“Er komt iets, maar wat?”

Woordje vooraf.
Kortrijk wil culturele hoofdstad worden van Europa. Niet vergeten.

Het pand Broelkaai 6 (het voormalige Broelmuseum) geraakte tijdens de vorige bestuursperiode maar niet verkocht.
Vandaag, 30 maart, kreeg N-VA- (door hem niet gewilde mandaat) schepen van cultuur en snoeshaan Axel Ronse samen met ‘artistiek coördinator’ Marnix Rummens in “De Krant van West-Vlaanderen” ongeveer een hele pagina (opgesplitst in twee delen op pag. 2 en 3) om uitvoerig uit te leggen dat men nog niet precies weet wat aan te vangen met het gebouw. Na zovele jaren. (Overigens idem met het nieuwe stadsmuseum in 1302.)
Schepen Ronse zweert wel dat BRK6 (ja!) nog voor Sinksen zal open zijn en dat er een horecazaak komt met terrassen.

In het weekblad staat op pag. 4 dan een gerelateerd artikel waar men drie culturele partners aan het woord laat die iets te maken hebben met BRK6.
En de titel van dit stuk luidt dus: “ER KOMT IETS, MAAR WAT?
De vertegenwoordigers van vzw Buda (Kristof Jonckheere), Designregio Kortrijk (Stijn Debaillie) en Be-part (Patrick Ronse) stamelen maar wat modieus kunstgebrabbel over “een open plek waar iets bougeert”, “waar van alles kan voortvloeien”, en waar men “een heel mooi verhaal kan schrijven”.

We kunnen het niet laten om de laatste zin te citeren van wat de baas van vzw Buda zegt in de krant. Beschouw het maar als DE quote van de dag!
Daar gaan we:
“Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal (hier géén komma, n.v.d.r) zal het zijn dat wat het is.”

P.S.
Investeringstoelage voor Broel 6 (via SOK) dit jaar: 335.000 euro. (Vorig jaar: 300.000 euro.)
Exploitatietoelage vzw Buda: 110.000 euro.
Exploitatietoelage voor Designregio: 25.000 euro.
Voor Be-part geen (apart) bedrag gevonden in het Budget 2019.“Achter de schermen van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem”

Op zondag 7 april organiseert de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk een wandeling op het vliegveld. Start om 14u30 in het luchthavengebouw (vlakbij de verkeerstoren). Prijs p.p. 4 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Noteer misschien nog dat u altijd welkom bent in de clublokalen van de ZAC en de KFC. Je kunt er ook vragen om een luchtdoop. (ZAC is te vinden aan de kant Wevelgem, KFC eerder vlakbij Bissegem, onder de toren. Nogal wat bezoekers menen dat zij daar niet binnen mogen.)

P.S.
Interessant luchtvaartmuseum in de bunker onder de toren.

De drie directeurs van vroeger zijn nu heus allemaal weg

Maandag 1 april stemt de gemeenteraad over een nieuw (ingewikkeld) organogram voor Stad.
Even van de gelegenheid gebruik maken om nog iets te zeggen wat de gazetten alweer hebben nagelaten te vertellen. Gewoon vergeten.
In de vorige reorganisatie (die van zomer 2013) hadden we simpelweg drie directies.
– “Mens en Samenleving” was geleid door Nils Vanantwerpen. Hij is nu ook weg.
– “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” had als directeur Frederik Chanterie. Weg!
– “Bedrijfsvoering” was geleid door Domien Desseyn. Weg!
De lokale “embedded press” vond dat blijkbaar allemaal normaal. Geen vragen, geen berichten. Geen vuiltje aan de lucht. Ook niet na een interpellatie hieromtrent. (Het is nochtans algemeen geweten dat het schepencollege zich ongaarne laat omringen door meer kritische ambtenaren.)

In de nieuwe organisatie gaan we naar meer dan 1.800 medewerkers want de onderdelen OCMW, de autonome gemeentebedrijven (Parko en SOK) én de gemeentelijke vzw’s worden geïntegreerd.
Voor de publiekswerking zijn er vier zgn. clusters.
1. Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ordening. De AGB’s PARKO en SOK vallen hieronder.
2. Sport, Cultuur, Leren en Beleven. Hier vinden we vzw’s zoals Sportplus, Warande, AjKo, Cultuurcentrum (schouwburg en muziekcentrum), FIK, en Musea terug.
3. Dienstverlening, Sociaal Beleid en Werk. Met o.a. het OCMW, de bibliotheek, de Ontmoetingscentra.
4. Zorg en Innovatie. Omvat bijv. de 5 WZC’s en VORK.

