Op 4 januari 2017 bestaat kortrijkwatcher 12 jaar

En we gaan door !
De stadsweblog genaamd  ‘ kortrijkwatcher’  was de eerste in Vlaanderen.  Burgerjournalistiek !!
En de meeste (allemaal?) zijn intussen verdwenen.
Er verschenen tot op heden hier op KW 2.360 berichten. Een gemiddelde van 196 per jaar.
Beste wensen – lezers dan  –  van de gehele éénmansredactie.
Tot volgend jaar!

P.S.
Het oorspronkelijke editoriaal “over kortrijkwatcher”  blijft nog altijd onverminderd geldig.  Daar moet geen jota aan veranderd.  Niets.
Reguliere perse gaat (in het Kortrijkse althans) niet vooruit.
Die banaliteit.   Dat volstrekt tekort aan (dossier)kennis .  Die stijl.  Die fouten.

Het is erg.

 

Bestendige Deputatie weigert belangrijke verkavelingsvergunning (2)

Even recapituleren.
Op 4 juli 2016 vergunt het schepencollege een verkaveling van de grote bedrijfssite De Bruynooghe’s Koffie – Delaere Construct, gelegen aan en tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai.
De NV Matexi West-Vlaanderen wil daar namelijk een geheel nieuw wooncomplex inplanten met in totaal niet minder dan 75 woonunits.  Garages, enzovoort. (Op grond van een ‘masterplan’ dat al dateert van 2013.)

Omliggende bewoners  protesteren op allerhande  wijze en dienden  een gemeenschappelijk bezwaarschrift in op grond van 7 motieven.
Eén daarvan  is door het schepencollege  deels gegrond verklaard en een ander helemaal.  (Daarover straks  meer.)
Op 24 augustus stellen bewoners aldaar een beroep in bij de Bestendige Deputatie, en die verklaart op 17 november dat  beroep als gegrond.
De vergunning wordt geweigerd.
Alle nodige aanpassingen dienen opnieuw onderworpen aan een openbaar onderzoek en moeten dus deel uitmaken van een nieuwe aanvraag.

Wat zijn nu de bezwaren van de Bestendige Deputatie tegen de vergunning?
–  In de beslissing van stad Kortrijk waren een aantal voorwaarden opgelegd  bij de verkavelingsvergunning.  De Bestendige Deputatie vindt die evenwel weinig specifiek en mogen niet dienen om leemten in de plannen op te vangen.
Die voorwaarden geven ook aanleiding tot een bijkomende beoordeling door een overheidsinstantie. Dit alles is strijdig met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de VCRO).
–  Het project realiseert weinig bijkomende troeven voor de omwonenden.
–  Er moet rekening gehouden met de bestaande bebouwing in de omgeving.
Doordat het te ontwikkelen terrein gelegen is in het midden van een woonblok is een intense verdichting hier niet zo evident.
–  De aanvraag voorziet volledig nieuwe bebouwing maar geen enkele vorm van inkleding naar de omwonenden toe.
–   Er zou nog meer rekening kunnen gehouden met de verschillen in terreinniveau.
–   Er zouden bijkomende maatregelen kunnen genomen om de privacy van de omwonenden beter te waarborgen.
–  In een verweernota stelt de aanvrager van de verkaveling dat het maximale gabarit niet overal zal benut worden.
Maar in de verkavelingsaanvraag   is echter geoordeeld op basis van de maxima en de minima die in de bijhorende voorschriften en het plan bepaald worden.

Tot daar het oordeel van de Bestendige Deputatie.

Wat waren nu de zeven bezwaren van de omwonenden, ingediend ter gelegenheid van het openbaar onderzoek? En hoe is daar bij de vergunning door Stad  toch deels aan tegemoet gekomen?
1.  Het project heeft een  te hoge  densiteit, in strijd met de woningtypetoets van Stad. Ongegrond verklaard door het Schepencollege.
2.  Waardevermindering van de bestaande woningen. Ongegrond.
3. De bebouwing is te hoog en heeft een grote impact op de privacy, de bezonning, het uitzicht. Deels gegrond verklaard, deels ongegrond.
4.  De bouwhoogte in de Minister Liebaertlaan is te hoog, te diep, past niet in de straat en is niet in overeenstemming met het gabarietenplan. Gegrond verklaard!
5. Grote toename van het verkeer en het parkeren.  Ongegrond;
6. Lot 12 ten onrechte bij de verkaveling aangebracht. Ongegrond.
7. Te weinig groenvoorziening.  Ongegrond.

