Publieke inspraak over het plan-MER van IKEA op ‘Ter Biest’ in Wevelgem (2)

Dus ook Kortrijkzanen kunnen reageren over  de voornemens van IKEA in onze buurt.
Nu nog bijna een maand de tijd.

Waar kunt u die nota vinden?
Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis.  Een afspraak maken is niet nodig, tenzij u meer uitleg wenst te krijgen .  Neem hiervoor contact op met brecht.nuyttens@kortrijk.be.
Maar die nota telt 188 bladzijden, zodat het aan te raden blijft om de tekst op internet te lezen.  Waar dan?  Op de website van stad Kortrijk is er een link te vinden.
Beter is wellicht om rechtstreeks naar de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie te gaan, want daar krijg je tegelijk een antwoordformulier aangereikt om uw reacties digitaal op te sturen naar de betrokken dienst van de Vlaamse overheid. (Vraag om een ontvangstbevestiging.)
Zie URL https://lne.be/milieueffect-rapportage.

Wat kan uw inspraak zoal bevatten?
Zéér belangrijk om te weten is dat in dit stadium van de procedure er geen bezwaarschriften en petities kunnen ingediend.  Dat kan pas later, tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

U kunt dan ook gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport (MER).
Het gaat er nu om dat u vanuit uw ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving  bepaalde opmerkingen maakt.  Reacties zoals “ik ben tegen het project” of “ik wil niet dat dit IKEA-project doorgaat” hebben geen zin, bieden geen meerwaarde bij het onderzoek naar milieueffecten.
In uw inspraakreactie kan u wel mogelijke alternatieven aanbieden (andere inrichting, zelfs andere locatie).  Of u vindt in het kennisgevingsdossier bepaalde lacunes.  Moet er wellicht  iets extra onderzocht?

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
De dienst Mer bundelt de zinvolle reacties op het kennisgevingsdossier.
Na de terinzageleggingsperiode komt er een overlegvergadering waarbij de dienst Mer en  de bevoegde overheid de reikwijdte, het detailleringsniveau, de inhoudelijke aanpak van het plan-MER  kan vaststellen, rekening houdend met de bemerkingen die door de bevolking zijn bezorgd en de (7) schepencolleges van   het betrokken studiegebied.
De dienst Mer  maakt hierover een verslag met een aantal richtlijnen.   (Ook dit is een openbaar document.)  Deskundigen (de 7) maken hierna een ontwerp-MER,  besproken door de betrokken administraties (begin 2017 en  midden 2017).
Het plan-MER gaat dan samen met het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)  in openbaar onderzoek. Tijd zat !

We zijn nog niet huis hoor.

Het gaat om meer dan een woonwarenhuis.
IKEA zelf heeft een maximale bruto oppervlakte van 45.000 m².
Maar IKEA voorziet ook een complementair commercieel programma (12.000 m²),  een vrijetijdsprogramma (4000 m²) en een  groenzone en buffering.  En Ter Biest is een grotere site dan voor dit programma vereist is.   De rest van de planzone blijft als bestemming agrarisch gebied.