Wat ons verbaast is dat men een selectieprocedure heeft opgestart om te zoeken naar een manager voor de cluster “Sport, Cultuur, Leren en Beleven”. De loonkost bedraagt 91.755 euro (incl. de extra’s) en wordt opgevangen doordat Nils Vanantwerpen werd weggedrumd.
Zijn de managers van de andere clusters dan al gekozen?
Zullen ze braaf zijn?
Alweer goed nieuws: de kostprijs van de nieuwe moslimbegraafplaats in Heule

De nieuwe moslimbegraafplaats in Heule (Mellestraat) met een oppervlakte van ca. 700 m² en bestemd voor 145 graven zou oorspronkelijk 44.444 euro kosten, terwijl de raming 40.600 euro bedroeg.
Na onderhandeling met de bvba Tuinen Vandeputte uit Deerlijk (waarover gaat dat dan?) is de aanleg van de begraafplaats in november 2017 uiteindelijk gegund voor 32.222,11 euro. Voor het inzaaien van het gras vroeg men 13.794,97 euro.
De werken zijn vorig jaar al voorlopig opgeleverd en nu pas goedgekeurd door het schepencollege. Voor krak dezelfde prijs (tot op de eurocent na de komma) als was overeengekomen. Vlaams Belang zal content zijn…

Groot nieuws! Er komt een bevraging over stadsverlaters en -toekomers

Waar gaan we dat schrijven?
Stad Kortrijk gaat principieel akkoord om in samenwerking met andere steden een studie te laten maken over de verhuisbewegingen en vooral de verhuismotieven van inwoners om onze stad te verlaten of omgekeerd te onderzoeken waarom inwoners van andere gemeenten naar Kortrijk komen.

In het verleden was het zo dat bij de minste stijging van het aantal inwoners een of andere schepen uitriep dat dit te wijten was aan het schitterende beleid van de tripartite en de aantrekkelijkheid van onze stad.
Al een tijdje geleden was er een keer een journalist die (met medewerking van het stadsbestuur) wou nagaan wat meer speciaal Gentse Kortrijkzanen bezielde om terug te keren naar hier. Of het dan wel ging omdat Kortrijk er was op vooruitgegaan? Het artikel met de uitslag van de enquête is nooit verschenen. De enige reden waarom er dan toch een keer iemand uit Gent terugkwam naar hier was immers het feit dat min of meer goedkoop wonen in Gent onmogelijk bleek…

Ter info.
Begin dit jaar telde Kortrijk 76.833 ingeschrevenen. De stijging was volgens onze bewindvoerders ongetwijfeld te wijten aan het schitterende beleid. Maar welk beleid werd er dan wel gevoerd in 2091 (76.833 inwoners)? Of in 1977 (zelfs 77.271 inwoners?)

Met de voorgenomen bevraging van stadsverlaters en -toekomers wil men dus nu op enige, zakelijke en wetenschappelijke grond inzicht krijgen over de ware verhuismotieven van inwoners die van, naar en ook intern in de stad verhuizen.
De survey wordt opgemaakt en uitgevoerd in samenwerking met andere centrumsteden, het Steunpunt Wonen van de Vlaamse Overheid en het Kenniscentrum Vlaamse steden en gemeenten.
De huishoudens (niet de individuele personen) zullen in september dit jaar per post en later digitaal gevraagd worden om een enquête van ongeveer 12 bladzijden in te vullen.
Om tot een betrouwbaar en representatief resultaat te komen moet naar schatting volgende steekproefomvang bereikt worden:
– 4 op 7 huishoudens die naar hier komen wonen
– 2 op 3 huishoudens die Kortrijk verlaten
– 4 op 7 intern verhuizende huishoudend.
De analyse van de resultaten gebeurt door KU Leuven-HIVA.

En wat mag dat kosten?
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Gemeenten zal een aanbesteding uitschrijven.
De raming (excl BTW) voor stad Kortrijk voor een bruto-steekproef van 3.000 en een netto-steekproef van 900 eenheden ziet er zo uit:
– als alle centrumsteden deelnemen: 14.400 euro (16 euro per netto-steekproef);
– als sommige centrumsteden deelnemen: 20.700 euro (23 euro per netto-steekproef);
– als elke stad apart een bevraging opstelt en uitvoert: 26.100 euro (29 euro per netto-steekproef)

Er moeten nog heel wat zaken uitgeklaard: inhoud van de vragenlijst, taal, al of niet werken met een beloning, verdeling van de werklast.
WE HOPEN DAT HET LUKT.