Het Schepencollege heeft dus wel voorwaarden opgelegd in de vergunning.
–  Inzake de afwerking van de Minister Liebaertlaan: een betere aansluiting realiseren binnen het bestaande waardevolle straatbeeld. Een bouwvolume met drie bouwlagen afgewerkt al dan niet met en hellend dak en uitgevoerd in baksteenmetselwerk vormt en beter e invulling in de straatwand.
–  Inzake inkijk bij de aanpalenden; om die te vermijden wordt het bouwvolume op het lot G beperkt tot 4 bouwlagen.

Tot daar.
Nu is het de beurt aan onze lokale gazetten.

Bestendige Deputatie weigert belangrijke toegekende verkavelingsvergunning (1)

Tiens.
Nog niets daarover gelezen in de plaatselijke perse.
Er is nochtans nogal in het verleden al wat te doen geweest (al van in 2013 met dat masterplan) rondom die verkavelingsaanvraag.  Op alle soorten van  media.

Het gaat om een ongehoord woonproject in namelijk een van de belangrijkste, voorname  straten van de binnenstad in Kortrijk. Op de binnenRing.  Huizen van soort bepaalde welstellende burgerij alhier.

Het gaat om de grootscheepse verbouwing van de immense  (8.242 m²) bedrijfssite genaamd De Bruynooghe’s koffie-Delaere Construct, begrensd door bebouwing langs de Minister Liebaertlaan en aan de andere kant  de Vlaanderenkaai.  (Langs het kanaal, vlakbij en tegenover het beroemde open zwembad.)

Matexi West-Vlaanderen NV (uit Kortrijk) wou “het perceel”  aldaar verkavelen in 18 loten voor éénsgezinwoningen en 5  loten voor meergezinswoningen met in totaal niet minder dan 75 woonunits (waaronder 49 appartementen!).
Voorts zou daar een nieuw openbaar domein komen, 12 loten voor autostandplaatsen, 7 loten voor garages  en een gemeenschappelijke tuin.
Vele omwonenden tekenden bezwaar aan.

Op 4 juli 2016 vergunde het Schepencollege niettemin de aanvraag.
Daar is door derden  op 24 augustus beroep ingesteld bij de Deputatie van de provincie en die gedeputeerden hebben  dat beroep warempel gegrond  verklaard op 17 november laatstleden.  Dat is gedurfd.

Méér nieuws volgt nog…

 

 

Stad krijgt veel geld voor de vluchtelingeninstroom

(Mag hoor, maar men dient het te weten.)
De Vlaamse regering (zijnde meer in het bijzonder minister Liesbeth Homans van de N-VA ) stelde in mei 2016 een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking voor steden en gemeenten waar de vluchtelingenproblematiek zich het meest ernstig voordoet of voordeed.
Dit bedrag is onlangs  nog op  23 december laatstleden opgetrokken tot 22,554 miljoen euro.

Bij een eerste schijf van 10 miljoen kreeg Kortrijk op 13 juli 2016 een bedrag van 163.615 euro toegewezen.  We stonden hiermee op de twaalfde plaats inzake de ernst van de situatie.
(Zelfs in Roeselare, Mechelen, Kapellen, Houthalen,  Brugge  leek de vluchtelingeninstroom serieuzer tijdens de referentieperiode november 2015-mei 2016.)

Bij de onlangs verdeelde schijf van nu 23 december behaalde onze stad de zevende plaats, na Antwerpen, Gent, Leuven, Oostende, Sint-Niklaas, Mechelen.
Stad Kortrijk krijgt nu 271.998 euro.
Twee buurgemeenten kregen ook subsidies:  Wevelgem (36.461 euro) en Harelbeke (25.475 euro).

