Koning Boudewijnstichting acties in Kortrijk

Tot op  heden heeft de stichting in het lopende jaar 2017 volgende Kortrijkse projecten gesteund:

Bib-labo: 5.147 euro
De bib ombouwen tot een bib-labo met een eigentijds open leercentrum en medialab met een aanbod van digitale middelen en bijhorende expertise als ondersteuning van een nieuwe manier van leren.

Haarkoelers voor  oncologische zorg: 24.000 euro
AZ Groeninge krijgt dit bedrag om haarkoelingstoestellen te kopen zodat een aantal patiënten ze kostelood kunnen gebruiken tijdens de chemotherapie.

Kinderspeelruimte voor de afdeling oncologie: 1.500 euro
De speelruimte voor de (klein)kinderen van opgenomen patiënten draagt de naam “Zibi’s Boomhut”.

SAM-studentenfond Lionsclub Kortrijk Mercutius:  10.000 euro
Steun aan jongeren die het financieel moeilijk hebben om hogere studies te betalen.

P.S.
We blijven het toch zo raar vinden dat de plaatselijke media dit niet weten.  Of niet zeggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belasting die de Kortrijkse burger niet voelt maar wel geweldig veel opbrengt

We kijken er telkens weer van op.
De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen (zeg maar: allerlei vormen van reclamedrukwerk) garandeert iedere maand opnieuw een gigantische opbrengst voor Stad.
Een overzicht voor het lopende jaar.  Met telkens het aantal fysieke of rechtspersonen die een opdracht gaven aan de drukker of producent.

Januari:  140.531 euro  (voor  77 ingeschrevenen)
Februari:  133.753 euro  (72)
Maart:  191.280 euro (109)
Het eerste kwartaal van dit jaar bracht dus al 465.564 euro op.
Met april erbij (156.483 euro met 86 ingeschrevenen) is de opbrengst van het ‘tertiaal’ 622.047 euro.

De belasting wordt vastgesteld op 0,06 euro per verspreid exemplaar.
Voor drukwerken die ten minste 48 maal per jaar verschijnen met minstens 20 verschillende adverteerders en een vast redactioneel gedeelte) gaat het om 0,0125 euro per exemplaar.
Er zijn vrijstellingen mogelijk:
–  voor publicaties met tenminste 50% redactionele tekst;
–  voor handelaars die hinder ondervinden vanwege grote infrastructuurwerken met een duur van meer dan twee maanden.

Wie geen aangifte doet van het aantal verspreide exemplaren wordt belast op een forfaitair bepaald aantal brievenbussen.
Ter info (toestand volgens het reglement dan):

Kortrijk:  24.404
Bissegem:  2.573
Heule:  5.335
Bellegem:  1.838
Kooigem:  396
Marke:  3.569
Rollegem:  1.254
Aalbeke:  1.455

Nieuw evenement in verkiezingsjaar op komst: PLAY !

Er is sinds 12 juli al zonder ruchtbaarheid een projectleider aangesteld met een contract tot eind volgend jaar.  Het gaat om Karen Wulgaert uit Evergem.  Zij is master Grafisch Vormgever  en volgde een postgraduaat Tentoonstellingen en Beheer Actuele Kunst.
Het evenement gaat volgend VERKIEZINGSjaar door op verscheidene  plaatsen: Kortrijk Weide, Broelkaai en diverse pleinen.
De tentoonstelling “Play” gaat over het beleven van hedendaagse kunst in de openbare ruimte en zal via creatieve ingrepen de stedelijk ontwikkelingen belichten.  Op het parcours komen (vaak interactieve) installaties  en films die het fenomeen “spel” vanuit een humanistische, wetenschappelijke ooghoek ontleden.  (Citaat.)
“Play” wordt gerealiseerd in coproductie met B-Part en lokale partners zoals Bubox, Dash, Buda KC, vzw Buda, Wilde Westen.

Voor dit jaar is de loonkost van de projectleider ingeschreven als een personeelsuitgave, maar voor volgend jaar met 50.000 euro in mindering gebracht op de toelage voor de Stedelijke Musea.
Heeft de Raad van Bestuur van de Musea (meervoud)  – we hebben er nog één – daar wel weet van?  (Die exploitatietoelage bedraagt nu 121.250 euro.)

Voor de twee zomermaanden voorspelt Kortrijks stadsbestuur 24 warme dagen !

