Zal de Kortrijkse gemeenteraad zich bevoegd verklaren om te oordelen over vrijhandelsakkoorden? (2)

Om enige klaarheid te scheppen over de zaak lezen we nu altegader toch even het schriftelijk verslag van de voorbereidende raadscommissie die het op 27 juni had over het voorstel om Kortrijk uit te roepen tot “TTIP-vrije gemeente”.
Je weet maar nooit wat je daar kan uit  leren.

De tekst omvat drie ultra-korte alinea’s die we hierna letterlijk weergeven, met daarna  in cursieve letters enig commentaar van onze nu helemaal free-lance betaalde gemeenteraadwatcher.

1.
“Raadslid C. Waelkens  (vroeger N-VA, nu onafhankelijk) gaat akkoord om dit punt te laten agenderen, maar merkt op dat het gevraagde geen bevoegdheid van de gemeente uitmaakt.  Ook raadslid P. Jolie (CD&V) vreest voor een gevaarlijk precedent.”

Ja, het burgerinitiatief moet wel geagendeerd want is volkomen wettelijk ingediend met het vereiste aantal handtekeningen van Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar.
De raadsleden Waelkens en Jolie (en wellicht nog anderen) zullen dus waarschijnlijk het punt 1 van het voorliggende raadsbesluit niet kunnen goedkeuren.
Dat luidt: “Zich bevoegd te verklaren ten aanzien van het in het verzoekschrift opgenomen voorstel.”

(Raadslid Jolie opperde dat de motie van bovengemeentelijke aard is en dat men zo ook een burgerinitiatief zou kunnen indienen met de vraag om allerhande bijv.  federale belastingen te verlagen.)

2.
“Raadslid M.  Vandemaele (Groen) merkt op dat reeds meer steden dit hebben gedaan en dat er in de motie enkel gevraagd wordt om bepaalde vragen aan de hogere overheid te stellen.”

De initiatiefnemers zeggen dat er zich al 2.300 Europese gemeenten “symbolisch” TTIP- en CETA en TISA- vrij hebben verklaard.
Er zijn in Vlaanderen ook gemeenteraden die zich onbevoegd verklaarden (Aalst) of de ingediende motie niet goedkeurden (Gent). 
De motie in Kortrijk omvat 12 punten.
En het is juist dat een aantal daarvan gewoon enkele vragen stellen aan hogere overheden om iets wel of niet te doen.  (Aan Europa bijv. – nog wel aan toe.)
Maar het 7de punt van de motie beoogt wel degelijk om een zéér verregaande verbintenis aan te gaan voor stad Kortrijk.  Onwaarschijnlijk.
Daarin staat: “De gemeenteraad neemt zich het recht voor juridische stappen te zetten als lokale overheid tegen een mogelijks instemmingsdecreet
met CETA, zoals ander steden al hebben aangekondigd.”
(Hier even zijdelings opmerken dat een gemeenteraad op eigen houtje geen rechtszaken kan inspannen…)

3.
Het onderwerp overstijgt inderdaad het gemeentelijk niveau, maar elke partij zal in  de gemeenteraad zijn mening kunnen  geven. ”

Dit zou een uitlating zijn van de burgemeester himself.
Amaai.  Betekent dit dat ook hij vindt dat de gemeenteraad ter zake onbevoegd is?
We vernemen intussen dat de raadsleden Philippe De Coene,  Marc Lemaitre, Matti  Vandemaele  het burgerinitiatief mede hebben ondertekend.  Mogen zij dan nog het woord nemen in de zitting en deelnemen aan de stemming?
De drie raadsleden behoren net tot die partijen (SP.A en Groen) die in het Europese parlement bijna obstinaat  hard gekant zijn tegen de handelsakkoorden met de VS en Canada.

Schepen Rudolphe  Scherpereel (N-VA) zou in de raadscommissie gezegd hebben dat hij zal stemmen zoals zijn partij het wil.
Welnu, de N-VA (Euro-parlementsleden Sandra Loones, Peter Luyckx)  is heel erg PRO de handelsverdragen TTIP en CETA.
Idem wat de CD&V (Ivo Belet) betreft.

We kunnen dus verwachten dat raadsleden van deze beide partijen de motie zullen verwerpen?  En de VLD is met voormalig Europees commissaris Karel De Gucht natuurlijk méér dan PRO de beide verdragen.
Zodus…
Slechts 1 (één) fractie van de Kortrijkse tripartite kan het voorstel  van het burgerinitiatief goedkeuren.  Voor zover de aanwezige leden ervan nog mogen deelnemen aan de stemming…

P.S.
Tot maandag, beste lezers.
Om half zeven is er een manifestatie aan het stadhuis, voorafgaand de zitting.

