Wie reageerde wel of niet op eventuele komst van IKEA in Wevelgem?

IKEA heeft dus het voornemen opgevat om op de site Ter Biest in Wevelgem (achter het vliegveld) een woonwarenhuis in te planten, samen met een  complementair en vrijetijdsprogramma.  Het komt er wel hoor.
Net daartoe zijn al verschillende  (in aantal) inspraakmomenten georganiseerd.

Het grootscheepse project vergt de opmaak van een voorafgaand Plan MER (milieu-effectenrapport).
Het studiebureau van IKEA (Anteagroup) maakte een  zgn.  “terinzagelegging van de kennisgeving” van het Plan-MER op,  waarbij is  opgesomd wat er zoal zou kunnen (moeten) onderzocht inzake mogelijke locaties van de grootschalige detailhandel en de eventuele milieueffecten op alle gebied (ook mobiliteit).
Allerhande instanties en bewoners uit 8 betrokken omliggende gemeenten konden tussen 14 november 2016 en 12 januari 2017 reageren met vragen of (andere) voorstellen tot onderzoek.

Reactie van bewoners gemeenten
–  Vanwege Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Zwevegem kwamen NUL inspraakreacties op de terinzagelegging.
–  Wevelgem diende er natuurlijk wel in :  niet minder dan 51 (waarvan er nogal wat niet terzake, niet ontvankelijk voor een MER).

Reacties van officiële instanties
Hierna een lijst van instanties die WEL hebben gereageerd (schriftelijk of op vergaderingen):

–  De schepencolleges van Wevelgem, Kortrijk, Kuurne, Menen, Harelbeke, Deerlijk, Waregem (7 van de 8 betrokkenen).
–  De Provincie West-Vlaanderen.
–   Agentschappen:  Innoveren en Ondernemen, Wonen Vlaanderen, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Zorg en Gezondheid. Natuur en Bos.
–  Departementen:  Mobiliteit en Openbare Werken,  Landbouw en Visserij, Leefmilieu, Natuur, Energie (dienst Veiligheidsrapportering), Ruimte Vlaanderen.
–  Onroerend Goed West-Vlaanderen .
–  De Lijn West-Vlaanderen.
–   Vlaamse Milieumaatschappij.
– Fluxys (beheerder aardgasvervoer, – maar wil verder niet meer betrokken worden in de procedure).

Instanties die NIET gereageerd hebben

–  Het schepencollege van Zwevegem (!)
–  Departement Leefmilieu, Natuur, Energie, – dienst milieuhinder (!)
– Distributiebedrijven: Elia (hoogspanningsnet) en Eandis (elektriciteit, aardgas).
– Wallonië en Frankrijk. (Willen hiermee zeggen aan Vlaamse steden: bemoei u dan  ook niet met winkelketens van bij ons, net over de grens.)

P.S.
De dienst MER heeft inmiddels de inspraakreacties en adviezen onderzocht  en een Richtlijnennota gepubliceerd  over wat er moet gedaan of niet gedaan voor de opmaak van het MER.
Er wordt getrechterd !

(Wordt vervolgd.)