Hoe komen we daar zo bij?
Puur op basis van een bizarre rekenoefening.  Zonder enige kennis van meteorologie.
Net als in de voorbije twee jaar heeft het stadsbestuur opnieuw een professionele security firma ingeschakeld om toezicht te houden in het open zwembad aan de Abdijkaai.
(Naast meerdere soorten van politie.)
“Den openen” is open sinds woensdag 28 juni en sluit op zondag 3 september.
Voor die periode is Euro Protection Guard uit Wervik aangeduid als de beste firma die uit de aanbesteding kwam.  (Men heeft er zes aangeschreven. Drie antwoordden niet.)

De firma vraagt 518,7 euro per dag, exclusief BTW maar moet slechts optreden op warme dagen.
In het stadsbudget is voor die uitgave 15.000 euro ingeschreven.
Als we uitgaan van 21 procent BTW is de dagelijkse kostprijs van de bewakingsfirma zoiets van 626 euro.
15.000 gedeeld door 626 geeft… 24 warme dagen.

Twee lijsten van niet aan te snijden woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten (4)

Jawel: twee.  En nog verschillend ook.  Komt niet in ons stadsmagazine.

–  Eerst de lijst van VLD-schepen Wout Maddens (in HLN van 2 december 2016) over woonuitbreidingsgebieden die volgens hem geschrapt worden, maar vervolgens daaronder dan de lijst (met bemerkingen) van het Schepencollege (van 18 juli 2016).
–  De tweede lijst van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is wel de officiële, want is als dusdanig nog recent gemeld aan het Vlaams Gewest.
(Aan Joke.)

Kortrijk
1.   Maddens
Vennestraat,  wijk Lange Munte (zuiden en noorden).
2.  CBS
Vennestraat, Populierenhof (eventueel beperkte randafwerking).
Voor de Lange Munte is het nog wachten op een stedelijke beleidsnota.
CBS heeft het nog over de Sint-Denijseweg:  komt in aanmerking voor sociale huisvesting.

Bellegem
1.  Maddens
Manpadstraat.
2.  CBS
Manpadstraat: grootste deel schrappen als woonuitbreidingsgebied, de rest behouden als reserve.

Bissegem 
1.  Maddens
Bissegemsestraat, Tientjesstraat, Kruiskouter.
2.  CBS
De Bissegemsestraat behouden als reserve voor andere functies.
Over de Tientjesstraat wordt niet gerept.  Kruiskouter-Leiemeersen:  optie openhouden voor beperkte afwerking van het woonuitbreidingsgebied.

Heule
1.  Maddens
Roeselaarsestraat.
2.  CBS
Roeselaarsestraat: volledig schrappen of klein deel behouden.

Kooigem
1.  Maddens
Koninklijkestraat, Molentjesstraat.
2.  CBS
Koninklijkesraat: verder onderzoek nodig vooraleer over tot gedeeltelijke schrapping (erfgoedwaarde Monument Brouwershol).
Ja,  Molentjesstraat schrappen als woonuitbreidingsgebied.

Rollegem
1. Maddens
Tombroekstraat.
2.  CBS
Idem.

Aalbeke
1.  Maddens
Lauwsestraat, Zevekotetsraat, Papeye.
2.  CBS
Zevekotestraat: kan geschrapt met herbestemming van penruimtefunctie of dagcreatie.  Oplossing zoeken voor planschade. Voor Papeye nog visie te bepalen.
Lauwsestraat kan geschrapt.

Marke
1.  Maddens
Kloosterstraat, Populierenhof.
2.  CBS
Kloosterstraat: visie nog te bepalen.
Populierenhof: schrappen met eventueel randafwerking.

Sente
1.  Maddens
Sint-Katherinestraat
2.  CBS
Sint- Katherinestraat is gespreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Een gezamenlijk standpunt is nodig.

 

 

Welke woonuitbreidingsgebieden worden niet aangesneden? (3)

Het is allemaal nogal verwarrend.
– Volgens schepen Wout Maddens (VLD) in ‘Het Laatste Nieuws’ van 2 december 2016 gaat het om 94,5 hectare, goed voor 1.901 huizen.  Maar de eigen cijfers van  de stadsadministratie hebben het over “slechts” 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor 1.850 potentieel bijkomende woningen.
– Op WTV (1 december 1016) had dezelfde schepen het over een inventaris van 100 ha met 2.000 woningen “waar we resoluut zeggen dat er niet meer kan gebouwd worden”.
– En de studie van Leiedal hierover (die het uiterst in detail heeft over 13 gebieden alhier) kunnen we niet meer achterhalen want het rapport is van Tinternet spoorloos verdwenen.