Zal de komende Kortrijkse gemeenteraad zich bevoegd verklaren om te oordelen over vrijhandelsakkoorden? (1)

Zou er al één enkel gemeenteraadslid (inbegrepen schepenen) het boekje (136 pag.) van Line De Witte gelezen hebben dat de sprekende titel draagt: “TTIP en CETA voor beginners”?
Is er wel één raadslid te vinden dat zonder enige aarzeling weet  te zeggen wat die lettersoep (ook TISA) betekent?
Of zou er zelfs een enkel raadslid zijn dat die vrijhandelsakkoorden met de U.S.  en Canada helemaal heeft gelezen?  Plus de commentaren (op Tinternet zijn hierover duizenden bladzijden te vinden).

Nochtans is aan onze raadsleden komende maandag 3 juli  ca. 19u15 gevraagd om Kortrijk uit te roepen tot een zgn. “TTIP en CETA-vrije gemeente”.
Het zit zo.
Wat meer dan 800 Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar hebben een verzoekschrift ingediend om op de gemeenteraad een motie te agenderen waarbij aan hogere overheden gevraagd wordt om
1) de ratificatie van het handelsverdrag van CETA (met Canada) af te wijzen en
2) zich uit te spreken tegen het TIPP (met de V.S) “zoals het tot nu bekend is”.   En ietwat méér, waarover later nog.
(Zo’n burgerinitiatief vergt  in Kortrijk 1 procent van de 63.044 inwoners ouder dan 16 jaar.)

Alvorens op de grond van het verzoek in te gaan, moet de gemeenteraad volgens het gemeentedecreet (art. 200 quinquies) steeds  VOORAF uitspraak doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van het voorstel.
Indien de Raad zich bevoegd acht, wordt vervolgens aan de indieners van de motie (hier Oxfam Wereldwinkel, bij monde van Steven De Wit)  het woord verleend om een beknopte toelichting te geven.  En daarna volgt een debat waarbij de verschillende fracties aan bod komen.
Tenslotte formuleert de Raad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er aan het voorstel wordt gegeven. Ja.

Wel,  volgens onze aloude bevoegde gemeenteraadwatcher althans is er geen enkel raadslid bevoegd om een oordeel te vellen over de impact van  de TTIP en CETA-vrijhandelsakkoorden.   Laat ons zeggen:  op de gemeente Kortrijk.
‘Bevoegd’ in de zin dan van “intellectueel deskundig”, –  met kennis van zaken handelend.
Dat is totaal geen verwijt.
Raadsleden  kunnen zich natuurlijk wel baseren op wat anderen (deskundigen) hen hebben ingefluisterd.  Of gewoon klakkeloos volgen wat de nationale partijleiding als standpunt heeft ingenomen.

Maar de stemming over de vraag of de Raad zich al of niet bevoegd verklaard om het verzoekschrift te behandelen gaat natuurlijk niet over de capaciteit (de deskundigheid) van de raadsleden.
De vraag is of het ingediende burgerinitatief al of niet slaat op een materie van gemeentelijk niveau (belang).

(Wordt vervolgd in een volgende editie van deze elektronische krant.)

Raadsleden kunnen nog altijd zichzelf bekijken tijdens de zitting

Morgen 27 juni zijn er voorbereidende raadscommissies voor de gemeenteraad van 3 juli.
We willen bij deze gelegenheid enkele raadsleden de raad geven om even hun eigenste gedrag (gedragingen) te bekijken tijdens de laatste zitting van  de maand juni.  (Van vroeger mag ook.)

Dat kan (dag en nacht op Tinternet) altijd bekeken via de live-stream op de website van stad Kortrijk.
Het loopt bij bepaalde raadsleden werkelijk de spuigaten uit, – hoe ze blijkbaar met hun eigenste “thuiswerk” (of nog wat anders) bezig zijn tijdens het verloop van de zitting.
De nogal bekende Kortrijkzaanse journalist Joost Devriesere  (werkzaam bij Knack-Focus) kon het laatstleden  blijkbaar ook niet meer aanzien.
Nog onlangs vroeg hij zich op FB geheel terecht af of er geen ogenblik  kan komen dat er een raadslid zijn (haar) strijkplank zal meebrengen naar het stadhuis.  (Reacties bleven achterwege.)