De subsidies worden toegekend volgens bepaalde criteria:
–  70% volgens het aantal erkende vluchtelingen en ‘subsidiair beschermden’ in de referentieperiode;
–  20%  volgens het aantal legale personen van buitenlandse herkomst in 2014;
–  10% volgens sociale maatstaven zoals die gelden voor het Vlaams Gemeentefonds.

De gemeenten dienen  in de jaarrekeningen 2016, 2017, 2018 te rapporteren wat ze met dat geld hebben aangevangen en welke effecten konden bereikt.  (De subsidies mogen  overgedragen aan het OCMW.)

N.B.
Het staat weerom niet in onze plaatselijke gazetten.
Het is namelijk compleet ondenkbaar dat de Kortrijkse SP.A-OCMW-voorzitter aan de perse vertelt (“het over zijn lippen krijgt”)  wat hij zoal in de wacht sleept qls steun van ene  N-VA minister als Homans. ( Evenals de steun in zijn strijd tegen de Kortrilkse armoede.)

 

 

 

 

Een ultrakort en niet voltallig schepencollege brengt advies uit

Vrijdagmiddag 16 december stelde Vlaams minister Bart Tommelein  zijn plan voor over het bouwen van (nog meer) windmolens tegen twee duizend en zoveel.

Nog diezelfde middag  kwam er in Kortrijk precies om 12u45  met bekwame spoed onverhoeds  een schepencollege bijeen.
Zeer, zéér ongebruikelijk, zowel qua dag als uur.

Op de dagorde stond  als enig agendapunt het al of niet verlenen van een advies aan de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van de provincie omtrent de bouw van 4 windturbines op grondgebied Bellegem,  langsheen en dichtbij de oostelijke zijde van de snelweg A17/E403.
–  Aanwezig waren de schepenen Rudolphe Scherpereel, Wout Maddens, Bert Herrewyn , Koen Byttebier en Philippe De Coene.
–  Afwezig en verontschuldigd: de burgemeester Vincent Van Quickenborne, Kelly Detavernier, An Vandersteene, Axel Weydts.

Er is door de vijf aanwezigen  COLLEGIAAL een voorwaardelijk gunstig advies verleend  voor de  bouw van slechts 3 windturbines.  (Kortrijkwatcher komt daar nog wel op terug.)
De vergadering was afgelopen om precies 13 uur.
Dat wil zeggen dat men precies in 15 minuten tijd een (moeilijke) tekst van 22 bladzijden over een moeilijk onderwerp heeft besproken en goedgekeurd..

Over plaatsgebonden risicocontouren.
Weet u soms hoeveel?  De vijf schepen wel!
Gelijk aan 10 tot  min de zesde macht.  Voor één van de vier onderzochte molens.
Moet kunnen.

 

 

 

 

 

Over ons investeringscollege…(2)

In een papieren exemplaar (die van de dode bomen)  van onze lokale ’embedded press”  (dat we nog in de goede, betere  boekhandel  konden op de kop tikken) luidde het dat het Kortrijkse stadsbestuur volgend jaar voor 160 miljoen euro zou investeren.
En uit een andere editie van hetzelfde soort van papieren perse  leerde u  als onwetende  Kortrijkzaan dat (min de kost van het OCMW-zorgcentrum ) de  lopende  stadsinvesteringen voor 2017 zouden oplopen tot zowat 111 miljoen.
Ja zeg!

We halen er nu even het officieel document bij , zijnde dat boek met als titel:  budget 2017.
Pag. 38.
(Voor onze persjongens: het begrotingsdocument draagt  een gele kaft.)
Over de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen voor volgend jaar staat daar te lezen:
– uitgaven:  38.190.569 euro
– ontvangsten:  11.491.753 euro
– saldo:  26.698.816 euro.