De agenda van het schepencollege en de pers

Vandaag staan er enkele belangrijke punten op agenda van de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).
We vernoemen:
– Een nieuw organogram voor Stad, OCMW, de Autonome Gemeentebedrijven (Parko, SOK) en de diverse gemeentelijke vzw’s (bijv. Sportplus, FIK, de Musea, Citymarketing en Toerisme).
– Een toekomstvisie voor de parochiekerken (het kerkenplan).
– Een evaluatie van de Autonome Gemeentebedrijven en acht gemeentelijke vzw’s.

Interessante punten zijn nog:
– Een groot spandoek op het Belfort (waarover?).
– De sfeerverlichting voor “Winter In Kortrijk”.
– De concessie van het muziekcafé in het muziekcentrum Track.
– De selectie van een nieuwe beheerder van het doortrekkersterrein voor zigeuners.

Benieuwd of de lokale pers over bepaalde punten alweer eerder informatie zal krijgen dan de raadsleden.
Raadsleden moeten wachten tot het CBS het verslag van de zitting heeft goedgekeurd op een volgende vergadering. Dat is in dit geval dan op 25 maart. Nogal normaal. Maar dan is het wachten geblazen tot de dag waarop een of andere stadsmedewerker er zich van vergewist dat hij het verslag per e-mail nog moet doorsturen naar de raadsleden. Vroeger ging dat nogal stipt op de woensdag na de goedkeuring van het verslag. Tegenwoordig gebeurt dit wispelturig. En als een of andere medewerker die daarvoor verantwoordelijk wordt geacht ziek is of met verlof kan het wel veertien dagen duren…
Intussen heeft een of ander schepen al een persbericht verspreid en dat wordt dan braaf overgenomen door onze lokale media, liefst met een foto van de betrokken schepen. Naar een reactie van de oppositie wordt nooit of uiterst zelden gepeild. (En de journalist in kwestie is zelf niet in staat om commentaar te leveren.)

Straks opnieuw huisjes te huur in het Kortrijkse Begijnhof

De restauratie van de huisjes met nrs. 3/4, en 5 tot en 9 (verste kant, vlakbij O.L.Vrouwkerk) loopt stilaan ten einde. Met enige vertraging weliswaar vanwege een geschil tussen de opdrachtgever (OCMW als eigenaar) en…de architecten.
De voorlopige oplevering van de werken is nu voorzien voor eind april. In de maand mei worden dan nog wat laatste aanpassingen uitgevoerd en de verhuur kan starten vanaf juni. Kandidaat-huurders dienen zich aan te melden bij michael.desmet@kortrijk.be of via 0473 86 26 13. (Er is een wachtlijst.)
Intussen is het huishoudelijk reglement van het Begijnhof gewijzigd. Er is geen leeftijdscriterium meer: kinderen zijn nu toegelaten, maar de woning moet er natuurlijk voor geschikt zijn.

Er zijn nog werken voorzien.
– Bewoonde huisjes krijgen allemaal voorzetramen.
– Een serie (oudste) woningen krijgen ook systematisch ‘comfortaanpassingen’, vooral een update van de keuken en het sanitair.
– De bestrating zal worden heraangelegd (geen verstuikingen meer bij de bezoekers..) en er komen stroken voor rolstoelgebruikers. Het rioolstelsel wordt vernieuwd, evenals de leidingen voor gas , elektriciteit en telecommunicatie..

Wat kostte “de grote bevraging”?

Vele Kortrijkzanen willen dat wel eens weten, denken we zo.
In die bevraging kregen de burgers vijf stellingen voorgelegd, waarbij de beroemdste wel die was over de mogelijke invoering van een boete bij het weggooien van sigarettenpeuken.

We zeggen het al meteen wat die bedoening heeft gekost: méér dan 17.000 euro. (Nog niet alle facturen met de juiste bedragen zijn binnen.)
Het is raadslid David Wemel van Groen die dit gegeven schriftelijk heeft opgevraagd via wat men hier noemt: “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Dit Bulletin kent praktisch geen enkele Kortrijkzaan, terwijl daar vaak heel interessante zaken aan de orde komen. En onze plaatselijke “embedded press” citeert er ook nooit uit omdat die scribenten nu eenmaal (uit een combinatie van cameraderie, bangheid en onkunde) , overeengekomen zijn om geen enkel kritisch geluid te laten horen over de tripartite. (De vragen in het Bulletin komen namelijk meestal uit de oppositie.)

