in de spoed.
Dat alles is wat onderbelicht door onze  ’embedded press’.

Men gebruikte bij die confrontaties de meest diverse “wapentuigen”:  kleine en grote messen, riemen, scharen, fietssloten, basebalstokken, een koevoet, steekwapens, bakstenen, ijzeren staven, kettingen en nog andere voorwerpen.
Bendeleden voerden wapens aan in zakken om die onder elkaar te verdelen.
(Een zo’n zak stak verstopt in het Pradopark, en kon tijdig gevonden worden door de politie.)

De gevechten kenden een georganiseerd karakter.
Men maakte gebruik van telefonie en sociale media om afspraken te maken.  Verkenners  werden ingezet om de toestand in de omgeving na te gaan en  om te zien waar er zich politie bevond.

De lokale politie moest de hulp inroepen van andere politiezones én ook van de federale politie.  Op een gegeven moment is zelfs overgegaan tot een ‘scramble’.  Er vielen doodsbedreigingen .  Er is ook ten overvloede een bedronken man afgetuigd.  (Was niet halal.)

P.S.
Bij burgemeesterbesluit van 16 september kregen 14 personen een tijdelijk plaatsverbod.

 

 

 

,

Vijvers geraken nu wel uitgebaggerd

In eerste instantie heeft men in juli vijf firma’s  (na al veel nadenken in mei) aangeschreven om een  offerte uit te brengen voor het uitbaggeren van drie vijvers (Venning, Hof te Coux, Blauwe Poort).  Geraamd bedrag : 80.937 euro (incl. BTW).   Geen aannemer ging daarop in.
In tweede instantie vroeg men zeven firma’s  om een prijsbieding in te dienen.
Op deze aanbesteding  kwam begin september dan toch een antwoord van één firma:  NV Heyrman-De Roeck uit Beveren.
Vraagprijs niet minder dan 90.500 euro (excl. BTW).

Dit bedrag lag 23.580 euro (excl. BTW) hoger dan de raming en was tevens boven de beschikbare budgetten.
Evenwel.  Na onderhandeling (heeft men het bestek gewijzigd?? weten de andere kandidaten daarvan??) verkreeg het stadsbestuur een aangepaste prijsbieding ten bedrage van 83.875 euro. (excl. BTW).  Wat nog altijd 16.955  euro (BTW excl.) hoger is dan de raming, maar nu wel valt binnen de beschikbare budgetten.
Eind goed, alles goed.

 

Politieraad krijgt vandaag oud nieuws te horen

Op 1 september kreeg de pers via een nota te horen dat het aangekochte schoolgebouw van Howest aan de Renaat De Ruderlaan niet zal (kan) omgetoverd worden tot een nieuw politiecommissariaat maar integendeel zal gesloopt worden.  En er komt een nieuwbouw.
Vandaag 26 september zal men de  geachte raadsleden van de Politiezone VLAS daarvan officieel in kennis stellen.  (Schapen zijn het ! Allemaal. )

Moet daar niet over gestemd worden?
De zitting gaat door in de raadzaal van het Kortrijkse stadhuis vanaf 19 uur.
Tumult verwacht.
De pers zal er zijn.

P.S.
Er is ook een begrotingswijziging voor 2016 voorzien.
Houdt men daarbij al rekening met de nieuwe kostprijs?

 

 

Vijvers geraken niet uitgebaggerd

De sliblagen in de vijvers van de  Venning, het hof Te Coux en daar in het park De blauwe Poort zijn te dik geworden.
Dus besloot het stadsbestuur al in mei  om vijf firma’s aan te schrijven  met de vraag om een offerte te doen voor het uitbaggeren van drie vijvers.  De raming voor de werken (inclusief het wegvoeren van de specie) bedroeg 80.973 euro.  (Welke specialist binnen  de stadsadministratie maakt zo’n raming?)
Midden juli bleek dat geen enkele prijsbieding van die aangeschreven aannemers is ontvangen.  (Reden bij Kortrijkwatcher onbekend.)

Dus heeft men het  bestek alweer  doorgestuurd naar NU zeven andere firma’s. Met dezelfde prijsraming.
Het stadsbestuur hoopt intussen dat de vijvers in het najaar kunnen uitgebaggerd worden.

De lopende en komende projecten van onze eigen (twee? drie?) stadsarchitecten

Eerst een vraagje.
Waarom is de projectleider Tim Fastré sinds 16 september “uit de dienst”??

Hierna  een lijst over de kleinigheden waarover onze eigenste stadsarchitecten nog min of meer mogen of kunnen bevoegd zijn.

