De financiële toestand van Kortrijk volgens het meest recente budget 2017

(Let wel: alle bedragen hierna zijn ramingen.)

I. EXPLOITATIEBUDGET (om de boel draaiende te houden)

A. Uitgaven:  119.751.226
Bijv. bezoldigingen :  46,0 miljoen
Bijv. toegestane werkingssubsidies:  49,7 miljoen
B. Ontvangsten:  134.981.441
Bijv. belastingen en boetes:  67.833.068  (1,3 MIO méér dan oorspronkelijk gedacht)
Bijv. gekregen werkingssubsidies:  47.261.662
Saldo (B-A):  +15.230.215

II. INVESTERINGSBUDGET
A. Uitgaven:  38.927.323
(Bepaalde budgetten zijn sterk verhoogd: Kortriijk Weide, Botenkopertstraat, schoolomgeving Pottelberg, Overbekeplein. Merk ook op dat die uitgaven nooit volledig worden gerealiseerd.)
B. Ontvangsten: 5.887.835
Bijv. door verkoop van patrimonium.
Saldo (B-A): – 33.39.487 (minteken omdat het om een uitgave gaat)

III. ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
A. Uitgaven: 41.205.147
Bijv. aflossingen van schulden:  22,0 miljoen
Bijv. toegestane leningen:  19,1 miljoen
B. Ontvangsten:  22.878.111
Bijv. op te nemen leningen: 19,& miljoen
Saldo(B-A):  -18.327.031

IV.  Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III):  -36.136.303 (weerom negatief)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar:  47.818.204
(Een serie posten van vroeger zijn niet uitgevoerd.)
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 11.681.900
(Dit is tegelijk het geraamde resultaat op kasbasis voor 2017 want er zijn weerom geen bestemde gelden voorzien.  

(Wordt vervolgd in een volgend stuk.)