In HLN vernoemt schepen Maddens 15 woonuitbreidingsgebieden die niet zullen aangesneden worden.  Het schepencollege 18 juli 2016 (let op de datum) vermeldt  categoriek  4  te schrappen gebieden en heeft over een aantal andere nog wat genuanceerde bedenkingen.
We zetten eventjes alles op een rij.
Eerst de lijst van schepen Maddens, daaronder wat het Schepencollege liet notuleren.

(Wordt vervolgd.)

Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (2)

Om zich des te beter te voor te bereiden op een debat (zonder stemming) over de vraag wat te doen met de woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten heeft het stadsbestuur de raadsleden verwezen naar het rapport hieromtrent van Leiedal.
Met een wel zeer eigenaardige URL:  https://we.tl/QMuBsgth1v.

“Deze transfer is intussen (om een ons ongekende reden, KW) verdwenen en niet meer beschikbaar. ”  Transparantie !
Onze gemeenteraadswatcher heeft  niet eens de tijd gehad om de tekst met prenten te downloaden.
En dat is heel jammer want de 13 (volgens Leiedal) in aanmerking komende  gebieden werden in dat rapport uitvoerig besproken,  geïllustreerd met zeer gedetailleerde, veelkleurige kaarten per gebied.  Oppervlaktes??

We zullen ons dus moeten behelpen met wat voorliggende commentaar van  het stadbestuur op zes gebieden die Leiedal nog  wil schrappen, zonder veel concrete kennis van zaken over het gebied zelf.  En zonder de motieven van Leiedal te kennen…

(Wordt vervolgd.)

Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (1)

Zonder inspraak (“Kortrijk Spreekt”) heeft het Schepencollege op 18 juli 2016 beslist om een aantal woonuitbreidingsgebieden te schrappen.  Als raadslid David Wemel (Groen) daar niet had om gevraagd, hadden we dit nooit geweten.  Ook dankzij zijn vraag zal er in september of oktober een raadscommissie worden gewijd aan de problematiek.  (Op zo’n commissie worden geen besluiten genomen, en wordt ook niet gestemd.)

Volgende gebieden worden volledig geschrapt:
–  Kooigem: Molentjesstraat
–  Kortrijk: Vennestraat
–  Kortrijk: Populierenhof (eventueel toch randafwerking)
–  Rollegem: Tombroekstraat

Voor volgende gebieden is er enige nuancering op zijn plaats:
–  Bellegem: Manpadstraat
Gedeeltelijk behoud als reserve, grootste deel schrappen.
–  Bissegem: Bissegemsestraat
Behoud als reserve voor ander functies.
–  Heule: Roeselaarsersraat
Eventueel klein deel behouden of volledig schrappen.

Het Schepencollege volgt hiermee de regionale visievorming voor woonuitbreidingsgebieden door Leiedal opgemaakt in mei 2016.
In Kortrijk zou het gaan (cijfers verschillen) om  in totaal om 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor potentieel 1.850 bijkomende woningen.
Over een aantal volgens Leiedal nog te schrappen gebieden heeft het stadsbestuur wel enkel bedenkingen.

Zie een volgend stuk. 

Waar moeten de centrumstadsduifjes nu naartoe? Worden ze dakloos?

Al in november 2015 kreeg Studio Basta de opdracht om een ontwerp te maken voor de omgevingsaanleg rond het Muziekcentrum.  Gegund voor 48.400 euro.
Intussen bleek na veel gedoe dat er aldaar geen plaats meer zou zijn voor de design-duiventil in de buurt.  (Lang geleden  in een vorig bestuur een bedenking van toenmalig  schepen De  Coene.)

Alweer na veel beraad is er een haalbaarheidsstudie (!) uitgeschreven die moest op zoek gaan naar een nieuwe geschikte plaats.  Gegund aan de firma Sileghem & Parners uit Zwevegem voor 2.904 euro.   Maar dat rapport is nu dan pas na de zomer verwacht.

In afwachting zal men de duiventil stapelen “op depot”.
Duifjes worden dakloos !
Want de werken voor de omgevingsaanleg rond het Muziekcentrum zijn nu gegund aan de NV Steenhaut uit Deerlijk voor 436.548 euro.
De prijsaanbiedingen zijn grondig bestudeerd door het studiebureau ARA.  Nooit van gehoord.  Kostprijs onbekend.
Voor de heraanleg van de ingang van de Kreun krijgt de muziekvereniging “Wilde Westen” een investeringstoelage van 35.000 euro.  Dit bedrag is niet terug te vinden in het stadsbudget 2017.