Inzake cultuur
– erfgoeddepot
– uitbreiding academie
– renovatie loges schouwburg
– uitbreiding berging Texture-museum
– signalisatie en buitenomgeving Texture
– herinrichting stadsmuseum 1302
– verhuis/verbouwing  buurtbiblotheek Drie Hofsteden
– herlocatie bib en conservatorium Aalbeke
– huisvesting harmonie Aalbeke
– huisvesting muziek Bissegem

Inzake sport
– kleedkamers buitensport Lange Munte
– opvolging niuew zwembad Kortrijk-weide
– aanpassing huisvesting clubs SC Wembley
– verbouwing kleedkamers en zaal sporthal Drie Hofsteden
– kleedkamers voetbal WS Bellegem

Inzake recreatie
verbouwing Pontforthoeve
– inrichting raadskelder
– huisvesting jeugd Aalbeke

Inzake economie
– loket voor ondernemers
– loods leefmilieu Zwevegemsestraat
– uitvalbasis SOK in Broelkaai 6
– depotruimte op Kortrijkse Groothandelsmarkt

Reorganisatie Stadhuis

Restauratie gevel oude brandweerkazerne

 

 


 

Houders van een UITPAS met een kansentarief het meest te zien bij sportactiviteiten

Houders van een UITPAS met een zgn.  kansentarief betalen slechts 20 procent van het normale tarief.  De aanbieders van activiteiten derven hierbij 40 procent, maar de overige 40 procent is dan  terugbetaald door Stad aan de aanbieder, via middelen die voortspruiten  het Vlaamse Participatiedecreet “vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede”.
Een  eerste terugbetaling aan diverse organisatoren gebeurde onlangs voor de periode van 1 september 2015 tot 31 mei 2016. Hieruit kan men opmaken welke activiteiten het meest geliefd zijn bij de kansarmen met een UITPAS.
Begin juli waren er 2.650 UITPASsen geactiveerd, waarvan 541 met kansentarief.

De rangschikking (let eens op de laatste plaats):

KSV Kortrijk: 1.610,00 euro.
KV Kortrijk: 936,80
VZW Sportplus: 712,40
Buda Kunstencentrum: 437,00  (film?)
De Warande : 313,20
Festival van Vlaanderen Kortrijk: 196,80
Schouwburg Kortrijk: 194,40
De Speelvogel: 35,00
Theater Antigone: 34,40
Sportdienst Kuurne: 25,20
OC De Vonke: 20.00
Zwembad ‘t Badhuis Menen: 17,60
Sportdienst Wevelgem: 16,00
Zwembad De Treffer (Waregem) : 13,60
Dienst Jeugd en Cultuur Avelgem: 12,80
De Kreun:10;00
GC Forum (Wervik): 9,60
OC Aalbeke: 4,00
Stedelijke Musea: Kortrijk: 2,40 euroots

Voor 130.000 euro kunst op Kortrijk-Weide (2)

Hoe komt men aan die 130.000 euro voor de kunstintegratie op de site Kortrijk-Weide?

Dit jaar nog is 12.5000 euro voorzien voor’ onderzoek en bemiddeling’:
– de twee curatoren krijgen hiervoor elk 2.000 euro.
– voor hun reis- en verblijfkosten nog 1.500 euro
– reis- en verblijfkosten van twee kunstenaars: 1.650 euro
– voorstudies van twee kunstenaars: 5.350 euro

Voor de periode 2016-2018 (uitvoeringsfase) is er 117.500 euro voorzien:
– bemiddeling en opvolging van de twee curatoren: elk 2.000 euro
– reis- en verblijfkosten curator: 1.000 euro
– honorarium kunstenaar: 10.000 euro
– reis- en verblijfkosten kunstenaar: 2.500 euro
– productie- en installatiekosten (eerste schijf in 2017): 50.000 euro
– productie- en installatiekosten (tweede schijf in 2018): 50.000 euro

Voor 130.000 euro kunst op Kortrijk-Weide (1)

Voor wie het nog niet zou weten:  op de site  Kortrijk-Weide komt er een fuifzone, een zwembad, volwassenonderwijs, jeugdwerking, een evenementenplein.  En groen.
Binnen dit stadsproject is nu ook een dossier ‘kunstintegratie in publieke ruimte’ opgenomen.  De meerjarenbegroting voorziet voor bemiddeling, ontwerp en realisatie  van het kunstproject 130.000 euro.

De curatoren/bemiddelaars zijn alreeds aangeduid op voorstel van de totaal onbekende  adviesraad ‘Kunst in de publieke ruimte”.
Het gaat om Patrick Ronse, coördinator van Be-Part (Platform voor actuele kunst in Waregem) en  de internationaal bekende curator – niet altijd onbesproken –  Hilde Teerlinck.
Het concept is genaamd PLAY en slaat op een kunstenparcours met bestaande en nieuwe werken van hedendaagse (twee?) nationale en internationale kunstenaars.

P.S.
Zo’n project kan genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en soms ook van Europa.

100 jaar vliegen in Kortrijk-Wevelgem 1917-2017

De bijzonder prachtige uitgave van Stichting Kunstboek (Oostkamp) is er!
Een realisatie van de VZW Airport Community EBKT.
Auteur: luchtvaartjournalist Guido Bouckaert in samenwerking met Flanders Aviation Society (FAS).

Officiële voorstelling van het boek op vrijdag 30 september om 19 uur in het luchthavengebouw van het vliegveld.  (Vlakbij de verkeerstoren, eerste inrit als   van Kortrijk .)

Gastsprekers zijn:
–  Geert Bourgois, minister- president Vlaanderen
–  Rudolf Scherpereel , schepen economie en toerisme stad Kortrijk
–  Filip Daem, voorzitter van de Intercommunale Vliegveld
–  Ignace Ryssaert, voorzitter “Airport Community EBKT”