En nu we toch bezig blijven,  kijken we even  naar de toekomst om na te gaan of er in de stadsbegroting – tijdens deze bestuursperiode – wel sprake is van een grootse, ongeziene  “investeringsgolf”.  (Zoals we met zijn allen konden vernemen uit de gewone perse.)
Daarvoor nemen we  (de meest actuele, de achtste aanpassing!)  van het “strategisch meerjarenplan 2014-2019” ter hand,  dat is – beste persjongens –  dat tamelijk dik en groot boek met de grijze kaft.

Eerst de bruto- investeringen (zonder de subsidies van andere overheden):
–  2017:  38.190.569 euro
–  2018:  30.044.038 euro
–  2019: 16.263.597 euro
Nu de netto-investeringen (het saldo van uitgaven min ontvangsten):
–  2017:   26.698.816 euro
–  2018:  22.481.676  euro
–  2019:  11.319.947 euro.
De tendens is dus duidelijk dalend! 
Nochtans lezen we op pag. 51 van dat meerjarenplan als commentaar van de financiële dienst wat volgt:
“Het investeringsritme blijft behouden,  mits beperkte verschuivingen op transactiebasis en een lichte stijging van +/- 3 MIO over de jaren 2017-2019 met behoud van de grote projecten.”
Het zijn dit soort van zinnen (beweringen ) die onze opiniërend hoofdredacteur evenals onze gemeenteraadwatcher van KW bijna gek maken.
Zoals voorheen al geopperd  in de gazetten  heeft de tripartite zich in 2013 uitgeroepen tot een “investeringscollege”.  Grote koppen!

Realisatiegraad

Voor de gehele bestuursperiode (6 jaar) zou men voor 160 miljoen investeren.  Zal men eind 2018 aan dat bedrag komen?
Twijfel is mogelijk.
Laten we niet vergeten dat een begroting een raming is.  Een schatting.
We doen er best aan om telkenjare via de rekeningen na te gaan wat er effectief is gerealiseerd.
Zie maar eens.  Nu.
–  Voor het jaar 2013 was er voor 28,57 miljoen euro begroot.
In werkelijkheid is er slechts 11,83 miljoen uitgegeven.  Een realisatiegraad van 41 procent.
–  In 2014 was er oorspronkelijk voor 39,93 miljoen begroot.
Wat is er uiteindelijk aangerekend (zonder de kapitaalsverhoging voor Gaselwest)?  27,77 miljoen.  Realisatiegraad:  54 procent.
–  In 2015 bedroeg de begroting 48,66 miljoen.
Er is slechts 17,56 miljoen uitgegeven.  Realisatiegraad:  36 procent.

Het is nu uitkijken naar de rekening voor het jaar 2016.
De tripartite staat voor een enorme uitdaging.  Hoe aan die 160 miljoen geraken?
Lees het in de gazetten!

 

 

 

Over ons investeringscollege…(1)

Op onze redactie worden we allemaal steevast een beetje zéér nerveus als de lokale  media uitpakken met cijfers inzake onze stadsfinancies.
Laatsleden 10 december  was het weer raak.
De onkunde.

Naar aanleiding van de opmaak  van budgetten van diverse entiteiten  heeft het schepencollege (wie? ambtenaren ook?)  op een nu zo geheten  ‘persontmoeting’ allerhande cijfergegevens verstrekt inzake investeringsuitgaven.
En de pers maar als gekken noteren. ( Daar zijn foto’s van op FB.)
Onze plaatselijke Kortrijkse scribenten alhier hebben nog nooit  – van hun leven – een of ander begrotingsdocument ingekeken.  (Laat dit nu een keer gezegd zijn.)

Woordvoerders (de  burgemeester?) hadden  het over de grootste investeringsgolf sinds 30 jaar.  Sinds 30 jaar.  Goed uitgerekend.
De geschreven pers kopte gewillig en eensgezind : “Kortrijk investeert 278 miljoen euro”.

