Zijn onze raadsleden onderbetaald? (2)

Laat het ons eerst even bij Kortrijk houden.
Raadsleden krijgen – bruto en afgerond – momenteel (index!) –  per zitting 209 euro presentiegelden.  Netto komt dit neer op 132 euro want er is alhier een bedrijfsvoorheffing afgehouden van 37,30 procent.  In principe zijn er in onze stad 12 (twee in december, géén in augustus) raadszittingen per jaar.

Dat levert een netto-vergoeding op van 1.548 euro over het jaar heen.  Per zitting maakt dat 129 euro.  Ja.
Hoeveel is dat dan per uur?  Moeilijk te bepalen.
Een Kortrijkse gemeenteraad kan van 3 tot 3,5  en soms 5 uur lang duren.  Laat ons een gemiddelde nemen van 3,5 uur.  Dan hebben de raadsleden per uur gemeenteraad bijna 37 euro netto “verdiend”. (1.548 euro gedeeld door 42 uur.)
Echt veel is dat nu misschien niet, maar het is ook niet héél weinig.

Men moet daarbij ook eens iets in acht neemt dat in de pers  nooit ter sprake komt:  het ronduit onbetamelijk gedrag van bepaalde raadsleden tijdens de vergadering.
Een groot aantal raadsleden (Kortrijkwatcher kent ze allemaal bij naam!) zit zich ter zitting zichtbaar stierlijk te vervelen.   Dat aantal verstaat er ook niks van wat er ter sprake komt.
Ze komen ook nooit tussen.  Sommigen – en niet zo weinigen –  bedachten daar de voorbije jaren steeds betere ingenieuze oplossingen voor om die tergend lange uren door te komen.  (Vroeger lazen ze de krant!)
Men zit te tokkelen op het internet (e-mails, facebook, twitter, google, en zelfs games, of voetbal) of men is quasi doorlopend onledig bezig op de eigen smartphone (GSM, app’s).  Ze maken bijwijlen zelfs  foto’s om op FB te plaatsen.
Enkelen verrichten continu BEROEPSHALVE persoonlijk (thuis)werk en kijken zelfs niet eens op.
(Onze gemeenteraadwatcher maakte het zelfs mee dat een raadslid niet had gemerkt dat de zitting ten einde liep.  Hij bleef maar voort tokkelen, hoofd in de schoot.)

Er is nog een vergoeding die we hier niet mogen vergeten.
Kortrijkse raadsleden krijgen tevens zitpenningen als ze de zgn. voorbereidende maandelijkse raadscommissievergadering bijwonen waarvan ze lid zijn.  Die vergoeding bedraagt ook weer netto 132 euro.  Maar zo’n commissie duurt normaliter hoogstens een half uur, soms slecht tien minuten.  (Geen Kortrijkzaan weet dit, laat staan een journalist.)

Hypothese.
Stel dat er jaarlijks 11 raadscommissies zijn van telkens gemiddeld een half uur.
Per jaar vergadert men dan vijf en een half uur in het totaal.
Die 11 vergaderingen leveren 1.452 euro netto op.
De netto-vergoeding per vergadering bedraagt  132 euro.
Hoeveel is dat dan per uur als er per jaar 5,5 uur is vergaderd?  We durven het bijna  niet zeggen.  264 euro.  (1.452 gedeeld door 5,5.)

BESLUIT
We kunnen er redelijk van uitgaan dat een Kortrijks raadslid per uur zitting in de gemeenteraad netto 37 euro incasseert en in de raadscommissie 264 euro.

Is dat veel of is dat weinig?  Wordt vervolgd…

N.B.
In de vaststellingen hierboven is geen rekening gehouden met het feit dat Kortrijkse raadsleden althans volgens het huishoudelijk reglement nog genieten van andere vergoedingen en ‘faciliteiten’.  De bezoldigingen uit mogelijke cumulaties lieten we gemakshalve terzijde.