De financiële toestand van Kortrijk volgens het budget van 2017 (2)

Sinds enkele jaren is voor het beheer van de stadsfinanciën het BBC-systeem (Beleids- en Beheerssysteem) ingevoerd.
Daarbij is geponeerd dat een budgettair  evenwichtssysteem is bereikt als voldaan is aan (slechts) twee vereisten.

Het (geraamde) resultaat op kasbasis moet ieder jaar minstens nul zijn of méér.
Het Kortrijkse budget 2017 bereikt deze doestelling met + 11.681.900 euro.

(Het gaat om het verschil tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat  van vorige jaren en de ‘bestemde gelden’.)  Zie tabel in vorige editie.

In onze stad is dat al telkenjare het geval weest.  Zelfs een keer met 50 miljoen (in 2015)!
Maar dat komt enerzijds omdat de realisatiegraad van bepaalde uitgaven vaak laag is (vooral inzake investeringen) zodat de gecumuleerde resultaten van voorheen als ‘per toeval florrissant zijn, en anderzijds omdat men nooit ook maar één euro voorziet voor bestemde gelden (soort reserves voor bepaalde terugkerende gebeurtenissen bijvoorbeeld).

In het laatste jaar van de planningsperiode moet de zgn.  ‘autofinancieringsmarge’ (AFM) minstens nul of meer zijn.
Dit betekent dat in dat jaar het exploitatieoverschot (zonder intrestkost) voldoende moet zijn om de kapitaalkost (leningslast) te dekken.

Voorbeeld (cijfers van 2017).

We bereken eerst het zgn ‘financieel draagvlak’ (A-B): 18.796.532
A. Exploitatie-ontvangsten:  134.981.441
B. Exploitatie-uitgaven ZONDER de netto-kosten van de schulden:  116.184.909 euro
(De intrestkosten bedroegen 3.566.317 tegenover de totale uitgaven van 119.751.226.)
Saldo (A-B) of financieel draagvlak is dus + 18.976.532.

Nu bereken we de periodieke leningsuitgaven (A+B):
A. Netto-aflossingen van de schulden:  15.175.679
B. Nettokosten van de schulden:  3.566.317
Samengeteld (A+B):  18.741.996

Hoeveel bedraagt de autofinancieringsmarge?
Het financieel draagvlak min de leningsuitgaven geeft  +54.526 euro.
De AFM in Kortrijk is in de periode 2014-2017altijd positief en zal dat volgens de nieuwste meerjarenplanning ook zo zijn in 2018-1019.

Er is in Kortrijk dus begrotingswijs (dat zijn ramingen!) voldaan aan de twee criteria voor het financieel evenwicht. 
Een en ander kan wel genuanceerd.
–  We zeiden het al.  De realisatiegraad van de investeringen is vaak bijzonder laag.  (De beloofde 160 miljoen wordt door ons zgn. investeringcollege zeker niet bereikt. )
–  Het budgettaire resultaat in de periode 2014-2017 was al in drie boekjaren lnegatief.  En in 2019 zou dit weer het geval zijn.
–  Van’ bestemde gelden’ geen spoor.
–  Stad doet aan een grote uitverkoop van patrimonium.  (geraamd op 11 miljoen.)
–  Leningen met een termijn die de gemiddelde afschrijvingstermijn overschrijden.  Gevolg: kleinere aflossingen.
–  De intrestvoeten zijn laag.
–  Het exploitatieresultaat wordt gunstig beïnvloed door activiteiten door te schuiven naar zgn. ‘satellieten’ (OCMW, PARKO, SOK) en de schulden aldaar stapelen zich duizelingwekkend  op.