In “Het Nieuwsblad” (en ook op WTV) sloeg dit bedrag blijkbaar op volgend jaar!
Dat is natuurlijk volkomen onjuist.
Het gaat om cijfers uit allerhande geraamde (nog niet gerealiseerde) meerjarenplannen die strekken tot 2019.
En die koppen waren intussen in die zin misleidend voor slordige lezers (de meesten) dat ze de indruk wekten dat het om cijfers ging met betrekking tot de pure stadsbegroting.
Het ging wel degelijk om een optelsom van bedragen uit de begrotingen van Stad (jawel) maar ook van het OCMW (volgens “Het Laatste Nieuws”) én van de politiezone Vlas en  en Parko (volgens “Het Nieuwsblad” dan.)
Waar geen enkele plaatselijke persjongen  uit eigen kracht ook maar iets van afweet.

In onze commentaar zullen we ons hier nu beperken tot de cijfergegevens van de loutere stadsbegroting  en het bijhorend meerjarenplan 2014-2019 (de achtste aanpassing!).

Ook hieromtrent waren de media onduidelijk en zelfs verkeerd.
En HN sloeg de bal volkomen mis met de mededeling dat Stad zelf volgend jaar voor 160 miljoen zou investeren. Volgend jaar !
Hoe men aan dat cijfer komt is een raadsel.
Het investeringsbudget 2017 (volgend jaar) bedraagt netto welgeteld 26.698.816 euro.
(Er zijn voor 38.190.569 euro uitgaven begroot, maar er zijn ook ontvangsten ten bedrage van 11.491.753 euro.)

Wat we ons wel herinneren is dat bij het aantreden van de tripartite het schepencollege zichzelf in 2013 uitriep als een “investeringscollege”,  want men was duidelijk van plan om over de gehele bestuursperiode voor 160 miljoen te investeren.
Zal men die doelstelling wel  halen?
Er is ruimte voor twijfel.
Daarover hebben we het in een volgende uitgave van deze elektronische krant.

O ja !
Nog dit.
Krijgen we nu waarlijk de grootste investeringsgolf sinds jaren??
Voor de pure stadbegroting is dit alleszins niet het geval.
In het budget 2017 staat op pag. 60 letterlijk dit te lezen:
“Het investeringsritme blijft behouden, er is een lichte stijging van +/- 3 miljoen, gespreid over de jaren 2017-2019.”
En zelfs dat is geenszins het geval!
(Cijfers hierover ook in een volgende editie.)

 

 

 

Geen groei van het gemiddeld aantal toeschouwers bij KV Kortrijk

Kortrijkzanen/politiekers allerhande en van die brave supporters die van toeten noch blazen weten (behelst of behekst met voetbal) vragen zich af of er voor KVK wel een nieuw groot stadion nodig is , en waarom.  En waar.

(De beslissing daaromtrent zal overigens hier niet vallen . Geen paniek.)

Interessant stuk in De Standaard van vandaag 17 december (katern E15 sport). Over voetbalSPORT alhier!
De krant  heeft het gemiddeld aantal toeschouwers in de Jupiler Pro League vergeleken voor de voorbije vijf seizoenen: 2012/2013 tegenover 2016/2017.
Voor onze provincie dan is het grootste succesverhaal in procenten uitgedrukt te vinden bij de club van Oostende: van 5.031 naar 7.142 supporters (+41 procent).
Ook club Brugge doet het goed met een gemiddelde van 26.770 toeschouwers tegenover 24.972 in het seizoen 2012/2013.
Zulte Waregem gaat van 7.797 naar 9.652.
Kortrijk zag minder supporters in de tribunes van het Guldensporenstadion: van 7.173 ging het naar 6.754.
Hoe groot wou men dat  nieuwe stadion alhier in Kortrijk alweer?
Voor 16.000 of zoiets?

Het artikel in De Standaard duidt ook op mogelijke factoren die een rol kunnen spelen in de evolutie van het aantal toeschouwers.
Maar we mogen hier natuurlijk niet geheel de inhoud van het stuk weergeven.