Misschien had hij het daarbij bijna letterlijk (zonder haar naam te vernoemen) over raadslid Phyllis Roosen (SP.a) die waarlijk al jaren tijdens iedere zitting (jawel!) van het begin tot het einde naarstig aan het werk is op haar laptop.
Een heel ander, maar waarlijk zéér erg geval is Mohamed Ahouna (VLD).  Hij kijkt gewoon geen seconde op. Toestel op de schoot, en maar tokkelen en nogmaals tokkelen… Als hij niet even oppast merkt hij niet eens dat de gemeenteraad is afgelopen….

Voormalig schepen Koen Byttebier (VLD) is intussen nog drukker dan voorheen  in de were met van alles en nog wat , – met twee tools tegelijk: een laptop én een smartphone.
Ook – fractieleider nog  wel – Wouter Allijns (VLD) is hoofdgebogen continu in de weer met een smartphone, soms verborgen op zijn schoot.

Nieuwbakken schepen Arne (VLD) kan er ook wat van.   (Ook vaak bezig met toestelletje  tussen de benen.)
En waar is schepen Bert Herrewyn (SP.a) eigenlijk voortdurend naar aan het kijken?  Op zijn groenkleurig scherm?
En voormalig schepen Marc Lemaitre (SP.a) kan wel goed verbergen dat hij zich tijdens de zitting graag onledig houdt op FB.

 

Wat met Be-Part uit Waregem?

 Het genaamde B-Part  (wel niet erg gekend, noch bekend, – helaas en jammer ) is het provinciaal gerund (betaald) platform voor actuele kunst, gevestigd in de Westerlaan te Waregem.
Be-Part is geen galerij of kunsthal, maar een labo voor de creatie en verspreiding van hedendaagse kunst.  Be-Part heeft dus geen vaste collectie maar richt per jaar wel 3 à 4 tentoonstellingen in.

Door een Vlaams decreet van 9 november 2016 krijgt de provincie een vernieuwde taakstelling: geen persoonsgebonden materies meer (zoals cultuur!), – wel nog en enkel grondgebonden beleid.

BRIEF

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz (VLD) wil nu nog voor het zomerreces van dit jaar de provinciale culturele instellingen  toewijzen aan een of ander bestuursniveau dan dat van de provincie.
Hiertoe heeft hij  op 17 mei laatstleden een brief gestuurd naar Kortrijks burgemeester Vincent van Quickenborne (VLD) met een voorstel van toewijzing van meer speciaal  de instelling Be-Part.

Hoe dat zo komt  weten we niet.
De concrete  inhoud van dit voorstel kennen we ook niet.
Maar het zou diverse insteken bevatten zowel op het vlak van inhoudelijke taakstelling, organisatiestructuur als financiering.
Misschien is het voorstel helemaal op maat geschreven om de instelling naar stad Kortrijk over te brengen.
Dat we het niet weten !

P.S.
Raadsleden kunnen inzage krijgen van de lijst  in- en uitgaande post.
Maar dat weten ze niet.

 

 

 

Het personeelsfeest van gisteren kostte minder dan gedacht ?

Gisteren, maandag 19 juni,  was er van 12u30 tot 16 uur een personeelspicknick voor het stadspersoneel op het domein van het speelplein de Warande.
Gelukkig schitterend weer.
Zo’ n teamdag is een verplichte activiteit.
Namen  genoteerd.
Is de absentie- lijst gekend bij het schepencollege?
Wie niet deelneemt moet een halve dag vakantie nemen of kredietverlof.  Wie wel deelneemt krijgt maximum 3u 48 vrijstelling.  Ja.  Geen vier uur.

Nog in maart was het schepencollege bereid om voor die ‘dag van de medewerker’ een budget van 17.000 euro uit te trekken.
Welke activiteiten er zijn geschrapt weten we niet.  Of was het eten minder gastronomisch dan aanvankelijk  gedacht?
In elk geval is de totale raming  van de kosten – rekening houdend met  600 aanwezigen – nog geeneens 9.000 euro.
Het drankenaanbod (géén zwaar bier!) was de duurste post: geraamd op 8.369 euro.
Er was zéér gezonde voeding  voorzien.  Vier “versnaperingen”  aangeboden, telkens met een totaal van 150 stuks.
Men kon kiezen tussen een gebakje van rabarbertaart, een dessertje op basis van zuivel, verse milkshakes of mueslirepen.  Totale kost: 1.219 euro.

Om het gezellig te  maken was er ook de nodige randanimatie.  Kubb spelen bijvoorbeeld.  Of men kon een begeleid bezoek brengen aan Preetjes molen.
(Op basis van 90 bezoekers lag  er hiervoor een budget van 90 euro klaar.)