Een overzicht van het kostenplaatje.
1. CitizinLab.
Voor de bevraging heeft men gebruik gemaakt van CitizinLab, een toolbox voor het raadplegen van burgers. Prijs: 10.254 euro.
2. Bevraging van buurtcomités.
– Drukwerk: 2.145,33 euro
– BARRA events: 2.395 euro
– Huur hangar K: 772 euro
– B-post: 11,16 euro
3. Studentenbevraging.
– Drukwerk kaartjes: 96,94 euro
– Catering: nog geen factuur
4. Middelbare scholen.
– Eén klas gratis zwemmen: 182 euro (nog onder voorbehoud)
5. Bevraging Middenveld.
– Raming: 1.000 euro (nog geen factuur)
– Remmerie huur: 366,75 euro

Ter info.
Hoe dat Bulletin vinden op de homepage van Stad Kortrijk?
– Ga onderaan naar “populaire pagina’s” en tik op item “dienstverlening en bestuur”.
– Scrollen naar “gemeenteraad”.
– Scrollen naar “verslagen”.
– Zie “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.

P.S.
“CitizinLab, het platform voor Burgerparticipatie, kent het juiste aantal Kortrijzanen nog niet! Men heeft het over een populatie van 74.265.

Tweede tripartite doet alweer aan volksverlakkerij (2)

Volgens de N-VA-schepen van Financiën Kelly Detavernier zal Stad+OCMW+de autonome gemeentebedrijven(zoals SOK, Parko)+de gemeentelijke vzw’s (zoals Sportplus, de musea) deze lopende bestuursperiode voor 164 miljoen euro investeren. En zij zegt dat dit 11,8 miljoen meer is dan in de vorige legislatuur (152,2 miljoen).
Dat is eigenlijk niet veel!
Wij herinneren ons geheel andere bedragen.

In december 2013 had de vorige tripartite het triomfantelijk over een bedrag van 235 miljoen investeringen vanwege Stad+OCMW+de politiezone VLAS+Parko.
Stad alleen al zou 160 miljoen ophoesten.
(Pas in mei zullen we aan de hand van de jaarrekening 2018 te weten komen of dit begrotingscijfer is behaald. Volgens onze berekeningen zal dit niet lukken aangezien de realisatiegraad van de bestedingen in bepaalde jaren veel te laag was.)

In de gemeenteraad van december 2017 was er sprake van een ware investeringsgolf. Voor de periode van zes jaren (2013-2019) begrootte men voor niet minder dan 278 miljoen euro aan investeringen.
Vergelijk nu maar even dat bedrag met de cijfers van de schepen van Financiën.

Mogen we een keer iets vragen aan Kelly Detavernier?
Vertel nu eens de waarheid over de investeringen in de vorige bestuursperiode. Geef ons tenminste voor Stad en het OCMW – jaar na jaar – de begrote (geraamde) investeringsuitgaven en daarnaast dan wat in werkelijkheid in die jaren is gerealiseerd.
Alstublieft! Doe dat een keer!…

Tweede tripartite doet alweer aan volksverlakkerij (1)

In “Het Laatste Nieuws” van 3 maart (het Kortrijkse ‘ Staatsblad’ van de huidige en vorige tripartite, meer speciaal nu van het zgn. Team Burgemeester) laat de schepen van Financiën de onschuldige Kortrijkse burger weten dat ‘Stad’ tijdens deze legislatuur (tot en met 2014) voor 164 miljoen euro zal investeren. Er zou dan voor 11,8 miljoen meer “uitgetrokken” worden dan in de vorige legislatuur.
Even later bericht de scribent dan in hetzelfde stuk dat het, bij het bedrag van 164 miljoen niet enkel gaat om stadsuitgaven, maar dat het bedrag tevens slaat op het totale aantal investeringen van nog andere nevenbesturen: het OCMW, de autonome gemeentebedrijven (zoals het SOK), en de (gemeentelijke) vzw’s.

Dat maakt een hele wereld van verschil uit waardoor de vergelijking van schepen Kelly Detavernier (N-VA) met het investeringsbedrag van de vorige bestuursperiode geheel mank loop, totaal onwezenlijk is en flagrant onjuist. (In Kortrijk noemt het stadsbestuur een onjuiste, bedrieglijke persmededeling evenwel “een alternatief feit”.)

De scribent (LPS) van HLN – de Kortrijkse Moniteur van Team Burgemeester – ziet dat uiteraard niet.
We moeten hem dus (en zelfs de schepen) aan enkele ‘facts en figures’ uit het verleden herinneren. Wat waren de geplande investeringen alweer? Is daar wat van terechtgekomen?

(Wordt vervolgd.)