“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (3)

Of de bewering van de schepen van Financiën dat er “tussen 2014 en 2020 voor 200 miljoen zal geïnvesteerd worden” al of niet juist is doet in feite niet ter zake.
Die (overigens koffiedikrijke) vaststelling van de schepen is compleet  irrelevant als men ten minste het door de jaren heen gevoerde  beleid van de tripartite ietwat correct wil   beoordelen.
Het enige wat telt is de vraag of de tripartite het gestelde doel  inzake investeringen aan het eind van de rit wel zal behalen.

Maar wat was dat doel alweer?  (Weet er dit nog iemand?)
Al bij de start van de bestuursperiode (2013) riep het College van Burgemeester en Schepenen zich triomfantelijk uit tot een “INVESTERINGSCOLLEGE”.
Een historisch ongeziene golf van investeringen zou de stad overspoelen.
In een periode van zes jaar (2013-2018) zou Stad zelf niet minder dan 160 miljoen investeren.
In dertig jaar niet gezien.
   Stond allemaal breed uitgesmeerd in onze lokale perse.

Nu weten we uit een vorig stuk dat de vastleggingen altijd lager liggen dan de voorziene verbinteniskredieten.  In gewone mensentaal:  de effectief gedane investeringsuitgaven zijn altijd kleiner dan wat in de budgetten  was begroot.
Overschot van branie.

Voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn de rekeningen gekend.  De werkelijk gedane verbintenissen met de aannemers of leveranciers.  Op basis daarvan konden we hier vaststellen dat er gedurende die vier jaren  – afgezien van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest – voor slechts 72.414.333 euro daadwerkelijk werd vastgelegd aan investeringen.

Om aan het gestelde doel van 160 miljoen te komen moeten we dus in 2017 en 2018 samen nog zowat 87,5 miljoen daadwerkelijk realiseren als investeringen.
Volgens de begrotingen (ramingen) van die twee jaren althans zou dit theoretisch kunnen!
Die budgetten verbinden er zich namelijk toe om gedurende die laatste twee bestuursjaren van de tripartite nog vlug voor 88,2 miljoen te investeren.
Laat ons zeggen:  bijeenscharrelen.  Wat men een inhaalbeweging noemt.

Maar uit het verleden leerden we dat we die voorziene bedragen onmogelijk volledig kunnen realiseren.

P.S.
De rekening van 2017 zullen we pas kennen in mei 2018.
En die van 2018 pas in mei 2019.  Dat is wel NA de gemeenteverkiezingen…
Dat is ietwat bizar.  Op het ogenblik van de verkiezingen van oktober 2018 zullen we nog niet echt heel precies weten of de tripartite zijn belofte inzake investeringen van ter waarde van 160 miljoen is kunnen nakomen.

Ga dan maar stemmen.