P.S.
Als de afrekening hoger oploopt dan geraamd, houden we u nog op de hoogte.

Naar een ‘afbouwscenario’ van de ledwalls in Kortrijk

Zonder veel inspraak van de bevolking zijn volgende zaken beslist in verband met de beeldschermen:

–  De ledwall van Heule wordt weggenomen naar aanleiding van de herinrichting van ‘Heule platse’  en zal niet meer herplaatst bij gebrek aan geschikte locatie.
–  Er komen geen bijkomende beelschermen in Aalbeke en Kooigem.
–  Er komt geen ledwall op Campus Kortrijk Weide.  (Wel zijn er wachtbuizen voorzien.)
–  De nog bestaande ledwalls in Bellegem, Rollegem, Marke, Overleie, Lange Munte blijven nog behouden, evenwel  tot er zich aanzienlijke herstelkosten voordoen of andere aanleidingen zoals een herinrichting van de omgeving.
– Het grote scherm op de Grote  Markt blijft bestaan (hoewel daar geen kat naar kijkt, tenzij als er een voetbalmatch wordt vertoond).

Wat is de motivatie van dit afbouwscenario?

*  Er zijn meer en meer bedenkingen in verband met het nut en het bereik van het publiek via beeldschermen.  Steeds meer mensen ontvangen informatie via digitale kanalen.
*  De kosten zijn aanzienlijk.
Voor de aankoop, de installatie, de aansluiting op het netwerk en elektriciteit kunnen nu oplopen tot 40.000 euro per toestel.  Verbruik van elektriciteit kost jaarlijks van ca. 2.000 tot 3.500 euro.  Onderhoudskosten lopen ook hoog op.  (Ze worden trouwens niet meer systematisch uitgevoerd.)
 

Meent de Kortrijkse burgemeester wel wat hij zegt ?

Op 1 maart van dit jaar vroeg de voltallige redactie van kortrijkwatcher zich dat al luidop af.
Wat was de (zoveelste) aanleiding?
Burgemeester Van Quickenborne haalde eind van de maand februari tevoren immers zowel de geschreven pers als de VRT (“Terzake”) met een  niet geheel nieuw, maar niettemin  toch tamelijk nogal ophefmakend voorstel om de stroomfactuur voor ons allen te doen dalen.   Zeker met 40 euro “per gezinslid”…

Hoe dan?
Hij wou het jaarlijkse rendement van de aandelen van de gemeenten bij de netwerkbeheerders  voor gas en elektriciteit (voor Kortrijk is dat Gaselwest) doen krimpen van – zoals hij toen dacht – 6,2 procent naar een meer marktconform tarief van 2 procent.  Ja.
Zodat de netbeheerders hun facturen evenredig zouden laten dalen.  (Verstaan allemaal?)

In de voltallige redactievergadering van kortrijkwatcher is toen een zeer slimme (toch sluwe!) lakmoesproef bedacht om  na te gaan of het bij die uitlating van Q gewoon alweer ging om een zoveelste populistische zet van de burgervader.

Hoe zouden we dat nu kunnen uitvissen?
Heel eenvoudig.
Telkenjare komt in het voorjaar het jaarverslag en de rekening  van Gaselwest op de gemeenteraad.  Daarbij is ook aan de gemeente gevraagd om haar goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Algemene Vergadering van Gaselwest.  Zoals die zijn voorgelegd.  Zijn ook aan te vullen.
Dit was alhier het geval op de laatste zitting van de Kortrijkse Raad van 12 juni.

Voor Kortrijk is sinds 2013 (en tot begin 2019) VLD- raadslid Wouter Allijns aangeduid als vertegenwoordiger van Stad op de Algemene Vergadering van Gaselwest, met VLD-raadslid Marie-Claire Vandenbulcke als plaatsvervanger.

Op die Kortrijkse raadszitting van 12 juni hebben die betreurendswaardige vertegenwoordigers vanwege de burgemeester géén enkel  mandaat (niet het minste) gekregen om het voorstel te agenderen om de opbrengst van het gemeentelijk dividend te verlagen  tot 2 procent.  (Ze weten trouwens van toeten of blazen.)
Het is zelfs niet ter sprake gekomen, door niemand.
Conclusie: het voorstel van februari van de burgemeester was puur voor de galerij bedoeld.   Dat heet : perceptiepolitiek voeren.
Minder deftig geformuleerd:  komedianten-politiek.