Meer nieuws over de patrimoniumstudie voor Aalbeke

De gemeenteraad van 5 december had plaats in het ontmoetingscentrum (o.c) van de township Aalbeke.
Bij het begin van de zitting kreeg eenieder (ook de raadsleden!) enige toelichting te horen over wat de dienst bedrijfsvoering van Stad van nu nog schepen Koen B. met bepaalde gebouwen in de deelgemeente  zou gaan doen.
Het overzicht was ietwat rommelig en over de financiering van de  plannen viel geen  woord.  De ambtenaar-architect  benadrukte dat er nog niets daadwerkelijk was beslist terwijl het schepencollege nog wel dezelfde dag van die gemeenteraadszitting  een besluit heeft  genomen over het te volgen scenario voor Aalbeke.

Wat is er dus beslist op dat College?  En wat moet dat kosten?
1.  De jeugdverenigingen  blijven hun stek behouden in de loods Vandecasteele.
Een en ander  vergt enige aanpassingswerken.
De kosten heeft men  voorlopig geraamd op 250.000 euro.
2.  De muziekverenigingen (de Harmonie) zal men onderbrengen in het ontmoetingscentrum.   Ook hier zijn  bepaalde werken nodig.  Voor niet minder dan 470.000 euro, te spreiden over de jaren 2017 en 2018.
(Muzikant en raadslid Filip Santy vreest voor geluidshinder voor andere activiteiten in het o.c.  En wat met de akoestiek?)
3.  Bepaalde stadsdiensten (bibliotheek, instrumentklassen van het conservatorium en kantoren) krijgen huisvesting  op een verdieping (?) in de Sint-Corneliuskerk.  Een eerste inschatting gewaagd van niet minder dan 858.000 euro.  (Opstart: 384.500 euro.)
Kerkdiensten zouden nog mogelijk zijn in de centrale beuk.
4.   Door deze herhuisvesting kunnen jeugdhuis ‘t Skut, de voormalige brandweerkazerne en het oud gemeentehuis verkocht worden.

Men verwacht dus wel inkomsten.
Voor de verkoop van ‘t Skut en de kazerne 450.000 euro en voor de verkoop van het vroegere gemeentehuis 400.000 euro.
Stad engageert zich dat die gebouwen pas zullen verkocht worden als er zekerheid is over een alternatief voor de verenigingen en diensten  die er nu gehuisvest zijn.  Er moet een totaaloplossing zijn, met inbegrip van de nevenbestemming van de kerk.  (Van de Kerkgemeenschap alhier en in het bisdom komt er blijkbaar geen tegenkanting.)

Onze verwachting is dat het totaalplan van de patrimoniumstudie pas in 2019 volledig zal uitgewerkt zijn.
P.S.
Het jeugdhuis ‘t Skut in de voormalige feestzaal is bouwkundig erfgoed.

 

 

Een jaarlijks financieel voordeel van méér dan 1 miljoen voor het OCMW??

Die vraagtekens in de titel drukken doodgewoon uit dat we het (beoogde, vermeende?) financieel voordeel niet begrijpen.
Zoals we hier gisteren meldden richt het OCMW volgend jaar een zorgbedrijf op onder de vorm van een Intern Verzelfstandigd Agentschap, een IVA.
Men koos voor deze rechtsvorm OOK omdat hiermee de samenwerking met de vzw Zusters Augustinessen als werkgever voor het zorgpersoneel mogelijk blijft.
En dat levert – volgens het OCMW-bestuur althans – een jaarlijks financieel voordeel op vanuit 1) de RIZIV-financiering en  2) het personeelsstatuur van niet mlnder dan 1.120.000 euro.

Wat een forfait is weten alle redactieleden van kortrijkwatcher.  Geen probleem.
–  Maar waaraan liggen die hogere forfaits van het Rijksinsituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,  louter (?) omdat het personeel van het zorgbedrijf door de Zusters is aangesteld?  Het gaat om een bedrag van 700.000 euro.  (Blijft dat jaarlijks onveranderd?)
–  En de (andere) rechtspositieregeling (statuut) van dat personeel brengt 420.000 op?
Is het personeel van de nonnen anders – slechter – vergoed (het algehele totaal van de renumeratie)  dan de ‘pure’ OCMW-medewerkers?  Is dat een vorm van discriminatie?

Oproep.
Kan een of andere lezer of OCMW-raadslid dit even uitleggen?