P.S.
Voor 2016 bedraagt het Kortrijkse dividend van Gaselwest 5.014.710 euro.
Overkoepelende netbeheerder  EANDIS liet weten dat de “billijke kapitaalsvergoeding” (men houdt aldaar niet van de term ‘dividend’) voor de gemeenten in 2016 dan 5,24 procent zou bedragen.
En verlaging naar 2 procent zou in dit geval voor Stad een te besparen bedrag (een kost) betekenen van 3.100.399 euro.

 

 

Gemeenteraad steeds meer voor schut gezet

In de gemeenteraad van gisteren 12 juni kreeg nieuwbakken VLD-schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”), tevens co-voorzitter van Feest in Kortrijk (FIK), vanwege raadslid Roel Deseyn (CD&V) een rist vragen over de werking van zijn gemeentelijke  VZW.
Arne was daar blij om, want het was de eerste keer dat hem dit overkwam. (Gelukkig maar.)
Maar Arne vond het toch tegelijk wel beetje miserabel dat Deseyn  een bepaalde vraag “24 uur te vroeg stelde“.
Waarom?
Het ging om de vraag in hoeverre ook deelgemeenten zouden betrokken worden bij de komende zomerconcerten.
“Morgen meer daarover,” zei Arne. . .
Want morgen (dat is dus vandaag 13 juni) zou hij over het programma van die concerten een persconferentie houden.

Dit alles getuigt van een aangrijpende nieuwsoortige  minachting voor de Raad.
Raadsleden moeten nu wachten op de krant ‘van morgen’ (op een persconferentie!) om antwoord te krijgen op een vraag op een zitting ‘van de dag voordien’.  (Snuiter Arne beseft dat gewoon niet hoe falikant dat is..) 

Het  is een geheel nieuw gegeven in de toenemende mate waarop de Kortrijkse tripartite de gemeenteraad meent te moeten diskwalificeren.

Alle raadsleden van nu (ook van de meerderheid) zijn het al gewoon om via onze  plaatselijke persorganen  te vernemen wat ze twee weken officieel later te lezen krijgen in de notulen van het schepencollege.

Overigens kregen we  vandaag in de kranten weer enkele in het oog springende berichten die volkomen kaderen in de problematische zienswijze van de tripartite over de omgang met de gemeenteraad.

In ‘Het Nieuwsblad’ van vandaag verscheen  vanwege  – jawel –  onze Arne (nochtans géén schepen van ICT) een uitgebreide toelichting over de wijze waarop Stad in de toekomst passanten gaat tellen en registreren.  Dat punt was gisteren geagendeerd op de gemeenteraad.  Die toelichting van Arne aan de gazet dateert duidelijk van voor de gemeenteraad.

Het zéér bizarre incident met de bloembakken op de zitbanken van de Veemarkt mocht gisteren niet ter sprake komen in de gemeenteraad.  De burgemeester gaf gisteren intussen wel enige informatie over het gebeuren aan de kranten en aan de radio.

Allemaal politiek zeer onzindelijke gebruiken, stuitend  en tenen krullend, maar het is een weloverwogen populistische keuze van de tripartite.

 

Voor het geval u niet weet wat te doen in het weekend…

Lees dan maar de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen  dd. 28 maart over de verzoekschriften tot vernietiging met vordering tot schorsing van de werken rondom het stationsproject.

Ga naar de website van de Raad, rubriek rechtspraak, en tik in het zoekformulier volgende rolnummers in:
1516/RvVb/0833/SA
1516/RvVb/0830/SA

Pers weet me dunkt weer nergens van…
Menig raadslid ook niet.

Heeft de verzoeker L.D.  (een wel  befaamd iemand in de juridische wereld) een verzoek tot voortzetting van de rechtspleging  ingediend nu de vergunningsbeslissingen niet zijn geschorst?
DAT WE HET NIET WETEN.

 

 

En de nieuwe benaming voor de campus “Kortrijk Weide” is…

…KORTRIJK  WEIDE !

Stad deed via diverse kanalen bij de bevolking een oproep om een nieuwe naam te bedenken voor de campus Kortrijk Weide, de site waar een nieuw zwembad komt, een plein, een park, een evenementenhal, een incubator “Loods”, een soort jeugdhuis.

Daartoe liep er van 18 april tot 7 mei een wedstrijd.
Er kwamen 296 inzendingen binnen, waarvan 225 voorstellen verschillend waren.
Een negenkoppige jury van personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de site beoordeelde de inzendingen.
Er kwam een ‘long list’ met 23 verschillende namen.  Daaruit koos men dan een top 5:
Leiepark, De  Weide, De Blekerie, Westerpark.
Maar “Kortrijk Weide” kreeg dus het grootste aantal punten.